https://www.high-endrolex.com/10

             confOrganiser.com: Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

Short title: Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

Location: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

XIV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 9. i 10. septembra 2021.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

 • klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
 • metali i legure
 • keramika, kompozitni materijali i polimeri
 • optički materijali
 • magnetni materijali
 • neorganski nanomaterijali
 • metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
 • koloidni materijali
 • eko-materijali i eko-tehnologija


SIMPOZIJUM B
: Biomaterijali i nanomedicina

 • biopolimeri
 • sintetički polimeri
 • metalni biomaterijali
 • keramički i staklasti biomaterijali
 • kompozitni biomaterijali
 • nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
 • bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
 • bionanosenzori i nanomedicina

 

 SIMPOZIJUM C: Voda

 • struktura vode
 • biološke vode i tečni kristali
 • akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
 • metabolizam vode i uzročnici bolesti
 • isključivanje zone u vodi
 • spektroskopija vodom i akvafotomici
 • voda nanoslojeva i nanotečnosti
 • nanomedicina na vodenoj bazi

 

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 2.  avgusta 2021.


Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 9. avgusta 2021. 


Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 16. avgust 2021.


Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.


Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.


Krajnji rok za uplatu kotizacije je 21. avgust 2021.

Type Conference
Conference character international
Science field Biotechnological sciences
Medical science
    Medicine
    Biomedicine
    Dentistry
    Pharmacy
    Veterinary
Natural science
    Biophysics
    Biology
    Physics
    Chemistry
    Geoscience
Information and communication technologies
Technical science
    Architecture
    Construction
    Electronics
    Electrical engineering
    mechanical engineering
    Metallurgy
    Transportation
    Engineering
    Protecting the environment
Thematic fields SYMPOSIUM A - Science of matter, condensed matter and physics of solid states
SYMPOSIUM B - Biomaterials and nanomedicine
SYMPOSIUM C - Water
Languages English, Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 04.09.2021.
Acceptance of Abstracts 04.09.2021.
Registration Deadline 04.09.2021.
Conference start 09.09.2021.
Conference end 10.09.2021.
Promotion of Proceedings 08.09.2021.

Contacts

Contact person Darko Divnić
Phone : +38765569191
E-mail divnic@gmail.com
Web page/URL : -
Conference presentation contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 09/09/2021 10/09/2021 Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10