RECIKLABILNI MATERIJALI U SAVREMENIM FASADAMA ZGRADA

1. Nikola Cekić, Arhitektonsko-građevinski fakultet Niš , Serbia

Nikola Cekić1
1 Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet,
Aleksandra Medvedeva 14/111, 18000 Niš, Republika Srbija, E-mail: ncekic@yahoo.com

Apstrakt: Ovaj rad je fokusiran na ekourbarhitektonsku primenu reciklabilnog materijala u oblikovanju i građenju fasadnih ravni stambenih i javnih objekata. Prikazani primeri objekata iz različitih delova sveta pokazuju ozbiljan iskorak u kome ponovnom upotrebom pažljivo sortiranih materijala kao što su plastika, metal, staklo, papir i sl. jeste moguće stvarati novu naraciju za ekološki zdravu i prijateljsku životnu sredinu. U gradograditeljsko-kulturološkom i umetničko-likovnom pristupu, kompozicije fasadnih ravni sa reciklabilnim materijalima promovišu savremeno vizuelno-estetsko sintezno okruženje sa namerom projektanata da promene stereotipni identitet mikroambijentalnih urbanih celina. Nove kreativne fasade donose promenjenu geometrijsku i dizajnersko-materijalnu senzibilnost korisnicima najčešće monotonih prostora. Upućuju na drugačije razumevanje arhitektonskih vrednosti i potiskivanje već viđenih, zastarelih materijalnih struktura. Fasadne ravni od reciklabilnih materijala potvrđuju tezu da je danas potrebno tragati za novim idejama i umetničko-dizajnerskim narativima, potencijalno atraktivnim rešenjima sa racionalnom primenom već korišćenih materijala i otkrivanjem njihovih drugačijih tranformacionih svojstava.
Ključne reči: reciklabilni materijali, fasade zgrada, ekourbarhitektura, estetski izgledi, sintezno okruženje

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 21.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove