Plućna tromboembolija kod dijabetičara liječenih od pneumonije izazavane SARS-CoV-2 (Case-Control Study of Outcome)

1. Aleksandar Knežević, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

UVOD/CILJ: Plućna tromboembolija (PTE) predstavlja relativno čestu komplikaciju pneumonije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom zbog sistemske aktivacije koagulacije i pulmonalne trombo-inflamacije sa lokalnim vaskularnim oštećenjem. Pošto je diabetes faktor rizika za mnoga kardiovaskularna oboljenja cilj ovog istraživanja je da se pokaže njegov mogući uticaj na pojavu PTE kod pacijenata.
METODI: U studiju je uključeno 200 pacijenata liječenih u COVID 19 odjeljenju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjoj Luci od 1. avgusta 2020. godine do 1. novembra 2021. godine. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe: grupu dijabetičara koja sadrži 100 pacijenata i kontrolnu grupu od isto toliko pacijenata. U studiju su uključeni pacijenti stariji od 18 godina. Prosječna starost pacijenata u dijabetičnoj grupi bila je 59.3±1.2, a u kontrolnoj grupi 59.4±1.2. Polna struktura je sačinjavala 50 muškaraca i 50 žena u obje grupe. PTE je kod pacijenata verifikovana MSCT angiografijom grudnog koša. Statistika je urađena u Statistical Package for the Social Sciences programu, verzije 23.
REZULTATI: U grupi dijabetičara, kod 35 pacijenata verifikovana je PTE, od toga je 20 pacijenata bilo muškog pola, a 15 ženskog pola. U kontrolnoj grupi kod 12 pacijenata je verifikovana PTE, od toga 8 pacijenata je bilo muškog pola, a 4 pacijenta ženskog pola. Poredeći statistički dijabetičnu i kontrolnu grupu urađen je Chi Square test i dobijena vrijednost od 14.7128, p<0.05. Poredeći grupe prema polu nije nađena statistička signifikantnost.
ZAKLJUČAK: Analizirajući podatke zaključujemo da su pacijenti sa dijabetesom u većem riziku za dobijanje PTE.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 25.12.2021.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (13.53 KB)
Datoteka uz rad  (37.57 KB)
Datoteka uz rad  (38.30 KB)
Datoteka uz rad  (499.91 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove