https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: EDUKACIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD DIABETES MELLITUSA

EDUKACIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD DIABETES MELLITUSA

1. Edina Baširević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ljiljana Savić, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubiša Kucurski, JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Marko Savić, JZU Dom zdravlja Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Savka Obradović, Visoka medicinska šlola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod. Diabetes mellitus je značajan uzrok radne nesposobnosti, invaliditeta, velikih troškova zdravstvene zaštite kao i prijevremene smrtnosti. Navedeno oboljenje spada u grupu masovnih nezaraznih bolesti¬¬¬, koje su u stalnom porastu i predstvaljaju problem svih starosnih grupa. Cilj. Cilj rada je utvrđivanje prisustva oboljenja od diabetes mellitusa kod pacijenata Doma zdravlja Cazin. Cilj rada je usmjeren na istraživanje vrste terapije, načina ishrane, kontrolu GUK-a, udruženih bolesti, kao i važnost edukacije i prepoznavanja simptoma diabetes mellitus-a. Materijal i metode. U istraživanju je korišten anonimni upitnik, sačinjen od strane autora. Učestvovalo je 75 ispitanika oboljelih od diabetes mellitusa. Rezultati. Većina pacijenata boluje od dijabetesa u trajanju od 2 do 5 godina, njih 39 (52%), dok nešto manji broj boluje od 6 do 10 godina, tačnije 33 (44%). Više od polovine bolesnika, 34 (45%) u liječenju dijabetesa koristi oralnu terapiju, dok inzulin koristi 41 (55%). Pravilnog načina prehrane se pridržava 40 ispitanika, odnosno 53%. Na pitanje dnevne kontrole GUK-a, 52 ispitanika (69%) dnevno mjeri GUK, dok mjesečno mjeri njih samo 3 (4%). Odgovori na pitanje udruženih oboljenja obuhvataju 63 (84%) ispitanika koji su naveli hipertenziju, 25 (33%) ispitanika ima problem s masnoćom u krvi, dok manji broj ispitanika navodi problem otežane probave. Poražavajući su rezultati vezani za prepoznavanje simptoma bolesti, odnosno njih 37 (49%) poznaje i 38 (51%) ne poznaje simptome šećerne bolesti. Većina bolesnika, njih 56 (75%), je zadovoljno sa pružanjem edukacije pacijenta od strane medicinske sestre, dok je manji broj pacijenata 17 (22%) nedovoljno ili nikako zadovoljno s edukacijom. Zaključak. Na osnovu rezultata istraživanja možemo zaključiti da pacijenti nisu dovoljno edukovani, obolijevaju mlađe starosne grupe, kao i da se isti ne pridržavaju pravilne ishrane. Sa aspekta medicinskih radnika pridajemo veliki značaj investiciji u prevenciju diabetes mellitusa kao masovne nezarazne bolesti u smislu fokusiranja i modifikacije na faktore rizika i intervencija ranog otkrivanja.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristupi u zdravstvenoj njezi

Datum: 30.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10