https://www.high-endrolex.com/10

            confOrganiser.com: Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Short title: Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Location: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2024 - Savremeni materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, Sedamnaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI“. Suorganizatori konferecije se Srpska akademija nauka i umetnosti (Srbija), Alma Mater Europaea i Tehnički univerzitet u Gabrovu (Bugarska)

Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.

Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.

Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

17. međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 5. i 6. septembra 2024.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.


SIMPOZIJUM ANauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

 • klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
 • metali i legure
 • keramika, kompozitni materijali i polimeri
 • optički materijali
 • magnetni materijali
 • neorganski nanomaterijali
 • metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
 • koloidni materijali
 • eko-materijali i eko-tehnologija

 SIMPOZIJUM BBiomaterijali i nanomedicina

 • biopolimeri
 • sintetički polimeri
 • metalni biomaterijali
 • keramički i staklasti biomaterijali
 • kompozitni biomaterijali
 • nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
 • bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
 • bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM CVoda

 • struktura vode
 • biološke vode i tečni kristali
 • akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
 • metabolizam vode i uzročnici bolesti
 • isključivanje zone u vodi
 • spektroskopija vodom i akvafotomici
 • voda nanoslojeva i nanotečnosti
 • nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. jula 2024.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. jula 2024. 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 12. avgust 2024.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

KONFERENCIJA SAVREMENI MATERIJALI – UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije unutar države vrši se na račun:

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, NLB banka a.d. Banja Luka, broj računa: 562 – 099 – 80248809 - 16

Za uplatu iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 24. avgust 2024.

 

 

 
Type Conference
Conference character international
Science field Biotechnological sciences
Medical science
    Medicine
    Biomedicine
    Dentistry
    Pharmacy
    Veterinary
Natural science
    Biophysics
    Biology
    Physics
    Chemistry
    Agronomy
    Geoscience
Information and communication technologies
Technical science
    Architecture
    Construction
    mechanical engineering
    Metallurgy
    Engineering
    Protecting the environment
Thematic fields SYMPOSIUM A - Science of matter, condensed matter and physics of solid states
SYMPOSIUM B - Biomaterials and nanomedicine
SYMPOSIUM C - Water
Languages English, Serbian,
Default language English

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 01.07.2024.
Acceptance of Abstracts 15.07.2024.
Registration Deadline 24.08.2024.
Conference start 05.09.2024.
Conference end 06.09.2024.
Promotion of Proceedings 26.08.2024.

Contacts

Contact person 2024-08-24 00:00:00
Phone : +38765569191
E-mail divnic@gmail.com
Web page/URL : -
Conference presentation contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 05/09/2024 06/09/2024 Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10