https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)

Prevalenca tromboembolijskih komplikacija kod SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata (alfa i delta soj)

1. Sara Jacimovic, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Pojavom pandemije SARS-CoV-2 zdravstveni sistemi širom svijeta su se susreli sa novim izazovima. Infekcija koronavirusom se karakteriše poremećajem imunog sistema i hiperkoagulabilnošću. Kombinacija smanjenog nivoa fizičke aktivnosti, aktivacija koagulacione kaskade izazvana izraženom inflamatornom reakcijom kao i zapaljenje endotela povezano sa korona virusom doprinose kompleksnosti mehanizma hiperkoagulabilnosti. U toku SARS-CoV-2 infekcije javljaju se arterijske tromboze i venske tromboembolije. Takođe, analizira se i pojava mikrotromboza u alveolarnim kapilarima. Zbog svih navedenih faktora, uviđa se značaj profilaktične antikoagulantne terapije.
Cilj: Ispitati da li postoji razlika u prevalenci tromboembolijskih komplikacija kod pacijenata zaraženih alfa i delta sojem SARS-CoV-2
Ispitanici i metode: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna studija presjeka. U studiju je uključeno ukupno 600 ispitanika liječenih u UKC RS u periodima od 01.06.-01.12.2020.godine i u periodu od 01.03. do 01.11.2021.godine koji su podjeljeni u dvije grupe: prva grupa obuhvata 300 SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata zaraženih alfa sojem, a drugu grupu čini 300 SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata zaraženih delta sojem. U studiju su uključeni pacijenti stariji od 18godina. Prosječna starost pacijenata u prvoj grupi pacijenata je iznosila 58.6±1.4, dok je u drugoj grupi iznosila 58.5±1.4. Polnu strukturu čini 305 žena i 295 muškaraca. Određivani su sljedeći laboratorijski i klinički parametri: vrijednosti D-dimera, venska tromboembolija, plućna embolija.
Rezultati: U grupi pacijenata zaraženih alfa sojem njih 217 (72.33%) je imalo povišene vrijednosti d-dimera, 140 ( 46.66%) je imalo venski ili arterijski tromb, dok se kod 73 pacijenta (24.33%) javila plućna embolija. U drugoj grupi pacijenata 280 (93.33%) je imalo povišene vrijednosti d-dimera, 233 (77.66%) je imalo venski ili arterijiski tromb, dok se kod 103 pacijenta (34%) javila plućna embolija.
Zaključak: Analizirajući podatke, dolazi se do zaključka da je veća učestalost tromboembolijskih komplikacija u grupi pacijenata zaraženih delta sojem SARS-CoV-2.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 03.02.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (12.43 KB)
Datoteka uz rad  (39.07 KB)
Datoteka uz rad  (27.44 KB)
Datoteka uz rad  (255.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10