https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić

Akademik prof. dr Dragoljub Mirjanić


Akademija Nauka i umjetnosti Republike Srpske
Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Date of birth: 02.11.1954.

Send message

Want to organize meeting with this participant?


Bibliography data

Education:

Dragoljub Mirjanić rođen je 2. novembra 1954. godine u Romanovcima, u opštini Gradiška. Osnovnu školu završio je 1969, srednju 1972, Pedagošku akademiju (matematika–fizika) 1974, a Prirodno- matematički fakultet (fizika) 1977. u Novom Sadu. Na Sveučilištu u Zagrebu magistrirao je 1981. odbranom rada „Uticaj mehaničkih oscilacija na kristalooptičke fenomene”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza dielektričnih osobina molekularnih kristala i feroelektrika” odbranio je 1983. na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Publications:

Autor ili koautor je više od 800 bibliografskih jedinica, među kojima najviše naučnih radova, monografija i udžbenika. Realizovao je 60 naučnih projekata, od kojih je 40 međunarodnih (u organizaciji UNESKO-a, Savjeta Evrope, Svjetske banke, OEBS-a, Evropske komisije, kao i pojedinih država Evrope i SAD). Na međunarodnim naučnim skupovima prezentovao je 370 radova, od čega osam plenarnih predavanja. Predsjednik je ili član brojnih naučnih i organizacionih odbora, član redakcija i recenzent desetina kongresa, konferencija i časopisa u zemlji i svijetu. Živi i radi u Banjoj Luci.

Other data:

Na Univerzitetu u Banjoj Luci biran je za asistenta 1977, višeg asistenta 1981, docenta 1983, vanrednog profesora 1987. i redovnog profesora Tehnološkog fakulteta 1991. godine (izborna disciplina: Fizika (opšta) i Biofizika). Bio je prodekan na Tehnološkom i Medicinskom fakultetu. Funkciju rektora univerziteta obavljao je od 1992. do 2006. godine. Dužnost potpredsjednika Republike Srpske obavljao je od 1996. do 1998. godine. Učestvovao je u osnivanju međudržavnih akademskih asocijacija UNIADRION i AIMOS. Bio je član Evropske rektorske konferencije, predsjednik Republičkog savjeta za razvoj visokog obrazovanja Republike Srpske i predsjedavajući Koordinacionog odbora za visoko obrazovanje BiH. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine. Bio je sekretar Akademijinog Odjeljenja Prirodno-matematičkih nauka (1997–2000), a od 2000. godine generalni je sekretar ove institucije. Osim toga, redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Centralne Evrope od 1997, Balkanske akademije nauka i kulture od 2001, Rumunske akademije Ecologica od 2002, Ukrajinske akademije nauka za visoko obrazovanje od 2012, Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2014. te Ruske akademije prirodnih nauka od 2018. godine.

Edited date: 20.12.2022.

(co)authors paper on confOrganiser.com systemDragoljub Mirjanić

Search authors

https://www.high-endrolex.com/10