Uticaj rektovaginalne infekcije beta hemolitičkim streptokokom grupe B na ishod trudnoće

1. Dejan Pejić, JZU Bolnica Gradiška, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Barbara Stanimirović, klinicki centar republike srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Božana Galić Pejić, Visoka škola „Baltazar Adam Krčelić“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jelena Mrđa, klinicki centar republike srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Vladimir Mrđa, klinicki centar republike srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Branka Milošević, JZU Bolnica Gradiška, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Streptococcus agalactiae, poznat kao Streptococcus beta haemolyticus grupe B (GBS) prvi put je izolovan 1930. godine iz mlijeka krava oboljenlih od bovinog mastitisa. Kolonizacija vaginalnog trakta žena nije opisana do 1938. godine. Invazivne infekcije GBS su rijetko identifikovane kod ljudi sve do 1960. godine da bi se potom javljale češće kako kod odraslih tako i kod neonatusa. Trudnoća je povezana sa povećanom incidencom od invazivne GBS bolesti. Incidenca invazivne GBS bolesti je dva puta veća kod trudnica u komparaciji sa negravidnim ženama. Asimptomatska rektovaginalna kolonizacija različita je širom svijeta i kreće se u rasponu od 5 % do 30 %.
GBS je vodeći potvrđeni uzrok neonatalne bakterijske infekcije u Sjedinjenim Američkim Državama, što rezultuje signifikantnim mortalitetom. Invazivna neonatalna GBS infekcija može da se podijeli na ranu infekciju što obuhvata prvih 7 dana života novorođenčeta i kasnu neonatalnu GBS infekciju koja podrazumijeva bolest između 7 i 90 dana života novorođenčeta. Širom svijeta incidenca rane neonatalne infekcije GBS se kreće od 0.09/1000 živorođenih u Japanu, 0.58/1000 živorođeih u Panami, 0.76/1000 živorođenih u Hong Kongu.
Faktori rizika za ranu neonatalnu infekciju GBS uključujući rektovaginalnu kolonizaciju majke GBS su: GBS bakterijurija tokom trudnoće, protrahovani porođaj, prolongirana ruptura plodovih ovojaka, low birth weight, prematuritet, intrapartalna febrilnost porodilje i sistemske bolesti porodilje.
Cilj rada je ispitati zastupljenost rektovaginalne infekcije GBS u polupaciji trudnica između 35. i 37. nedelje gestacije, distribuciji po paritetu, starosti, vrijednosti C reaktivnog proteina kod majke, vrijednosti C reaktivnog proteina kod novorođenčeta, pojavu kožnih manifestacija kod novorođenčeta i pojavu rane neonatanle infekcije GBS.Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 05.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove