https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ZNAČAJ POZNAVANJA GEOLOŠKE SREDINE KOD IZRADE PROSTORNO – PLANSKIH DOKUMENATA

ZNAČAJ POZNAVANJA GEOLOŠKE SREDINE KOD IZRADE PROSTORNO – PLANSKIH DOKUMENATA

1. Neđo Đurić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ivan Stevović, Univeristy of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia
3. Dijana Djuric, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad, Serbia

Teren kao geološka sredina predstavlja važan faktor kod izrade prostorno-planske dokumentacije. Posmatra se na površini terena sa aspekta geomorfološkog oblikovanja kao i neposredno ispod površine terena sa aspekta njegove geološke građe.
Svim planovima koji mogu biti strateški ili sprovedbeni dokumenti, višeg ili nižeg reda polaznu osnovu čini prirodna sredina. Geološka sredina, kao radna i životna sredina te kao medij geoloških resursa, predstavlja jedan od osnovnih kriterija za kvalitetnu namjenu odnosno planiranje i rezervisanje prostora za realizaciju planom zacrtanih sadržaja.
Nedostaci koji se tokom izrade ili realizacije plana javljaju vezanim za geološku sredinu ostavljaju trajnu ili privremenu devestaciju životne sredine, a često i ugroženost objekata bilo kao rezultat geoloških ili savremenih inženjerskogeoloških procesa.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 05.07.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (17.14 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10