Prezervacija alveole ekstrahiranog zuba primenom autolognog dentinskog grafta - prikaz slučaja -

1. Đorđe Pejanović , Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
2. Igor Pušić, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
3. Mihailo Ostojić, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
4. Andrea Kuč, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
5. Vladimir Biočanin, Stomatoloski fakultet, Pančevo, Serbia
6. Marko Pejović, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
7. Nikola Marković, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia
8. Maja Pavlović, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu, Serbia

Autogeni transplantat dobijen tretiranjem ekstrahovanih zuba predstavlja još jedan u nizu materijala koji omogućavaju augmentaciju koštanog alveolarnog nastavka. Dobijeni transplantat ima karakteristike slične koštanim transplantatima koji se danas koriste u hirurgiji rezidualnog alveolarnog nastavka, jer pokazuje potencijal zarastanja sa dobrim fizičkim svojstvima i predvidljivim kliničkim rezultatima.
Cilj: Cilj ovog rada je bila procena kvaliteta zarastanja alveole, nakon ekstarkcije zuba, primenom autolognog grafta dobijenog mlevenjem izvađenog zuba aparatom KometaBio Smart Dentin Grinder.
Materijal i metod: U ovom prikazu slučaja učestvovao je muški pacijent, strarosti 65 godina, kod koga je malponirani gornji desni lateralni sekutic bio indikovan za ekstrakciju zbog nemogućnosti izrade adekvatnog protetskog rada. Navedeni zub je ekstrahovan u lokalnoj anesteziji. Nakon učinjene ekstrakcije pristupilo se pripremi i čišćenju zuba, posle čega je on bio usitnjen. Dobijeni granulat je tretiran po protokolu dobijenom od proizvođača nakon čega je njime popunjavana alveola izvađenog zuba. Posle urađene augmentacije, rana je ušivena i učinjen je kontrolni 3D radiogram operisane regije. Pacijent je klinički kontrolisan prvog, trećeg i sedmog dana nakon izvršene intervencije.
Rezultat: Tri meseca nakon izvršene intervencije radiološkom evaluacijom uočena je dobra integracija primenjenog dentinskog grafta sa radiološkom slikom trabekularne kosti u zoni alveole izvađenog zuba.
Zaključak: Primena autolognog dentinskog grafta dobijenog usitnjavanjem izvađenog yuba se pokazao kao adekvatan materijal za koštanu augmentaciju. Potrebna su dodatna kliniška istraživanja u cilju primenljivosti ove vrste autolognog materijala u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 29.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (13.86 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove