Pregled i evaluacija farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika sa jedinice intenzivne medicine na druga odjeljenja i prilikom otpusta bolesnika iz bolnice

1. Vedrana Barišić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod Pacijenti premješteni iz jedinice intenzivne medicine (JIM) na druga/lakša odjeljenja izloženi su visokom riziku od farmakoterapijih grešaka i s njima povezanih preventabilnih neželjenih reakcija lijekova. Takođe, tokom otpusta iz bolnice visok procenat pacijenata ima bar jednu farmakoterapijsku diskrepancu, koje mogu dovesti do ponovne hospitalizacije ili do neželjenih efekata lijekova koji su mogli biti spriječeni.
Cilj rada je pregled i evaluacija broja farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika iz JIM-a Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) na druga odjeljenja, kao i pregled i evaluacija broja propisivačkih farmakoterapijskih grešaka prilikom otpusta istih bolesnika iz bolnice.
Metodologija U periodu od 01.01.2021. – 31.10.2021. sprovedeno je sistematično, prospektivno, opservaciono istraživanje farmakoterapije bolesnika liječenih u JIM-u u UKC RS u dvije faze: prva faza je podrazumijevala pregled farmakoterapije prilikom premještaja bolesnika iz JIM-a na druga odjeljenja, dok smo u drugoj fazi vršili pregled farmakoterapije prilikom otpusta istih bolesnika iz bolnice. U istraživanje su uključeni svi bolesnici primljeni u JIM ukoliko koriste najmanje jedan lijek u hroničnoj terapiji, ukoliko je dužina boravka u JIM-u duža od 24 sata i ukoliko su premješteni na drugi odjel. Propisivačke farmakoterapijske greške prilikom otpusta iz bolnice su pregledane kod istih bolesnika koji su otpušteni iz bolnice. Istraživanje je realizovano uz saglasnost Etičkog odbora UKC-a RS.
Rezultati Kod 27 pacijenata vršen je pregled farmakoterapije prilikom premještaja iz JIM-a na druga odjeljenja, dok je od njih 27 kod 22 vršen pregled farmakoterapije prilikom otpusta iz bolnice. Kod 96,3 % pacijenata su prisutne klinički značajne farmakoterapijske greške prilikom premještaja iz JIM-a na druga odjeljenja, dok su kod 100 % pacijenata prisutne klinički značajne propisivačke farmakoterapijske greške prilikom otpusta iz bolnice.
Zaključak Klinički značajne farmakoterapijske greške su prisutne kod skoro svih pacijenata prilikom premještaja iz JIM-a na druga odjeljenja i kod svih pacijenata prilikom otpusta iz bolnice.

Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 03.01.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (31.66 KB)
Datoteka uz rad  (35.59 KB)
Datoteka uz rad  (1,002.50 KB)
Datoteka uz rad  (107.26 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove