KARAKTERIZACIJA GLINA SA POVRŠINSKOG KOPA RUDNIKA UGLJA IZ UGLJEVIKA

1. Dragica Lazić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragana Kešelj, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Mitar Perušić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Dijana Drljača, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Glina predstavlja osnovnu i najstariju sirovinu za proizvodnju keramike, cementa vatrostalnih proizvoda i sl. U zavisnosti od hemijskog i meneraloškog sastava gline, zavisiće i njena primjena. Cilj ovog rada je ispitivanje kvaliteta ležišta gline sa površinskog kopa Rudnika uglja Ugljevik u cilju primene glina za proizvodnju cementa.. U radu su prikazani rezultati hemijske analize (SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, MgO, CaO, i gubitak žarenjem-gž) i termijske analize uzoraka sa pet različitih lokacija. Za izradu hemijske analiza korištene su sledeće metode analiza: gravimetrijska (SiO2, CaO, gubitkak mase na 1000C tj. gubitak žarenjem-gž) potenciometrijska titracija (Al2O3), spektrofotometrijske (TiO2,), volumetrijske(Fe2O3) i atomsko-apsorpciona spektrofotometrija (MgO). Mineraloška analiza rađena je termijskom analizom, koja obuhvata termoanalitičke metode: diferencijalno termijska analiza (DTA), termogravimetrija (TG) i derivativna ili izvedena termogravimetrija (DTG).
Za sve uzorke, koji su uzorkovani na Rudniku uglja Ugljevik, može se reći da pripadaju grupi mineralnih sirovina Glinovitih laporaca (sadržaj CaO je od 25-35%), Laporovitih glina(sadržaj CaO je od 5-25%) i Čistih glina(sadržaj CaO je od 0-5%).

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Hemijske tehnologije

Datum: 30.06.2016.

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Datoteka uz rad  (1.30 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove