https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Polimorfizam CYP2C9 i VKORC1 gena uključenih u metabolizam varfarina kod pacijenata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Polimorfizam CYP2C9 i VKORC1 gena uključenih u metabolizam varfarina kod pacijenata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

1. Jelena Bećarević , Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Varfarin je najčešće korišćen oralni antikoagulans u svijetu kod pacijenata sa dubokom venskom trombozom, infarktom miokarda i moždanog udara. Polimorfizam 1173C>T je prvi SNP gena VKORC1 kod kojeg je uočena povezanost sa dozom varfarina. Enzim CYP2C9 je najvećim dijelom prisutan u jetri, a može se pronaći i u crijevima, aorti i srčanim arterijama. Odgovoran je za metabolizam približno 20% klinički važnih lijekova, uključujući i kumarinske antikoagulanse (varfarin). CYP2C9 gen je visoko polimorfan, što doprinosi značajnoj interindividualnoj varijabilnosti terapijskog odgovora.
Cilj studije: Cilj ove studije je da se ispita uticaj genetskih polimorfizama VKORC1 1173C>T, CYP2C9*2 i CYP2C9*3 na metabolizam varfarina, kao i da se odredi učestalost alelnih varijanti i genotipova.
Materijal i metode: Istraživanjem je obuhvaćeno 30 zdravih dobrovoljaca iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske i 30 pacijenata na terapiji varfarinom sa Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Genotipizacija alelnih varijanti CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1 1173C>T je sprovedena metodom lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu.
Rezultati: Frekvencija alela CYP2C9*2 iznosi 17,5%, dok frekvencija alela *3 iznosi 11%. Učestalost alela T VKORC1 gena iznosi 47,5%. Sve posmatrane učestalosti genotipova su u Hardi-Vajnbergovoj ravnoteži i ne razlikuju se u poređenju sa drugim evropskim populacijama.
Zaključak: Otkrivanje polimorfizama CYP2C9 i VKORC1 gena može biti od pomoći za preciznije propisivanje lijekova kod pacijenata kojima je potrebna antikoagulansna terapija. Prisustvo varijantnih alela VKORC1 i CYP2C9 gena je povezano sa nižim stabilnim dozama kod bolesnika na terapiji varfarinom.

Ključne reči :

Tematska oblast: Biomedicina

Datum: 18.03.2024.

Informatika u Biomedecini 2024


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10