UTICAJ MODIFIKACIJE NA ADSORPCIONE OSOBINE MORDENITA

1. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zorica Levi, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Slavica Sladojević, 4. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Darko Bodroža, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je ispitivan uticaj modifikacije sintetičkog zeolita sa površinski aktivnom materijom (PAM). Zeoliti se mogu definisati i kao hidratizovani alumosilikati prostorne strukture u kojima se nalaze izmjenjivi katjoni i molekule vode, koja nije niti kristalna, niti konstitucijska. Mordenit se pojavljuje i kao prirodni, ali se može sintetizovati. Mordenit, korišten u ovom radu je sintetički, formule:
Na8[Al8Si40O96]•24H2O
Struktura mu je porozna, sastoji se od dva sistema kanala koji su eliptičnog oblika, promjera 0,695nm i 0,581nm. Ima veoma visok modul SiO2/Al2O3.
Procesom modifikacije zeolita sa organskom PAM dolazi do djelomične neutralizacije negativnog naelektrisanja, a dobijeni organo minerali imaju veću efikasnost adsorpicije štetnih komponenti iz vode i vazduha. Adsorpcione osobine modifikovanog mordenita su ispitane sa kiselim (CH3COOH i C17H33COOH)i baznim (NH3)adsorbensima. Adsorpcija je praćena prema Freundlichovoj adsorpcionoj izotermi. Rezultati su pokazali da se radi o fizičkoj i višeslojnoj adsorpciji.
Ključne riječi:


Ključne reči: adsorpcija; površinski aktivne materije; organominerali; mordenit

Tematska oblast: Teorijska i primijenjena hemija

Datum: 15.07.2016.

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Datoteka uz rad  (18.97 KB)
Datoteka uz rad  (121.33 KB)
Datoteka uz rad  (121.12 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove