ПРИМЕНА EPR СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ИСПИТИВАЊУ IN VITRO ДЕГРАДАЦИЈЕ PLGA ЧЕСТИЦА

1. Ана Весковић, ЕПР лабораторија, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Serbia
2. Јелена Костић, ЕПР лабораторија, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Serbia
3. Душан Младеновић, ЕПР лабораторија, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Serbia
4. Ђура Накарада, ЕПР лабораторија, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, Serbia

Поли (лактид-ко-гликолид) (PLGA) је биокомпатибилан кополимер одобрен за људску употребу од стране Америчке организације за контролу хране и лекова. PLGA је један од најчешће коришћених биодеградабилних полимера у медицини и фармацији. До сада је развијен велики број метода за синтезу различитих честица на бази овог кополимера. Морфолошке и физичкохемијске особине полимерних честица, које утичу на процес деградације, од суштинског су значаја за њихову специфичну примену. У овом истраживању, PLGA микросфере су синтетисане применом процедура базираним на емулзионој методи са испаравањем растварача. Морфологија и величина добијених честица посматране су оптичким микроскопом. In vitro процес деградације PLGA микрочестица праћен јe UV/vis спектрофотометријски. Иако се спектрофотометрија у литератури наводи као метода за процену брзине деградације полимерних честица, резултати нису били конзистентни нити поновљиви. Стога су у наредном процесу синтезе PLGA честице модификоване двема спинским пробама, 3-карбамоил-, и 3-карбокси-проксил (3CP и 3CxP), које се користе у EPR спектроскопији и имиџингу за испитивање биосистема. In vitro oтпуштање 3CP-a и 3CxP-a из полимерне матрице је посматрано и квантификовано применом EPR спектроскопије у току дијализе. На основу добијених резултата закључено је да EPR спектроскопија јесте адекватна техника за испитивање процеса биодеградације PLGA.

Кључне речи: biodegradation; PLGA; EPR; spin probes

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 27.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове