ZAVISNOST KRITIČNE TEMPERATURE OD ANIZOTROPIJE U J1-J2-Jc-Jp HAJZENBERGOVOM MODELU SA PRIMENOM NA 122 KLASU PNIKTIDA GVOŽĐA

1. Miloš Adamović, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, , Serbia
2. Milan Pantić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

U prethodnom periodu je pokazano značajno interesovanje za proučavanje superprovodnika na bazi gvožđa nazvanih pniktidima. Cilj ovog rada je da doprinese boljem razumevanju magnetnih osobina 122 klase pniktida gvožđa. Koristimo anizotropni J1-J2-Jc-Jp Hajzenbergov model. Korišćen je metod spinskih Grinovih funkcija u Tjablikovljevoj aproksimaciji slučajnih faza kako bismo odredili izraz za kritičnu temperaturu. Na osnovu dobijenog izraza za kritičnu temperaturu razmatramo njenu zavisnost od spinske anizotropije. Pored toga, upoređujemo rezultate našeg modela sa eksperimentalno dostupnim podacima o kritičnoj temperaturi. Dodatno, razmatramo vrednosti kritične temperature dobijene našim modelom koristeći interakcije izmene iz drugih radova. Rezultati koje smo predstavili ovde trebali bi dati dodatni doprinos razumevanju magnetnih osobina 122 klase superprovodnika na bazi gvožđa.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (60.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove