Mjerenje performansi RAID 1 niza SSD uređaja

1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradović, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Od svih RAID nizova RAID 0 i 1 su najšire rasprostranjeni. Padom cijene i masovnijom proizvodnjom SSD diskovi postali su vrlo pristupačni i za prosječnog korisnika. Zahvaljujući tome ova RAID kombinacija često nalazi svoju primjenu čak i na kućnim računarima. Razloga je više: najprostiji su, jeftini za implementaciju, mogu da rade sa najmanje 2 uređaja, nisu previše složeni za razumjevanje, podešavanje i upotrebu, a daju i vrlo konkretne i upotrebljive rezultate. RAID 0 primenjuje štraftanje (striping, traka), a RAID 1 primjenjuje preslikavanje (mirroring). Dok RAID 0 ne omogućava bilo kakvu zaštitu podataka u slučaju otkaza nekog od uređaja, RAID 1 osigurava integritet podataka. Naime, podaci se istovremeno upisuju na dva ili više SSD uređaja što neposredno utiče na performanse niza u odnosu na karakteristike jednog SSD uređaja. Naime, ukupni kapacitet niza jednak je kapacitetu jednog uređaja a teorijski se očekuje da neće doći do smanjenja brzine upisa, ali se očekuje dvostruko ili višestruko (zavisi od broja diskova u RAID-u) veća brzina čitanja. Istovremeno je moguće istovremeno čitanje različitih blokova podataka sa nezavisnih uređaja u RAID-u. U slučaju otkaza jednog SSD uređaja kopije svih podataka postoje i nakon zamjene neisporavnog uređaja novim, na njemu se obnavlja kopija podataka. Performanse sistema zavise od podešavanja parametara. Realizovan je RAID 1 niz SSD diskova i mjerene su brzine upisa i čitanja u zavisnosti od veličine bloka trake (stripe unit), veličine radnog bloka (workload) i širine reda (queue depth).

Ključne reči: RAID 1; integritet podataka; brzina upisa; brzina čitanja; blok trake (stripe unit); veličine radniblok (workload); širina reda (queue depth).; veličine radniblok (workloa

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove