Radovi


IDNazivKonferencija
763Mikro i nano osobine tvrdih prevlaka sintetizovanih sa PVD i IBAD postupkom
Branko Škorić
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
744Dopiranje dijamantu sličnih ugljeničnih filmova nanometarske debljine i njihova karakterizacija pomoću mikro Ramanove spektroskopije
Branko Tomčik
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
687Karakterizacija kontaktnih sočiva na bazi nanomaterijala pomoću nanoprob mikroskopa atomskih i magnetnih sila
Božica Bojović, Ivana Mileusnić
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
685Sličnosti i razlike u poroznosti između minerala montmorilonita i zeolita na području Balkana
Milorad Davidović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
677Nano-lamellar γ-Al2O3/TiO2/M (M: Cu, CuO, Cu2O) composite particles formed via the self assembly of weak polyelectrolytes
Manca Logar
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
676MODELIRANJE SAMOVEZUJUĆIH MATERIJALA KORIŠĆENJEM NANOKONTEJNERA
Nenad Filipović, A Jovanović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
667DETECTION OF A SINGLE MAGNETIC NANOPARTICLE: METROLOGICAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS
Olga Kazakova
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
647Interakcija vodenog rastvora fenola sa zeolitom 5A : adsorpcija i komparacija sa komercijalnim ugljevima kao adsorbensima
Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
646Adsorpcija tri-fenil-metanske boje iz razblaženih vodenih rastvora na fožasitima opisana prema Dubinjinovoj teoriji
Slavica Sladojević
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
639Helikalno savijene ugljenične nanotube
Zoran Popović
Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali
  1. 1
  2. 2
  3. >>