ANALIZA PRIJAVLJENIH INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE

1. Sanja Vujevic, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Apastrakt: Intrahospitalne infekcije (u daljem tekstu IHI) komplikuju liječenje, povećavajući broj dana hospitalizacije i troškove liječenja, a često su praćene smrtnim ishodom. Cilj istraživanja je analizom prijave IHI utvrditi rizične kategorije pacijenata za razvoj istih. Retrospektivnom studijom presjeka petogodišnjeg perioda od 2015. do 2020. godine registrovano je 210 IHI koje su potvrđene klinički i laboratorijski. Infekciju su većinom razvile osobe muškog pola, njih 54.8% (n=116). Prema starosnoj strukturi najveći procenat IHI registrovan kod osoba starijih od 65 godina 52% (n=109), a najmanji procenat kod osoba do 30 godina starosti 9% (n=19). Od ukupno registrovanih 210 pacijenata prijavljenih IHI upitnikom, njih 5.2% (n=11) je razvilo IHI nakon duže od mjesec dana od hospitalizacije. Posmatrajući pojedinačno po godinama vidi se rast slanja uzoraka na ciljana mikrobiološka ispitivanja. Naime 2015. godine od ukupno prijavljenih 78 IHI, 15.4% uzoraka je poslano na analizu (n=12), a 2020. godine od ukupno prijavljene 21 IHI, 95.2% uzoraka je poslano na mikrobiološku analizu (n=20). Najviše je izolovan Clostridium diff. 61.6 % (n=74) što ga stavlja u red dominantnog infektivnog uzročnika IHI u Zavodu. Uticaj IHI se vidi ne samo na nivou pojedinačnog pacijenta, već i na nivou zajednice jer su povezane sa infekcijama otpornim na više lijekova. U tome je i veći značaj mikrobiološke potvrde uzročnika sa ciljem kritične upotrebe antibiotika. Za period od 2018. do 2020. godine kad se IHI upitnikom evidentirala i rezistentnost na antibiotike mikrobiološki izolovanih uzročnika, utvrđeno je da je od ukupno 85 izolovana uzročnika, njih 23.5% (n=20) rezistentno na antibiotsku terapiju što je svakako predstavljalo izazov u liječenju tih pacijenata.


Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 15.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (431.79 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove