https://www.high-endrolex.com/10

 eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

All organizer galleries

Array ( [3] => stdClass Object ( [id] => 3 [name] => Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] =>

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Fakultet posjeduje sve neophodne dozvole za rad i u potpunosti ispunjavanja sve neophodne uslove propisane Zakonom (Rješenje o utvrđivanju uslova za početak rada visokoškolske ustanove, broj Rješenja 07.1 - 4462/07, od 02.07.2007, Rješenje o upisu u sudski registar, broj Rješenja 1-587-00, od 13.09.2007. i Dozvolu za rad, broj Dozvole 07.23/602-3900/09, od 22.06.2009. godine).

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/3/ekonomski-9.jpg [empty] => ) [6] => stdClass Object ( [id] => 6 [name] => Institut zaštite ekologije i informatike [desc] =>

NU ''Institut zaštite, ekologije i informatike, naučnoistraživački institut'' Banja Luka“ osnovan je 1976. godine i registrovan je u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/07 i 13/10) i Pravilnikom o obliku i sadržaju evidencije instituta (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 80/03) kao „Naučna ustanova Institut zaštite, ekologije i informatike, naučnoistraživački institut'', naučnoistraživački inistitut Banja Luka“ Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije br. 06/6-61-224/04, od 29.06.2004. godine upisan u Registar naučnoistraživačkih institucija kao javni naučnoistraživački institut, čiji je osnivač Republika Srpska. Institut zaštite, ekologije i informatike-naučnoistraživački institut u Banjoj Luci, je po unutrašnjoj organizaciji, tehničko-tehnološkoj opremljenosti, naučnoistraživačkom i stručnom kadrovskom potencijalu, strukturi poslovnih partnera i korisnika usluga, naučnoistraživačka, konsultanska, projektna i obrazovna institucija u oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite i unapređenja kvaliteta radne i životne sredine, zaštite od požara i eksplozija, upravljanja hemikalijama i energetske efikasnosti građenja. U cilju što efikasnije zaštite i unapređenja životne i radne sredine Institut zaštite, ekologije i informatike u Banjaluci posjeduje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, lične zaštite i obuke radnika iz oblasti zaštite na radu, obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti i mikroklime. Ovlašćen je za tipsku i prvu verifikaciju signalno sigurnosnih postrojenja i uređaja koji se ugrađuju na mjestu ukrštanja puta i pruge u nivou; vršenje poslova pregleda i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu požara; izradu elaborata i planova zaštite od požara; izrada dijela tehničke dokumentacije-mašinska, elektro i tehnološka faza, stručno osposobljavanje za rad sa opasnim hemikalijama i sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže opasne hemikalije, mjerenje i procjenu elektromagnetnih polja radi obavljanja stručnih poslova zaštite od elektromagnetnih polja frekventnog opsega 5Hz-400 KHz i 30 MHz-3 GHz i preventivni i periodični pregled i ispitivanje liftova za vertikalni prevoz lica i tereta na električni i hidraulični pogon, ili drugi mehanizovani pogon u stambenim, poslovnim, javnim i drugim objektima, fasadni liftovi, kosi liftovi, ski liftovi, liftovi na gradilištima, viseće skele, liftovi za dizanje tereta u kojima nije moguć pristup lica, liftovi za invalide. Imenovan je za izradu procjene bezbjednosti hemikalije i izrada izvještaja o bezbjednosti hemikalije. Ovlašćen je za periodične preglede, ispitivanje i kontrolu opreme pod pritiskom; periodične preglede, ispitivanje i kontrolu pokretnih posuda pod pritiskom za tehničke gasove, periodične preglede, ispitivanje i kontrolu pokretnih posuda pod pritiskom za tečni naftni gas i izradu i kontrolu tehničke dokumentacije iz oblasti gasnih instalacija, te nadzor nad njima. Misija Instituta je razvijanje koncepta pouzdanog preduzetništva i implementacija principa zaštite životne i radne sredine u praksi preduzetništva i institucija, kao i permanetno razvijanje i unapređivanje svekolikih znanja iz oblasti djelatnosti Instituta po najsavremenijim svjetskim trendovima. Imamo visoko postavljene ciljeve i kriterijume na tržištu znanja i stručnih usluga i nastojimo da se izdvojimo od konkurenata kroz otvorenu i fer tržišnu utakmicu pružajući kvalitet koji se odražava kroz visoki učinak i inovativni duh. Naši projekti, programi i konsultanske usluge su u funkciji pouzdanih programskih, strukturnih, tehničkih, tehnoloških i organizacionih transformacija privrede i uslužnih djelatnosti. Institut zaštite, ekologije i informatike se bavi multidisciplinarnim istraživanjima. Posebna odlika rada Instituta je orijentacija na interdisciplinarni pristup sagledavanja multidimenzionalne sadržine procesa u životnoj i radnoj sredini, uz korišćenje naučne teorijsko-metodološke osnove. Institut je ne samo održao, već i unaprijedio, naučnoistraživački rad kroz izradu naučnoistraživačkih projekata kojima se stvaraju naučne reference, stiču potrebna iskustva i obezbjeđuju materijalni preduslovi za dalji razvoj Instituta. Projekti i svi programi su polivalentno i fazno koncipirani i organizovani: istraživanje – naučna i stručna verifikacija rezultata – obuka i inoviranje znanja – savjetovanje – publikovanje rezultata. Istraživanjem se bavimo da bi pronašli najbolja rješenja za pouzdano unapređivanje prakse, a raznovrsnim oblicima, programima i metodama konsaltinga i obrazovanja motivišemo, usmjeravamo i ospospobljavamo aktere pouzdane primjene istraživačkih rezultata, uvjereni da investicija u znanje daje najbolje rezultate.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [11] => stdClass Object ( [id] => 11 [name] => Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci [desc] =>

Ko smo mi?

Mi smo jedino legitimno studentsko predstavničko tijelo studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Djeluje u okviru Univerziteta u Banjoj Luci kao organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, koja predstavlja sve studente našeg Univerziteta.

U okviru Studentskog Parlamenta imamo Skupštinu koju čine po tri (3) studenta predstavnika sa svakog fakulteta/akademije ili visokoškolske ustanove koje su članice ili pridružene članice Univerziteta, ukupno 51 član Skupštine Studentskog Parlamenta. Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, trenutno Branko Petrović (Visoka škola unutrašnjih poslova), zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta. Pored svega ovoga Studentski Parlament delegira studente u Senat Univerziteta kao i u Skupštinu Unije studenata Republike Srpske, čiji smo osnivači zajedno sa Studentskim Parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Koji su naši ciljevi?

Cilj svake studentske organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja. Tako i naša organizacija koja djeluje na nivou Univerziteta postavial je sebi neke od opštih ciljeva koje želi da ostvari i ispuni u svom mandatu:

 1. Podizanje ugleda i poboljšanje položaja studenata na Univerzitetu i u Republici Srpskoj; 
 2. Otvorenija i bolja komunikacija između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata) Univerziteta i samih studenata Univerziteta;
 3. Ostvarivanje i zaštita prava studenata;
 4. odizanje kvaliteta znanja;
 5. Bolja implementacija Bolonjskog sistema na Univerzitetu;
 6. Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata;
 7. Poboljšanje studetnskog standarda;
 8. Odlučna i konkretna borba protiv korupcije;
 9. Ostvarivanje većih prava socijalno ugroženih studenata, djece poginulih boraca i RVI, studenata sa invaliditetom i posebnim potrebama, studenata iz nerazvijenih opština u Republici Srpskoj;
 10. Omogućavanje bolje studentske mobilnosti;
 11. Otvaranje novih mogućnosti zaposlenja za vrijeme studiranja;
 12. Obezbjeđivanje dodatnih stipendija za sve kategorije studenata;
 13. Afirmisanje studenata da se uključe u vladinim i nevladin sektor;
 14. Raspisivanje konkursa za projekte studenata Univerziteta.
[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/11/Studentski-parlament-04.jpg [empty] => ) [12] => stdClass Object ( [id] => 12 [name] => Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] =>

Unutrašnja organizacija Poljoprivrednog fakulteta je uređena u skladu sa Statutom Univerziteta u Banjoj Luci. Osnovni rukovodni organi su Nastavno-naučno vijeće i Dekan. U periodu osnivanja Fakulteta, Nastavno-naučno vijeće je brojalo do 10 članova. Danas, Nastavno-naučno vijeće čine svi nastavnici i saradanici zaposleni sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i ono broji 60 članova, što govori o kadrovskom potencijalu Fakulteta. Tokom proteklog perioda, za vijeće su se koristila dva naziva: prvo, Nastavno-naučno vijeće do 2007. godine, a onda Naučno-nastavno do 2010. godine, da bi po usvajanju novog Zakona o visokom obrazovanju 2010. godine, ponovo bio vraćen naziv Nastavno- naučno vijeće. Danas u radu Vijeća učestvuje i 10 predstavnika studenata. U prethodnom periodu uloga Vijeća mijenjala se saglasno odredbama Zakona o Univerzitetu, odnosno Zakona o visokom obrazovanju. Prema Zakonu o Univerzitetu, organ upravljanja je bio Savjet Fakulteta, koji je prestao da postoji momentom integracije Univerziteta. Danas Nastavno-naučno vijeće predstavlja najviši organ Fakulteta koji upućuje prijedloge Senatu i donosi odluke od značaja za rad fakulteta. Ono usvaja Statut fakulteta, kao i druge opšte akte, predlaže rektoru imenovanje i razrješenje dekana, po proceduri tajnog glasanja, formira vijeća studijskog programa ili podorganizacione jedinice unutar fakulteta i određuje njihov sastav i djelokrug rada u skladu sa Statutom Univerziteta, bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana, bira i razrješava predstavnika u Senat po proceduri tajnog glasanja, imenuje komisiju u postupku izrade završnog rada na drugom ciklusu studija, predlaže Senatu broj, kao i kriterijume i postupak za upis studenata na fakultet, donosi odluku o prepisu studenata sa drugih visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom. Dekanu u radu pomažu dva prodekana (prodekan za nastavu i prodekan za naučno istraživački rad i međunarodnu saradnju) i sekretar fakulteta. U strukturi unutrašnje organizacije nalaze se i vijeća studijskih programa, instituti i katedre. Na fakultetu postoje tri vijeća studijskih programa, i to: Vijeće studijskog programa Biljna proizvodnja, Vijeće studijskog programa Animalna proizvodnja i Vijeće studijskog programa Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Zadaća vijeća studijskih programa je da budu operativna tijela Nastavno-naučnog vijeća, koja razmatraju i daju prijedloge u vezi pitanja nastave prvog i drugog ciklusa predmetnih studija. Vijeća studijskih programa čine svi nastavnici i saradnici anagažovani na studijskom programu sa stalnim radnim odnosom na Univerzitetu. Vijeća studijskih programa daju mišljenja i prijedloge Nastavno-naučnom vijeću o akademskim, naučnim i stručnim pitanjima u skladu sa Statutom Fakulteta. Vijeća studijskih programa permanentno rade na inoviranju nastavnih planova i programa i unapređenju kvaliteta nastave. Naučno-istraživački rad se odvija u okviru pet instituta. Na fakultetu postoji pet instituta, i to: Institut za agroekologiju, Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu, Institut za stočarstvo, Institut za ratarstvo i povrtarstvo i Institut za ekonomiku poljoprivrede. Fakultet posebnu pažnju poklanja razvoju naučno-istraživačkog rada. U okviru pet instituta egzistira 17 laboratorija i dva računarska kabineta za potrebe naučno-istraživačkog rada, ali i nastavnog procesa. U skladu sa matičnošću Poljoprivrednog fakulteta, odnosno studijskih programa, formirano je 20 katedri prema odluci Senata broj 05-4153-XIII-2/08 od 07.11.2008. godine. Devet katedri pripada Studijskom programu biljna proizvodnja, pet Studijskom programu animalna proizvodnja i 2 Studijskom programu agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Katedre predstavljaju skup srodnih predmeta. Stručne službe fakulteta obavljaju poslove za potrebe nastavnog i naučno- istraživačkog rada.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [13] => stdClass Object ( [id] => 13 [name] => Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske [desc] =>

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza, osnovana je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske ( „Slžbeni glasnik RS“, broj 63/11 ), odlukom Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 88/11). Na sjednici Vlade Republike Srpske od 29. septembra donešeno je Rješenje o postavljanju vršioca dužnosti direktora Agencije („Službeni glasnik RS“, broj 100/11) koje je stupilo na snagu 11. oktobra 2011. godine, što predstavlja datum početka rada Agencije. U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja, osnovan je Savjet za bezbjednost saobraćaja kao savjetodavno tjelo Vlade Republike Srpske. Tehničko administrativne poslove Savjeta obavlja Agencija. Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/12) predviđeno je jedno odjeljenje i tri odsjeka.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE:

Djelokrug rada, nadležnost i zadaci Agencije utvrđeni su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Agencija za bezbjednost saobraćaja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj podsticanje,
podršku i koordinaciju rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja, a posebno organa uprave Republike, javnih preduzeća, organa lokalne samouprave, stručnih i naučnoistraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,
promocija bezbjednosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa bezbjednošću saobraćaja,
priprema nacrta strateških dokumenata, ocjene i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata, pregled i korekcija predloženih Strategija,
programa i Akcionih planova subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja priprema podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
upravljanje bazama podataka od značaja za bezbjednost saobraćaja u Republici, podršku naučnoistraživačkim institucijama, kontrolu i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja u bezbjednosti saobraćaja, licenciranje fizičkih i pravnih lica za reviziju i provjeru puteva s aspekta bezbjednosti saobraćaja RSA i RSI. izvještavanje Vlade i Savjeta za bezbjednost Republike Srpske o stanju bezbjednosti saobraćaja, identifikovanim problemima u sistemu bezbjednosti saobraćaja,te planiranim i sprovedenim mjerama za unapređenjem i poboljšanjem stanja bezbjednosti saobraćaja učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga Agencije vrši analizu opasnih mjesta na putu i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa stručnom analizom i pojedinačnim projektom u slučaju saobraćajne nezgode sa poginulim licima izlazi na lice mjesta i vrši dubinsku analizu, kako bi sagledao okolnosti i moguće uzroke nastanka saobraćajne nezgode, te predlaže eventualne mjere tehničko administrativne poslove Savjeta.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/13/izdanja.JPG [empty] => ) [17] => stdClass Object ( [id] => 17 [name] => Ministarstvo porodice, omladine i sporta [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [32] => stdClass Object ( [id] => 32 [name] => Prirodno-matematički fakultet Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [33] => stdClass Object ( [id] => 33 [name] => Medicinski fakultet Banja Luka [desc] =>

Medicinski fakultet Banja Luka U posljednjih nekoliko godina Univerzitet u Banjoj Luci posvećuje veliku pažnju međunarodnoj sardnji. Od 2008. godine, nadležnost za koordinaciju međunarodne sardnje ima Univerzitet, a do tada se najveći broj aktivnosti vezanih za međunarodnu saradnju obavljao na fakultetima/ Akademiji. Za provođenje aktivnosti i koordinacije međunarodne saradnje zaduženi su prorektor za međunarodnu saradnju, Kancelarija za međunarodnu saradnju u Rektoratu i mreža koordinatora za međunarodnu saradnju na fakultetima/ Akademiji umjetnosti. Cilj ove mreže je da se na najbolji mogući način angažuju postojeći kapaciteti i aktivnosti u ovoj oblasti (prikupljanje i distribucija informacija, razmjena ideja i iskustava, prijedlozi aktivnosti i učesnika).

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [34] => stdClass Object ( [id] => 34 [name] => Faculty of Forestry, University of Banja Luka [desc] =>

The first generation of students enrolled the General Course on the Faculty of Forestry in the 1993/94 academic year. In the 2007/2008 academic year, on the Faculty, a new organization of studies was executed and the realization of the study program Forestry according to the three-cycle model 3+2+3 began.

Since the 2010/2011 academic year, the Faculty has been organizing post-graduate studies in Forestry, and since the 2011/2012 academic year, it has been organizing post-graduate studies in Forest Resources Management as well.

In 2007, the study program Forestry was organized according to the three-cycle model (3+2+3), and in 2013 it was reorganized according to the (4+1+3) model of studies.

 

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/34/slika-3.jpg [empty] => ) [35] => stdClass Object ( [id] => 35 [name] => Panevropski Univerzitet Aperion Banja Luka [desc] =>

Panevropski Univerzitet Aperion Banja Luka

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [36] => stdClass Object ( [id] => 36 [name] => Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske [desc] => JZU Institut za javno zdravstvo je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova čiji je obim rada i djelatnosti propisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te koja djeluje na području cijele Republike Srpske, a nerijetko i šire. Svoju djelatnost Institut obavlja preko svojih šest jedinica koje se nalaze u Banjaluci, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Foči i Zvorniku. Institut obavlja niz djelatnosti i aktivnosti od globalnih kao što je praćenje i analiziranje cijelog zdravstvenog sektora Republike Srpske i učestvovanja u izradama strategija i zakonske regulative iz oblasti zdravstva do obrade kliničkih i nekliničkih uzoraka i njihovih mikrobioloških, epidemioloških, radioloških i fizičko-hemijskih analiza. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [37] => stdClass Object ( [id] => 37 [name] => Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske [desc] => Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [38] => stdClass Object ( [id] => 38 [name] => Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka [desc] => Republički hidrometeorološki zavod osnovan je na osnovu Zakona o ministarstvima koji je donijelo Predsjedništvo Srpske Republike Bosne i Hercegovine broj 01-217/92 od 2. jula 1992. godne, a objavljenog u Službenom glasniku Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini broj 11/92 od 13. jula 1992. godine. Tim zakonom je definisano postojanje sedam republičkih upravnih organizacija, a jedna od njih je bio Republički hidrometeorološki zavod. Istim Zakonom je definisano da Republički hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje hidrološke, meteorološke i seizmološke djelatnosti; istraživanje atmosfere, vodnih resursa, kvaliteta vazduha i voda i seizmoloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških i seizmoloških podataka od interesa za Republiku i vršenje i drugih poslova u oblasti hidrologije, meteorologije i seizmologije. Kao samostalna republička upravna organizacija Zavod je obavljao svoju djelatnost sve do 8.oktobra 2002. godine kada je Zakonom o ministarstvima definisano da kao republička upravna organizacija svoju djelatnost nastavlja u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [39] => stdClass Object ( [id] => 39 [name] => Društvo doktora medicine Republike Srpske [desc] =>

Društvo doktora medicine Republike Srpske

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [40] => stdClass Object ( [id] => 40 [name] => Visoka škola „Baltazar Adam Krčelić“ [desc] => Elementi razvojne strategije Visoke škole, odnosno budućeg veleučilišta, usmjereni su prema obrazovanju za vrijednosti i kompetencije potrebne studentima i nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih aspiracija i karijernih potencijala te dobrobiti društvene zajednice. Osnovni obrazovni cilj je osposobiti studente za aktivan doprinos stvaranju novih vrijednosti i dinamičan razvoj njihove profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja, te ambiciozan nastavak akademskog obrazovanja. Radom i realizacijom Razvojne strategije želimo omogućiti kvalitetno, efikasno, pravedno i u praksi potvrđeno visoko obrazovanje našim studentima, koje će doprinijeti konkurentnosti gospodarstva Grada Zaprešića, regionalne zajednice ali i hrvatskog društva u cjelini. Sukladno tome, naše aktivnosti će do 2015. godine biti usmjerene na realizaciju znanstveno obrazovnog Kampusa s tehnološkim parkom. Vizija: Visoka škola, odnosno buduće Veleučilište „Baltazar Adam Krčelić“ jest, a i dalje će se razvijati u kvalitetno visoko učilište s jasno izraženim profilom obrazovanja i istraživanja usmjerenim na poslovanje i upravljanje u uvjetima održivog razvoja, a temeljenom na jasnim ishodima učenja i cjeloživotnom obrazovanju, atraktivno za studente i obilježeno aktivnom suradnjom s gospodarstvom i drugim subjektima u zajednici, uključeno u hrvatski i europski prostor visokog obrazovanja. Oživotvorenje projekta znanstveno-tehnološkog kampusa u Zaprešiću, s Veleučilištem „Baltazar Adam Krčelić“ Zaprešić, kao temeljnim subjektom otvorenim za druge visokoškolske i znanstvene institucije, omogućit će da Veleučilište bude gradsko i regionalno visoko učilište prepoznatljivog imidža i visoke kvalitete (krajnji željeni rok ostvarenja – jesen 2015.g.). Misija: Sveobuhvatnim, dosljednim i djelotvornim praćenjem dugoročnih potreba gospodarstva i kulturnih institucija Grada Zaprešića i regionalne zajednice, a u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ iz Zagreba i drugim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama iz zemlje i inozemstva, ustrojiti i razvijati stručne studije, oblike cjeloživotnog obrazovanja te znanstvena i stručna istraživanja tako da: putem programa stručnih i specijalističkih studija činimo adekvatnu pripremu studenata u području poslovanja i upravljanja za tržište rada i dalje studiranje, kontinuirano jačamo kvalitetu ustrojenih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u područjima ekonomije i financija, kulture, komunikologije i interdisciplinarnom području projektnog menadžmenta, u pravcu daljnje profiliranosti i prepoznatljivosti Visoke škole na obrazovnom tržištu; prema potrebama redefiniramo postojeće i razvijamo nove studijske programe, prije svega u području financijskog menadžmenta kao izravne obrazovne vertikale završenim studentima stručnog studija poslovne ekonomije i financija. pripremamo i osposobljavamo studente i diplomante za cjeloživotno učenje, putem istraživanja doprinosimo ekonomskom rastu, poticanju inovacija i ukupnom razvoju poslovnog sektora, neprofitnih organizacija i javne uprave. Organizacijske vrijednosti: Obrazovna i istraživačka djelatnost veleučilišta zasnivat će se na sljedećim organizacijskim vrijednostima: kvaliteta i težnja k izvrsnosti te usporedba s međunarodnim standardima kvalitete i k međunarodnoj akreditaciji, kreativnost Visoke škole, odnosno veleučilišta zasnivat će se na temeljnim vrijednostima znanstvenih dostignuća i primijenjenih istraživanja te na promjenama i spoznajama suvremenog društva, ali i konkretne zajednice u kojoj djelujemo, sloboda akademskog izražavanja i kreativnog djelovanja u civilizacijskim i humanističkim okvirima, autonomija i neovisnost o bilo kakvom utjecaju politike, religije i kapitala, otvorenost za sve promjene u realizaciji programa i za druge ideje, konstruktivnu kritiku i alternativne koncepcije, kroz poticanje kreativnog i inovativnog potencijala ustanove i okruženja, otvorenost za suradnju s drugima hrvatskim i inozemnim visokim učilištima na zajedničkim projektima, visoka akademska kvaliteta s jedne strane i povezanost s praksom s druge strane usmjeravat će ukupno djelovanje veleučilišta i obilježavati stil upravljanja. Ciljevi: Ovo visoko učilište postavlja tri opća cilja sa posebnim ciljevima, koji će osigurati ostvarenje postavljenih općih ciljeva: Opći cilj: visoka kvaliteta obrazovnog, istraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, ostvarit će se naročito kroz sljedeće posebne ciljeve: sustavno praćenje kvalitete i uspješnosti obrazovnog procesa, te sukladno tome prilagođavanje strateških, organizacijskih i operativnih procesa, kontinuirano analiziranje potreba za nastavnim kadrom i njegovim kompetencijama sa stajališta preustroja u veleučilište, profesionalno jačanje upravljačke funkcije i sistematiziranje poslovnih procesa, preustroj Visoke škole u veleučilište sa posebnim odjelom za znastveno-istraživački rad i cjeloživotno obrazovanje, razvoj dislociranih studija. Opći cilj: osiguranje uvjeta za rad studenata i nastavnika, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve: izgradnju kampusa sa znanstveno – tehnološkim parkom, ustrojavanje uprave kao tijela za vođenje menadžerskih poslova ustanove ali i znanstveno-tehnološkog parka, poboljšanje uvjeta života i rada studenata. Opći cilj: povezanost s okruženjem i s drugim visokim učilištima, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve: otvaranje novih studijskih programa temeljenih na iskustvima stečenim kroz jaču povezanost s gospodarstvom i kulturnim institucijama Grada Zaprešića i regionalne zajednice, kontinuiranu i sustavnu programsku i drugu suradnju s domaćim i inozemnim visokim učilištima, osobito u području razmjene nastavnika i studenata. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [41] => stdClass Object ( [id] => 41 [name] => Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske [desc] =>

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je javna institucija koja je ovlašćenja za sprovođenje zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti. Prioriteti Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su racionalno trošenje sredstava od doprinosa, briga da osiguranici mogu da koriste sva prava u punoj mjeri, doprinos poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite, kao i zdravstvenog stanja stanovništva. Vizija Obavezno zdravstveno osiguranje počiva na temeljnim vrijednostima solidarnosti, uzajamnosti i dostupnosti. Obavezno zdravstveno osiguranje se finansira iz stabilnih finansijskih izvora, a provodi ga Fond zdravstvenog osiguranja koji je organizovan po najvišim standardima. Osiguranici su zadovoljni dostupnošću kvalitetne zdravstvene zaštite, jednakošću u pravima i jednostavnošću ostvarivanja prava.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [42] => stdClass Object ( [id] => 42 [name] => Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske [desc] => Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, je osnovan kao pravno lice sa javnim ovlašćenjima, čija su prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/11), Statutom Fonda i drugim propisima. Osnivač Fonda je Republika Srpska, osnivačka prava i dužnosti u ime Republike vrši Vlada Republike Srpske, a nadzor nad radom Fonda vrši ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine. Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi sa prikupljanjem sredstava, kao i finansiranjem pripreme, provođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, te u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije utvrđene Zakonom o Fondu, a naročito: 1) stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem, upravljanjem i korišćenjem sredstava Fonda, 2) iniciranje, finansiranje, posredovanje i kontrolu realizacije projekata iz djelokruga rada Fonda, 3) posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, iz sredstava međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i tijela, kao i stranih pravnih i fizičkih lica, 4) kontinuirano praćenje programa, projekata i ostalih aktivnosti kroz mjerljive efekte zaštite životne sredine, količinu ušteđene energije i novca, i smanjenje emisije zagađivača, 5) vođenje odvojenih baza podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima iz područja zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, te o potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje, 6) podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, kao i obnovljivih izvora energije u skladu sa interesima zaštite životne sredine Republike, strateškim dokumentima, akcionim i sanacionim planovima i drugim planovima i programima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima za namjene utvrđene ovim zakonom, 7) obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa podsticanjem i finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, utvrđenih propisima kojima se reguliše ova oblast. Facebook PageLinkedin PageRSS feed Pretraživanje Izbor jezika Serbian Croatian English French German Italian Russian Spanish Copyright © 2013. All Rights Reserved. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [45] => stdClass Object ( [id] => 45 [name] => Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske [desc] =>

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske osnovana je 1996. godine kao najviša naučna, umjetnička, radna i reprezentativna ustanova u Republici Srpskoj sa zadatkom da razvija i podstiče nauku i unapređuje umjetničku djelatnost. Te zadatke i ciljeve Akademije ostvaruje 46 člana Akademije (redovni, dopisni i inostrani članovi) raspoređeni u četiri odjeljenja: Odjeljenje društvenih nauka Odjeljenje za književnost i umjetnost, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka i Odjeljenje medicinskih nauka. Akademija ima veći broj odbora, centara i instituta kao radnih tijela u kojima je angažovano oko 150 naučnih radnika, univerzitetskih profesora, istraživača i drugih stručnjaka. Želeći da svoj rad učinimo dostupnim što širem krugu zainteresovanih uspostavili smo ovu Internet stranu.

Predsjednik Akademije, Akademik Rajko Kuzmanović

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/45/anurs-zgrada.jpg [empty] => ) [46] => stdClass Object ( [id] => 46 [name] => Tehnički fakultet u Bihaću [desc] =>

Tehnički fakultet u Bihaću danas izvodi stručne studije u skladu s Bolonjskim procesom. Studij se izvodi u tri ciklusa, prvi ciklus je dodiplomski studij koji traje četiri godine, uz sticanje 240 ECTS bodova, drugi ciklus je diplomski studij koji traje jednu godinu uz sticanje 60 ECTS bodova i treći ciklus je postdiplomski studij koji traje tri godine, uz sticanje 180 ECTS bodova. Vašim upisom na neki od smjerova Tehničkog fakulteta pridružili ste se skupini od preko 3.000 studenata TFB -a. Studijski programi Tehničkog fakulteta u Bihaću su sastavljeni na način koji omogućava optimalnu kombinaciju količine bazičnog teoretskog znanja potrebnog za ovladavanje strukom i količine modernih spoznaja te stručnih vještina koje omogućuju da vi, u relativno kratkom roku, budete sposobni u potpunosti odgovoriti zahtjevima vaše buduće radne okoline. Područje koje ste izabrali kao buduću profesiju je u stalnom napredovanju i razvoju, pa se i od svih nas zahtijeva da cijeli svoj radni vijek nosimo obvezu stalnog učenja i proširivanja našeg znanja. To je naša obveza, ali i veliki privilegij, budite ponosni tom činjenicom. Vaši rezultati u učenju, svladavanju predviđenog gradiva, ali i vaše aktivno sudjelovanje u cjelokupnom studentskom životu TFB-a, bit će vaš veliki doprinos u borbi za ravnopravni tretman svih fakulteta i njihovih studenata. Želim vam puno uspjeha na studiju te veseo i sadržajan studentski život na TFB-u. Dekan TF-a doc. dr. Atif Hodžić

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [54] => stdClass Object ( [id] => 54 [name] => Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [56] => stdClass Object ( [id] => 56 [name] => Univerzitet Goce Delčev [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [61] => stdClass Object ( [id] => 61 [name] => JZU Dom zdravlja Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [62] => stdClass Object ( [id] => 62 [name] => BAS a.d. & CeMDI [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [63] => stdClass Object ( [id] => 63 [name] => Univerzitetot “Sv. Kliment Ohridski” - Bitola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [68] => stdClass Object ( [id] => 68 [name] => Zavod za sudsku medicinu RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [70] => stdClass Object ( [id] => 70 [name] => Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica” – Kozarska Dubica, RS-BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [73] => stdClass Object ( [id] => 73 [name] => Dom ydravlja Grocka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [80] => stdClass Object ( [id] => 80 [name] => ZC Valjevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [82] => stdClass Object ( [id] => 82 [name] => gimnazija kovin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [83] => stdClass Object ( [id] => 83 [name] => ABC Project [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [86] => stdClass Object ( [id] => 86 [name] => opća bolnica sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [88] => stdClass Object ( [id] => 88 [name] => Faculty of Technology Banja Luka [desc] =>

The Faculty of Technology’s first full year of operation was 1963-64 as a department of the Faculty of Engineering in Banja Luka which comprised then of two basic departments: Department of Chemical Engineering and Department of Electrical Engineering. As a result of subsequent changes in the structure of the Faculty, the Division of Chemical Wood Processing was transformed into the Department of Chemical Engineering and Technology.

Requirements placed on the education of highly-skilled personnel in industries led to the establishment of three more departments: Biotechnology and Food Processing Department, Textile Engineering Department, and Mining Engineering Department.  

In the past 45 years, the Faculty has been committed to providing the best range of higher education available and, as a result of numerous activities in that field, more advanced and rationalised programmes of study have been launched in order to help students to complete their job-oriented education as well as to respond to the needs of the higher education community, as set out in the Bologna Declaration, i.e., in line with a set of specified objectives based on the ECTS-compatible credit systems.

The current study programmes provide student transfer among the kindred universities in Bosnia and Herzegovina and even among the universities of European Union through the International Student Exchange Programmes. To date, 1232 students have graduated from the Faculty of Technology, while 62 Master’s theses and 29 Doctoral dissertations have been successfully defended since 1963.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [89] => stdClass Object ( [id] => 89 [name] => Ekoloski pokret Novog Sada [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [91] => stdClass Object ( [id] => 91 [name] => Muzej grada Novog Sada [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [98] => stdClass Object ( [id] => 98 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [99] => stdClass Object ( [id] => 99 [name] => opsta bolnica bijelina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [100] => stdClass Object ( [id] => 100 [name] => Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [109] => stdClass Object ( [id] => 109 [name] => Maastricht Graduate School of Governance [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [111] => stdClass Object ( [id] => 111 [name] => Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [113] => stdClass Object ( [id] => 113 [name] => ACEU Secretariat [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [115] => stdClass Object ( [id] => 115 [name] => Warsaw School of Economics, Warszawa [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [116] => stdClass Object ( [id] => 116 [name] => Akademija umjetnosti Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [118] => stdClass Object ( [id] => 118 [name] => Belexpocentar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [120] => stdClass Object ( [id] => 120 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [122] => stdClass Object ( [id] => 122 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [125] => stdClass Object ( [id] => 125 [name] => Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [126] => stdClass Object ( [id] => 126 [name] => TFB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [129] => stdClass Object ( [id] => 129 [name] => institut dr simo milosevic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [130] => stdClass Object ( [id] => 130 [name] => Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [131] => stdClass Object ( [id] => 131 [name] => Društvo psihologa Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [141] => stdClass Object ( [id] => 141 [name] => NVO EKO-Leonardo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [144] => stdClass Object ( [id] => 144 [name] => Flora Komerc [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [146] => stdClass Object ( [id] => 146 [name] => Crnogorska sportska akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [150] => stdClass Object ( [id] => 150 [name] => Euro Zigma d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [151] => stdClass Object ( [id] => 151 [name] => Klinika za očne bolesti [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [157] => stdClass Object ( [id] => 157 [name] => Dom Zdravlja Modrica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [158] => stdClass Object ( [id] => 158 [name] => klinika za očne bolesti KCS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [159] => stdClass Object ( [id] => 159 [name] => Stomatološki fakultet u Pančevu, Univerzizet \"Privredna akademija\", Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [160] => stdClass Object ( [id] => 160 [name] => Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [162] => stdClass Object ( [id] => 162 [name] => klinika za Dječije bolesti [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [163] => stdClass Object ( [id] => 163 [name] => Doctorlaser center Trebinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [164] => stdClass Object ( [id] => 164 [name] => Klinika za očne bolesti, KCUS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [166] => stdClass Object ( [id] => 166 [name] => Opsta bolnica Doboj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [167] => stdClass Object ( [id] => 167 [name] => K.C.U.Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [168] => stdClass Object ( [id] => 168 [name] => Polyclinic „Oko“ dr Karčić Sarajevo, Institute for microbiology „Nalaz“ Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [173] => stdClass Object ( [id] => 173 [name] => KCCG [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [177] => stdClass Object ( [id] => 177 [name] => Visoka ekonomska skola, Valjevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [178] => stdClass Object ( [id] => 178 [name] => Vojna bolnica Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [179] => stdClass Object ( [id] => 179 [name] => High Medical School, Bitola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [180] => stdClass Object ( [id] => 180 [name] => KC-Banja Luka,Klinika za unkologiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [185] => stdClass Object ( [id] => 185 [name] => Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ''Dr. Vukan Čupić'', Novi Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [192] => stdClass Object ( [id] => 192 [name] => Dom zdravlja ''Dr Darinka Lukić'' [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [195] => stdClass Object ( [id] => 195 [name] => Šumarski fakultet Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [198] => stdClass Object ( [id] => 198 [name] => Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [199] => stdClass Object ( [id] => 199 [name] => Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [204] => stdClass Object ( [id] => 204 [name] => Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [205] => stdClass Object ( [id] => 205 [name] => JU Domovi Zdravlja K.S. Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [207] => stdClass Object ( [id] => 207 [name] => Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu [desc] =>

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, sa preko 200 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, predstavlja jedan od najvećih nastavno-istraživačko-razvojnih potencijala u Srbiji. Organizaciono se sastoji od 24 osnovne jedinice – katedre, koje formiraju centre, laboratorije i odeljenja. U okviru centara, osnovnih istraživačkih jednica, obavlja se naučno istraživačka delatnost u oblastima: Proizvodno mašinstvo, Mašinske konstrukcije i mehanizacija, Poljoprivredno mašinstvo, Industrijsko inženjerstvo, Termotehnika, Termoenergetika, Procesnu tehnika, Hidrotehnika, Automatsko upravljanje, Vazduhoplovstvo, Vojno mašinstvo, Brodogradnja, Motori sa unutrašnjim sagorevanjem, Motorna vozila i Železničko mašinstvo.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [212] => stdClass Object ( [id] => 212 [name] => Istraživačko razvojni centar za bioinženjering, BioIRC [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [220] => stdClass Object ( [id] => 220 [name] => University of St.Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Economics - Prilep [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [221] => stdClass Object ( [id] => 221 [name] => Visoka medicinska škola strukovnih studija \'\'Milutin Milanković\'\' Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [223] => stdClass Object ( [id] => 223 [name] => Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [224] => stdClass Object ( [id] => 224 [name] => OB Gradiska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [226] => stdClass Object ( [id] => 226 [name] => OB Šabac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [233] => stdClass Object ( [id] => 233 [name] => dom zdravlja doboj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [235] => stdClass Object ( [id] => 235 [name] => Institu za neuorologiju KC Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [236] => stdClass Object ( [id] => 236 [name] => Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [237] => stdClass Object ( [id] => 237 [name] => MLINPEK ZAVOD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [238] => stdClass Object ( [id] => 238 [name] => İstanbul Medicine Faculty [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [240] => stdClass Object ( [id] => 240 [name] => Megatrend univerzitet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [241] => stdClass Object ( [id] => 241 [name] => Medical University of Varna, Bulgaria [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [242] => stdClass Object ( [id] => 242 [name] => Medical University - Varna [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [247] => stdClass Object ( [id] => 247 [name] => Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [250] => stdClass Object ( [id] => 250 [name] => Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [260] => stdClass Object ( [id] => 260 [name] => Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [271] => stdClass Object ( [id] => 271 [name] => Društvo fizioterapeuta Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [274] => stdClass Object ( [id] => 274 [name] => Ministarstvo zdravlja, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [275] => stdClass Object ( [id] => 275 [name] => NGO Green Home [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [284] => stdClass Object ( [id] => 284 [name] => Poljoprivredni fakultet u Osijeku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [289] => stdClass Object ( [id] => 289 [name] => Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu [desc] => Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima (Sl.glasnik NRS br.23/1960). Osnivač Ekonomskog fakulteta u Nišu je Republika Srbija. Do 1973. godine bio je u sastavu Pravno - ekonomskog fakulteta u Nišu, a potom se izdvaja u samostalnu visokoškolsku instituciju [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [290] => stdClass Object ( [id] => 290 [name] => Universitat Politècnica de Valencia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [291] => stdClass Object ( [id] => 291 [name] => Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [296] => stdClass Object ( [id] => 296 [name] => UG AUCTUS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [298] => stdClass Object ( [id] => 298 [name] => Opšta Bolnica Senta [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [300] => stdClass Object ( [id] => 300 [name] => ORL Klinika Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [307] => stdClass Object ( [id] => 307 [name] => Poznan University of Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [308] => stdClass Object ( [id] => 308 [name] => Organizacija za istrazivanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [315] => stdClass Object ( [id] => 315 [name] => Poljoprivredni fakultet, Priština-Lešak [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [316] => stdClass Object ( [id] => 316 [name] => Department of Crop Production Faculty of Agriculture and Environment Agricultural University of Tir [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [317] => stdClass Object ( [id] => 317 [name] => Mendelu University in Brno [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [319] => stdClass Object ( [id] => 319 [name] => Biotehnicki fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [322] => stdClass Object ( [id] => 322 [name] => Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [325] => stdClass Object ( [id] => 325 [name] => Univerzitet u Beogradu, Inovacioni centar Tehnolosko-metalurskog fakulteta [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [327] => stdClass Object ( [id] => 327 [name] => Visoke strukovne škole za preduzetništvo, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [330] => stdClass Object ( [id] => 330 [name] => Univerzitet u Prištini u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [336] => stdClass Object ( [id] => 336 [name] => FMPS (Fakultet za Mediteranske poslove) Tivat [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [345] => stdClass Object ( [id] => 345 [name] => Bolnica Trebinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [364] => stdClass Object ( [id] => 364 [name] => Apoteka Leskovac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [368] => stdClass Object ( [id] => 368 [name] => Institut zaštite od požara i eksplozije doo Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [373] => stdClass Object ( [id] => 373 [name] => Tehnički fakultet, Evropski univerzitet BD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [377] => stdClass Object ( [id] => 377 [name] => Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [380] => stdClass Object ( [id] => 380 [name] => Ekonomski fakultet Univerzitet u Zenici [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [382] => stdClass Object ( [id] => 382 [name] => Eco - Project [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [383] => stdClass Object ( [id] => 383 [name] => Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [390] => stdClass Object ( [id] => 390 [name] => Filozofski fakultet Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [393] => stdClass Object ( [id] => 393 [name] => Fakultet za primenjenu ekologiju Futura [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [402] => stdClass Object ( [id] => 402 [name] => Filološko-umetnički fakultet Univerzitet u Kragujevcu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [403] => stdClass Object ( [id] => 403 [name] => Ekonomski Fakultet Pale [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [405] => stdClass Object ( [id] => 405 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet politickih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [413] => stdClass Object ( [id] => 413 [name] => Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevac [desc] =>

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je akreditovana visokoškolska institucija sa tradicijom dugom više od 50 godina. Osnovan je 1960. godine kao odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a od 16. decembra 1975. godine Fakultet je postao samostalna obrazovna institucija. Ekonomski fakultet u Kragujevcu teži da postane vodeća visokoškolska institucija u regionu, prepoznatljiva po kvalitetu nastavno – obrazovnog i naučno – istraživačkog procesa u oblasti ekonomije i menadžmenta. Misija Ekonomskog fakulteta jeste sprovođenje obrazovne i naučno – istraživačke delatnosti u skladu sa trendovima obrazovanja u Evropi i svetu i zahtevima poslovnih subjekata uz kontinuirano inoviranje nastavnih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika u edukaciji i naučno - istraživačkom radu i stalno unapređenje kvaliteta.slika1 Osnovni dugoročni ciljevi Fakulteta su: Unapređenje kvaliteta studijskih programa, Unapređenje kvaliteta naučno – istraživačkog rada, Unapređenje kvaliteta rada sa studentima, Unapređenje uslova rada na Fakultetu, Unapređenje saradnje sa poslovnim okruženjem.

Danas Fakultet zapošljava 80 nastavnika i saradnika. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 8000 studenata, 133 studenta je steklo zvanje magistar ekonomskih nauka, 61 student je stekao zvanje doktor ekonomskih nauka i 65 studenata je steklo zvanje master ekonomije. Ekonomski fakultet realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine kroz dva studijska programa: Ekonomija sa modulima:studenti Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo Poslovna ekonomija i menadžment sa modulima: Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Menadžment, Turizam i hotelijerstvo.

Master akademske studije obuhvataju dva studijska programa:
Ekonomija (moduli: Opšta ekonomija, Finansije, berze i bankarstvo)
Poslovna ekonomija i menadžment (moduli: Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Menadžment, Turizam i hotelijerstvo, Elektronsko poslovanje).

Doktorske akademske studije se realizuju kroz jedan studijski program Ekonomija sa tri modula: Makroekonomija, Upravljanje poslovanjem i Računovodstvo i poslovne finansije.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [416] => stdClass Object ( [id] => 416 [name] => Zdravstveni centar-kosovska Mitrovica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [418] => stdClass Object ( [id] => 418 [name] => Rzeszow University of Technology, Faculty of Management [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [419] => stdClass Object ( [id] => 419 [name] => Faculty of Economics, University of Split [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [428] => stdClass Object ( [id] => 428 [name] => University of Pannonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [437] => stdClass Object ( [id] => 437 [name] => oftalmologija Stankov [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [443] => stdClass Object ( [id] => 443 [name] => KC Zvezdara [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [450] => stdClass Object ( [id] => 450 [name] => Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [451] => stdClass Object ( [id] => 451 [name] => medicinska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [454] => stdClass Object ( [id] => 454 [name] => Univerzitet u Bihaću, Ekonomski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [455] => stdClass Object ( [id] => 455 [name] => Kristal University of Tirana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [457] => stdClass Object ( [id] => 457 [name] => Institute of Management, Warsaw School of Economics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [458] => stdClass Object ( [id] => 458 [name] => Udruženju inženjera Beograda [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [464] => stdClass Object ( [id] => 464 [name] => University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences [desc] => FDV at a glance Academic excellence, based on: globally acknowledged lecturers, in-house research institute, up-to-date, relevant, interactive and interdisciplinary study programmes, modern facilities and state-of-the-art lecture rooms, Slovenia’s largest social sciences library, FDV publishing house. Welcome to our institution, that is well known for its interdisciplinary study programmes, research activities and high quality teaching. The Faculty of Social Sciences (FDV) is the largest interdisciplinary public institution for education and research in the social sciences in Slovenia, and among the largest in Europe. The faculty builds its academic excellence through outstanding theoretical and empirical research work, extensive publishing of scientific and professional contributions, and the successful transfer of research results into the educational process and into practice. Up-to-date, relevant and interactive study programmes offer extensive, relevant, systematic, high quality and applicable knowledge about society and social phenomena. Revised, interactive and contemporary study programmes offer a broad understanding of and insight into what is happening in society, as well as a solid basis for criticism of social phenomena and influence in social change. We offer active engagement in modern lecture halls, involvement in research work, extra-mural activities, practice in multimedia classrooms, Slovenia’s largest social sciences library and publishing house. 50 years of our academic existence equals 9.700 graduates, 50 specialists, 1.186 master’s degrees and 294 doctoral degrees. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [465] => stdClass Object ( [id] => 465 [name] => Shanghai University of International Business and Economics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [468] => stdClass Object ( [id] => 468 [name] => University of Split, Department for Professional Studies [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [472] => stdClass Object ( [id] => 472 [name] => PRESKA SHIPPING AGENCIJA D.O.O [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [474] => stdClass Object ( [id] => 474 [name] => University of Split [desc] =>

Sveučilište u Splitu svoje strateške smjernice zasniva na tradiciji dosadašnjih promišljanja i dokumenata obuhvaćenih osobito Znanstvenom strategijom te strategijama svojih sastavnica. Strategija se izrađuje kao temeljni i sveobuhvatni dokument koji sadrži misiju, viziju, analizu stanja i glavne strateške prioritete s nizom podciljeva od kojih svaki ima razrađenu aktivnost i željeni rezultat. Ovaj dokument polazi ne samo od unutarnjih mogućnosti Sveučilišta nego i od potencijala lokalne zajednice s ciljem sinergijskog rasta i razvoja. Takvo promišljanje zahtijeva pomnu analizu i balansiranje sveukupnih unutarnjih odnosa na Sveučilištu te dovođenje istih u interakciju s uzročno-posljedičnim čimbenicima iz okruženja u kojemu djeluje, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Stoga se strategija Sveučilišta također naslanja na vrlo važne strateške dokumente koji trasiraju globalne i nacionalne prioritete na svim područjima, a za Sveučilište i na posebno važnom području visokog obrazovanja i znanstvenog istraživanja utoliko prije što Republika Hrvatska u ovom trenutku nema krovni dokument nacionalnog strateškog razvoja koji bi bio usklađen sa europskim strateškim ciklusom EU 2020. 
Strategija Europa 2020 i pripadajući Obzor 2020 ističu posebno značajne ciljeve koji se posljedično odražavaju i na naše buduće djelovanje. To su ulaganje u istraživanje i razvoj s jasno izraženim prioritetom izvrsne znanosti te povećanje udjela stanovništva od 30 do 34 godine sa završenim tercijarnim obrazovanjem na barem 40%. Naravno da i ostali europski ciljevi poput smanjenja stope ranog napuštanja školovanja,  povećanje stope zaposlenosti stanovništva,  korištenje energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitost te smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu ili u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, daju Sveučilištu i te kakvog prostora vlastitog strateškog promišljanja i djelovanja. Usvojena nacionalna Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, za naše djelovanje ključnog nacionalnog dokumenta, jedan je od onih zamjenskih dokumenta poput Nacionalnog programa reformi, Programa konvergencije te Partnerskog sporazuma koji zajedno s gospodarski značajnim, sektorskim strategijama, poput Industrijske strategije, Strategije poticanja investicija, Strategije razvoja poduzetništva, Inovacijske strategije i Strategije razvoja turizma, čine okosnicu svih predstojećih strateških dokumenata u ciklusu do 2020. Uzimajući u obzir sve navedene dokumente i analizirajući potrebe hrvatskog društva u cjelini, a naslanjajući se na glavne strateške ciljeve kao što su izvrsnost, konkurentnost i inovacije, te pametan, održiv i uključiv rast, Sveučilište u Splitu sebe želi pozicionirati kao Sveučilište za društvo i u društvu. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [24] => stdClass Object ( [id] => 24 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci [desc] =>

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 07. novembra 1975. godine. 

Univerzitet u Banjoj Luci ima 16 fakulteta i jednog priključenog člana - Visoku školu unutrašnjih poslova, sa 56 studijskih programa na kojima radi oko 650 profesora, 400 asistenata i 450 administrativnih službenika. Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata. Do sada je na Univerzitetu u Banjoj Luci diplomiralo više od 26.000 studenata, 700 specijalista, 650 magistara i 300 doktora nauka.

Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa restoranima, sportskim terenima, studentskim klubovima i Univerzitetskim računarskim centrom. Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa neophodnim učioničkim prostorijama veoma raznovrsnog oblika i veličina, od amfiteatara, srednjih i manjih učionica, čitaonica i biblioteka, do laboratorija i računarskih sala. Ukupna površina učionica iznosi oko 16.000 m2, a laboratorijskog prostora oko 10.000 m2. Većina učionica opremljena je video projektorima i računarima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja, a u planu je nabavka interaktivnih elektronskih tabli, tzv. „pametnih“ tabli. Univerzitet raspolaže sa preko 20 računarskih sala sa 24 časovnim pristupom internetu. Biblioteke raspolažu sa oko 185.000 knjiga, a pretplaćene su na 75 naučnih časopisa.

Od školske 2006/07. na Univerzitetu u Banjoj Luci počela je primjena Bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima, iako su sa bolonjskom reformom pojedini fakulteti krenuli i ranije. Usvojen je trostepeni sistem studija: dodiplomski (bachelor), diplomski (master) i doktorski studij. Uveden je ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta. Uveden je princip godišnjeg opterećenja studenta do 60 ECTS bodova. Pri obnavljanju godine student  bira predmete iz naredne godine da dopuni svoje opterećenje i da mu tako godina bude ispunjena obavezama i rezultatima. Da bi se olakšao studij i povećala prolaznost studenata, u nastavnim planovima dominiraju jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvija, testova, semestralnih i domaćih radova, izrade projektnih zadataka, itd. Prati se i vrednuje i aktivnost studenta u toku nastave i tako podstiče interaktivnost nastavnog procesa.

Svi studijski programi na Univerzitetu u Banjoj Luci licencirali su prvi ciklus studija, a gotovo svi drugi ciklus studija. Elektrotehnički fakultet licencirao je i treći ciklus studija, što je ove godine učinio i Poljoprivredni fakultet.

Na fakultetima koji su nešto ranije počeli sa primjenom bolonjskih principa, Elektrotehničkom, Poljoprivrednom, Arhitektonsko-građevinskom i Filozofskom, već smo dobili prve bachelor-e. U toku ove i naredne školske godine, u zavisnosti traje li prvi ciklus tri ili četiri godine, imaćemo studente sa diplomom prvog ciklusa na svim studijskim programima Univerziteta. Nakon toga će na svim organizacionim jedinicama započeti organizacija i drugog ciklusa studija. Nastavni planovi i sadržaji nastavnih predmeta se povremeno poboljšavaju („tuning“ proces) da bi se što objektivnije utvrdila njihova ECTS vrijednost i da bi što bolje doprinosili ishodima učenja. U planu su daljnja poboljšanja poput usaglašavanja sadržaja nekih nastavnih predmeta na različitim studijskim programima sa ciljem stvaranja pretpostavki za unutrašnju mobilnost studenata i  racionalnije izvođenje nastavnih aktivnosti na Univerzitetu. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [475] => stdClass Object ( [id] => 475 [name] => Univerzitet u Beogradu [desc] => Univerzitet je institucija koja se, sa punim pravom, smatra jednim od najvećih doprinosa naroda Evrope svetskom kulturnom nasleđu. Univerzitet u Beogradu je državni univerzitet. Delatnosti kojima se bavi, visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad, su delatnosti od javnog interesa i odvijaju se u okvirima utvrđenim odgovarajućim zakonskim propisima. Univerzitet u Beogradu je spreman da zadrži i unapredi svoju poziciju vodeće visokoškolske ustanove u regionu, adaptirajući se izazovima novog vremena ali istovremeno i čuvajući ono vredno u svojoj tradiciji, zbog čega je i prepoznatljiv kao pravi nacionalni brend. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [476] => stdClass Object ( [id] => 476 [name] => Visoka škola modernog biznisa Beograd [desc] => Visoka škola modernog biznisa-ustanova visokog obrazovanja u rangu fakulteta-osnovana je sa namerom da stvori podsticajni ambijent u kojem će studenti, uz savremene tehničko-tehnološke i obrazovne uslove, sticati ključna znanja i kompetencije neophodne za vođenje biznisa. U okviru Visoke škole modernog biznisa realizuju se sledeći akreditovani studijski programi: Menadžment u savremenom biznisu – osnovne akademske studije Menadžment u uslužnom biznisu – diplomske akademske studije (master). U skladu sa svojim nazivom, Visoka škola modernog biznisa osposobljava studente da postanu moderni akademski menadžeri, koji ne samo da se prilagođavaju konstantnim i dinamičkim promenana u okruženju, već i sami pokreću inovacije i promene. Cilj nastavnih procesa je da studenti steknu sposobnosti i znanja potrebna za donošenje kvalitetnih odluka, koje će njihovoj organizaciji obezbediti konkurentnost na tržištu, ali, istovremeno, i savesnih odluka, koje će biti u skladu sa društvenom odgovornošću. Studijski programi osnovnih i diplomskih akademskih studija (mastera) su koncipirani po uzoru na aktuelne evropske standarde u visokoškolskom obrazovanju. Na taj način studenti su u mogućnosti da uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama studenata iz drugih evropskih zemalja, kao i da nastave studije na sličnim visokoobrazovnim institucijama u Evropi. Koncept nastave na Visokoj školi modernog biznisa je interaktivan, dinamičan i inovativan. Predavanja, vežbe i seminari su zasnovani na studijama slučaja, diskusijama u toku predavanja i vizuelnim prezentacijama. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [477] => stdClass Object ( [id] => 477 [name] => Univerzitet u Kragujevcu [desc] => Osnovan 1838. godine u Kragujevcu, Licej predstavlja vrhunac u nastojanjima kneza Miloša Obrenovića da Srbija dobije školu na kojoj bi se sticala najviša znanja i spremali državni činovnici i sudije. Osnivanje ove prosvetne ustanove ima višestruki podsticaj za brži i svestraniji razvoj društva u celini. Stalnim napredovanjem i jačanjem Licej će 1863. godine prerasti u Veliku školu, iz koje će 1905. godine izrasti Beogradski univerzitet. Osnivanje Liceja ima veliku i posebnu ulogu u celokupnom prosvetnom razvoju Srbije, jer se njegovim osnivanjem u vreme kada je proces izgradnje srpske države započeo, udario kamen temeljac preporodu srpskog naroda. Prvobitna zamisao bila je da Licej kao viša škola treba da pripremi obrazovanje stručnjaka za razne grane državne uprave, da širi prosvetu i da radi na podizanju naučnih i književnih poslenika. Uslovi rada Gimnazije u Kragujevcu bili su teški. Bez zasebne zgrade i stručnog kadra, bez nameštaja i osnovnih učila za osam godina postojanja nije mogla ispuniti osnovni zadatak koji je pred nju postavljen: da spremi Srbiji sposobne mladiće za državnu službu. Mada nije u celosti sačuvana arhivska građa o Liceju, ipak je sačuvan akt o pokretanju inicijative za osnivanje ove prve škole u Srbiji. U tom dokumentu od 19. juna 1838. godine knez Miloš Obrenović dao je uputstvo "popečitelju prosveštenija i verhovnom nadzoratelju karantina, generalmajoru, kavaleru" Stefanu Stefanoviću-Tenki da će u Kragujevcu osnovati Licej, i da se on postara da pronađe profesora i direktora Liceja i jednog inženjera. U vreme kad je u Srbiji sazrela misao o osnivanju Liceja u Kragujevcu, prestonici Srbije, od svih varoši u unutrašnjosti zemlje, Kragujevac je "ako ne u veličini, a ono u napretku, najviše bio izmakao". Van značajnih puteva u jednom od najpristupačnijih kutaka Kragujevačke kotline, sa nacionalno ujednačenim stanovništvom, koje se doselilo u novu prestonicu, bio je kao stvoren za ulogu koju mu je namenio knez Miloš Obrenović. U njemu su bila najviša nadleštva zemlje: administrativna, sudska, vojna, duhovna, kulturna i prosvetna. Bilo je izgrađeno mnogo novih zgrada i knežev dvor, a za potrebe administracije doveden veliki broj ljudi sa strane. Knez Miloš Obrenović je Ukazom od 1. jula 1838. godine osnovao Licej i produžio gimnazijsko školovanje sa četiri na šest godina. Ministarstvo prosvete naredilo je da se prve godine u novoosnovanom Liceju predaju ovi predmeti: 1. filozofija 2. "opšta" istorija 3. "čista" matematika 4. statistika 5. nemački jezik i 6. crtanje Za prve nastavnike bili su određeni Petar Radovanović, profesor Kragujevačke gimnazije i Atanasije Todorović, profesor gimnazije u Kragujevcu. Podneti predlog nastavnog plana odobrio je knez Miloš 18. spetembra 1838. godine, čime su počela predavanja u Liceju. Predmeti koji su se izučavali u Liceju bili su po obimu i sadržaju širi od onih koji su se izučavali u Gimnaziji. Oni su i daljezadržavali opšte obrazovni karakter. Nije bilo usmerenja. Redovna nastava otpočela je 1. oktobra 1838. godine. Prvi profesori Liceja izvršili su pionirski rad. Kada je u jesen 1839. godine otvorena i druga klasa filozofije uvedeni su novi predmeti: fizika, praktična geometrija i francuski jezik, a 1840. godine otvoreno je pravoslovno odeljenje Liceja. Nastavnički kadar Liceja postepeno se popunjavao i stabilizovao. Gimnazija i Licej preseljeni su u nove zgrade tzv. "Gostinski ili Gospodar Jevremov konak". Značajan doprinos konstituisanju Liceja u 1839. i 1840. godini dao je Atanasije Nikolić, prvi rektor Liceja. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [14] => stdClass Object ( [id] => 14 [name] => Ministarstvo nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske [desc] => Ministarstvo nauke i tehnologije vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: naučnoistraživačku djelatnost; strategiju tehnološkog razvoja Republike; podsticanje fundamentalnih razvojnih primijenjenih istraživanja; razvoj domaćih investicionih tehnologija, kadrove u naučnoistraživačkoj djelatnosti; inovacije, razvoj i unapređenje tehnologije; informisanje o pitanjima ekonomskog i tehnološkog razvoja; ustupanje i pribavljanje materijalnih prava i tehnologija u proizvodnji; planiranje; pripremanje programa i sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, inspekcijski nadzor u ovim oblastima, pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [478] => stdClass Object ( [id] => 478 [name] => Poslovna Akademija Rijeka [desc] =>

Poslovna Akademija Rijeka osnovana je 2007. godine s idejom razvoja vrhunskih edukacijskih programa i poslovnog savjetovanja koji se temelje na dugogodišnjem iskustvu, realnoj procjeni potreba gospodarstva te kontinuiranom praćenju stručnih znanstvenih inovacija i trendova. Nakon višegodišnjeg iskustva u radu Poslovne akademije Rijeka, u organizaciji edukacijskih seminara i posredovanja pri upisu na međunarodne poslovne škole, stvorena je prepoznatljivost tvrtke kao pokretača novih inicijativa praćenih potrebama te prepoznata potreba stjecanja stručnih znanja i umijeća iz područja poslovnog upravljanja. Stoga smo u gradu Rijeci pokrenuli smo prvi međunarodni stručni trogodišnji studij. Ideja o pokretanju prve privatne Visoke poslovne škole u gradu Rijeci nastala je kao odgovor na rastuću potražnju na domaćem tržištu rada za mladim, moderno obrazovanim i poduzetnički orijentiranim kadrovima te kao odgovor na potrebu budućih studenata, koji žele steći zvanje stručnog prvostupnika (baccalaureus). Visoka poslovna škola PAR obavlja sljedeće djelatnosti: ustroj i izvedbu stručnog studija poslovnog upravljanja, provodi programe usavršavanja, organizira stručne seminare, tečajeve i radionice neformalnog obrazovanja, organizira međunarodne skupove, konferencije i savjetovanja te studenske ljetne i zimske škole, zastupa međunarodne znanstvene ustanove. - See more at: http://www.par.hr/hr/o-nama#sthash.yeSP19cX.dpuf

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [479] => stdClass Object ( [id] => 479 [name] => MIPRO - Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektronik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [481] => stdClass Object ( [id] => 481 [name] => Elektrotehnički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [482] => stdClass Object ( [id] => 482 [name] => Mašinski fakultet u Crnoj Gori [desc] =>

Studije mašinstva u Crnoj Gori počele su studijske 1970/71. godine. U okviru Tehničkog fakulteta je 15.04.1970. godine formiran Mašinski odsjek. Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta prerasta 1978. godine u Mašinski fakultet, u okviru Univerziteta "Veljko Vlahović". Od 1992. godine Mašinski fakultet je samostalna univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore. Lociran je u Podgorici.

Od strane Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore, Mašinski fakultet, kao jedinica Univerziteta Crne Gore, je 2012. godine akreditovan kao institucija. Istovremeno su akreditovani i studijski programi koji su realizaciju na Mašinskom fakultetu.

Univerzitet Crne Gore je jedini državni univerzitet u Crnoj Gori, a Mašinski fakultet jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva.

Danas je na Mašinskom fakultetu broj zaposlenih 41. Broj nastavnika je 28, saradnika 6, nenastavnog osoblja 5 i 2 laboranta. Infrastrukturni objekti: učionice, biblioteka, laboratorije i studentski dom i sl. su locirani na malom prostoru u Podgorici i pripadaju Univerzitetu Crne Gore.

Djelatnost Mašinskog fakulteta se može razvrstati u tri oblasti: nastava, naučnoistraživački rad i stručni rad. 

 

Nastava

U okviru Mašinskog fakulteta akreditovana su tri akademska studijska programa koja se realizuju po Bolonjskom režimu studija: MAŠINSTVO, DRUMSKI SAOBRAĆAJ i MEHATRONIKA. Studijski program Mašinstvo i Drumski saobraćaj realizuju se po po sistemu: 3+1+1+3, a studijski program Mehatronika po sistemu: 3+2.

Osnovne studije na sva tri studijska programa traju tri godine. Posle završene tri godine osnovnih akademskih studija dobija se diploma Bechelor i zvanje Diplomirani inženjer akademskih osnovnih studija. Za studijski program Mašinstvo, u dodatku diplome se navodi i pobliže opisuje jedna od oblasti studijskog programa, na koje se studenti usmjeravaju posle druge godine:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Mehanička prerada drveta.
 • Osnovne studije su obima 180 ECTS kredita.

Specijalističke studije na studijskom programu Mašinstvo i Drumski saobraćaj traju jednu godinu, i to je četvrta godina studiranja. Posle završene jedne godine specijalističkih studija dobija se diploma akademskih specijalističkih studija mašinstva odnosno akademskih specijalističkih studija drumskog saobraćaja. Za studijski program Mašinstvo u dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti ovog studijskog programa, a to su oblasti koje su date u okviru osnovnih studija. Specijalističke studije su obima 60 ECTS kredita. Specijalističke studije se mogu  shvatiti i kao prva godine postdiplomskih studija, ukoliko student želi da nastavi dalje školovanje.

Magistarske studije na studijskom programu Mašinstvo i Drumski saobraćaj traju jednu godinu i predstavljaju petu godinu studiranja i drugu godinu postdiplomskih studija. Obima su 60 ECTS kredita. Nakon odbrane magistarskog rada student dobija diplomu akademskog naziva magistra nauka. Za studijski program Mašinstvo u dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti na magistarskim studijama:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika
 • Energetska efikasnost
 • Kvalitet
 • Mehanička prerada drveta

Magistarske studije na studijskom programu Mehatronika traju dvije godine i obima su 120 ECTS kredita. Nakon odbrane magistarskog rada student dobija diplomu akademskog naziva magistra nauka.

Doktorske studije u okviru studijskog programa Mašinstvo traju tri godine. Obima su 180 ECTS kredita. Posle završenih tri godine studija dobija se diploma akademskog naziva doktora nauka studijskog programa Mašinstvo. U dodatku diplome se pobliže opisuje jedna od mogućih oblasti na doktorskim studijama:

 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehanizacija
 • Primijenjena mehanika i konstruisanje
 • Energetika

Studijski program Mašinstvo se od studijske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet otvorio odjeljenje.

Po Bolonjskom režimu studija nastava se na osnovnih studijama organizuje od studijske 2003/04. godine, na specijalističkim od studijske 2005/06. godine, na magistarskim studijama od 2009/10. godine, a na doktorskih studijama od 2008/09. godine.

 

Naučnoistraživački i stručni rad

Naučnoistraživački i stručni rad se ostvaruje realizacijom naučnoistraživačkih i stručnih projekata i poslova. Naučnoistraživački i stručni projekti i poslovi se realizuju preko centara, laboratorija, radnih timova i pojedinačno. Naučnoistraživački projekti se još uvijek u najvećoj mjeri finansiraju od strane Ministarstva prosvjete i nauke, a manje na bazi sredstava dobijenih od Evropske unije.

Na Mašinskom fakultetu postoje kao organizacioni jedinice centri i laboratorije preko kojih se  realizuje naučnoistraživački i stručni rad:

 • Centar za vozila
 • Centar za kvalitet
 • Centar za mehaničku konstrukciju
 • Centar za saobraćajno mašinska vještačenja
 • Centar za metalne konstrukcije
 • 3D Centar
 • Didaktički centar – Centar za obuku za automatizaciju i mehatroniku
 • Evropski informaciono inovativni centar
 • Kooperativni centar za obuku
 • Laboratorije za ispitivanje metala
 • Laboratorija za proučavanje turbulentnih strujanja
 • Laboratorija za atestiranje uređaja na liniji tehničkih pregleda.

U četiri decenije postojanja Mašinski fakultet je imao saradnju sa veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Pomenućemo: Lomonosov, Stanford, Birmingem, Merilend, Ahen, Karlsrue, Viskonsin, Lublin, Košice, Institut elektrolučnog zavarivanja E.O.Paton-Kijev. Na Mašinskom fakultetu skoro da nema profesora koji nije radio disertaciju, bio gostujući profesor ili obavljao specijalizacije na veoma dobrim univerzitetskim institucijama u svijetu te je opšte prihvaćeno afirmativno mišljenje o našim kadrovskim potencijalima. Dva naša profesora su profesori u Sjedinjenim Američkim Državama.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/482/kjt.jpg [empty] => ) [483] => stdClass Object ( [id] => 483 [name] => Metalurško-tehnološki fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [484] => stdClass Object ( [id] => 484 [name] => Prirodno-matematički fakultet [desc] =>

Društveno opredjeljenje za formiranje visokoškolske nastavno-naučne organizacije u oblasti matematičko-fizičkih nauka zvanično je konstituisano već 1970. godine, kada je Skupština SR Crne Gore donijela Program razvoja visokoškolskih institucija u Crnoj Gori za period 1971-1975. godine. Koncepcija takve institucije tada još nije bila sasvim definisana, tako da se u Programu pominju dva naziva: Institut za matematiku i njene primjene i Matematičko-fizički fakultet. Već u Programu razvoja Univerziteta "Veljko Vlahović" za period 1976-1980. godine pobliže se definiše njena fizionomija, jer se govori o potrebi formiranja Instituta prirodnih nauka, kao zajedničke nastavno-naučne jedinice u okviru Univerziteta.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [485] => stdClass Object ( [id] => 485 [name] => Građevinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [486] => stdClass Object ( [id] => 486 [name] => Arhitektonski fakultet  [desc] =>

Studijski program arhitekture osnovan je 2002. godine kao odsijek na Građevinskom fakultetu u Podgorici. Studijski program arhitekture oformljen je kao decenijska potreba za kadrom arhitektonske i urbanističke struke u državi, i želje stručne javnosti i sve većeg interesovanja mladih za studije arhitekture i urbanizma. Kreator i prvi šef studijskog programa arhitekture je prof.arh. Aleksandar Keković. Prvi Dekan Arhitektonskog fakulteta (od juna 2006.god) je prof.dr Goran Radović. Arhitektonski fakultet u Podgorici je osnovan 2006. godine kao samostalna univerzitetska jedinica  i predstavlja jedan od najmlađih fakulteta u okviru tehničkih fakulteta. 

Na fakultetu predaje sedam nastavnika sa akademskim zvanjem, sedam honorarno angažovanih predavača, četrnaest honorarno angažovanih nastavnika sa drugih fakulteta, i petnaest asistenata i saradnika u nastavi, četiri honorarno angažovana saradnika, sedam članova administrativnog osoblja.

* Prvi kongres dekana arhitektonskih fakulteta organizovan je 2009. godine na Arhitekonskom fakultetu u Podgorici.

Djelatnost

Arhitektonski fakultet je izrastao kao potreba u razvoju Crne Gore i sve većeg interesa mladih za studijearhitekture i urbanizma. Na osnovu dosadašnjeg rada i aktivnosti koje sprovodimo na domaćoj i međunarodnoj saradnji, AF Podgorica se dobro profilisao kao kvalitetna i prepoznata škola arhitekture u regionu. 

Fakultet je pružao raznovrsne mogućnosti obrazovanja od nivoa osnovnih I postdiplomskih specijalističkih I magistarskih studija kao i dobre uslove za naučno-istraživački rad. Fakultet organizuje fundamentalna, primijenjena i razvojna naučna istraživanja u oblasti arhitekture i urbanizma, a samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama priprema i realizuje naučne i druge projekte i elaborate. Fakultet godišnje organizuje mnogobrojna javna predavanja i izložbe poznatih evropskih arhitekata.

Imajući u vidu donošenje Zakona o visokom obrazovanju, čime je proistekla i transformacija studija na Univerzitetu Crne Gore, Vijeće arhitektonskog fakulteta na sjednici održanoj 16.10.2008. godine, predložilo je Univerzitetu Crne Gore da donese odluku o trajanju i načinu izvođenja nastave na Arhitektonskom fakultetu, u trajanju studija od 3 (180 ECTS kredita) +1 (60 ECTS kredita) +1(60ECTS kredita). Nastava se organizuje po sistemu predavanja, vježbi, konsultacija, seminara, izrade praktičnih zadataka, profesionalnim treninzima uz strukovne i specijalističke radionice, i kroz ostale oblike nastave prilagođene savremenom sistemu školovanja.

Postdiplomske magistarske studije

Postdiplomske magistarske studije se organizuju nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija obima 240 ECTS kredita i traju jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 60 ECTS kredita. Primijenjeni studijski program sadrži opšte i posebne uslove koje student mora da zadovolji, a realizuje se kroz nastavu, istraživanje i izradu i odbranu magistarskog rada. U okviru Arhitektonskog fakulteta, studentima se pruža mogućnost izbora između sedam smjerova na postdiplomskim akademskih magistarskim studijama i to:

 • Arhitektonska organizacija prostora
 • Urbanistička organizacija prostora
 • Arhitektura unutrašnjih prostora
 • Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa
 • Bioklimatska i energetski efikasna arhitektura
 • Konstruktivni sistemi
 • Upravljanje projektima i investicijama u graditeljstvu

Aktivnosti

Fakultet je do 2008. godine učestvovao u izradama arhitektonskih i urbanističkih projekata i mnogobrojnim revizijama. 

Arhitektonski i urbanistički projekti:

 • Studija Lokacije Žabljak Crnojevića;
 • Studija Lokacije Donji Murići na Skadarskom jezeru;
 • Muzički centar Crne Gore (autor: prof.dr Goran Radović, prof.arh. Aleksandar Radojević);
 • Vatrogasni dom (autor: prof.dr Goran Radović, dr Veljko Radulović);
 • Kips hala-Podgorica (autor: prof.dr Goran Radović);
 • Kips hala-Kotor (autor: prof.dr Goran Radović);
 • Zgrada tri fakulteta (autor: prof.dr Goran Radović i Nebojša Adžić,dia);
 • DUP Univerzitetski centar (autor: prof.arh.Aleksandar Keković);

Međunarodne istraživačke radionice

 • Analiza urbanog i arhitektonskog koncepta Paštrovačkih naselja;
 • Istraživačka radionica u Virpazaru – Urbani apspekt Virpazara u kontekstu razvoja;
 • Istraživačka radionica u Pivi – Analiza  Ruralne arhitekture;
 • Istraživačka radionica na Skadarskom jezeru u Murićima – Analiza  razvojnih mogućnosti naselja;
 • Istraživačka radionica u Igalu – Analiza  razvojnih mogućnosti prostora Instituta dr Simo Milošević u Igalu;
 • Istraživačka radionica u Tivtu – Valorizacija ostrva Sveti Marko;
 • Ekološki placemaking Plav;
 • Aktiviranje potencijala mjesta i eko-urbani izazovi - ,,Eco city Šavnik'';
 • BEAUTIFUL CETINJE International Architectural Workshop ,,Vrtijeljka 2012.'';
 • Nekada i sada -Principi i naslijeđe Ulmske škole dizajna;
 • Cetinje/Bajice - grad u poljima (Internacionalna radionica fondacije Petrović Njegoš)

Publikovani istraživački projekti

 • Savremeni izraz tradicionalnih kuća u Crnoj Gori, grupa autora  AF PG-GTZ, 2007.god.
 • Eco lodge koncept u Crnoj Gori, grupa autora AF Pg-GTZ, 2007.god.
 • Elementi i konstrukcije zgrada I i II, drugo izdanje; Prof.dr Božidar Milić. AF Podgorica, 2008.god.
 • Graditeljsko nasljeđe opštine Herceg-Novi CRKVE; Diana Generalić Radojičić. AF Podgorica, 2009.god.
 • Energetska efikasnost zgrada; Prof.dr Dušan Vuksanović. AF-MF Podgorica, 2011.god.
 • Tradicionalna arhitektura Crne Gore, monografija; Prof.dr Dušan Vuksanović, GF Podgorica, 2011.god.
 • Paviljon Crne Gore na XI Bijenalu arhitekture u Veneciji, Arhitektonski fakultet u Podgorici i Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore , 2008.god. Monografija: Od Arsenala do Porto Montenegra; Komesar: prof.dr Goran Radović; Autori: prof.arh. Aleksandara Keković i mr Slavica Stamatović.
 • Paviljon Crne Gore na XII Bijenalu arhitekture u Veneciji, Arhitektonski fakultet u Podgorici i Inžinjerska komora Crne Gore , 2010.god.           Monografija: Mjesta za ponovne susrete/ Reciklaža prostora; Komesar: prof.dr Goran Radović; Autori: Doc.dr Rifat Alihodžić, Anđelka Badnjar i arhitekti iz Zagreba: Krunoslav Ivanišin i Lulzim Kabaši.
 • Paviljon Crne Gore na XIII Bijenalu arhitekture u Veneciji, Arhitektonski fakultet u Podgorici i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore , 2012.god. Monografija: Common Ground/Sledeći korak; Komesar: Doc.dr Rifat Alihodžić; Autori: Gordana Dragojević, Miloš Laković, Aleksandra Novićević, Slobodan Petrović, Mia Kecojević, Goran Ćuković.

Naučno-istraživački projekti:

 • Tema: Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije. (Arhitektonski fakultet iz Podgorice i Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore), 2012.
 • Tema: Kulturno nasleđe- Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori (Arhitektonski fakultet iz Podgorice i Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore), 2012.

Domaća saradnja

 • GTZ, Podgorica;
 • UNDP, Podgorica;
 • Jadranski sajam, Budva;
 • Inženjerska komora Crne Gore;
 • Savez arhitekata Crne Gore;
 • Republički zavod za urbanizam i projektovanje;
 • Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore
 • Ministarstvo prosvjete i sporta Crne Gore

Međunarodna saradnja

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija;
 • Arhitektonsko-građevinski fakultet Univeriziteta u Banja Luci, BiH;
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija;
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta Conception,Čile;
 • Fakultet arhitekture i urbanizma u Buenos Aires-u, Argentina;;
 • Arhitektonsko-građevinski fakultet Sant Petersburg, Ruska federacija;
 • Politehnički fakultet Univerziteta u Poznanu, Poljska

Studenti

Ukupan broj studenata osnovnih studija: 242

Ukupan broj studenata specijalističkih studija: 34

Ukupan broj studenata magistarskih studija: 102

Na četvorogodišnjim studijama u dosadašnjem periodu diplomiralo je 53 studenata, koji su stekli zvanje diplomirani inženjer arhitekture.

Na trogodišnjim studijama u dosadašnjem periodu diplomirao je 203 studenta, koji su stekli stepen Bachelor arhitekture.

Na postiplomskim specijalističkim studijama diplomiralo je 145 studenata, koji su stekli stepen specijaliste u arhitekturi.

Na postdiplomskim magistarskim studijima magistrirao je 1 student, i stekao stepen mastera arhitekture.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [487] => stdClass Object ( [id] => 487 [name] => Ekonomski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [488] => stdClass Object ( [id] => 488 [name] => Pravni fakultet [desc] =>


U svom tridesetjednogodišnjem postojanju, Fakultet je izrastao u modernu, savremenu, obrazovnu naučno-istraživačku jedinicu. Na njemu se školovalo 27 generacija. Upisalo se oko 17.000 studenata. Diplomiralo je 4285. Oko 15% studenata bilo je van Crne Gore. Dio najboljih studenata stručno usavršavanje, kroz poslijediplomske studije i doktorate, nastavljalo je u drugim i svijetu poznatim univerzitetskim centrima. Većina bivših studenata životno je vezana za Crnu Goru. Na Fakultetu je radilo 88 nastavnika i saradnika, od čega je 26 bilo gostojućih. Sada uglavnom nastavu izvode i gro kadra predstavljaju bivši studenti fakulteta. 
Kao univerziteska jedinica, u okviru Univerziteta Pravni fakultet realizuje znatan dio svojih programskih ciljeva i zadataka i rješava mnoga važna pitanja organizaciono-kadrovske, tehničke i materijalne prirode. Posredstvom Univerziteta, fakultet u velikoj mjeri razvija mrežu svoje međunarodne saradnje.

Nastao kao izraz potreba dostignutog nivoa u društveno-ekonomskom, političkom, kulturnom i socijalnom razvoju Crne Gore, fakultet je tokom cijelog cvog postojanja dijelio sudbinu crnogorskog društva. Činiće to i u buduće praveći. naravno iskorake u novu praksu i odnose primjenom modernih trendova razvijene Evrope.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [489] => stdClass Object ( [id] => 489 [name] => Fakultet političkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [490] => stdClass Object ( [id] => 490 [name] => Medicinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [491] => stdClass Object ( [id] => 491 [name] => Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [492] => stdClass Object ( [id] => 492 [name] => Fakultet za pomorstvo Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [493] => stdClass Object ( [id] => 493 [name] => Fakultet za turizam i hotelijerstvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [494] => stdClass Object ( [id] => 494 [name] => Muzička akademija Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [495] => stdClass Object ( [id] => 495 [name] => Fakultet dramskih umjetnosti [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [496] => stdClass Object ( [id] => 496 [name] => Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [497] => stdClass Object ( [id] => 497 [name] => Fakultet primjenjene fizioterapije Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [498] => stdClass Object ( [id] => 498 [name] => Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [499] => stdClass Object ( [id] => 499 [name] => Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [500] => stdClass Object ( [id] => 500 [name] => Farmaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [501] => stdClass Object ( [id] => 501 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu [desc] =>

Strateški ciljevi Univerziteta su sprovodjenje Bolonjskog procesa, podizanje nivoa kvaliteta studija, potom učešće u medjunarodnim naučno-istraživačkim projektima, kao i drugim tipovima projekata iz oblasti visokog obrazovanja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je autonomna, naučna, obrazovna i umjetnička ustanova, koja u svom sastavu ima petnaest fakulteta i dvije akademije umjetnosti, čiji je osnivač Republika Srpska.

Od svog osnivanja, Univerzitet je okrenut ka regionalnoj i medjunarodnoj saradnji, s ciljem ostvarenja ravnopravnog partnerstva na svim nivoima.

Strateški ciljevi Univerziteta su sprovodjenje Bolonjskog procesa, podizanje nivoa kvaliteta studija, potom učešće u medjunarodnim naučno-istraživačkim projektima, kao i drugim tipovima projekata iz oblasti visokog obrazovanja, sklapanje bilateralnih Opštih i Posebnih sporazuma sa univerzitetima iz zemlje i svijeta, mobilnost studenata i nastavnog osoblja, razvoj aktivnosti vezanih za medjunarodne obrazovne projekte te članstvo u medjunarodnim mrežama i institucijama/organizacijama.

Navedeni ciljevi sprovode se kroz:

 • obrazovnu djelatnost
 • naučno-istraživačku djelatnost
 • medjunarodnu saradnju
 • izdavačku djelatnost
 • pružanje intelektualnih usluga privrednim i javnim ustanovama
 • izdavanje atesta ispravnosti instrumenata
 • nabavku knjiga, časopisa, kao  i druge stručne literature, opreme, repromaterijala i rezervnih dijelova za potrebe članova Univerziteta
 • upravljanje projektima
 • koordiniranje aktivnosti Univerziteta u institucijama / organizacijama i mrežama čiji je član
 • organizacija konferencija, seminara, radionica na domaćem i medjunarodnom nivou, itd.

Medjunarodni naučno-istraživački projekti i ostali projekata iz područja visokoga obrazovanja i mreže, u kojima učestvuje UIS: Tempus, FP7, CEEPUS II, COST, EUREKA,UNESCO, USAID te drugi tipovi projekata iz oblasti bilateralne saradnje na regionalnom, državnom i medjudržavnom nivou.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je članica više mreža, asocijacija, institucija / organizacija na domaćem i medjunarodnom nivou - Rektorska konferencija BiH, Evropska asocijacija univerziteta - EUA,  Mreža agencija za osiguranje kvaliteta u Centralnoj i Istočnoj Evropi – CEE, itd.

UIS ima preko dvadeset bilateralnih sporazuma, potpisanih sa univerzitetima iz zemlje i inostranstva, koji regulišu različite tipove saradnje, kao što je zajednički rad na projektima koji su od zajedničkog interesa, razmjena studenata i nastavnog osoblja, zajednička izdavačka djelatnost, te drugi oblici saradnje u cilju unaprjedjenja akademske saradnje.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [502] => stdClass Object ( [id] => 502 [name] => Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci [desc] =>

.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [504] => stdClass Object ( [id] => 504 [name] => Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu [desc] =>

Imajući u vidu mesto i ulogu Fakulteta kao obrazovno-naučne ustanove, a u skladu sa definisanom misijom i vizijom, a na predlog Nastavno naučnog veća Fakulteta, Savet Fakulteta je utvrdio sledeće osnovne zadatke:

 • zadovoljavanje potreba korisnika-studenata u domenu osnovnih, diplomskih i doktorskih studija, kao i posebnih programa za stalno stručno usavršavanje u domenu mašinskog inženjerstva;
 • obavljanje naučno-istraživačke delatnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inostranstva;
 • primena razvijenih tehničko tehnoloških rešenja u praksi;
 • publikovanje naučnih i stručnih saznanja i rezultata dostupnih široj naučno-stručnoj javnosti;
  organizovanje naučno-stručnih skupova;
 • razvoj biblioteke i informacionog sistema;
 • stalna usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima i potrebama privrede, odnosno društva u celini;
 • razvoj kulturnog i sportskog života na Fakultetu;
 • zadovoljenje potreba ostalih korisnika iz oblasti usluga Fakulteta.

Ovako iskazani osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost postojanja ovog Fakulteta i određuju pravac njegove delatnosti i obezbeđuju dostojanstveno mesto Fakulteta među drugim srodnim fakultetima i na Univerzitetu.

Osnovni zadaci ( opšti uslovi kavliteta fakulteta) utvrđeni su od strane Komisije za obezbeđenje kvaliteta, odnosno Strategijom za obezbeđenje kvaliteta, usvojenom od strane Saveta Fakulteta, a na predlog Nastavno naučnog veća Fakulteta.

Osnovni ciljevi fakulteta proizilaze iz osnovnih zadataka i služe upravljačkoj strukturi Fakulteta kao vodič za ostvarivanje misije i vizije Fakulteta.

Osnovni ciljevi Fakulteta su:

 • stalno unapređenje svih procesa rada, prvenstveno obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
  prilagođavanje studijskih programa svetskim dostignućima u nauci i obrazovanju i potrebama privrede;
 • stalno usavršavanje nastavnog i naučnog kadra;
 • saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticanje razvoja;
 • omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja;
 • obezbeđenje definisanog broja upisanih studenata i kvalitet i efikasnost njihovog studiranja,
  saradnja sa drugim srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu;
 • aktivna uloga Fakulteta na Univerzitetu;
 • aktivna uloga u razvoju grada Kraljeva i regionalnog i privrednog okruženja;
 • uključivanje u državne i evropske projekte;
 • razvoj naučno nastavnog podmlatka Fakulteta;
 • razvoj informacionog sistema;
 • podsticanje kulturnog i sportskog života studenata i zaposlenih;
 • stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • stalno podsticanje marljivosti, odgovornosti, kreativnosti i inventivnost u funkciji razvoja Fakulteta.

Konrektni ciljevi se definišu za svaku poslovnu godinu i iskazuju i prate kroz Program rada i Izveštaj o radu. Rukovodstvo Fakulteta upravlja realizacijom postavljenih ciljeva, stalno ih preispituje i podešava u skladu sa zahtevima korisnika i promenama u nauci i društvu i ciljevima visokog obrazovanja Republike Srbije.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [16] => stdClass Object ( [id] => 16 [name] => Ministarstvo trgovine i turzma RS [desc] =>

Ministarstvo trgovine i turizma je samostalni organ uprave koji obavlja upravne i druge poslove u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva i neposredno je potčinjen Vladi. Ministarstvo trgovine i turizma, u okviru svoje pravno-normativne nadležnosti, izrađuje i u formi nacrta predlaže, Narodnoj skupštini ili Vladi Republike Srpske, zakonska i podzakonska akta, kao i druga akta od interesa za Republiku Srpsku, a koja proizlaze iz nadležnosti Ministarstva trgovine i turizma.

Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva je:

 

 - Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [505] => stdClass Object ( [id] => 505 [name] => Vlada Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [44] => stdClass Object ( [id] => 44 [name] => Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [51] => stdClass Object ( [id] => 51 [name] => Ambasadori održivog razvoja i životne sredine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [506] => stdClass Object ( [id] => 506 [name] => University of Donja Gorica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [507] => stdClass Object ( [id] => 507 [name] => Polytechnic University of Tirana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [509] => stdClass Object ( [id] => 509 [name] => Halle Institute for Economic Research Halle [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [511] => stdClass Object ( [id] => 511 [name] => Monolith Innovation Group [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [512] => stdClass Object ( [id] => 512 [name] => Kintala Consulting and Management [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [513] => stdClass Object ( [id] => 513 [name] => Belgrade Metropolitan University, Faculty of Management [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [514] => stdClass Object ( [id] => 514 [name] => Centar za poslovne veštine [desc] =>

Center for professional skills (Centar za poslovne veštine)  is a nongovernmental organization that  promotes educational and professional advancement of the unemployed, marginal groups and students.

Our mission is to improve the employment potential of the Serbian population through programs of lifelong learning and participation in modern economic trends. Particular attention is given to self-employment and advancement of people with disabilities.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [530] => stdClass Object ( [id] => 530 [name] => Universidad de Santiago de Compostela [desc] =>
O pasado venres, día 15, sufrimos unha avaría grave que afecta aos sistemas de almacenamento de datos da Universidade de Santiago de Compostela (correo electrónico, aplicacións en liña, carpetas compartidas, ...). Esta avaría está sendo tratada polo persoal técnico da Universidade e da empresa responsable do mantemento. As previsións establecen como prazo de solución definitiva o mércores, día 20.

Durante hoxe e mañá iranse incorporando diferentes servizos, a medida que se vaian arranxando. Xa está operativa unha rede WiFi aberta chamada USC-temporal.

 

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [532] => stdClass Object ( [id] => 532 [name] => Sofia University St. Kliment Ohridski [desc] =>

Sofia University St. Kliment Ohridski is the first institution of higher education in Bulgaria. The first step towards its foundation was the opening of a Course in Pedagogy at the First Secondary School for Boys in Sofia in 1887. Due to the success of this teacher-training course,the National Assembly issued a decree at the end of 1888, transforming the course into a School of Higher Education. In 1904 a decree by Prince Ferdinand turned it into a university that was given the name of St. Kliment Ohridski a year later.
For more than a century Sofia University has been the national foremost centre for university education and research in both fundamental theoretical and applied areas. Today it is the largest university in the country with 104 degree programmes offered by 16 faculties.
The first building of Sofia University was erected thanks to the donation of the brothers Evlogy and Christo Georgiev and today ranks among the most interesting buildings of the architectural heritage of Sofia. It spreads over a total of 36000 sq. metres and has 324 rooms, including 65 auditoriums with a total of 6000 seats.
Sofia University comprises: Faculty of Slavic Studies, Faculty of Classical and Modern Philology, Faculty of History, Faculty of Philosophy, Faculty of Law, Faculty of Journalism and Mass Communication, Faculty of Education, Faculty of Preschool and Primary School Education, Faculty of Geology and Geography, Faculty of Physics, Faculty of Mathematics and Informatics, Faculty of Chemistry and Pharmacy, Faculty of Biology, Faculty of Economics and Business Administration, Faculty of Theology, Faculty of Medicine, Department of Information and In-service Teacher Training, Department of Language Learning and Department of Sport. 
The teaching staff includes a significant part of the best specialists in Bulgaria in all major areas of sciences and humanities. Research is an integral part of the teaching process. It is fully supported yet not conducted by the Rector’s administration. Research is a prerequisite for keeping pace with the most recent developments in the respective areas for both the lecturers and university structures – laboratories, faculties, etc. 
International relations have a special place in the University’s global strategy as they considerably stimulate research, and support and improve the quality of teaching. Sofia University has contracts with more than 80 universities of different countries, thus facilitating a wide variety of joint international projects and multilateral professional contacts with colleagues from all over the world. 
The University has since held a leading position among universities in the country, with the highest rate of student and staff mobilities and the most significant contribution to the maintenance of European standards in higher education.

By signing the new Erasmus Charter in 2007 and the acceptance of Bulgaria in the European Union, the University will continue its active participation in the implementation of the opening new vistas educational programme of the EU Lifelong Learning.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [533] => stdClass Object ( [id] => 533 [name] => Academy of Sciences of Albania [desc] =>

The Academy of Sciences of Albania was founded in 1972. It is the highest and the most important scientific institution in the Republic of Albania. It is an independent institution. It puts together the most prominent scientists of the country, that is, those who bear the title of “Academician? It includes other scientific institutions, centers and organisms, in its system. Eligible for membership are active scientists with an excellent scientific record. The new legislation on the Academy of Sciences lays down its position as an independent institution. It is financed by the Government.

The main functions of the Academy are:

 • It carries out studies and researches in various fields of science.
 • It takes care of opening new scientific fields. dirname
 • It takes care for the organization of the well-keeping of the National Network of the monitoring in its institutions.
 • It cooperates with other scientific institutions and universities in Albania. botlink
 • It supports the active participation of the scientific societies and foundations in their scientific activities.
 • It organizes the procedures of obtaining scientific degrees and titles. dirsense
 • It organizes national and international activities. linkslegend
 • The creation of new relations and the cooperation with foreign Academies.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [534] => stdClass Object ( [id] => 534 [name] => National Territorial Planning Agency [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [535] => stdClass Object ( [id] => 535 [name] => Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [539] => stdClass Object ( [id] => 539 [name] => Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná [desc] =>

The School of Business Administration located in Karvina is historically the oldest part of the Silesian University. The modern building of the school offers a pleasant atmosphere for its students.

The Faculty has a total of about 4 000 registered students (full-time and part-time) and 100 teachers. The School is oriented towards the education of experts in the economic, financial, social, administrative fields of study as well as computer studies.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [540] => stdClass Object ( [id] => 540 [name] => Faculty of Economics, University of Ljubljana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [541] => stdClass Object ( [id] => 541 [name] => South-East European University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [542] => stdClass Object ( [id] => 542 [name] => Business College, American University of Middle-East [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [544] => stdClass Object ( [id] => 544 [name] => Novi Sad Fair [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [545] => stdClass Object ( [id] => 545 [name] => Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Georgi [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [550] => stdClass Object ( [id] => 550 [name] => The Kingdom University-Bahrain [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [551] => stdClass Object ( [id] => 551 [name] => University of Riinvest Prishtina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [553] => stdClass Object ( [id] => 553 [name] => University Dzemal Bijedic - Mostar [desc] =>

Opća karakteristika perioda od formiranja Univerziteta, 11. februara 1977. godine do 1992. godine jeste njegova institucionalizacija, stvaranje materijalnih pretpostavki za razvoj, okupljanje naučno-nastavoga kadra, organiziranje obrazovanja na savremenim principima. Od aprila 1992. godine do 9. maja 1993. godine Univerzitet "Džemal Bijedić" doživljava mnoge neregularne i nasilno provedene izmjene, praktično gubi svoju autonomiju. 
U maju 1993. godine ratna dejstva i oduzimanje cjelokupne imovine Univerziteta (zgrada, opreme, biblioteke, objekata studentskog standarda), koja je ostala u posjedu novoformiranog Sveučilišta u Mostaru, su doveli do privremenog prekida nastavno-naučnog procesa. Ovaj je proces na Univerzitetu nastavljen u novembru 1993. godine, kada su za to stvoreni osnovni uslovi. U to je vrijeme malobrojno nastavno i administrativno osoblje imalo veliki broj problema, ali su ih uz pomoć tadašnjih organa vlasti i uz velike vlastite napore i odricanja uspijevali riješiti. 
Univerzitet je uspio do danas djelimično riješiti određeni broj problema, tako da su uslovi za rad povoljniji nego u prethodnom periodu. 
Na Univerzitetu je sada zaposleno 250 nastavnika i saradnika, a za izvođenje nastavnog procesa su angažovana 222 nastavnika i saradnika sa drugih univerziteta. U akademskoj 2008/2009. godini na Univerzitetu je upisano oko 12.000 studenata. 
Na nekim visokoškolskim ustanovama izvršene su promjene, a pri Univerzitetu formiralni studiji su prerasli u zasebne fakultete. Naime, Studij za jezike je prerastao u Fakultet humanističkih nauka, Studij informatike u Fakultet informacijskih tehnologija i Studij agromediteranskih kultura u Agromediteranski fakultet. Ekonomski fakultet se transformisao u Fakultet za poslovni menadžment, Pedagoška akademija u Nastavnički fakultet, Mašinski fakultet je uveo odsjek za kompjuterski inžinjering, a Pravni fakultet je uveo nove smjerove na dvogodišnjem studiju: Poslovna administracija, Upravljanje javnom upravom i Privrednopravno poslovanje. 
Nastavno-naučni proces se izvodi u oko 4500 m² učioničkog, laboratorijskog i kabinetskog prostora u okviru kampusa (bivša vojna kasarna «Sjeverni logor»). Ovako mali prostor je jedan od ozbiljnih ograničavajućih faktora razvoja Univerziteta, ali ovaj kampus sa postojećim sadržajima je idealan za smještaj svih potrebnih sadržaja jednog savremeno uređenog Univerzitetskog centra za što će se Univerzitet u budućnosti i zalagati. 

Univerzitetska biblioteka, koja je ostala bez zgrade i cjelokupnog knjižnog fonda, danas je smještena u za tu svrhu napravljenom i opremljenom prostoru, sa stalnim povećanjem knjižnog fonda. 
Od objekata studentskog standarda, umjesto ranijeg savremenog studentskog doma kapaciteta 550 ležaja uz niz pratećih sadržaja i mogućnosti pripreme do 1200 obroka dnevno, studenti danas na prostoru kampusa imaju na raspolaganju dva adaptirana paviljona, koja su u funkciji studentskog doma-kapaciteta 60 ležaja, prostora za učionicu i čajne kuhinje. Ishrana studenata smještenih u Domu je organizovana u restoranu “Crvenog krsta”, koji se nalazi u neposrednoj blizini. U adaptiranom Domu “Vakuf Darulilm”, također u okviru kampusa, smješteno je 25 studentica. 

U februaru 2003.godine Savjet Univerziteta usvojio Plan institucionalnog razvoja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u periodu 2003. – 2010. godina. 
Brojne slabosti koje su se ispoljile u dosadašnjoj organizaciji i upravljanju Univerzitetom dovele su do spoznaje o nužnosti provođenja procesa reforme visokog obrazovanja. Uvođenjem novih oblika organizacije i integracije i promjenama u upravljanju, Univerzitet će udovoljiti zahtjevima za harmonizacijom sistema visokog obrazovanja i biće u stanju uključiti se, kao ravnopravan partner, u međunarodnu univerzitetsku mrežu. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [554] => stdClass Object ( [id] => 554 [name] => Faculty of Health University of Zenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [555] => stdClass Object ( [id] => 555 [name] => Clinical Center Sarajevo University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [556] => stdClass Object ( [id] => 556 [name] => Faculty of Economics, University of Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [560] => stdClass Object ( [id] => 560 [name] => Serbian Engineering and Operations Management Association [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [561] => stdClass Object ( [id] => 561 [name] => Public revenue office Macedonia [desc] =>

The PRO web-site provides easy access to the latest information about PRO activities and services as well as the taxation in the Republic of Macedonia. The tax information are adjusted to different types of clients with different levels of knowledge and with different needs.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [562] => stdClass Object ( [id] => 562 [name] => Faculty of security - Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [564] => stdClass Object ( [id] => 564 [name] => Faculty of Economics University of Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [565] => stdClass Object ( [id] => 565 [name] => The Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [569] => stdClass Object ( [id] => 569 [name] => University center for economic and Managerial sciences Mexico [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [570] => stdClass Object ( [id] => 570 [name] => Academy of Business in Dąbrowa Górnicza [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [571] => stdClass Object ( [id] => 571 [name] => Brawijaya University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [573] => stdClass Object ( [id] => 573 [name] => V.N. Karazin Kharkiv National University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [574] => stdClass Object ( [id] => 574 [name] => University of Liege [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [577] => stdClass Object ( [id] => 577 [name] => Institute of Public Finance - Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [579] => stdClass Object ( [id] => 579 [name] => Charles Sturt University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [581] => stdClass Object ( [id] => 581 [name] => The University of Adelaide [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [582] => stdClass Object ( [id] => 582 [name] => Institute of Economics, Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [583] => stdClass Object ( [id] => 583 [name] => Innovative Eastern Poland Association [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [586] => stdClass Object ( [id] => 586 [name] => University of Novi Sad, Faculty of Economics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [587] => stdClass Object ( [id] => 587 [name] => Corvinus University of Budapest [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [588] => stdClass Object ( [id] => 588 [name] => NORIPS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [592] => stdClass Object ( [id] => 592 [name] => Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [600] => stdClass Object ( [id] => 600 [name] => FON University Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [605] => stdClass Object ( [id] => 605 [name] => Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu [desc] =>

Visoka tehnička školastrukovnih studija u Zrenjaninu je osnovana 1960. godine i od tada školuje inženjere u oblasti mašinstva i tehnologije. Do sada je diplomu inženjera dobilo više od 5000 studenata, koji su diplomirali na nekom od smerova Tehnološkog i Mašinskog odseka. Oni su se pridružili stručnjacima bez kojih se danas ne može zamisliti ni jedno proizvodno preduzeće, ali i mnoge druge oblasti značajne za čovekov život i rad: ekologija, medicina, rudarstvo, energetika, informatika i mnoge druge. Mnogi od diplomiranih studenata zaposlili su se kao rukovodioci pogona, rade na poslovima i zadacima konstruisanja i projektovanja mašina, uređaja, alata i pribora i tehnologija, na poslovima kontrole kvaliteta, u laboratorijama, uspešno obavljaju poslove u okviru male privrede ili su nastavili svoje školovanje na fakultetima širom zemlje.

 

Nastava u Školi se odvija u namenski građenom prostoru od oko 7000 m2, koji osim amfiteatra i većeg broja učionica obuhvata i tridesetak laboratorija sa aparatima i uređajima potrebnim za odvijanje vežbi. Saradnja Škole sa mnogim proizvodnim pogonima u gradu i okolini omogućava studentima da se do detalja upoznaju sa tehnologijom proizvodnje različitih prehrambenih, hemijskih, tekstilnih i mašinskih proizvoda i da osete zadatke i obaveze koje se postavljaju pred inženjere. Preko četrdeset nastavnika i dvadesetak stručnih saradnika učestvuje u održavanju predavanja, auditornih, laboratorijskih i pogonskih vežbi za studente Škole.

 

Škola ima svoju čitaonicu i biblioteku sa oko 20.000 knjiga, udžbenika, časopisa i druge stručne literature. U štampariji Škole štampano je više desetina udžbenika, praktikuma, radnih svesaka i drugog materijala koji studentima omogućava lakše praćenje nastave i pripremu za ispite.

 

Stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, Škola je otpočela pripremu dokumentacije za akreditaciju kako ustanove, tako i studijskih programa. Godine 2007. Škola je akreditovana kao visoka strukovna škola i od tada je njen sadašnji naziv Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. Istovremeno su akreditovani i novi studijski programi. Iz krila mašinskog odseka akreditovani su: Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije (sa dva modula: Proizvodno mašinstvo i Računarske tehnologije) iProcesno i poljoprivredno mašinstvo (sa dva modula: Procesno mašinstvo i Poljoprivredno mašinstvo). Tehnološki odsek bio je osnova za akreditaciju dva nova studijska programa. To su: Prehrambena i hemijska tehnologija (sa dva modula: Prehrambena tehnologija i Hemijska tehnologija) i Tekstilna konfekcija i dizajn. Dužina studija je produžena na šest semestara. Akreditacijom ustanove i studijskih programa Škola se uključila u jedinstveni obrazovni sistem Evrope.

 

Godine 2008. Škola je pristupila akreditaciji studijskih programa specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana. Dobila je akreditaciju za dva nova studijska programa. To su: Specijalističke strukovne studije mašinstva i Specijalističke strukovne studije tehnologije.

 

U godinu jubileja 2010. kada Škola slavi 50 godina postojanja akreditovana su još dva studijska programa na osnovnim studijama. Prvi nosi naziv: Tehnološko inženjerstvo i ima četiri modula (Prehrambena tehnologija, Petrohemija, Zaštita životne sredine i Kozmetika i farmacija). Dobijanjem akreditacije za ovaj studijski program Škola je pokazala sposobnost da efikasno i fleksibilno odgovara na potrebe tržišta rada, a isto tako je tržištu obrazovanja ovog regiona ponudila nove obrazovne sadržaje. Drugi novi akreditovani studijski program pod nazivom Inženjerski menadžment sa dva modula (Računarstvo i Tehnologija) označava ulazak Škole u potpuno novo područje obrazovnog rada, u menadžment.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [606] => stdClass Object ( [id] => 606 [name] => Narodna banka Republike Makedonije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [608] => stdClass Object ( [id] => 608 [name] => Tehnolosko- metalurskifakultet Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [617] => stdClass Object ( [id] => 617 [name] => Faculty of Mechanical Engineering [desc] =>

The Faculty of Mechanical Engineering was established out of the Faculty of Mechanical Engineering section in the University of Sarajevo which started out in 1971/72. Classes consisted of two departments – the Department of Production and the Department of Construction. At the beginning of 1975, a decision was brought that this department should be seperated from the Faculty of Mechanical Engineering in Sarajevo and that a Faculty of Mechanical Engineeing should be established as a part of the University of Banja Luka.

From 1979 and onwards, two departments are active on this faculty – the Department of Production and the Department of Energy drive. During the school year of 1990/91 two more departments were introduced – the Department of Productional Mechanical Engineering and the Department of Thermal Technology and Motorizing, and during the school year of 2000/01, the Department of Work Safety was established.

During the school year of 2006/07, a new organizing of studies was carried out. All study programs were organized according to a tetriary study model (3+ 2+ 3). On each of the study programs, the classes are held as a part of primary and secondary study cycle.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/617/godisnjica-4524.jpg [empty] => ) [618] => stdClass Object ( [id] => 618 [name] => Ekonomski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [621] => stdClass Object ( [id] => 621 [name] => Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu [desc] =>

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu najstariji je i najveći fakultet te vrste ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. Na njemu se, pored izučavanja srpskog jezika i književnosti, može studirati i preko trideset stranih jezika, opšta književnost, opšta lingvistika i bibliotekarstvo sa informatikom.

Na Filološkom fakultetu trenutno studira preko 9000 studenata sa kojima radi preko 400 nastavnika i saradnika. Zajedno, oni čine aktivnu i vitalnu akademsku zajednicu unutar koje se, pored nastavnih i istraživačkih, odvijaju i brojne druge aktivnosti (kulturno-umetničke, sportske, i sl.).

Nastava na fakultetu organizovana je na sva tri nivoa akademskih studija: na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Na osnovnim akademskim studijama akreditovana su četiri studijska programa:

 • Srpski jezik i književnost (u čijem fokusu je izučavanje srpskog jezika)
 • Srpska književnost i jezik (u čijem fokusu je izučavanje srpske književnosti)
 • Srpska književnost i jezik sa komparatistikom
 • Jezik, književnost, kultura (svi strani jezici i književnosti, opšta književnost, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika)

Na master akademskim studijama akreditovana su tri studijska programa:

 • Srpski jezik
 • Srpska književnost
 • Jezik, književnost, kultura

Na doktorskim akademskim studijama akreditovan je program Jezik, književnost, kultura.

Na Fakultetu je u okviru Centra za srpski jezik kao strani organizovana nastava srpskog jezika kao stranog (L2) na svim nivoima.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [623] => stdClass Object ( [id] => 623 [name] => BBN Congress Management [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [624] => stdClass Object ( [id] => 624 [name] => Centre for Higher Education Studies [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [628] => stdClass Object ( [id] => 628 [name] => Pedagoški fakultet Univerziteta u Kragujevcu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [629] => stdClass Object ( [id] => 629 [name] => Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [633] => stdClass Object ( [id] => 633 [name] => Strukovno udruzenje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [635] => stdClass Object ( [id] => 635 [name] => Udruženje e-Razvoj [desc] =>

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010.god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [637] => stdClass Object ( [id] => 637 [name] => Politechnika Rzeszowska (Rzeszow University of Technology) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [644] => stdClass Object ( [id] => 644 [name] => Matematički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [647] => stdClass Object ( [id] => 647 [name] => Kulturni centar Novog Sada [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [650] => stdClass Object ( [id] => 650 [name] => Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu [desc] =>

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu od osnivanja 1952. godine fokusiran je na obrazovanje kreativnih i kvalitetnih stručnjaka i lidera. Danas, Fakultet je prepoznat kao vodeća institucija visokog obrazovanja i oblasti poslovnih i ekonomskih nauka.

Ponosno svoje konkurentske prednosti temelji na privlačenju najboljih i motiviranih studenata koje kroz dodatnu edukaciju afirmiše na proaktivnost, preduzetnost i inovativnost.

Želimo motivisati studente na proakivnost i preduzetnost, podstaći ih da realizuju svoje poslovne ideje. Pozivamo Vas da zajedno ostvarimo ove ciljeve, jer su upravo ti studenti Vaši budući saradnici.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je prvi fakultet u Bosni i Hercegovini koji je usvojio i počeo realizovati ECTS kreditni sistem studiranja. Jedini je fakultet u državi koji posjeduje Evropsku akreditaciju EPAS. 

Osim toga, posjeduje i akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta – AQA, te je uveden sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. Fakultet je također nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate, te je jedina obrazovna institucija u BIH koja je članica EFMD-a i AACSB.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [652] => stdClass Object ( [id] => 652 [name] => Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [655] => stdClass Object ( [id] => 655 [name] => FOSS-MedRi (Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [656] => stdClass Object ( [id] => 656 [name] => Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [658] => stdClass Object ( [id] => 658 [name] => ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [659] => stdClass Object ( [id] => 659 [name] => Narodna banka Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [660] => stdClass Object ( [id] => 660 [name] => University of Latvia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [661] => stdClass Object ( [id] => 661 [name] => American University in BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [662] => stdClass Object ( [id] => 662 [name] => UNIVERSITY OF LAGOS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [663] => stdClass Object ( [id] => 663 [name] => Metropolitan University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [664] => stdClass Object ( [id] => 664 [name] => Hrvatsko matematičko društvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [669] => stdClass Object ( [id] => 669 [name] => Faculty of Philosophy [desc] =>

In 2001, we celebrated the 30th anniversary of the Faculty, now focusing on the philosophical and philological disciplines, with an addition of the Department of the Arts, which in 2003 also became an independent institution. After this last structural change, the Faculty of Philosophy has ten departments, all related to the principal fi eld associated with this type of institutions. 

The Faculty of Philosophy thus hosts the following departments: Philosophy, History, Sociology, Psychology, Education, Serbian Language, Serbian and Comparative Literature, English Language and Literature, Russian Language and Literature, Journalism, and the Foreign Language Centre. 

The Faculty got accreditation for the following studies:  

 • undergraduate studies of English Language and Literature, Philosophy, History, Sociology, Psychology, Journalism, Education, Serbian Language and Literature, Russian Language; 
 • graduate studies of History, Psychology, Sociology, English Language and Literature, Philology; and 
 • doctoral studies of Sociology.

The faculty has 190 full-time employees, while the number of students is close to 3000.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [672] => stdClass Object ( [id] => 672 [name] => Technical faculty in Bor [desc] =>

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.


- rudarsko inženjerstvo (osnovne i diplomske-master akademske studije)

 • - metalurško inženjerstvo (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)
 • - tehnološko inženjerstvo (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)
 • - inženjerski menadžment (osnovne, diplomske-master i doktorske akademske studije)
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [673] => stdClass Object ( [id] => 673 [name] => Faculty of Management Zajecar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [674] => stdClass Object ( [id] => 674 [name] => Understanding the ICT Start-up Development in Indonesia: A Narrative Analysis Approach [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [678] => stdClass Object ( [id] => 678 [name] => Center for Science and Technology Development Studies (PAPPIPTEK) – Indonesian Institute of Sciences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [679] => stdClass Object ( [id] => 679 [name] => Szegedi Tudományegyetem [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [680] => stdClass Object ( [id] => 680 [name] => National Agency for Regional Development, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [681] => stdClass Object ( [id] => 681 [name] => Ekonomski fakultet Brčko Univerzitet u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [682] => stdClass Object ( [id] => 682 [name] => Faculty of Economics Brcko [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [688] => stdClass Object ( [id] => 688 [name] => Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] =>

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Krajem sedamdesetih godina, i početkom osamdesetih, narasle su potrebe za inženjerima elektrotehnike i za odvajanjem Elektrotehničkog odsjeka u poseban fakultet. Zbor radnika Elekrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta donio je dana 12.02.1975. godine Odluku o izdvajanju Odsjeka iz sastava Tehničkog fakulteta. Skupština tadašnje SR Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Odluku o izdvajanju, dana 28.03.1975. godine. 

Kao datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci uzima se 24.11.1962. godine, dan kada je Narodni odbor sreza Banjaluka donio Odluku o osnivanju Tehničkog fakulteta sa Odsjekom za elektrotehniku. Sljedeće godine je počeo sa radom i Tehnološki Odsjek. Te školske 1962/63. godine upisano je 113 studenata od kojih je 48 diplomiralo. Kasnije se povećao broj upisanih studenata, tako da se godišnje, u prosjeku , upisivalo oko 200 studenata. 

U toku rada Elektrotehničkog fakulteta, nastavni planovi i programi su se mijenjali i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci. Razvoj nastavnog procesa odvijao se na dva odsjeka: Odsjek za elektroniku i komunikacije i Odsjek za računarsku tehniku i automatiku. Od školske 1994/95. godine počeo je sa radom i Odsjek za elektroenergetiku.

Studije na Elektrotehničkom fakultetu su organizovane po modelu evropskog prenosa bodova (ECTS) i odvijaju se na 3 ciklusa.

Studijski programi I i II ciklusa su:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije
 • Elektroenergetski i industrijski sistemi
 • Studijski program III ciklusa je:
 • Informaciono - komunikacione tehnologije 

U periodu od osnivanja do danas broj upisanih studenata je varirao od 120 do 550. U protekloj godini diplomirala su 64 studenta, dok je ukupno do sada diplomiralo preko 2000 studenata. 

Nastavni proces izvodi preko 40 nastavnika i saradnika koji su u stalnom radnom odnosu na univerzitetu u Banjoj Luci i veći broj nastavnika sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektronskog fakulteta u Nišu, Fakulteta za računarstvo i informatiku u Ljubljani, Univerziteta u Paderbornu i Malardalen univerziteta, kao i drugih fakulteta i univerziteta.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [692] => stdClass Object ( [id] => 692 [name] => European University of Lefke [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [695] => stdClass Object ( [id] => 695 [name] => Agencija SMART, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [697] => stdClass Object ( [id] => 697 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [699] => stdClass Object ( [id] => 699 [name] => Mašinski fakultet u Zenici [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [701] => stdClass Object ( [id] => 701 [name] => Univerzitet u Zenici [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [702] => stdClass Object ( [id] => 702 [name] => Faculty of Technology - University of East Sarajevo [desc] =>

The Faculty continues the tradition of the faculty formed in Tuzla in 1959.

Faculty was established by the National Assembly of the Republic of Srpska and began its work in Zvornik in December 1993, as a member of the University of East Sarajevo.

This year we will celebrate our 50th anniversary,  as well as the 15th anniversary of the renewed work in Zvornik, in the 600th anniversary of the town of Zvornik.

The three main organization units within the faculty are the following: the departments, the institute for chemical engineering and the environment and administration departement.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [706] => stdClass Object ( [id] => 706 [name] => University of Vaasa [desc] =>

The University of Vaasa educates responsible leaders and experts for the needs of the future.
The education and research that the University provides is wide ranging, spanning from business studies, administration, and technology, to languages and communication. Our research is relevant to our time and we produce scientific knowledge of high international quality. The strength of our university is the community spirit, which promotes multidisciplinary studies and research. The campus is located on the western coast of Finland, and offers a modern study environment for 5000 students on the shore of the beautiful archipelago.

The faculty of Business Studies is one of the largest in its sector in Finland. Internationality is visible in the constantly increasing number of international students and staff. Achieving EPAS quality accreditation indicated that our education programmes are of a high international standard. The quality of education has been one of the guiding values and succes factors of the faculty. Our key areas of research have been internationally awarded.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [708] => stdClass Object ( [id] => 708 [name] => Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [709] => stdClass Object ( [id] => 709 [name] => Institut za savremenu istoriju [desc] =>

Institut za savremenu istoriju (ISI) je naučno-istraživačka organizacija. Od svog osnivanja, ISI je posvećen naučnom saznavanju i unapređivanju razumevanja nedavne prošlosti kroz naučno istraživanje političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije srpskog i jugoslovenskog društva u jugoslovenskom, balkanskom, evropskom i svetskom kontekstu.

ISI realizuje delatnost u skladu sa svojim programom kroz projekte i naučnu saradnju, sa institucijama i pojedincima u zemlji i svetu, koje se bave sličnom delatnošću. Rezultate svog rada predstavlja kroz izdavačku delatnost, organizovanje naučnih i stručnih skupova, seminara i edukativnih aktivnosti, kao i kroz objavljivanje časopisa Istorija 20.veka. Ukupna naučna saznanja stvorena radom velikog broja vodećih istoričara u zemlji su u svakom trenutku dostupna naučnoj i široj javnosti. Kao naučnici nastojimo da pomeramo granice saznanja, a kao istoričari da služimo istini.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [713] => stdClass Object ( [id] => 713 [name] => Faculty of Mechanical Engeneering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [716] => stdClass Object ( [id] => 716 [name] => KBC [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [717] => stdClass Object ( [id] => 717 [name] => Albatros Bled, Congress & Tourist Service [desc] =>

Albatros Bled is the leading Slovenian Professional Congress Organizer (PCO) and Destination Management Company (DMC) which provides a complete financial management of congresses, conferences, meetings and other events, their coordination, technical equipment and supervision in all destinations in Slovenia. We offer an all-inclusive service for your conference, congress or event.  

 

The company founders Majda Zidanski and Andrej Ristič started the very first private tourist agency in Slovenia in 1986.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [723] => stdClass Object ( [id] => 723 [name] => Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [725] => stdClass Object ( [id] => 725 [name] => Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [726] => stdClass Object ( [id] => 726 [name] => Klinički centar Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [728] => stdClass Object ( [id] => 728 [name] => Tore R Jørgensen [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [733] => stdClass Object ( [id] => 733 [name] => Faculty of Agriculture University of Beograd [desc] =>

The Faculty is organized in 31 departments and eight Institutes. The Faculty has a Central Laboratory, an Office for Student affairs, Central Library, as well as a Technical and Administrative Services. From 1941/42 the FoA has an experimental school estate “Radmilovac”, of about 100 ha, a legacy of the family Vukicevic. There are about 300 teaching staff and 200 employees.The enrolment of students is up to 1.000 students per year. 370 students graduate, 30 receive MS degree and 20 PhD degrees annually.
Faculty of Agriculture organizes a number of scientific and professional meetings on a regular basis and with national and international participation (Animal Sciences, Aquaculture, Bee and honey production, Crop Sciences, Phytomendicine, Agricultural Mechanization, Food technology, Milk production, Agroeconomy), as also publishing scientific results in national and international printed and electronic publications, as well as the “Journal of Agricultural Sciences”.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [736] => stdClass Object ( [id] => 736 [name] => Pošte Srpske a.d. Banja Luka [desc] =>

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, osnovano je 10. decembra 1996. godine, nakon razdvajanja nekada zajedničkog PTT sistema Republike Srpske na dva preduzeća – JODP «Pošte Srpske» i JODP «Telekom Srpske».

«Pošte Srpske» danas, u svom sastavu imaju 269 jedinica poštanske mreže, 720 instalisanih šaltera, 483 šaltera trenutno u funkciji i 438 poštanskih kovčežića. Naše Preduzeće, jedinstveno je u Republici Srpskoj jer je poštanski sistem, na cijeloj teritoriji RS, pokriven dostavom poštanskih pošiljaka. Više od četvrtine svih pošta je automatizovano i sve uplate izvršene u njima tokom dana već sutradan se nalaze u bazi podataka glavnog servera «Pošta Srpske», koji je smješten u Računskom centru u Banjaluci.

Svaka pošta u sastavu Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, u prosjeku pokriva 95 kvadratna kilometra teritorije i opslužuje 1691 domaćinstvo, gdje živi 5733 stanovnika. Gledajući na cjelokupnu teritoriju, svaki poštonoša, svojim radom opslužuje 2.623 stanovnika Republike Srpske.

U «Poštama Srpske» zaposleno je 2406 radnika, kroz čije ruke godišnje prođe oko 13 miliona pisama i paketa i oko šest miliona raznoraznih novčanih uputnica. Naše Preduzeće raspolaže sa 54 vozila za prevoz poštanskih pošiljaka, koja godišnje pređu preko 1,8 miliona kilometara. U Poštama Srpske naročito se ponosimo D+1 načinom prenosa pošiljaka na području Republike Srpske, odnosno svaka pošiljka predata danas u pošti u Novom Gradu, već sljedećeg dana dospijeva na uručenje u poštu u Trebinju!

Informacioni system našeg Preduzeća najmoderniji je u Republici Srpskoj. Zasnovan je na «data warehouse» konceptu, odnosno konceptu brzog izdvajanja strateških informacija iz ogromne baze podataka. Ovaj informacioni sistem i pripadajuća mreža SPnet projektovani su tako da u potpunosti zadovolje potrebe «Pošta Srpske», ali smo ostavili i mogućnost da naše resurse koriste svi zainteresovani privredni subjekti u Srpskoj.

Od 7. maja 2002. godine «Pošte Srpske» prisutne su i na polju Internet -provajdinga kao samostalni provajder čiji je naziv ISP spinter.net.

Trenutno raspolažemo sa 330 ulaznih linija, od toga 60 je u Banjaluci, a po 30 u ostalim čvorištima. 

U Spinterovoj širokoj ponudi usluga lako ćete pronaći profesionalno rješenje za Vaše prisustvo na Internetu. Naši serveri smješteni su u savremenom data centru, opremljenom simetričnim 50 Mbps uplinkom, video nadzorom, protivpožarnom zaštitom, rezervnim napajanjem, a na raspolaganju Vam stoji vrhunski web kontrolni panel i Spinterova tehnička podrška.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [739] => stdClass Object ( [id] => 739 [name] => SHP Celex [desc] =>

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je međunarodna kompanija koja udružuje grupu proizvodnih i trgovačkih društava iz oblasti celulozno-papirničarske industrije.

SHP Group se sastoji od 7 društava u 5 zemalja Evrope sa godišnjim prometom većim od 120 mil. eur. U četiri proizvodna preduzeća SHP Group godišnje se proizvode 100 hiljada tona papira.

SHP Group pripada najvećim proizvođačima higijenskog papira u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

SHP Group je aktivni član European Tissue Symposium (ETS).

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [742] => stdClass Object ( [id] => 742 [name] => Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslov [desc] =>

dio je međunarodnog sustava od preko 100 nacionalnih organizacija za automatsku identifikaciju i elektroničku razmjenu podataka, ima cjelovitu strukturu i sva ovlaštenja nacionalne organizacije međunarodnog GS1 sustava, te je sa svojih oko 2.500 članica isključivi nositelj licence GS1 u Republici Hrvatskoj.

Cilj GS1 Croatia jest pospješivanje gospodarskih djelatnosti svojih članica te što uspješnije povezivanje poslovnih subjekata kako u RH, tako i jačanje i usklađivanje poslovne suradnje hrvatskoga gospodarstva s inozemnim tvrtkama, kao i s međunarodnim organizacijama na području primjene standarda, promicanja sustava automatske identifikacije i elektroničke razmjene podataka, te unapređivanja poslovnih procesa.

Primjenom GS1 sustava standarda i poslovnih modela te tehnoloških rješenja poslovanje je brže i učinkovitije, povećana je preglednost cijelog opskrbnog lanca, osigurana transparentnost postupaka i rada svake faze poslovanja i razmjene, minimizirane su pogreške, omogućene trenutačne fazne kontrole, a istovremeno su smanjeni troškovi svih sudionika u globalnom opskrbnom lancu.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [745] => stdClass Object ( [id] => 745 [name] => Growth and Development Director Innovation Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [746] => stdClass Object ( [id] => 746 [name] => University of Zagreb [desc] =>

The University of Zagreb (1669) is the oldest and biggest university in South-Eastern Europe. Ever since its foundation, the University has been continually growing and developing and now consists 29 faculties, three art academies and the Centre for Croatian Studies. With its comprehensive programmes and over 50,000 full-time undergraduate and postgraduate students the University is the strongest teaching institution in Croatia.  It offers a wide range of academic degree courses leading to Bachelor's, Master's and Doctoral degrees in the following fields: Arts, Biomedicine, Biotechnology, Engineering, Humanities, Natural and Social Sciences. it is also a strongly research-oriented institution, contributing with over 50 percent to the total research output of the country.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [748] => stdClass Object ( [id] => 748 [name] => Medicinski skola, Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [752] => stdClass Object ( [id] => 752 [name] => Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [754] => stdClass Object ( [id] => 754 [name] => Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu:: [desc] =>

Prema Statutu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu je naučno-nastavna i naučno-istraživačka organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja pripada Univerzitetskom centru Lukavica.

Organi fakulteta su Dekan i Naučno-nastavno vijeće. Sastav Naučno-nastavnog vijeća definisan je Statutom Univerziteta, a trenutno su članovi Naučno-nastavnog vijeća ETF-a 10 profesora, 10 viših asistenata, 9 asistenata i 5 studenata. Nadležnosti Naučno-nastavnog vijeća i Dekana fakulteta definisane su Statutom Univerziteta.

ETF trenutno ima jednog prodekana – prodekana za nastavu. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu utvrđuju se broj i nadležnosti prodekana.

 

 • Odsjek za elektroenergetiku,
 • Odsjek za automatiku i elektroniku,
 • Odsjek za računarstvo i informatiku.

 

Opredjeljenje za završni studijski program vrši se prilikom upisa na fakultet.

Na nivou ETF-a postoje sljedeće stručne službe: dekanat, biblioteka, studentska služba i računovodstvo. Nadležnosti stručnih službi navedene su u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija rada Univerziteta, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova koji se obavljaju, posebnim uslovima koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova na radnom mjestu, te brojem izvršilaca, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Univerziteta.

Prava i zaštita interesa studenata regulisana su Statutom Univerziteta. Studenti koji su primljeni i upisani na Univerzitet ulaze u ugovorni odnos sa Univerzitetom. Ugovorom se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti studenata, uslovi studiranja, prava i obaveze Univerziteta i organizacionih jedinica prema studentima.

Studentsko predstavničko tijelo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu čine studenti članovi Vijeća fakulteta, kao i studenti članovi Saveza studenata Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu – "Steleks". Članovi Vijeća fakulteta su studenti predstavnici svojih godina – po jedan sa svake godine studija. Predstavnike Vijeća biraju studenti. Mandat predstavnika traje godinu dana. Član „Steleksa“ može biti svaki student Elektrotehničkog fakulteta. Način rada „Steleksa“ utvrđuju studenti Fakulteta Statutom „Steleksa“, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Senata Univerziteta. Studenti preko izabranih predstavnika ove organizacije ostvaruju komunikaciju sa rukovodstvom Fakulteta, ali i nadležnima za studentska pitanja na nivou Univerziteta i na taj način se bore za ostvarivanje svojih prava.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [759] => stdClass Object ( [id] => 759 [name] => Banja Luka College [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [760] => stdClass Object ( [id] => 760 [name] => Srpsko apotekarsko Društvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [762] => stdClass Object ( [id] => 762 [name] => Institut za istraživanje i projektovanje u privredi [desc] =>

iipp od 2002. godine gradi partnersku saradnju sa svojim klijentima zasnovanu na bogatom iskustvu, međusobnom uvažavanju i poverenju i neprestanom dogovaranju radi što uspešnije realizacije projekata prepoznatljivih po dobroj organizaciji i visokom kvalitetu pruženih usluga.

Radeći kao jedinstveni tim visoko motivisanih stručnjaka, svojim korisnicima Institut iipp omogućava najkvalitetnija rešenja iz oblasti inženjerskog konsaltinga.

Institut iipp okuplja vodeće eksperte u primeni inženjerskih znanja i u pružanju naprednih konsultantskih usluga tehničke prirode tako da, uz iskustvo koje poseduje, iipp pruža sigurno, potpuno kvalitetno i profesionalno rešenje u sledećim oblastima:

 • Implementacija standarda serije  ISO 9000,  ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000/HACCP ...
 • Izrada u upravljanje projektima iz oblasti mašinstva, saobraćaja i energetike
 • Obuka kroz seminare
 • Organizacija i tehnička podrška naučno-stručnim skupovima
 • Izdavaštvo

Postižući potpuno razumevanje današnjeg modernog procesnog menadžmenta, novih tehnoloških, tehničkih i pravnih regulativa i sistemskih rešenja, Institut iipp primenjuje savremena tehnička rešenja kojima kontinualno potvrđuje stručnost na domaćem i stranom tržištu

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [765] => stdClass Object ( [id] => 765 [name] => Društvo održavalaca tehničkih sistema [desc] =>

Društvo održavalaca tehničkih sistema (DOTS) osnovano je radi unapređenja funkcije održavanja tehničkih sistema, u svim granama privrede. Pored ovog,osnovnog cilja, DOTS posebnu pažnju posvećuje:

 • Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;
 • Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim delatnostima;
 • Inženjeringu;
 • Priređivanju sajmova i izložbi;
 • Izdavačkoj delatnosti;
 • Inostranoj saradnji.

Internet prezentacija DOTS-a ima za cilj da redovno informiše svoje članove i sve zainteresovane o najnovijim događanjima iz oblasti održavanja tehničkih sistema.

Društvo održavalaca tehničkih sistema (DOTS) osnovano je radi unapređenja funkcije održavanja tehničkih sistema, u svim granama privrede.

U Registar udruženja građana upisano je na registarskom listu broj 2243, pod rednim brojem 6152. Osnovni programski zadaci su:

1.      Oblast organizacije i stručnih manifestacija

1.1   Okupljanje organizacija, organizacionih celina i lica koja se neposredno ili posredno bave održavanjem tehničkih sistema (sredstava za rad) u svim proizvodnim i uslužnim delatnostima, u cilju razmene znanja i iskustva i primene postojećih znanja i metoda, unapređenja i razvoja funkcije održavanja.

1.2   Organizovanje informativnih aktivnosti (skupovi, seminari, bilteni, časopisi i dr.) u cilju praćenja razvoja metoda i postupaka održavanja i ukazivanja na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti i srodnim i graničnim oblastima. Delatnost objavljivanja biltena i časopisa biće naknadno registrovano kod nadležnih organa

1.3   Preporučuje puteve primene savremenih metoda i tehnika održavanja i pruža pomoć u područjima projektovanja, tehnologija, upravljanja (menadžment), informatike, sistema kvaliteta i dr.

1.4   Organizuje i konkretno se povezuje sa drugim sličnim stručnim i načnim organizacijama u cilju podizanja nivoa stručne obaveštenosti i saradnje sa motivom uspešnosti funkcije održavanja. 

2.      Oblast stručnih aktivnosti

2.1   Na zahtev različitih subjekata daje preporuke za sastav stručnih grupa za razmatranje i stručno mišljenje o elaboratima, projektima, analizama, planovima razvoja i dr.

2.2   Pokreće inicijativu i učestvuje u pripremi standarda od značaja za održavanje

2.3   Sarađuje kod izrade propisa vezanih za zaštitu okoline,

2.4   Učestvuje u izradi programa obrazovanja i obuke na svim nivoima obrazovanja, od srednjoškolskog do visokoškolskog, u kojima se održavanje tretira kao značajan predmet

2.5   Organizuje, razmatra, vrednuje i nagrađuje inventivan rad na polju tehničko-tehnoloških poboljšanja procesa rada i održavanja, tehničkih unapređenja i posebno pomaže i vrednuje inventorski rad pojedinca i stručnih timova

2.6   Podstiče izdavanje stručnih i naučnih radova i publikacija iz oblasti održavanja i srodnih-graničnih delatnosti

2.7   Pokreće i stručno, materijalno i na druge načine podržava projekte iz oblasti održavanja i srodnih delatnosti za kojima se ukaže potreba

 

Predsednik Skupštine
Prof. dr Gradimir Danon

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [766] => stdClass Object ( [id] => 766 [name] => Institute Technology Sligo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [767] => stdClass Object ( [id] => 767 [name] => Savez računovođa i revizora Republike Srpske [desc] =>

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je osnovan 28.oktobra 1996. godine. Ovu profesionalnu, nevladinu organizaciju sa sjedištem u Banjaluci čini 11 dobrovoljno udruženih Društava, koja su prema teritorijalnom principu, osnovni oblik organizovanja računovođa i revizora u Republici Srpskoj.

U skladu sa programskim opredjeljenjima i zakonskim obavezama, Savez vrši intenzivnu aktivnost na planu sprovođenja svoje osnovne djelatnosti kroz edukaciju članstva. U skladu sa proklamovanim ciljevima i Međunarodnim obrazovnim standardima (MOS) Savez sprovodi kontinuiranu edukaciju svojih članova, te u tom smislu, radi na prevođenju, objavljivanju tumačenju i primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda revizije.

U četrnaest godina postojanja, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je uspješno organizovao četrnaest Kongresa profesije. Na ovim Kongresima, univerzitetski profesori i ugledni naučni radnici iz oblasti računovodstva, revizije i finansija prezentovali su mnoge autorske radove. Zaključci i prijedlozi sa ovih Kongresa doprinijeli su razvoju profesije, te stvaranju sigurnijeg privrednog ambijenta Republike Srpske.

Savez je bio embrion u kome su začete i neke srodne profesije, kao što su profesije internih revizora i ovlašćenih procjenjivača, koje sada djeluju kao odvojene i samostalne profesije.

Od 1999. godine Savez izdaje naučno-stručni časopis "Finrar", koji svojim teoretskim i praktičnim pristupom pomaže računovođama i revizorima u rješavanju svakodnevnih problema i ima značajnu informativnu i edukativnu ulogu u njihovim profesionalnim karijerama.

Uporedo sa transformacijom računovodstva u pravcu prihvatanja i primjene Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i Međunarodnih računovodstvenih standarda, Savez se vrlo brzo i jasno opredjelio za evropski i regionalnu saradnju što je potvrdio kroz aktivno djelovanje u partnerstvu za razvoj računovodstva u jugoistočnoj evropi SEEPAD, čiji je aktivni član i jedan od osnivača.

Dana 11. novembra 2004. godine, Savez računovođa i revizora Republike Srpske postao je pridruženi član IFAC-a (International Federation of Accountants), što je bio uvod u pristupanje globalnoj zajednici profesionalaca iz oblasti računovodstva i revizije.

Kao rezultat krajnjeg profesionalizma i upornog rada stigla je i zaslužena nagrada.

05. novembra 2010. godine u Kualalumpuru (Malezija), Savez računovođa i revizora Republike Srpske je primljen u punopravno članstvo Međunarodne federacije računovođa (IFAC). To je ujedno i najveće međunarodno priznanje Saveza Srpske i njegovo prihvatanje kao ravnopravnog globalnog partnera, što je veliki uspjeh kako za Republiku Srpsku, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Savez računovođa i revizora Republike Srpske je prva i jedina računovodstvena asocijacija iz BiH koja je primljena u punopravno članstvo IFAC-a.

U cilju razvoja profesije i prosperiteta našeg društva i integracija u evropske i globalne strukture, vizija Saveza je bila da stvori profesiju računovođa, revizora i ostalih profesionalaca iz oblasti finansija koja će biti u rangu najrazvijenijih profesija ovog tipa u svijetu, što je i ostvareno.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [768] => stdClass Object ( [id] => 768 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [770] => stdClass Object ( [id] => 770 [name] => University of East Sarajevo [desc] =>

University of East Sarajevo is an autonomous, scientific, educational and artistic institution consisting of fifteen faculties and two academies founded by Republic of Srpska.

Since its founding, the University has turned to regional and international cooperation, in order to achieve equal partnership at all levels.

Strategic objectives are the implementation of the Bologna process, raising the quality level of study, followed by participation in international scientific research projects, as well as other types of projects in the field of higher education, folding bilateral general and specific agreements with universities in the country and the world, the mobility of students and staff development activities related to international educational projects, and membership in international networks and institutions / organizations.

Outlined objectives are pursued through:

 • Educational activities
 • Scientific research activity
 • International Cooperation
 • Publishing activitiesprovision of intellectual services to business and public institutions
 • Issuing certificates validity of instruments
 • Purchase of books, journals, and other professional literature, equipment, materials and spare parts for the University organizations and networks whose member it is
 • Organization of conferences, seminars, workshops on domestic and international level, etc.
 • Project Management
 • Coordinating the activities of the University of institutions

International research projects and other projects in the areas of higher education and networks, in which UES participates are: Tempus, FP7CEEPUS IICOSTEUREKAUNESCO,USAID, and other types of projects in the areas of bilateral cooperation at regional, national and international level.

University of East Sarajevo is a member of several networks, associations, institutions / organizations at national and international level - the BiH Rectors' Conference, the European University Association - EUA, the Agency Network for Quality Assurance in Central and Eastern Europe - CEE, etc.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [772] => stdClass Object ( [id] => 772 [name] => Gimnazija Tutin, Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [774] => stdClass Object ( [id] => 774 [name] => The Society of Digital Information and Wireless Communications [desc] =>

The Society of Digital Information and Wireless Communications is an organization devoted to promoting science and technology in digital technology.

Mission

The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDWIC) is devoted to promote science and technology in digital technology. SDIWC organizes multidisciplinary conferences for academics and professionals, primarily in the fields of computer software and hardware, networking, and wireless communication. SDIWC holds conferences in both the industrialized and developing countries.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [775] => stdClass Object ( [id] => 775 [name] => Lebanese University- Faculty Of Engineering [desc] =>

The Faculty of Engineering was founded by the Decree 21 October 1974. This Decree entered in March 24, 1980. Dean: Dr. Rafic Younes The Faculty has three sections: 
• Section I: North Lebanon, Tripoli Street al-Kubba. Telephone: 06-385091. Director: Dr. Chayban Haykal 
• Section II: Mount Lebanon, Roumieh. Phone: 04-872208/9/10. Director: Dr. Marlene Kardahi. 
• Section III: Beirut, Hadath Campus. Phone: 05-463402-7-9. Director: Dr. Mohamad Hamdan.

The Faculty of Engineering of the Lebanese University in Tripoli was founded October 21, 1974 by Presidential Decree No. 9305. As a result of the Lebanese civil war that erupted in 1975, the Faculty of Engineering was divided into three branches by decree number 2373 dated October 24, 1979. It should be noted that during this period, the Faculty of Engineering existed only on paper. The decision to open its doors was made in 1980 after renting three buildings: the first in Tripoli, the second and third Roumieh near the roundabout of the bridge from the airport which was changed in 2005 to campus hadath. These buildings have the following characteristics: The Faculty of Engineering's main mission is to train high-level engineers with expertise in the field of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Information Sciences and Chemical Engineering. The training given to engineering students has a much deeper methodological laboratory practice. The Faculty of Engineering conducts teaching and research in three institutions: 
• Section I: El Kobba - North Lebanon. 
• Section II: Roumieh - Mount Lebanon. 
•section III: hadath campus - Beirut - Lebanon. .

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [781] => stdClass Object ( [id] => 781 [name] => Lodz University of Technology [desc] =>

<iframe src="//www.youtube.com/embed/B9z85a7OcZY" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [789] => stdClass Object ( [id] => 789 [name] => Studentsko Udruženje zaštite životne sredine RIO [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [792] => stdClass Object ( [id] => 792 [name] => African Legacy International Media Services Limited [desc] =>

African Legacy International Media Services Ltd publishers of African Legacy International Magazine is registered with the Corporate Affairs Commission of the Federal Republic of Nigeria with registration number RC944357. Since establishment, it has positioned itself as a valuable, reliable and patriotic media outfit poised to project true Leadership, Good Governance, Accountability and Stewardship.  

 

Our Mission

To become a major key player in African News from the perspective of Africans; to disseminate information and spread news about the continent to the rest of the world and to ensure fruitful stewardship to the African society.  

Our Vision

Through its offshoot, African Legacy International Media Services Ltd is serving as the vehicle to propagate the Socio-Economic, Political and Cultural upliftment of humans by publishing and projecting its core contents globally.  

Our Objectives To showcase qualitative leadership in Government and support innovative growth in business activities and general services to humanity. To reflect true Leadership and Good Governance as the antidote that can develop the youths of the next generation of Africans to overcome poverty and deprivations.     

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [793] => stdClass Object ( [id] => 793 [name] => European Heritage Association [desc] =>

European Heritage Association, based in Zagreb is non-governmental, non-profit organisation, member of Europa Nostra, dedicated to promoting every aspect of professional excellence in heritage professions and doing it "by power of example". The Association is tiny and will grow only through its own programme and those who assist it. "The Best in Heritage" is our first and foremost activity, but we already established an outpost of our programme. The Best in Heritage Excellence Club, at EXPONATEC Fair, Koelnmesse. By definition we have confined ourselves to activities not covered by the professional associations and institutions. We are flexible, versatile and ambitious.

To count all our innumerable colleagues who honestly do their hard work would be impossible. We hope that by this simple formula we use annually in Dubrovnik any professional perseverance and hard, innovative work will get more visibility and better estimation in the professional and wider community. We must work for our public visibility and our place in society's value system. The ways are many and to catch the public attention by the awarded excellence is one of them, - working quite well for our cause.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [796] => stdClass Object ( [id] => 796 [name] => Udruženje za bezbednost saobraćaja Srbije [desc] =>

Problem bezbednosti u saobraćaju postao je globalni fenomen sa kojim se susreću gotovo sve zemlje sveta, ali posledice ovih problema različite su po specifičnostima i dimenzijama kojim opterećuju neko društvo, odnosno prostornu celinu na kome nastaju.

Ovi problemi su u funkciji opredeljenja i posvećenosti društva da rešavaju probleme bezbednosti saobraćaja. Efikasan rad u oblasti bezbednosti saobraćaja zahteva podeljenu odgovornost, strateški isplaniran i koordinisan rad na svim nivoima organizovanja.

Značajnu ulogu u sistemu bezbednosti saobraćaja imaju nevladine organizacije. Uloga ovih organizacija sve više dobija na značaju. 

Nevladine organizacije pokreću pojedina pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, pokreću inicijative za njihovo rešavanje, ali pored toga svojom kontrolom, pohvalom, kritikom ili osudom utiču na rad osnovnih institucija u okviru društvenog mehanizma. Istaknuta mogućnost njihovog delovanja je posedovanje potencijala za pružanje podrške koja može da se upotrebi u svrhu pridobijanja javnog mnjenja s obzirom da je njihova sposobnost da prenesu poruku i dodatno stimulišu javnost veoma važna.

Naša je želja da sopstvenim aktivnostima u saradnji sa ostalim značajnim institucijama bezbednosti saobraćaja na području Srbije uspostavimo konstantan kvalitetan rad na sprečavanju saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Time bi se stvorili uslovi za stvaranje efikasnog zaštitnog sistema bezbednosti saobraćaja Srbije.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [797] => stdClass Object ( [id] => 797 [name] => Medicinski fakultet Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [798] => stdClass Object ( [id] => 798 [name] => Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu [desc] =>

Prateći razvoj saobraćajne struke i nauke kao i potrebe privrede za diplomiranim saobraćajnim inženjerima, Saobraćajni fakultet je u proteklih pedeset pet godina jedanaest puta vršio inovaciju nastavnih planova i programa. Svaki od njih odražavao je sve bogatije iskustvo nastavnika i saradnika u nauci i obrazovanju, i koristio povratne informacije od saobraćajnih inženjera iz prakse kao i velikog broja korisnika usluga iz privrede, raznih državnih i društvenih organizacija i ustanova.

Takođe, u ove planove i programe ugrađivana su i iskustva sličnih škola u inostranstvu. Na osnovu ovog rada, Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održa-vanje, ekonomija i logistika.

Fakultet kao obrazovno-naučna ustanova u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne, specijalističke, magistarske a priprema i doktorske studije, kao i druge oblike stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, osnovna primenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja i transporta i telekomunikacija.

Na Fakultetu je organizovano šest odseka na kojima se obrazuju diplomirani saobraćajni inženjeri i to: Odsek za železnički saobraćaj, Odsek za drumski i gradski saobraćaj, Odsek za vodni saobraćaj, Odsek za vazdušni saobraćaj, Odsek za logistiku i Odsek za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj sa dva smera: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj.

Nastavno naučna delatnost Fakulteta ostvaruje se u okviru katedri, tj. nastavno-naučnih jedinica koje se osnivaju za više srodnih predmeta i koje objedinjuju rad nastavnika i saradnika iz određene grupe predmeta radi razmatranja i rešavanja nastavno-naučnih i stručnih pitanja.

Na Fakultetu ima 17. katedri. U okviru katedri postoje laboratorije koje se koriste za praktičan rad sa studentima kao i za ostvarivanje programa naučno-istraživačkog rada. Osnovni organ upravljanja radom i razvojem Fakultet je Savet Fakulteta koga čine delegati nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih, delegati studenata i predstavnici društveno-političke zajednice - Republike.

Dekan Fakulteta predstavlja i zastupa Fakultet i rukovodi njegovim radom i poslovanjem. Dekanu pomažu u radu pet prodekana: prodekan za osnovne studije, prodekan za materijalno-finansijska pitanja, prodekan za poslediplomske i doktorske studije, prodekan za naučno-istraživački rad i prodekan-student.

Stručna tela Fakulteta nadležna za organizaciju i razvoj nastave, naučno-istraživačkog rada i razvoj naučnih i nastavno-naučnih kadrova su:

Nastavno-naučno veće,

Izborno veće (nadležno za izbore u nastavno zvanje).

Članovi Nastavno-naučnog veća i Izbornog veća su svi nastavnici i saradnici Fakulteta.

Fakultet ima 215 zaposlenih. Od toga je 146 nastavnika i saradnika (26 redovnih profesora, 27 vanrednih profesora, 13 docenata, 1 viši predavač, 1 predavač, 26 asistenata, 44 asistenta-pripravnika, 3 viša stručna saradnika, 4 stručna saradnika i 1 viši laborant).

Na fakultetu studira 1935 studenata i 191 apsolvent.Prvi student je diplomirao 21. novembra 1953. g. i od tada do danas (31. jula 2005. g.) studije je završilo 4.290 diplomiranih saobraćajnih inženjera, 1051 inženjera saobraćaja, magistriralo je 115, a doktoriralo 86 kandidata.

U biblioteci Saobraćajnog fakulteta od književnog fonda i ostale bibliotečke građe nalazi se: 18.842 knjiga, 364 knjiga - legata, 678 naslova časopisa, 3920 diplomskih radova, 162 magistarska rada i 111 doktorskih disertacija.

Fakultet ima razvijenu izdavačku delatnost. Služba za izdavačku delatnost štampala je do sada 664 udžbenika i skripti čiji su autori nastavnici i saradnici Saobraćajnog fakulteta. Naučno-istraživački rad na Fakultetu organizovan je u okviru Instituta Saobraćajnog fakulteta sa ciljem objedinjavanja naučno-istraži-vačke delatnosti na Fakultetu i realizovanja saradnje Fakulteta sa privrednim i drugim organizacijama kod nas i u svetu. U Institutu su udružene sve katedre Fakulteta. Do jula 2005. godine je u Institutu urađeno 1.035 studija, projekata i ekspertiza iz oblasti saobraćaja i transporta.

Ukazom Predsedništva SFRJ br. 41 od 02. jula 1980., povodom 30 godina postojanja "Za naročite zasluge i uspehe postignute na obrazovanju stručnog i naučnog kadra čime je učinjen značajan doprinos privrednom razvitku ze-mlje" Saobraćajni fakultet je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zastavom.

Danas je Saobraćajni fakultet izrastao u snažnu naučnu i obrazovnu instituciju koja svojom nastavnom delatnošću i brojnim naučno-istraživačkim radovima predstavlja najugledniju ustanovu ove vrste u nas. Priznat je i cenjen i van granica naše zemlje. Nastavni kadar kojim sada raspolaže Saobraćajni fakultet, stečeno obrazovanje i naučno iskustvo, izuzetno povoljni uslovi u kojima radi, uspostavljene mnogobrojne veze sa saobraćajnom privrednom i drugim naučnim i obrazovnim centrima u zemlji i inostranstvu, predstavljaju čvrst osnov za dalji uspešan razvoj Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [799] => stdClass Object ( [id] => 799 [name] => Kriminalističo-policijska akademija Zemun [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [800] => stdClass Object ( [id] => 800 [name] => Univerza v Mariboru [desc] =>

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej študira okrog 18 000 študentov, zanje pa skrbi približno 1700 zaposlenih in zato tudi nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost. Univerza v Mariboru se uspešno povezuje z gospodarstvom ter prenaša znanje in tehnologijo v prakso. Z ustanovitvijo Razvojnoraziskovalnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM) uresničuje podporo razvoju raziskovanja in umetnosti na univerzi. S prevzemom predsedovanje Rektorski konferenci RS v letu 2012 pa je še intenzivneje okrepila medsebojno sodelovanje s preostalimi univerzami.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [801] => stdClass Object ( [id] => 801 [name] => University of Maribor Faculty of Civil Engineering [desc] =>

Activities of the Faculty

The activities of the Faculty of Civil Engineering at the University of Maribor focus on higher education and research in the field of civil engineering, traffic engineering as well as architecture. The Faculty carries out university study programmes such as Civil Engineering, Traffic Engineering and Architecture, whereas the interdisciplinary programme Industrial Engineering within Civil Engineering is carried out together with the Faculty of Economics and Business. The programmes Civil Engineering and Traffic Engineering provide the opportunity to obtain higher professional education.

Additionally, we execute international, national and regional scientific and development research programmes and draw up elaborates as well as issue expert and professional opinions for institutions, companies and other clients all within the framework of our research programmes.

The Faculty's efforts for constant improvements are steeped in principles of consistency, integrity, open-mindedness and international compatibility.

 

Mission of the Faculty

The Faculty of Civil Engineering at the University of Maribor strives to create, develop and expand engineering know-how in the field of civil engineering, architecture and traffic engineering and transfer it in the best way possible to our students and to the profession, thus enriching the lives and creative work of our graduates and of the economy.

Moreover, the Faculty of Civil Engineering pursues the goal to carry out its scientific and research activity in a manner that would contribute to the global treasury of knowledge at an international scale and that would be reflected in innovative design and learning which are fundaments for the progress of society in the field of our activity.


Vision of the Faculty

The Faculty of Civil Engineering at the University of Maribor shall be recognizable both nationally and internationally by its activities in the field of civil engineering, architecture and traffic engineering, while other specific fields shall be comparable with world's best faculties. Educational and research programmes shall be developed and executed in accordance with the highest engineering standards and human values and in close cooperation with the profession and related institutions. By fostering a responsible mentor-student relationship and collegial relations between the staff, the faculty shall create conditions for activating and stimulating motivation, potential, knowledge, understanding, creativity and competences of students, teachers and researchers alike to the fullest extent possible.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [802] => stdClass Object ( [id] => 802 [name] => Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu [desc] =>

Tradicija Fakulteta veže se uz 1962. godinu kad je utemeljen studij PTT prometa. Godine 1965., osnivanje specijalizirane institucije – Instituta prometnih znanosti iniciralo je i financijski pomoglo trinaest tvrtki i asocijacija Republike Hrvatske.

Prometni studij za izobrazbu stručnjaka visoke stručne spreme organizirao je Građevinski fakultet 1968. godine, s tim da je nastava bila interfakultetska uz sudjelovanje nastavnika Arhitektonskog, Ekonomskog, Elektrotehničkog, Građevinskog, Strojarsko-brodograđevnog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Potreba za kadrovima više i visoke spreme u cestovnom prometu uvjetovala je organiziranje izobrazbe kadrova u toj prometnoj grani. Nakon dvogodišnjih priprema, 1970. godine utemeljena je Viša škola za cestovni promet sa sjedištem u Kraljevićevoj ulici 24.

Studij zračnog prometa organiziran je 1972. godine kada je osnovana Viša zrakoplovna škola u Zagrebu s aeroprometnim i aeronautičkim smjerom, a kasnije i aerotehničkim smjerom.

Godine 1981. utemeljen je Centar prometnih znanosti s dvjema institucijama: Studij prometnih znanosti i Institut prometnih znanosti. Prvi se bavi znanstveno-nastavnim, a drugi znanstveno-istraživačkim radom u području prometa.

U čitavom razdoblju postojanja interfakultetskog studija, u određenom je obliku postojao studij željezničkog prometa, no njegov stvarni početak veže se uz datum izdavanja rješenja, 13. travnja 1982. U tom rješenju navodi se da Studij prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za organizaciju i izvođenje nastave.

Golem je rad bio uložen kako bi studij prometa zauzeo odgovarajuće mjesto u sustavu visokoškolskog obrazovanja na zagrebačkom Sveučilištu.

Fakultet prometnih znanosti smješten je na tri mjesta u gradu: Vukelićeva 4, Kušlanova 2 i Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83A, a posjeduje i prostorije u Zrakoplovnoj luci Lučko.

Na Fakultetu djeluje 180 djelatnika, od toga 121 je nastavno osoblje, a u administraciji i ostalim službama 59 djelatnika.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [803] => stdClass Object ( [id] => 803 [name] => Organizacija za bezbednost saobraćaja i medije [desc] =>

SM je osnovan kao stručna organizacija za unapređenje bezbednosti saobraćaja (engl. Traffic Safety Media), sa ciljem da doprinese uspostavljanju efikasnog sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju i smanjenju broja i posledica saobraćajnih nezgoda.

Vizija TSM je da koncentracijom, kooperacijom i koordinacijom najvažnijih naučnih i stručnih potencijala u zemlji, omogući bezbednije odvijanje saobraćaja (smanji ukupan broj nastradalih i poginulih lica) i da kao partner vladi i organima lokalne samouprave (opština), preraste u jednu od vodećih organizacija za istraživanja, realizaciju projekata (produkciju) i upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja na regionalnom nivou.

Misija TSM je uspostavljanje sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju kroz unapređenje edukacije, primenu savremenih inženjerskih mera u domenu vozila i puteva, unapredjenje primene propisa u bezbednosti saobraćaja, kao i smanjivanje težine saobraćajnih nezgoda i patnji lica nastradalih u saobraćaju. 

TSM je otvoren za individualnu i projektnu saradnju sa svim subjektima iz oblasti bezbednosti saobraćaja. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [804] => stdClass Object ( [id] => 804 [name] => OŠ ''Džemal Bijedić'' [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [808] => stdClass Object ( [id] => 808 [name] => Univerzitet Metropolitan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [809] => stdClass Object ( [id] => 809 [name] => Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts [desc] =>

Mission

The mission of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts consists of:

maintaining the highest level of scientific research in the fields of mathematics, mechanics and computer science,

mobilizing mathematical resources in Serbia, offering research infrastructure and improving communication between groups having similar scientific interest,

discovering ways and means of applying scientific results,

solving problems posed by sciences and industry,

organizing all sorts of scientific and expert training and participating in organization and delivery of doctoral studies,

organizing international collaborations and supporting participation in domestic and international scientific conferences,

supporting the education of young people of exceptional talent.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [810] => stdClass Object ( [id] => 810 [name] => Open Universiteit [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [812] => stdClass Object ( [id] => 812 [name] => University of Liege, HEC Management School [desc] => Joining the HEC-Management School in Belgium means joining a large community of real people who share the same enthusiasm to work towards European excellence:

2,530 students making up one of the University of Liege's eleven faculties. 1,182 undergraduate students, more than 724 students studying for a Master or an Executive Degree outside working hours, and 77 doctoral students;

 

 • 267 members of the academically, scientifically, and professionally qualified Faculty staff, and 50 administrative and School management personnel;
 • 16,000 alumni working all over the world;
 • On-going partnerships with the business world through the Governance Council, the Groupe des Entreprises pour HEC, numerous research and teaching Chairs and HEC-ULg Executive School.
 • At the crossroads of the European historical axis of Brussels, Luxemburg and Frankfurt and the economic and logistical axis of Antwerp and Paris, at the historical crossroads of German and Latin cultures, HEC-ULG Management School is developing a European identity and sending the region of Liege out into the world.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [813] => stdClass Object ( [id] => 813 [name] => Falmouth University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [814] => stdClass Object ( [id] => 814 [name] => Fakultet poslovne ekonomije Sveučilište Vitez [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [816] => stdClass Object ( [id] => 816 [name] => Ametrade Ltd [desc] =>

UNDERSTANDING THE POWER OF WELL ORCHESTRATED FACE-TO-FACE MEETINGS

Our business to business events provide vital practical information for companies looking to diversify and realign their business strategies to keep up with fast-moving global trends. Through sector specific and country focused events, we are now one of the leading providers of strategic business intelligence for the African, Middle Eastern and South American regions. Our services include bespoke conferences, trade exhibitions, training workshops and networking functions.

 

WHAT SETS US APART?

Our knowledge and experience of organising events in developing countries is second to none. We possess more than 16 years of working experience in over 30 African, Middle Eastern and South American countries, and understand and respect the individual needs of our partners in each one. We are in a unique position to boost our clients’ corporate image in new markets, as well as attract notable keynote speakers. Most of our events are organised in association with government ministries and other institutional partners, meaning we can guarantee the participation of high-level delegations. We have also developed strong relationships with important private sector players who return to support our events year after year, ensuring multi-layered networking opportunities. We are well attuned to relevant local and international media for the effective promotion of our events.

 

WHO ARE OUR PARTNERS?

AME Trade cooperates with local public and private sector organisations and have a portfolio of international clients including some of the world’s leading brand names. We work with governments, corporate players, financial institutions, technology solution providers, legal advisers, service companies, trade associations, development organisations and others. Click here to see a selection of our private sector partners.

 

OUR VALUES 

 • We are dedicated to the growing potential of the African and South American markets
 • We promote and utilise local content in the countries where we work
 • Our clients’ needs comes first
 • We create growth through continuous improvement
 • We strive for excellence in all of our endeavours

 

INDUSTRIES  

AME Trade creates linkages between stakeholders in high growth sectors in emerging markets including: • Mining • Oil & gas • Energy • Infrastructure • Financing  We also produce cross-sectoral events focusing on issues such as Corporate Social Responsibility and Public Private Partnerships. Click here for a list of our upcoming events

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [818] => stdClass Object ( [id] => 818 [name] => Faculty of Veterinary Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [822] => stdClass Object ( [id] => 822 [name] => Pravni fakultet Univerziteta Union [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [830] => stdClass Object ( [id] => 830 [name] => Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojnistvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [831] => stdClass Object ( [id] => 831 [name] => PMF - Ss. Cyril and Methodius University of Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [832] => stdClass Object ( [id] => 832 [name] => Technische Universität Bergakademie Freiberg [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [843] => stdClass Object ( [id] => 843 [name] => Centar za promociju bezbednosti saobraćaja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [855] => stdClass Object ( [id] => 855 [name] => Pravni fakultet Univerziteta u Travniku [desc] =>

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po European Credit Transfer System (ECTS).

I ciklus studija
 MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA (4+1)JAVNA UPRAVA (3+2)

II ciklus studija

Uže naučne oblasti za koje se kandidati mogu opredijeliti su: javnopravna, građanskopravna, krivičnopravna, poslovnopravna, međunarodnopravna, historijskopravna, ekonomskopravna, teorijskopravna i komunitarnopravna grupa.

III ciklus studija

Nastava je interaktivnog karaktera i izvodi se po najsavremenijim metodama. Fakultet okuplja ugledne domaće i inostrane profesore, a obezbijeđena je i maksimalna saradnja sa domaćim i inostranim univerzitetima.

Predavanja izvode nastavnici sa akademskim stepenom doktora nauka, u zvanjima redovnih i vanrednih profesora i docenata. To su profesori koji se bave pravom i u praksi. Mnogi od njih su tokom svog radnog iskustva bili vrhovne sudije, sudije ustavnog suda, cijenjeni advokati itd. Trenutno Fakultet broji preko 30 profesora doktora nauka, 13 asistenata, kao i potrebno administrativno osoblje.

Jedna od misija Pravnog fakulteta jeste da omogući studentima praksu, te zapošljavanje u toku i nakon studiranja. Ono što izdvaja studije na našem Fakultetu u odnosu na sve druge pravne fakultete jeste upravo sveobuhvatnost znanja koje se na njemu stiče. Studenti imaju i praktični dio nastave. Organizuju se posjete državnim organima, prisustva na suđenjima, posjete kazneno-popravnim zavodima i sl. Nakon završenog školovanja na Pravnom fakultetu studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu, jer se od samog osnivanja Fakultet vodi upravo idejom da studentima pruži znanje i pravničke vještine primjenjive u praksi odmah po završetku studija.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [859] => stdClass Object ( [id] => 859 [name] => JKP GSP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [866] => stdClass Object ( [id] => 866 [name] => Putevi Republike Srpske [desc] =>

Prema Članu 16. Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br.3/04), predmet poslovanja J.P."Putevi RS" je obavljanje slijedećih djelatnosti :

 • Operativni poslovi ostvarenja tehničko-tehnološkog jedinstva mreže magistralnih i regionalnih puteva prema usvojenoj Strategiji, kroz prostorna, saobraćajna ,tehnička i ekonomska istraživanja i analize;
 • Priprema i predlaže godišnje i srednjoročne planove za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima;
 • Organizacija planiranja i projektovanja u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva;
 • Organizuje finansiranje, izgradnju , rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih i regionalnih puteva i objekata;
 • Vođenje jedinstvene baze podataka o putevima i katastra objekata;
 • Obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti magistralnih i regionalnih puteva, vanrednim događajima, kao i meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja;
 • Organizuje i sprovodi projekte zaštite okoline od uticaja saobraćaja na putevima;
 • Mjere i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima;
 • Praćenje saobraćajnog opterećenja i saobraćajnih tokova na javnim putevima;
 • Ostali poslovi upravljanja magistralnim i regionalnim putevima.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [871] => stdClass Object ( [id] => 871 [name] => Gradska uprava Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [872] => stdClass Object ( [id] => 872 [name] => KBC Zvezdara [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [878] => stdClass Object ( [id] => 878 [name] => Municipality of Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [879] => stdClass Object ( [id] => 879 [name] => Viši sud u Valjevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [880] => stdClass Object ( [id] => 880 [name] => Apelacioni sud u Nišu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [881] => stdClass Object ( [id] => 881 [name] => Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [887] => stdClass Object ( [id] => 887 [name] => Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [890] => stdClass Object ( [id] => 890 [name] => Department of Spatial Planning, Housing and Public Utilities Affairs of the Municipality of Nevesinj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [905] => stdClass Object ( [id] => 905 [name] => Centar za edukaciju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [911] => stdClass Object ( [id] => 911 [name] => AMS RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [914] => stdClass Object ( [id] => 914 [name] => Priveredna komora RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [917] => stdClass Object ( [id] => 917 [name] => Arhitektonsko-građevinski fakultet Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [918] => stdClass Object ( [id] => 918 [name] => Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) [desc] =>

The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) is amongst Malaysia’s Premier Private Universities, and is where a unique fusion of technology, innovation and creativity works effectively towards preparing professional graduates for significant roles in business and society globally. APU has earned an enviable reputation as an award-winning University through its achievements in winning a host of prestigious awards at national and international levels.

 APU SETARA Ranking

APU was announced as among the Highest Rated Universities in Malaysia, being rated at TIER 5 (EXCELLENT) under the SETARA 2011 Ratings by the Ministry of Education (MOE) and Malaysian Qualifications Agency (MQA), and has maintained this Excellent rating in the latest SETARA 2013 Ratings announced on 17th November 2014.

Originally established as the Asia Pacific Institute of Information Technology (APIIT) in 1993 and Asia Pacific University College of Technology & Innovation (UCTI) in 2004, APU’s sound approach to nurturing school leavers into qualified professionals has resulted in our graduates being highly sought after by employers.

A Truly International Community  -  10,000 Students from over 100 Countries

With an international student community of more than 10,000 students from more than 105 countries studying in its Malaysian campus, APU offers a truly cosmopolitan learning environment which prepares students well for the global challenges which lie ahead. APU offers a wide range of degrees with Technology as a common core. It is APU’s aim to nurture and encourage innovation through our programmes, with the intention of producing individuals who will learn, adapt and think differently in new and better ways.

You work hard to obtain the Degree. We work hard to get you Worldwide Recognition.

The Asia Pacific University has and always will, continue to develop and deliver its academic programmes through unique and well-established international partnerships, particularly with Staffordshire University, UK but also with other partners throughout the world. This formidable combination of Malaysian homegrown programmes fortified with international benchmarking, provides our students with the assurance that the qualifications gained from APU truly meet international quality standards.

APU’s achievements bear testimony to our commitment to excellence in higher education and training, as well as innovative research and development and commercialization. APU (via APIIT) is Malaysia’s first Institution to achieve Multimedia Super Corridor (MSC) Company Status. Through our network of APIIT Education Group branch campuses established in Sri Lanka and India, APU also reaches out to young aspiring professionals in these countries, providing them with a unique opportunity of experiencing international best practices in higher education using curricula, processes, resources and systems which have been developed in Malaysia. APU’s academic programmes are approved by the Ministry of Education of Malaysia and the qualifications are accredited, or provisionally accredited by the Malaysian Qualifications Agency (MQA)

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/918/h-spine.jpg [empty] => ) [922] => stdClass Object ( [id] => 922 [name] => JZU Dom zdravlja Gradiska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [927] => stdClass Object ( [id] => 927 [name] => GSR JS RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [931] => stdClass Object ( [id] => 931 [name] => Sharklab - Research and protection of the cartilaginous fish [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [932] => stdClass Object ( [id] => 932 [name] => JZU Bolnica Gradiska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [940] => stdClass Object ( [id] => 940 [name] => Herpetological Association in Bosnia and Hercegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [941] => stdClass Object ( [id] => 941 [name] => Croatian Herpetological Society HYLA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [942] => stdClass Object ( [id] => 942 [name] => Society for Research and Protection of Biodiversity [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [949] => stdClass Object ( [id] => 949 [name] => State University of Novi Pazar [desc] =>

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije na sednici koja je održana u Nišu 26. oktobra 2006 godine i to na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju i člana 43.stav 1.  Zakona o Vladi. Univerzitet je započeo  ostvarivanje studijskih programa već od školske 2006/2007 godine.

Kao jedini integrisani Univerzitet na prostoru Republike Srbije on u sebi objedinjuje sledeće visokoškolske jedinice:

 
 1. Filozofski fakultet
 2. Pravno-Ekonomski fakultet
 3. Fakultet Tehničkih Nauka

Državni univerzitet u Novom Pazaru je trenutno jedini integrisani Univerzitet koji postoji u državi i u potpunosti je koncipiran i prilagođen radu i školovanju studenata po principima Bolonjske deklaracije.

Misija Univerziteta u Novom Pazaru daje odgovor zašto nam je neophodno prisustvo jednog regionalnog univerzitetskog centra koji treba da brine o razvoju regije, podizanju sistema vrednosti i njegovoj održi-vosti u dužem vremenskom periodu.

Vizija Univerziteta u Novom Pazaru objašnjava kakvu visokoškolsku ustanovu u regionu želimo u budućnosti. Osnovne smernice razvoja Univerziteta, zacrtane u viziji, u sebi sadrži sledeće:

 • Univerzitet u Novom Pazaru teži da preraste u eminentnu visoko-obrazovnu instituciju regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa jasnim ciljevima razvoja budućih profesija i stalnim uključivanjem svojih članova u rešavanje aktuelnih pitanja društvenog života u regionu i državi,
 • Univerzitet u Novom Pazaru teži da obezbedi dinamično vođstvo, podršku i zalaganje za sve svoje članove, a u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa i pravovremenog prilagođavanja na sve zahteve modernog tržišta znanja,

Univerzitet u Novom Pazaru teži da postane značajan centar naučne misli za različite oblasti, što planira da postigne izradom savremenih i kvalitetnih programa usavršavanja na master i doktorskim studijama i uključivanjem u rad kako domaćih, tako i stranih eksperata

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [952] => stdClass Object ( [id] => 952 [name] => Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [954] => stdClass Object ( [id] => 954 [name] => Filozofski fakultet Niš [desc] =>

Ove godine Univerzitet u Nišu obeležava značajan jubilej: 50 godina od osnivanja. Osnovan je 15. juna 1965. godine. Tada se, iz okvira Univerziteta u Beogradu, izdavjaju prva tri niška fakulteta, koja su od 1960. godine bila u njegovom sastavu: Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnički fakultet. Univerzitet je u godini osnivanja imao 234 nastavnika i saradnika i oko 6.000 studenata.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [964] => stdClass Object ( [id] => 964 [name] => BHHU: ATRA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [968] => stdClass Object ( [id] => 968 [name] => Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu [desc] =>

Fakultet teži da i dalje bude optimalna sredina za razvoj uspešne univerzitetske karijere. Pažljivo je vršena selekcija najmlađeg, saradničkog kadra koji je uz podršku starijih kolega i uz dobre uslove za rad i napredovanje vremenom izrastao u priznate naučne autoritete. Stvoren je reprezentativan nastavnički kolektiv koji se stalno širi i obnavlja pre svega iz reda najuspešnijih studenata našeg Fakulteta. Na tako određenoj kadrovskoj osnovi moglo se uspešno odgovoriti na kompleksne i ponekad teške izazove koji su bili posledica tranzicionih promena i menjanja zatečenih društvenih struktura ali i potrebe da se pravničko obrazovanje usaglasi sa pretpostavljenim integracionim procesima naše države u širi evropski kontekst.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [972] => stdClass Object ( [id] => 972 [name] => NGSHA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [975] => stdClass Object ( [id] => 975 [name] => Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka [desc] =>

Prošlo je deset godina od kako Republika Srpska ima svoju "školu graditeljstva."

Prilika je ovo da se sjetimo "projekta" osnivanja Fakulteta, koji je ostvaren u jesen 1996. godine upisom prve generacije studenata. Misija škole je jasna: sopstvenim radom doprinijeti razvoju znanja u oblasti graditeljstva, prenijeti rezultate vlastitih i svjetskih istraživanja na studente i praksu. Istovremeno nastojimo uskladiti potrebe za inženjerskim kadrom, te dati značajnu ulogu u teritorijalno prihvatljivom razvoju Srpske. Jasna vizija zahtijeva obezbjeđenje: kvalitetne nastave, efikasnog studiranja za optimalan broj studenata, primjenu naučnih istraživanja u praksi, što su neophodni preduslovi da postanemo efikasan servis za privredu i institucije. Razumna politika i realan pristup prilagođen potrebama tržišta rezultirali su činjenicom da nema nezaposlenih diplomiranih inženjera arhitekture i građevinarstva.

Deset godina postojanja obilježavamo radno: izdajemo prve zbornike, preispitujemo i korigujemo teoretske postavke s ciljem saradnje i unapređenja domaće prakse, reformišemo obrazovni proces i organizujemo se za doktorske akademske studije iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

S ponosom konstatujemo da je Arhitektonsko-građevinski fakultet jedna od najperspektivnijih obrazovnih institucija Srpske. Mlad i perspektivan kadar, entuzijazam stalno zaposlenih, uz podršku uglednih gostujućih profesora i stručnjaka iz prakse sa univerziteta iz svih dijelova BiH i inostranstva, osiguravaju sigurnu budućnost i bolje dane za ovu školu. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [991] => stdClass Object ( [id] => 991 [name] => Nizhny Novgorod State Agriculture Academy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [994] => stdClass Object ( [id] => 994 [name] => Javno komunalno preduzece beogradski vodovod i kanalizacija [desc] =>

Beogradski vodovod i kanalizacija je javno komunalno preduzeće, koje je osnovao grad Beograd. Sedište preduzeća je u Ulici Kneza Miloša 27, a njegov skraćeni naziv je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.Odgovorno lice je direktor Svetozar Veselinović, dipl.građ.inž.Osnovna delatnost Preduzeća je zahvatanje i prečišćavanje sirove vode i transport i distribucija vode za piće korisnicima. Preduzeće se uporedo bavi prikupljanjem i odvođenjem gradskih otpadnih voda, kao i upravljanjem poslovima vezanim za snabdevanje vodom i kanalisanje.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [996] => stdClass Object ( [id] => 996 [name] => IV Kongres neflologa BIH sa medjunarodnim ucescem [desc] =>

IV Kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem će se održati u Sarajevu od 22 - 25. aprila 2015. godine, s tim što će od 22 - 24. aprila biti dani Kongresa, a 25. aprila 2015. godine CME kurs na temu koja će se naknadno odrediti.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [997] => stdClass Object ( [id] => 997 [name] => Dauphine Universite Paris [desc] =>

Dauphine is unique in the world of French universities.

Dauphine is international and socially responsible

In 2009, Dauphine became the first French university to obtain the EQUISaccreditation from the European Foundation for Management Development, in recognition of our academic excellence and committed global perspective. 

 • Proven and innovative teaching methods
 • Broad and coherent range of academic disciplines
 • Programs designed with the real-world in mind
 • Dauphine is an ideal place to study and to grow. 

  We have the resources to grow, to develop and to attract the best students and faculty in France and internationally, Dauphine is an exciting and stimulating place to be. 

Welcome to Dauphine!

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1003] => stdClass Object ( [id] => 1003 [name] => Fakultet elektrotehnike Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1005] => stdClass Object ( [id] => 1005 [name] => Ministry of agriculture and environmental protection [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1007] => stdClass Object ( [id] => 1007 [name] => JP PUTEVI SRBIJE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1044] => stdClass Object ( [id] => 1044 [name] => Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1048] => stdClass Object ( [id] => 1048 [name] => FM Herceg Novi [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1063] => stdClass Object ( [id] => 1063 [name] => Opština Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1064] => stdClass Object ( [id] => 1064 [name] => TŠC Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1068] => stdClass Object ( [id] => 1068 [name] => KLINIČKI CENTAR NIŠ [desc] =>

Klinički centar u Nišu je republička ustanova osnovana 14.11.1990. godine, druga je po veličini u Srbiji i opslužuje ceo jugoistok i jug Srbije, sa oko tri miliona stanovnika. Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu, u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuje i oko 240 stručnjaka zaposlenih u Kliničkom centru, koji su na fakultetu nastavnici i saradnici. Sa svojih 28 klinika, instituta i zavoda, uz prateće službe Klinički centar predstavlja jedinstven zdravstveno-obrazovni i naučnoistraživački sistem. Klinički centar Niš raspolaže sa 1.465 ležajeva i jedina je zdravstvena organizacija u Srbiji koja nema višak prostora i bolničkih ležajeva.U organizacionom smislu, od 28 organizacionih jedinica tri su organizovane kao instituti, 22 kao klinike i tri kao zavodi.U Kliničkom centru zaposleno je 3.070 radnika, od čega je 2.274 zdravstvenih i 772 nemedicinskih radnika. Od 2.274 zdravstvenih radnika - 745 je lekara, 4 farmaceuta, 45 saradnika, 1.480 medicinskih sestara i tehničara, a 177 sa višom stručnom spremom.Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu, u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuje oko 240 stručnjaka zaposlenih u Kliničkom centru, koji su na fakultetu nastavnici i saradnici.Stručnjacima Kliničkog centra je omogućeno da se usavršavaju u najeminentnijim svetskim centrima, a vodeći svetski stručnjaci su gostujući profesori.Pored službe lečenja, organizovana je edukacija medicinskih kadrova svih profila i naučno istraživački rad u skladu sa najvišim standardima i sopstvenim specifičnostima.Godišnje se u Kliničkom centru, čiji je kapacitet 1.460 bolničkih postelja, hospitalizuje 55.624 bolesnika, obavi oko 76.666 hirurških intervencija i više od pola miliona specijalističkih pregleda.U središtu pažnje Kliničkog centra u Nišu su pacijent i njegova porodica.Mi smo ustanova u kojoj se uči medicina, neguje odnos prema obolelom i vrednosti života, ustanova kojoj se veruje!

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1075] => stdClass Object ( [id] => 1075 [name] => Global Outsourcing Association of Lawyers [desc] =>

The Global Outsourcing Association of Lawyers (GOAL) is the membership-based, international organization which organizes events for the development of legal fraternity by creating networking opportunities and providing platform for sharing their respective ideas. GOAL’s mission is to promote the welfare, interests, education, and professional development of all legal professionals who are directly or in directly associated with the legal industry.

Membership comprises legal experts and trailblazers from around the world but not limited to:

  • Business process outsourcing providers

IP counselLegal outsourcing service providersLegal association representatives

 
  • Academicians, Investors
 
  • Software companies
 • Other industry stakeholders

Exploring the opportunities and sharing ideas

GOAL has earned a global reputation among leaders in legal areas as the ideal platform to build and cultivate a robust global business network.

From New Delhi to New York, GOAL has created a community of global lawyers and experts in their respective fields designed for the exchange of ideas, guidance, training, best practices, and opportunities to develop contacts. GOAL produces and organizes collaborative, high-value events such as international conferences, webinars training and master classes, and promotes networking opportunities to foster valuable related contacts.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1078] => stdClass Object ( [id] => 1078 [name] => Narodni muzej Leskovac [desc] =>

Osnovan 1948, GNO Leskovac, kao Gradski muzej. Današnji naziv od 1958. Kompleksnog tipa. Nadležnost - opštine Leskovac, Lebane, Bojnik i Medveđa.Depandansi: Tekstilni muzej u Stajkovcu.Spomen kuća Koste Stamenkovića.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1081] => stdClass Object ( [id] => 1081 [name] => Beogradska Autobuska Stanica a.d. [desc] =>

Prijem i otprema putnika i autobusa predstavlja osnovnu delatnost Beogradske autobuske stanice. Pored svih većih mesta u Srbiji, mrežom autobuskih linija, BAS pokriva sve republike bivše Jugoslavije i redovno održava  autobusku vezu sa 17 država Evrope. Brza i savremena usluga počiva na najnovijoj tehnologiji kompjuterske prodaje prevoznih isprava. Proces rada u BAS-u se odvija od 0 do 24 časa, 365 dana u godini. Beogradska autobuska stanica je formirana 3.marta 1966. godine i pripada grupi velikih preduzeća, sa statusom Akcionarskog društva.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1082] => stdClass Object ( [id] => 1082 [name] => Zdravstveni centar STUDENICA [desc] =>

Zdravstveni centar je jedinstvena zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Kraljevo i usluge sekundarne zdravstvene zaštite u Opštoj bolnici Kraljevo. 

Svetla tradicija Manastira Studenica po kome je nazvana naša Ustanova posebno nas obavezuje na stalno unapređenje i razvoj zdravstvene zaštite. 

Dom zdravlja Kraljevo pruža usluge primarne zdravstvene zaštite za oko 140.000 stanovnika koji žive na teritoriji Grada Kraljeva. U Domu zdravlja u  Službi opšte medicine radi 60 timova u 25 ambulanti u Kraljevu i jednoj zdravstvenoj stanici u Ušću. Pored toga pri našem Domu zdravlja veoma uspešno funkcionišu: Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba za kućno lečenje, Medicina rada, Preventivni centar i Savetovalište za mlade. Obzirom da smo posebno prepoznali zanačaj primarne zdravstvene zaštite mi smo u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Ministarstva zdravlja u periodu od 2002. do 2005. godine razvijali model „izabrani lekar“ koji se kasnije širi i primenjuje na sve domove zdravlja u Srbiji. Izabrani lekar predstavlja osnovu za suštinsku reformu primarne zdravstvene zaštite, pre svega u pogledu načina finansiranja poznat kao kapitacija. Kapitacija podrazumeva jednaku šansu i za državne i za privatne zdravstvene ustanove u primarnom sektoru, ona uvodi konkurenciju, doprinosi efikasnosti i kvalitetu u pružanju zdravstvenih usluga. Kapitacija je daleko pravedniji i racionalniji sistem finansiranja od linearnog kakav je danas kod nas. Primena kapitacije zahteva dovoljno znanja i iskustva i ozbiljan stručni tim kao i promenu zakonodavstva za rad i radne odnose. 

Mnogo je drugih programa u kojima je naš Dom zdravlja aktivno učestvovao i iste spovodio a sve u cilju unapređenja primarne zdravstvene zaštite. U našem Domu zdravlja najveći broj korisnika i u najvećem obimu zadovoljava svoje potrebe za očuvanjem zdravlja a oni korisnici koji imaju potrebu za usluge na sekundarnom nivou veoma jednostavno ostvaruju iste potrebe preko specijalističko-konsultativnih ambulanti i odeljenja Opšte bolnice. Između ostalog i zato što Dom zdravlja i Opšta bolnica funkcionišu pod istim okriljem kao Zdravstveni centar „Studenica“. 

Naša Opšta bolnica koja spada u red velikih bolnica pruža usluge sekundarne zdravstvene zaštite za oko 250.000 potencijalnih korisnika sa 580 postelja, organizovana je kao savremena bolnica na osnovu Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji a čine je: 

 • Hirurški sektor,
 • Internistički sektor,
 • Dijagnostički sektor i
 • Nemedicinski, koji su funkcionalno povezani.

Bolnica je u okviru Projekta „Razvoj zdravstva Srbije“ restruktuirana uz podršku Ministarstva zdravlja i Svetske banke. Isti projekat je podrazumevao rekonstrukciju prostora, nabavku nove opreme, uvođenje informacione tehnologije i edukaciju kadrova. Projekat je uspešno završen i postignuti su očekivani rezultati sa krajnjim ciljem stvaranja bezbedne, efikasne, racionalne i kvalitetne bolnice koja je jednako dostupna svim korisnicima.

Zbog napred navedenog 2006. godine je na Nacionalnoj konferenciji proglašena najboljom u unapređenju kvaliteta u konkurenciji velikih bolnica u Srbiji od tada stalno smo u vrhu rang liste u istoj konkurenciji. To nas još više obavezuje da stičemo nova znanja i širimo stečena gde ih u praksi primenjujemo u najvolji način a sve u cilju očuvanja telesnog i mentalnog zdravlja naših građana. 

Uz podrušku Agencije za akreditaciju i Ministarstva zdravlja naša Ustanova je prošla proces akreditacije prvog stepena a sada nastojimo da uvedemo i kliničke puteve. 

Ostvarili smo veoma uspešnu saradnju sa mnogim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a posebnu saradnju imamo sa Vojno medicinskom akademijom, Kliničkim centrom u Mariboru, sa Opštom bolnicom u Sent Poltenu (Austrija), sa Bolnicom Užoki u Budimpešti, sa Univerzitetkom klinikom Sibiu (Rumunija) itd. 

Posebno želim da istaknem aktivnosti i ostvarene rezultate u okviru Programa „Srbija protiv raka“ na ranom otkrivanju raka dojke i grlića materice, debelog creva, što ćemo u maju mesecu objaviti. Cilj nam je da ovaj Program nastavimo u kontinuitetu. 

Važno je da istaknemo da naša Ustanova ostvaruje i veoma dobre rezultate u finansijskom pogledu. Iako dobijamo nedovoljno sredstava od strane RZZO-a za lekove, potrošni materijal i za plate, mi finansijski uspešno poslujemo, između ostalog zato što pravilnom primenom Zakona o javnim nabavkama ostvarujemo i do 20% niže cene od cena koje su objavljene u Službenom glasniku. Zbog toga, naravno često budemo naredne godine prilikom ugovaranja sa RZZO-om kažnjeni umesto da budemo nagrađeni, zbog čega se poslednjih godina intenzivno zalažemo da se promeni način finansiranja i u primarnoj i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti po principu da novac prati pacijenta. Takav način finansiranja je preduslov za održivost zdravstvenog sistema. 

Želim da kažem, za sve što je pozitivno urađeno u našoj Ustanovi dugujem zahvalnost, pre svega svojim saradnicima menadžmenta u kome dominiraju sradnice koje su veoma privržene i odgovorne poslu što je i možda recept za uspeh glavnog menadžera. Takiđe, zahvalnost dugujem i najvećem broju od 1700 zaposlenih u našoj Ustanovi koji su prepoznali prave vrednosti u našoj Ustanovi. 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1083] => stdClass Object ( [id] => 1083 [name] => University of Applied Science of Southern Switzerland [desc] =>

In a society marked by profound changes, SUPSI produces, develops and disseminates knowledge and expertise as propellant forces fundamental to supporting the economic, social, technological and artistic progress of the region, and to contributing to the cultural and ethical growth of both society as a whole and its individual members.

In order to achieve this goal, SUPSI operates in the fields of first and second level university education, continuing education, applied research, and in the provision of consulting and support services to businesses and institutions, adopting a collaborative and cooperative stance with the main interlocutors.

SUPSI acts as a cultural and relational bridge connecting Southern Switzerland – which can be defined as the chosen reference region – to the rest of Switzerland and to Northern Italy.

The distinctive features of SUPSI are its ability to:

 • achieve a harmonious amalgamation of its university and professional roles, by focussing specifically on quality when operating in its diverse sectors;
 • when necessary, adopt a multidisciplinary approach, in response to the demands of an increasingly complex situation requiring the application of a broad range of skills and knowledge;
 • understand and satisfy the needs of the various stakeholders, in line with the principles of sustainable development.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1084] => stdClass Object ( [id] => 1084 [name] => VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU [desc] =>

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana pre više od 50 godina kao Viša mašinska škola. Danas Škola obrazuje široku lepezu stručnjaka, od mašinstva i svih oblasti zaštite, preko grafike i dizajna, do elektrotehnike, informatike, poslovanja i multimedija. Škola je jedna od prvih visokoškolskih ustanova sa 13 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 7 na specijalističkim strukovnim studijama i funkcioniše u skladu sa tzv. Bolonjskim procesom. Naše studije su trogodišnje i četvorogodišnje. Zvanje koje se dobija po završetku je inženjer strukovnih studija i specijalista (ako studirate četvrtu godinu).

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1085] => stdClass Object ( [id] => 1085 [name] => Univeristy of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering [desc] =>

Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade is the oldest and the biggest higher education and scientific institutionin Serbia in field of mechanical engineering.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1088] => stdClass Object ( [id] => 1088 [name] => Powerlab, Faculty for Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor [desc] =>

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science at the University of Maribor (UM FERI) is one of the leading teaching and research institution in the field of Electrical Engineering and Computer Science in Slovenia.

UM FERI provides students with knowledge based on internationally recognized scientific research work, thus enabling them to be successfully integrated within future working environments in Slovenia and/or abroad.

We aim to strengthen the positions of our internationally-recognized university education and research institutions within the fields of electrical engineering, computer science, information technology, communications, media, telecommunications and mechatronics, throughout Central Europe.Research assumes a vital place in the activities of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Important element in the current, quality pedagogical work is following the latest events in the world and being creative and cooperative in the development of our own scientific research work.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1093] => stdClass Object ( [id] => 1093 [name] => Ministarstvo Odbrane Republike Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1095] => stdClass Object ( [id] => 1095 [name] => PANA Consulting s.p. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1096] => stdClass Object ( [id] => 1096 [name] => Građevinski fakultet, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1097] => stdClass Object ( [id] => 1097 [name] => Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1101] => stdClass Object ( [id] => 1101 [name] => OŠ Dr Jovan Cvijić [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1102] => stdClass Object ( [id] => 1102 [name] => JP Srbijašume [desc] =>

Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Podaci osnivaču: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine

Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini.

Organi upravljanja JP "Srbijašume" su direktor i Nadzorni odbor.

Radom JP "Srbijašume" rukovodi direktor.

Nadzorni odbor JP "Srbijašume" ima pet članova, od kojih četiri člana imenuje država, a jedan se imenuje od strane preduzeća.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1104] => stdClass Object ( [id] => 1104 [name] => VADEA d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1106] => stdClass Object ( [id] => 1106 [name] => MO BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1109] => stdClass Object ( [id] => 1109 [name] => Politehnica University of Timisoara [desc] =>
Established in 1920, shortly after the union of Romanian territories, in a European context marked by the redefinition of states and by the aftermath of World War I, the Polytechnic School in Timisoara - as was originally called - was the answer to one of the requirements of the Romanian society of the time, namely the formation of engineers.
Politehnica University Timisoara, a university of advanced research and education, is today one of the traditional Romanian schools and is recognized nationally and internationally both through the work of generations of teachers and the outstanding work of prestigious academics.
According to tradition, the mission of Politehnica University of Timisoara resides in meeting the competence requirements of the societal environment by providing superior training at undergraduate, graduate, and postgraduate levels. Bearing fundamental values, the university mission reflects at the same time concern for the future of society, by tracing its development at local, regional, national, and international levels.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1116] => stdClass Object ( [id] => 1116 [name] => opsta bolnica vrsac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1122] => stdClass Object ( [id] => 1122 [name] => Visoka škola za ekonomiju i upravu Beograd [desc] =>

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu obrazuje visokostručne kadrove iz oblasti računovodstva, revizije, bankarskog i berzanskog poslovanja, kao i osiguranja, poreza i carina, uz primenu aktuelnih znanja i metoda iz domaće i svetske prakse i najsavremenije računarske tehnologije.

 

Savremeni tržišni razvoj i uključivanje u regionalne, evropske i svetske integracije zahteva obrazovanje kadrova sposobnih da odgovore na sve zahteve modernog ekonomskog sistema.

 

Pokretačke vrednosti Visoke škole, koje predstavljaju deo poslovne filozofije, zasnivaju se na:

 • potrebi za razvojem programa i primenu sopstvenih, kao i iskustava drugih,
 • težnji za ravnopravnim partnerstvom u međunarodnoj ekonomskoj razmeni i
 • razvoju i primeni stručnih sposobnosti preduzetnika.

 

Naše vrednosti u kreiranju i sprovođenju obrazovnog procesa:

 • postavljanje interesa studenata u centar pažnje,
 • etika i pošten odnos prema radu,
 • stalni napor da se studenti motivišu za ostvarivanje uspeha na studijama,
 • međusobno poverenje i saradnja između studenata i profesora,
 • odgovornost i iskrenost u realizaciji postavljenih programa

 

Koncept kvaliteta

 

Visoka škola strukovnih studija zasnovana je na principima Bolonjske deklaracije.

 

Pored rada u savremeno opremljenom prostoru i visokokvalitetnom informaciono-tehnološkom okruženju, studentima je omogućen rad u malim grupama, mentorski nadzor i učešće u radu na naučno­istraživačkim projektima. Studentima koji pokažu visok stepen znanja i uspeha biće obezbeđene stipendije.

 

Zahvaljujući stručnim institucijama, agencijama i udruženjima koji su podržali osnivanje Visoke škole, kao i preduzećima koja su izrazila potrebe za specifičnim, usko specijalizovanim profilom stručnjaka, u saradnji sa školama iz Evropske Unije, studentima će biti omogućena kvalitetna stručna praksa u zemlji i inostranstvu. Tokom prakse studenti će biti uključeni u izradu projekata, koji će se tržišno vrednovani i na taj način stvorili bi se preduslovi za zaradu tokom studiranja.

 

Polazeći od profila škole i saradnje sa srodnim školama u EU studentima će tokom studija biti omogućeno usavršavanje engleskog jezika.

 

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1124] => stdClass Object ( [id] => 1124 [name] => Tehnical University of Cluj Napoca, North University Centre of Baia Mare [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1126] => stdClass Object ( [id] => 1126 [name] => University of East Sarajevo, Faculty of Medicine [desc] =>

Education of highly educated medical staff, specialists in particular fields, nursing staff, professional and academic staff in the field of special education and rehabilitation who will with their knowledge contribute to the promotion and expansion of health culture, health care as well as modernisation of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina and the whole region within the scientific field of biomedicine.

The vision of the Faculty is a modern educational institution in the field of biomedicine and health care, which is a powerful, quality, reliable and competent partner in education of quality professional and academic staff, who are highly skilled to respond to all challenges of modern medicine and special education and rehabilitation.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1127] => stdClass Object ( [id] => 1127 [name] => Etno Selo "Stanišić" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1128] => stdClass Object ( [id] => 1128 [name] => Udruženje oftamologa Republike Srpske [desc] =>

Istorijat

Udruženje oftalmologa Republike Srpske je osnovano u Banjaluci 20. maja 2000. god.

Prvi Predsjednik Udruženja je bio prof. Dr Risto Kozomara od osnivanja 2000.god. do 2008. god. U periodu 2008.-2010. god. Predsjednik je bio Prim. Mr sc. Dr Milorad Vojčić, a od 2010. god. do danas Predsjednik Udruženja je Doc. Dr sc. Milka Mavija.

Udruženje okuplja 70 članova, sa sjedištem u Banjaluci.

Prvi Kongres oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem održan je u Tuzli 14-17. novembra 2009. godine. Drugi Kongres oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem održaće se u Banjaluci 25-27. maja 2012. godine. 


Statut udruženja oftalmologa Republike Srpske


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje oftamologa Republike Srpske (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, društvena i naučno-stručna organizacija oftamologa Republike Srpske, koja radi na unapređenju svoje djelatnosti u cilju rješavanja naučno-stručnih pitanja iz oblasti oftamologije, koordiniranju aktivnosti članstva, unapređivanju njihove aktivnosti i rješavanju drugih pitanja za udružene članove i društvenu zajednicu.

U cilju što uspješnijeg rada u stručnom i naučnom domenu, Udruženje predstavlja oftalmološku specijalnost u stručnim i naučnim tijelima, sarađuje sa zdravstvenim, naučnim, obrazovnim, humanitarnim i drugim relevantnim organizacijama, aktivno učestvuje u radu na stručnom i naučnom usavršavanju svog članstva organizujući naučne kongrese i sastanke, seminare i predavanja, i inicira ordžavanje specijalizovanih seminara za usavršavanje iz određenih specijalizovanih područja oftalmologije i oftalmohirurgije, a posebno učestvuje u radu na podizanju zdravstvene kulture stanovništva koristeći i najprikladnije savremene metode pored ostalog i sredstva javnog informisanja.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1135] => stdClass Object ( [id] => 1135 [name] => Direkcija za urbanizam Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1140] => stdClass Object ( [id] => 1140 [name] => College of Applied Technical Sciences Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1147] => stdClass Object ( [id] => 1147 [name] => Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1150] => stdClass Object ( [id] => 1150 [name] => University of Stuttgart, Institute for Metal Forming Technology [desc] =>

The University of Stuttgart is situated in the middle of a highly dynamic economic region with a worldwide reputation for excellence in the fields of mobile and information technology, production, process engineering as well as in life sciences. The University of Stuttgart was founded in 1829, at the beginning of the industrial age in Europe, and has celebrated its 175-th anniversary in 2004. The cooperation between technical, physical and human sciences has always been an advantage of the University of Stuttgart. Today the university is a modern, achievement-orientated institution with a comprehensive range of subjects and a focus on technical and physical disciplines. The maxim is not only „job-qualification“, but "technology, knowledge and education for people“, as the motto of the University of Stuttgart says.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1157] => stdClass Object ( [id] => 1157 [name] => City Administartion of City of Belgrade, Secretariat for Utilities Services [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1158] => stdClass Object ( [id] => 1158 [name] => Euro-Mont-ng Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1159] => stdClass Object ( [id] => 1159 [name] => Tehnički opitni centar Beograd [desc] =>
 
Tehnički opitni centar (TOC) je formiran 22.03.1973. godine, transformacijom sedam vojnotehničkih instituta kopnene vojske. U sastav TOC-a ušli su delovi ranijih instituta, koji su se bavili ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme i opitni poligoni "Nikinci" i "Prevlaka". Poligon "Prevlaka" je 1992. godine izmešten na drugu lokaciju i reorganizovan u opitni poligon "Luštica".
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1163] => stdClass Object ( [id] => 1163 [name] => Opština Gradiška [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1164] => stdClass Object ( [id] => 1164 [name] => Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1165] => stdClass Object ( [id] => 1165 [name] => Pneumatik fleks, Nova Pazova [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1171] => stdClass Object ( [id] => 1171 [name] => Company [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1175] => stdClass Object ( [id] => 1175 [name] => Acroni d.o.o. [desc] =>

Vision

To be among the top three producers of stainless quarto plate globally and to strengthen our position in the special steel market.


Mission

To be a reliable supplier of high-quality stainless and special steels, and to efficiently satisfy our customers' needs by sound partner relationships.


Values

 • Customer focus
 • Constant increase in efficiency and competitiveness 
 • Motivation of our employees so that they are able to use all their potential
 • Continuous improvement in all fields of activity
 • Environmental care
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1177] => stdClass Object ( [id] => 1177 [name] => University of Ljubljana, Faculty of Natural Science and Engineering [desc] =>

The Faculty of Natural Sciences and Engineering of the University of Ljubljana has added geotechnology, materials, graphic and interactive communications and textile and clothing design to its traditional offer of study programmes that covers geology, mining, metallurgy and textiles. Those areas are individually, and even more so when combined, a foundation of developed societies and countries offering at three educational levels comprehensive knowledge in natural sciences, technical sciences and technology, information and communication technology, and arts and design. Through individual selection of courses at the faculty’s departments as well as at other faculties, basic expert knowledge can be upgraded through selected topics from economics, marketing and management. Students, in addition to receiving theoretical expert, scientific and artistic foundations, undertake practical research and creative project work that is enabled by labs, workshops and IT equipment. The teaching methods promote innovativeness, creative thinking and teamwork, providing graduates flexibility in finding a job and working in groups, an entrepreneurial spirit and managerial abilities. The Faculty of Natural Sciences and Engineering comprises five departments: Department of Geology, Department of Mining and Geotechnology, Department of Chemical Education and Informatics, Department of Materials and Metallurgy and Department of Textiles. Their work is supported by the Infrastructure Centres of the Department of Textiles and the Department of Materials and Metallurgy as well as the respective department libraries.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1184] => stdClass Object ( [id] => 1184 [name] => JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1191] => stdClass Object ( [id] => 1191 [name] => Projekt [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1192] => stdClass Object ( [id] => 1192 [name] => Altera d.o.o. [desc] =>

Preduzeće ALTERA d.o.o., Banja Luka, je osnovano 2002. godine od strane grupe profesionalaca, sa ciljem da ponude tržištu jedinstvene usluge i opremu, a pre svega farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, u sledećim oblastima:

 • projektovanje i konsalting
 • inženjering, izvođenje i nadzor
 • prodaja opreme i rezervnih dijelova
 • distribucija industrijske opreme
 • servis i podrška
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1193] => stdClass Object ( [id] => 1193 [name] => Banjalučka pivara [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1197] => stdClass Object ( [id] => 1197 [name] => Hemofarm, d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1198] => stdClass Object ( [id] => 1198 [name] => Dom zdravlja Žabalj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1200] => stdClass Object ( [id] => 1200 [name] => Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet [desc] =>

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu je samostalna obrazovna i naučna ustanova u državnoj svojini koja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnološke nauke i naučnoj oblasti mašinsko inženjerstvo organizuje i izvodi osnovne, master i doktorske akademske studije.

Mašinski fakultet je pored obrazovne i naučno-istraživačka institucija, koja naučnim potencijalom doprinosi razvoju i transferu industrijskih tehnologija, negovanju tehničke kulture, stvaranju i oceni naučnih rezultata, obrazovanju mladih ljudi i time doprinosi razvoju Republike Srbije i društva u celini.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1202] => stdClass Object ( [id] => 1202 [name] => University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering [desc] =>

Our mission
The Ljubljana Faculty of Mechanical Engineering (FME) exists to create and disseminate knowledge that enables its students and research partners to competitively participate in the international scientific field and marketplace.

Our vision
The vision of the Ljubljana FME is to become the premiere teaching and research faculty for mechanical engineering in Slovenia and Southeast Europe while maintaining the highest educational and professional standards. With this the faculty will become be an even stronger magnet for the cooperation with Slovenian and international companies and research-and-development organizations.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1204] => stdClass Object ( [id] => 1204 [name] => ZC čačak [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1210] => stdClass Object ( [id] => 1210 [name] => Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske [desc] =>

Misija i vizija Agencije

Osnovni zadatak Agencije je organizovanje i provođenje procesa eksterne evaluacije kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje izvode. Ovaj postupak se provodi također u skladu sa evropskim standardima i procedurama objavljenim u pomenutom ESG dokumentu, koji od Agencije zahtijeva posjedovanje potrebnih resursa, kompetentnih kadrova  i ekspertskog znanja za njegovo provođenje. Od raspoloživih resursa, validnosti provedenih provjera i izdatih akreditacija, te od pokazanog kvaliteta akreditovanih institucija, zavisi međunarodna prepoznatljivost i priznanje visokog obrazovanja Republike Srpske u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Jasno je da ostvarivanje međunarodnog priznanja visokog obrazovanja Republike Srpske predstavlja posebno značajan i odgovoran društveni zadatak kako visokoškolskih ustanova, tako i svih aktera koji čine jedinstven sistem visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. S toga je u samom momentu formiranja i početka rada Agencije vrlo značajno postići tzv. „društveni koncenzus“ oko dobrih namjera, opredjeljenja i društvenih ciljeva na obezbjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja. Ciljevi i politike

Ciljevi

S obzirom na ovako postavljenu Misiju i Viziju, u početnoj fazi funkcionisanja Agencije postavljaju se tri opšta cilja:

 1. Priznavanje u akademskoj zajednici Korektan početak i obezbjeđenje povjerenja i priznanja rada od strane akademske zajednice i nadležnih vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u prvoj godini rada.
 2. Izgradnja sistema kvaliteta VŠU Putem analize postojećeg stanja i javnih stručnih konsultacija, u visokoškolskim ustanovama afirmisati značaj uspostavljanja sistema kvaliteta te njegove interne i eksterne evaluacije,  kao preduslava za uspješnu akreditaciju u naredne dvije godine.
 3. Međunarodno priznavanje Profesionalnim radom, odgovarajućom organizacionom strukturom i resursima, provoditi proces akreditacije usaglašen sa evropskim standardima i time obezbijediti punopravno međunarodno priznavanje u narednih 3-5 godina.

Politike

Realizacija postavljenih ciljeva moguća je angažovanjem svih učesnika u procesu akreditacije i afirmacijom slijedećih politika:

 1. Profesionalni profil Agencija bi trebalo da bude više stručno, nego administrativno tijelo. Zaposleni bi trebalo da budu na dovoljnom nivou upoznati sa ENQA, BiH i RS standardima, kriterijumima, normativima, te sa drugim metodama i tehnikama implementacije Sistema obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju.  Agencija bi, bar u početku rada, trebalo da ima mali broj zaposlenog kadra i širi krug stručnih saradnika, koji su već raspoloživi kako u Republici Srpskoj, tako i u okruženju. U unutrašnjoj organizaciji Agencije treba predvidjeti formalne oblike uključivanja ovih stručnjaka kroz forume, strukovna tijela, komisije i sl. kako bi znanja i kompetencije ovih stručnjaka i formalno bio zvanični resurs Agencije.
 2. Djelatnost Sa ciljem obezbjeđenja samostalnosti i profesionalne kompetentnosti Agencija bi, pored aktivnosti predviđenih Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu eksterne evaluacije i akreditacije, trebalo da obavlja i druge aktivnosti u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, kao što su: • organizacija stručnih skupova, • organizacija obuke i certifikacije kadrova za oblast kvaliteta, • izdavanje informacija, statističkih izvještaja, publikacija, a u budućnosti i časopisa, • učešće na međunarodnim projektima u ovoj oblasti, • druge aktivnosti prema potrebama VŠU.
 3. Javnost i transparentnost Postavljeni ciljevi su svakako optedruštvenog karaktera i ne mogu se postići bez transparentnog pristupa i svih oblika učešća javnosti. U tom smislu će se kod donošenja svih akata i ključnih odluka vršiti javne konsultacije sa svim zainteresovanim stranama. Sve relevantne informacije će biti dostupne na WEB stranici Agencije i portalu e-obrazovanje. Svakako se očekuje interes i proaktivna uloga sredstava javnog informisanja.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1217] => stdClass Object ( [id] => 1217 [name] => Dom zdravlja Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1228] => stdClass Object ( [id] => 1228 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku [desc] =>

Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za univerzitetsku nastavu i naučna istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju naučne metode savremene fizike koje se primenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući pre svega entuzijazmu svojih naučnika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svetskoj naučnoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svetskim univerzitetskim i naučnim centrima, Departman uspeva da doprinosi savremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni saradnici u tim centrima. 

Negujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu savremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzovane materije, fizike jonizovanih gasova i nuklearne fizike.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1230] => stdClass Object ( [id] => 1230 [name] => Veleučilište velika Gorica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1233] => stdClass Object ( [id] => 1233 [name] => Univerztet u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1234] => stdClass Object ( [id] => 1234 [name] => Klinika za oftalmologiju KC Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1236] => stdClass Object ( [id] => 1236 [name] => Dunav osiguranje a.d. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1238] => stdClass Object ( [id] => 1238 [name] => Faculty of Technical Sciences in Bitola, University St. Climent Ohridski [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1244] => stdClass Object ( [id] => 1244 [name] => MIP Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1245] => stdClass Object ( [id] => 1245 [name] => Car Factory [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1248] => stdClass Object ( [id] => 1248 [name] => Tehnolosko-Metalurski Fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1249] => stdClass Object ( [id] => 1249 [name] => doo Labelinzinering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1254] => stdClass Object ( [id] => 1254 [name] => Waterworks and Sewerage [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1257] => stdClass Object ( [id] => 1257 [name] => Kragujevac, Vertex star d.o.o [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1258] => stdClass Object ( [id] => 1258 [name] => Faculty of Tehnical Engineering Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1260] => stdClass Object ( [id] => 1260 [name] => TEHNIKUM TAURUNUM, High School Of Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1261] => stdClass Object ( [id] => 1261 [name] => Office of Water Management Belegrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1262] => stdClass Object ( [id] => 1262 [name] => Military Tehnical Institute Belegrad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1263] => stdClass Object ( [id] => 1263 [name] => Faculty of Mechanical Engineering - Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1265] => stdClass Object ( [id] => 1265 [name] => FME Belegrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1268] => stdClass Object ( [id] => 1268 [name] => Faculty of Technical Sciences, Čačak [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1274] => stdClass Object ( [id] => 1274 [name] => Termoelektro Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1276] => stdClass Object ( [id] => 1276 [name] => High School of Mechanical Engineering, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1291] => stdClass Object ( [id] => 1291 [name] => Tehnikum Taurunum, College of Mechanical Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1292] => stdClass Object ( [id] => 1292 [name] => Faculty of Tehnology and Metallurgy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1294] => stdClass Object ( [id] => 1294 [name] => Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1295] => stdClass Object ( [id] => 1295 [name] => University Goce Delcev, Štip [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1296] => stdClass Object ( [id] => 1296 [name] => Institute of Economics, Skoplje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1307] => stdClass Object ( [id] => 1307 [name] => Faculty of Mechanical Engeneering, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1313] => stdClass Object ( [id] => 1313 [name] => ITNMS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1315] => stdClass Object ( [id] => 1315 [name] => Opruge Krajnović d.o.o, Gradačac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1320] => stdClass Object ( [id] => 1320 [name] => Faculty ofTechnical Engineering, Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1325] => stdClass Object ( [id] => 1325 [name] => Walter d.o.o, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1326] => stdClass Object ( [id] => 1326 [name] => Buskerud University, Faculty of Technology, Kongsberg [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1329] => stdClass Object ( [id] => 1329 [name] => Faculty of Engineering, Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1330] => stdClass Object ( [id] => 1330 [name] => Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1337] => stdClass Object ( [id] => 1337 [name] => City Office, Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1341] => stdClass Object ( [id] => 1341 [name] => Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1344] => stdClass Object ( [id] => 1344 [name] => Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1347] => stdClass Object ( [id] => 1347 [name] => GFA Consulting Group, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1350] => stdClass Object ( [id] => 1350 [name] => IGT-Research and Development Center of Gas Technology, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1351] => stdClass Object ( [id] => 1351 [name] => GFA Consulting Group, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1357] => stdClass Object ( [id] => 1357 [name] => The Public Institution Institute for materials and construction testing of Republic of Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1359] => stdClass Object ( [id] => 1359 [name] => University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecure [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1360] => stdClass Object ( [id] => 1360 [name] => Eko-lux d.o.o. , Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1364] => stdClass Object ( [id] => 1364 [name] => The School of Higher Technical Professional Education, Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1370] => stdClass Object ( [id] => 1370 [name] => Partner Engineering LLC, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1375] => stdClass Object ( [id] => 1375 [name] => Energy Club, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1380] => stdClass Object ( [id] => 1380 [name] => PE Urban Planning Directorate-Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1381] => stdClass Object ( [id] => 1381 [name] => Institute IMR, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1385] => stdClass Object ( [id] => 1385 [name] => University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, Podgorica [desc] =>

Mechanical Engineering studies in Montenegro started during the academic year of 1970/71. Faculty of Mechanical Engineering of the University of Montenegro is the only faculty in Montenegro covering the field of Mechanical Engineering. Within the Faculty we have three accredited study programmes: MECHANICAL ENGINEERINGROAD TRAFFIC and MECHATRONICS. Study programmeMechanical Engineering and Traffic follow the system 3+1+1+3, and study programme Mechatronics 3+2. Study programme Mechanical Engineering, since the academic 2008/2009, apart from Podgorica, have been organised in Pljevlja where we opened our local department. During the four decades of our existence, the Faculty have had cooperation with well-known university institutions in the world. Faculty of Mechanical Engineering, through its centres and laboratories, carries out significant scientific and research activities.  

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1394] => stdClass Object ( [id] => 1394 [name] => JKP GSP - Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1397] => stdClass Object ( [id] => 1397 [name] => Faculy of Mechanical Engineering and computing, Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1398] => stdClass Object ( [id] => 1398 [name] => ASA Auto d.o.o. [desc] =>

Matična firma i najstarija članica ASA grupacije, ASA AUTO d.o.o. Sarajevo, djeluje kao ovlašteni uvoznik i direktni trgovac proizvoda Volkswagen koncerna. Osnovna djelatnost Društva je uvoz i prodaja automobila, originalnih dijelova, originalne dodatne opreme, specijalnih alata i literature Volkswagen koncerna, te razvoj prodajno-servisne mreže.

 

ASA AUTO zastupa sljedeće marke Volkswagen koncerna:

 • Volkswagen putnički automobili
 • Volkswagen privredna vozila
 • Audi
 • SEAT
 • Škoda
 • Porsche

 

ASA Auto i njeni partnerski prodajno-servisni centri širom zemlje čine servisno-prodajnu organizaciju za plasman ugovornih proizvoda Volkswagen koncerna na tržište Bosne i Hercegovine; ova organizacija u potpunosti je ustrojena prema normama i standardima marki Volkswagen koncerna. Duže od petnaest godina, ASA AUTO je uvjerljivi lider u prodaji novih vozila na tržištu Bosne i Hercegovine (aktuelno tržišno učešće iznosi preko 40%).

 

"Tržišna snaga kompanije leži u dobro organizovanoj i razgranatoj prodajno-servisnoj mreži, kao i pripadnosti ASA grupaciji. Glavne odlike mreže su brzina isporuke, kvalitet servisa i pouzdanost usluge."

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1401] => stdClass Object ( [id] => 1401 [name] => University Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1407] => stdClass Object ( [id] => 1407 [name] => Faculty of Enginnering, Hunedoara [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1409] => stdClass Object ( [id] => 1409 [name] => Lola Institut d.o.o. Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1410] => stdClass Object ( [id] => 1410 [name] => Institute of Mechanical Engineering, Poznan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1411] => stdClass Object ( [id] => 1411 [name] => Faculty of Engineering, Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1412] => stdClass Object ( [id] => 1412 [name] => SDEWES Centar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1414] => stdClass Object ( [id] => 1414 [name] => Departmant of Industrial Engineering, Narvik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1417] => stdClass Object ( [id] => 1417 [name] => Narvik University College [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1426] => stdClass Object ( [id] => 1426 [name] => PPM AS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1438] => stdClass Object ( [id] => 1438 [name] => University of Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1439] => stdClass Object ( [id] => 1439 [name] => ŽRS, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1440] => stdClass Object ( [id] => 1440 [name] => Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd.Sarajevo [desc] =>

Osnovne djelatnosti društva su: 

·          obavljanje domaćeg, međuentitetskog i međunarodnog transporta putnika i tereta uključujući kombinovani transport;  

·         održavanje, rekonstrukcija, modernizacija, izgradnja objekata voznog parka (uključujući vuču) i druge opreme

        neophodne za pružanje usluga prijevoza;

·          održavanje, rekonstrukcija, modernizacija i razvoj željezničke infrastrukture; 

 ·          organizacija  i sigurnost željezničkog saobraćaja

                   ·           

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1441] => stdClass Object ( [id] => 1441 [name] => IWE, Institute for testing materials, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1443] => stdClass Object ( [id] => 1443 [name] => Yugoslav River Shipping, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1444] => stdClass Object ( [id] => 1444 [name] => Faculty of Electrical Engineering, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1465] => stdClass Object ( [id] => 1465 [name] => Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1466] => stdClass Object ( [id] => 1466 [name] => Belgrade, Institute for Material Testing [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1469] => stdClass Object ( [id] => 1469 [name] => Fiat automobili Serbia, Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1474] => stdClass Object ( [id] => 1474 [name] => City Administration, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1483] => stdClass Object ( [id] => 1483 [name] => Tuzla, Tehnopetrol d.o.o [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1496] => stdClass Object ( [id] => 1496 [name] => The Society of Bulgarian Tribologists – Sofia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1497] => stdClass Object ( [id] => 1497 [name] => Tribology Center, TU – Sofia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1500] => stdClass Object ( [id] => 1500 [name] => Velika Kladuša, Tehnički fakultet Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1505] => stdClass Object ( [id] => 1505 [name] => Teslić, Mechanical faculty [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1506] => stdClass Object ( [id] => 1506 [name] => Budapest University of Technology and Economics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1508] => stdClass Object ( [id] => 1508 [name] => Public enterprise EP BIH, Coal Mine Kreka [desc] =>

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ima status Zavisnog društva po osnovu Ugovora o vođenju poslova koji je 18.11.2009.godine zaključen sa JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.
Cjelokupan osnovni kapital Društva u vlasništvu je JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, po osnovu Ugovora o prenosu udjela zaključenog u julu 2009.godine, između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivreda BiH d.d -
Sarajevo, a na osnovu Odluke o prenosu udjela F BiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela F BiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u F BiH. Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala vrše organi JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao Vladajućeg društva u obimu utvrđenim Statutom i ostalim aktima Vladajućeg društva.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1512] => stdClass Object ( [id] => 1512 [name] => UKC TUZLA [desc] =>

Javna zdravstvena ustanova Univerzitski klinički centar je moderna medicinska ustanova u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičke procedure, prate dostignuća nauke i vrši kontinuirana edukacija kadra.

M I S I J A

Naša misija je održavanje i poboljšanje zdravlja građana obezbjeđenjem efektivnih i efikasnih zdravstvenih usluga visokog kvaliteta, u okviru raspoloživih resursa i integrisanog sistema zdravstvene zaštite.
Posvećeni smo izvrsnosti u širokom rasponu zdravstvnih usluga koje pruzamo i zadovoljenju potreba naših pacijenata na način njihovog postavljanja u centar dešavanja.
Radimo u saradnji sa zdravstvenim i drugim institucijama i služimo kao centar za obrazovanje, edukaciju i istraživanje.

V I Z I J A

Naša vizija je:

 • Da budemo regionalni lider za izvrsnost u pružanju zdravstvenih usluga, uključujući i stalno poboljšanje kvaliteta i sigurnosti,
 • Da budemo ustanova u kojoj se pacijenti žele liječiti i da radimo na povećanju zadovoljstava pacijentata,
 • Da obezbjedimo odgovarajuće kliničko okruženje koje podržava istraživački rad i edukaciju zdravstvenih profesionalaca, kao pojedinaca i kao članova tima,
 • Da budemo “ustanova koju zaposlenici biraju”, obezbjeđujući okruženje koje vrednuje rad i znanje i koja zadržava svoje zaposlenike.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1521] => stdClass Object ( [id] => 1521 [name] => Aristoteles University of Thessaloniki, Fraunhofer Project Center Coatings in Manufacturing (PCCM) [desc] =>

The Aristotle University of Thessaloniki is the largest university in Greece. The main campus is located in the centre of the city of Thessaloniki, and covers an area of about 33.4 hectares. It comprises 10 faculties which consist of 40 schools and 1 single-School Faculty.

Some educational and administrative facilities are located off campus for practical and operational reasons. A number of these facilities are located outside the city of Thessaloniki or even in other cities.

About 73.930 students study at the Aristotle University (65.026 in undergraduate programmes and 8.472 in postgraduate programmes, of which 3952 at Doctoral level). There are 2.024 faculty members. There are also 11 teaching assistants, 58 research fellows, 248 members of the Special Laboratory Teaching Personnel (S.L.T.P.), 69 of whom belong to category Ι and 179 to category ΙΙ, as well as 15 foreign language teachers and 4 foreign instructors. Faculty members are also assisted by 213 members of the Special Technical Laboratory Personnel (S.T.L.P.). The administration office consists of 400 permanent employees and 528 employees under a private law contract of indefinite duration. Moreover, 596 people employed by third parties provide services at the university.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1523] => stdClass Object ( [id] => 1523 [name] => Neurorobotics Research Lab, Humboldt University, Berlin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1524] => stdClass Object ( [id] => 1524 [name] => Politecnico di Torino - Department of Mechanical and aerospace Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1525] => stdClass Object ( [id] => 1525 [name] => ditzigen [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1530] => stdClass Object ( [id] => 1530 [name] => JZNU Dom zdravlja Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1531] => stdClass Object ( [id] => 1531 [name] => Opšta bolnica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1534] => stdClass Object ( [id] => 1534 [name] => Dom zdravlja Sv. Djordje, Topola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1536] => stdClass Object ( [id] => 1536 [name] => Očna klinika Optimal [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1539] => stdClass Object ( [id] => 1539 [name] => Department of ophtalmology, Health Center Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1540] => stdClass Object ( [id] => 1540 [name] => Faculty of Medicine, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1541] => stdClass Object ( [id] => 1541 [name] => Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine, University of Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1544] => stdClass Object ( [id] => 1544 [name] => Fzeissoptic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1546] => stdClass Object ( [id] => 1546 [name] => Vojno medicinska akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1547] => stdClass Object ( [id] => 1547 [name] => Klinika za očne bolesti KC Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1548] => stdClass Object ( [id] => 1548 [name] => MB-Gamma trade-Gamma Medicina--medicinska očna protetika-okuloplastična rekonstruktivna hirurgija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1549] => stdClass Object ( [id] => 1549 [name] => Klinicki centar Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1552] => stdClass Object ( [id] => 1552 [name] => Milmedic poliklinika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1553] => stdClass Object ( [id] => 1553 [name] => University of Ljubljana [desc] =>

The University of Ljubljana implements and promotes basic, applied and developmental research and is pursuing excellence and the highest quality as well as the highest ethical criteria in all scientific fields and art. In these areas of national identity the University of Ljubljana specifically develops and promotes Slovenian scientific and professional terminology.  Based on its own, Slovenian, and foreign research, the University of Ljubljana (UL) educates critical thinking top scientists, artists and professionals qualified for leading sustainable development, taking into account the tradition of the European Enlightenment and Humanism and with regard to human rights. Special attention is dedicated to developing talents. The UL encourages interdisciplinary and multidisciplinary study, exchanges results of achievements in science and art with other universities and scientific research institutions, thus contributing to the Slovenian and world knowledge treasury as well contributing to the transfer of these achievements among the students and other users.

The UL cooperates with organizations from economy and service in public and private sector, with state organizations, local communities, and civil society. With this cooperation accelerates the use of own research and educational achievements and contributes to the social development. With active  responses to events in the environment represents the critical conscience of the society.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1554] => stdClass Object ( [id] => 1554 [name] => Klinika Svjetlost Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1556] => stdClass Object ( [id] => 1556 [name] => NIS,MAKSIM GORKI,4,40 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1560] => stdClass Object ( [id] => 1560 [name] => JADAN MONT [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1566] => stdClass Object ( [id] => 1566 [name] => ConfOrganiser.com [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1571] => stdClass Object ( [id] => 1571 [name] => Miloš klinika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1574] => stdClass Object ( [id] => 1574 [name] => JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom "Doboj jug" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1580] => stdClass Object ( [id] => 1580 [name] => ZU Dr Vlajko Lukic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1588] => stdClass Object ( [id] => 1588 [name] => Klinika za očne bolesti, SKB Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1589] => stdClass Object ( [id] => 1589 [name] => Kantonalna bolnica Zenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1593] => stdClass Object ( [id] => 1593 [name] => Poliklinika Svjetlost Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1597] => stdClass Object ( [id] => 1597 [name] => JZU Bolnica Mladen Stojanović [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1601] => stdClass Object ( [id] => 1601 [name] => Zavod za javno zdravstvo tuzlanskog kantona [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1602] => stdClass Object ( [id] => 1602 [name] => KBZ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1609] => stdClass Object ( [id] => 1609 [name] => VMA, Institut za medicinu rada [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1611] => stdClass Object ( [id] => 1611 [name] => Specijalna bolnica za oftalmologiju Profesional dr Suvajac, Zemun, Srbija [desc] =>

Razvoj oftalmološkog sistema  Profesional počeo je 1994. godine kad je dr Gordana Suvajac, sadašnji medicinski direktor očne  bolnice Profesional otvorila prvu privatnu očnu ordinaciju pod nazivom  Optik Profesional  na Novom Beogradu.

Na stranama posvećenim očnoj bolnici Profesional možete se upoznati sa istorijatom naše ustanove, principima na kojima počiva i koji su omogućili da postane jedna od vodećih oftalmoloških kuća na ovim prostorima, kao i pročitati svedočanstva pacijenata koji su nam već ukazali svoje poverenje.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1613] => stdClass Object ( [id] => 1613 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za očne bolesti KCS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1615] => stdClass Object ( [id] => 1615 [name] => Klinika Svjetlost Zagreb, HR [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1616] => stdClass Object ( [id] => 1616 [name] => Medicinski fakultet Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1617] => stdClass Object ( [id] => 1617 [name] => GAMMA MEDICINA BEOGRAD, STANKOV OFTALMOLOGIJA ,K.Stankovića,Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1619] => stdClass Object ( [id] => 1619 [name] => Uprava za policijsko obrazovanje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1620] => stdClass Object ( [id] => 1620 [name] => Ocne Centrum Dr. Bohma [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1621] => stdClass Object ( [id] => 1621 [name] => Specijalna bolnica za oftalmologiju [desc] =>

Privatna kompanija Oculus počela je sa radom 1989 godine. Decenijska liderska pozicija u bavljenju kontaktnim sočivima i težnja za stalnim napredovanjem rezultirala je otvaranjem Oculus Specijalne bolnice 2006 godine. Prateći svoju misiju da je profesionalnost i briga o pacijentu naš imperativ za kratko vreme uspeli smo da se visoko pozicioniramo na polju oftalmologije. Oculus danas, osim Specijalne bolnice ima još 15 savremeno opremljenih ordinacija širom Srbije.

Pružanje zdravstvene nege najvišeg kvaliteta i postojanost u posvećenosti očuvanja i poboljšanja vida i kvaliteta života pacijenta. Svoju budućnost vidimo u daljem usavršavanju i uvodjenju najsavremenije opreme sledeći svetske standarde u modernoj medicini. Jedino tako bićemo u mogućnosti da i dalje pružamo vrhunsku oftalmološku uslugu i na taj način opravdamo poverenje svih koji su nam poverenje ukazali.

Naš ekspertski tim oftalmologa, najsavremenije dijagnostike metode i vrhunske hirurške mogućnosti dopuštaju nam da pratimo najsavremenije aspekte moderne medicine. Profesionalizam, stručnost i empatija kao odgovor na potrebe pacijenta i stalni napredak i kreativnost u procesu lečenja i nege. Liderstvo u struci, ostvarivanje pozicije referentnog oftalmološkog centra na dobrobit pacijenata i zajednice.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1624] => stdClass Object ( [id] => 1624 [name] => University of Niš [desc] =>

The University of Niš is a state-governed educational and research institution. At present, the University comprises 13 faculties: 

 • Faculty of Civil Engineering and Architecture,   
 • Faculty of Economy,   
 • Faculty of Electronic Engineering,   
 • Faculty of Medicine,   
 • Faculty of Mechanical Engineering,   
 • Faculty of Law,  
 • Faculty of Sciences and Mathematics,   
 • Faculty of Technology in Leskovac,  
 • Teacher-training Faculty in Vranje,  
 • Faculty of Occupational Safety,  
 • Faculty of Fine Arts,  
 • Faculty of Sport and Physical Education and  
 • Faculty of Philosophy

In the academic 2012/2013 year, the University of Niš numbers 27884 students at all study levels. There are 22531 students at the basic professional, the basic academic and the integrated studies, 60 of them are foreign students (mostly from Greece: 23, Montenegro: 7, Macedonia: 5, Jordan: 5, Germany 2, and 1 from each of the following countries: from Bulgaria, Slovenia, Turkey, USA, Australia).

1719 students attend master academic studies, 52 specialist professional studies, 10 specialist academic studies and 1377 doctoral academic studies.

The teaching process at the University is covered by 1594 teaching staff members. 

From the foundation until the academic 2012/2013 year, 58557 students have graduated, 1347 of them are foreign students.  2528 postgraduates acquired their master’s degree and 1492 candidates defended their doctoral dissertations.

The University of Niš was accredited as an independent public higher-education institution on January 31th, 2009. All its constituent Faculties were also duly accredited in line with the Law on Higher Education.

In compliance with the Law on Higher Education of the Republic of Serbia, by the Decision of the Commission of Accreditation and Quality Assurance of the Republic of Serbia, the faculties of the University of Niš were accredited, as well.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1626] => stdClass Object ( [id] => 1626 [name] => Neonatološko odeljenje Ginekološko akušerske klinike KC Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1627] => stdClass Object ( [id] => 1627 [name] => JZU Sveti Vračevi [desc] =>

Osnivačem moderne medicinske zaštite stanovništva u Bijeljini smatra se Jakob Kohut.Doktor Jakob Kohut je bio prvi ljekar bijeljinske bolnice koja je otvorena njegovom zaslugom 1880.godine u zgradi koja se nalazila na zemljištu koje sada pripada bolničkom kompleksu.Zgrada je bila na sprat, primitivna, neugledna sa više odjeljenja i u njoj je bila bolnica sve do 1931.g kada je izgrađen novi objekat (danas stara zgrada bolnice gdje je Ginekološko odjeljenje).

To novo zdanje bijeljinske bolnice, na sprat i sa više odjeljenja, zadovoljavalo je potrebe sredine više decenija i u svom vremenu bilo je , za naše shvatanje, dosta dobro i fuinkcionalno.Stari objekat bolnice iz Kohutovog vremena, porušen je 1954.g. zbog dotrajalosti a na tim prostorima izgrađeni su novi bolnički kompleksi koji su zadovoljavali narasle potrebe stanovništva cijelog ovog kraja

Dokror Jakob Kohut je bio bečki Jevrejin , rođen l836 g .koji je poslije završenih medicinskih studija radio kao vojni ljekar u turskoj vojsci, pa je tako dospio sa turskom vojskom u Bijeljinu.Tu je dugo radio i nakon pada Otomanskog carstva ostao u Bijeljini do kraja života 21.februara 1905.g.


OSNIVAČKI AKTI
:

Opšta bolnica " Sveti vračevi " osnovana je odlukom Vlade Republike Srpske broj 02-284 od 20.06.1994.

Bolnica "Sveti vračevi" slavi slavu Svete vračeve koja se obilježava 14.novembra kada se okupljaju zaposleni u bolnici, brojni prijatelji i saradnici bolnice da na svečan način obilježe taj dan. Kum slave je ministar zdravlja i socijalne zaštite Rebublike Srpske Dr Ranko Škrbić.

Opšta bolnica "Sveti vračevi" pruža sekundarne i dijelom tercijarne usluge zdravstvene zaštite stanovnicima opština Bijeljina,Ugljevik, Lopare, Pelagićevo i Donji Žabari, odnosno i drugim korisnicima zdravstvene zaštite koji te usluge žele da ostvare u ovoj ustanovi.

Broj registrovanih stanovnika za koje bolnica pruža zdravstvenu zaštitu iznosi 153.827.

Zdravstvena djelatnost se obavlja kao bolničko liječenje u okviru 8 odjeljenja

Pružamo konsultativno specijalističke usluge

RTG i ultrazvučna dijagnostika

Biohemijsko - hematološka laboratorija

Mikorobiološka dijagnostika sa patohistološkom laboratorijom

Ukupan broj postelja u bolnici je 313 i relativno je uskladjen sa kriterijumima Fonda zdravstvenog osiguranja o finansiranju sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Stručnu kadrovsku strukturu čine:

 • 73 ljekara specijalista
 • 7 ljekara subspecijalista
 • 2 ljekara na subspecijalizaciji
 • 37 ljekara na specijalizaciji
 • 10 medicinskih saradnika (i to: 1 specijalista medicinske biohemije, 2 specijalista biohemijskih nauka, 1 specijalizant iz medicinske biohemije, 2 logopeda, 1 klinički psiholog i 3 farmaceuta)
 • 4 odjeljenskih ljekara
 • Ukupno zaposleno 518 radnika

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1632] => stdClass Object ( [id] => 1632 [name] => Opšta bolnica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1635] => stdClass Object ( [id] => 1635 [name] => Univerzitetska bolnica Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1639] => stdClass Object ( [id] => 1639 [name] => Opština Budva [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1641] => stdClass Object ( [id] => 1641 [name] => Očna Klinika ORASIS, Reinach AG, Švajcarska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1642] => stdClass Object ( [id] => 1642 [name] => Poliklinika Milmedic, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1644] => stdClass Object ( [id] => 1644 [name] => Dečja hirurška klinika KC Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1645] => stdClass Object ( [id] => 1645 [name] => BAS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1648] => stdClass Object ( [id] => 1648 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo [desc] =>

Saobraćajni fakultet u Doboju je osnovan na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj, Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine.

Na Fakultetu su odobreni sljedeći smjerovi:

 • Drumski i gradski saobraćaj;
 • Željeznički saobraćaj;
 • Poštanski saobraćaj;
 • Telekomunikacije;
 • Logistika.

Ukupna korisna površina poslovnog prostora fakulteta iznosi 3211 m2, u okviru koje se nalaze:

 •  tri računarske sale,
 •  laboratorija za virtuelne tehnologije
 •  laboratorija za fiziku,
 • laboratorija za elektrotehniku,
 • laboratorija za mašinsku obradu,
 •  laboratorija za zavarivanje,
 • 15 namještenih sala sa opremom za video-produkciju i
 •  sala za sastanke.

Na fakultetu je trenutno zaposleno:

 • 34 profesora u stalnom radnom odnosu,
 • 39 gostujućih profesora i
 • 32 stručna saradnika.

Međunarodni naučno-istraživački projekti u kojima učestvuje fakultet:

 •  “TEMPUS - modernisation of higher education” i
 •  “FP7 - Seventh Framework Programme.”

Budući razvoj fakulteta:

 • Opremanje preostalih 5 sala za održavanje nastve.
 • Otvaranje i opremanje laboratorije za telematiku.
 • Otvaranje i opremanje laboratorije za proizvodnju i testiranje fotonaponskih sistema.
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1650] => stdClass Object ( [id] => 1650 [name] => ICC DEMETER PRISLAN S.P. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1654] => stdClass Object ( [id] => 1654 [name] => Pravni fakultet u Kragujevcu [desc] =>

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, kao visokoškolska ustanova specijalizovana za proučavanje i unapređivanje pravne nauke i pravne prakse, obezbeđuje najviše standarde u visokom obrazovanju, podstiče intelektualni i lični razvoj, sprovodi relevantna istraživanja i pruža usluge za okruženje.

Pravni fakultet u Kragujevcu je posvećen cilju, da ostvarivanjem savremenih studijskih programa, postane regionalni lider u visokom obrazovanju. Težnju za liderskom pozicijom u regionu, Pravni fakultet u Kragujevcu pravda manifestovanjem kvalitetnih i savremenih obrazovnih programa, podsticanjem različitosti i uključivanjem zajednice u aktivnosti Fakulteta. Izvanredni uslovi za sticanje adekvatnih znanja i veština, studentima Pravnog fakulteta u Kragujevcu omogućuju konkurentnost pri zapošljavanju. Pravni fakultet u Kragujevcu stalnom edukacijom zaposlenih i sistemom kontrole kvaliteta obezbeđuje da studenti budu uvek na prvom mestu.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1655] => stdClass Object ( [id] => 1655 [name] => Javno komunalno preduzece Beogradski vodovod i kanalizacija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1658] => stdClass Object ( [id] => 1658 [name] => Privatna očna poliklinika „Sefić“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1659] => stdClass Object ( [id] => 1659 [name] => Očna klinika UKC Sarajevo, Bosna i Hercegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1661] => stdClass Object ( [id] => 1661 [name] => Model 5 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1662] => stdClass Object ( [id] => 1662 [name] => Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1668] => stdClass Object ( [id] => 1668 [name] => Klinika za očne bolesti, KBC Zvezdara, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1677] => stdClass Object ( [id] => 1677 [name] => University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering [desc] =>

Faculty of Mechanical Engineering in Maribor is in a certain development phase and at such a scientific and competence level that needs evaluation and certification on university level. Therefore, beside CRE evaluation, Faculty will apply for certification according to ISO 9001 eg EN 4500, so that an optimal function of organization will be subordinated to active scientific and competence disciplines. This will enhance motivation of employees and students achieving goals in the field of science, competence and education.

 

Adaptation of scientifically- research activities to scientific disciplines represented at the Faculty through the programme, staff, equipment, space and references, is a long term goal, which will be formed by the development of strong research groups in form of institutes. This will be a foundation for future significant increase of the basic research scope. 

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1680] => stdClass Object ( [id] => 1680 [name] => Tehnicki fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1683] => stdClass Object ( [id] => 1683 [name] => CeS COWI d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1686] => stdClass Object ( [id] => 1686 [name] => OS BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1687] => stdClass Object ( [id] => 1687 [name] => / [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1689] => stdClass Object ( [id] => 1689 [name] => INTERDISCIPLINARNE I MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE UNIVERZITETA U NOVOM SADU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1690] => stdClass Object ( [id] => 1690 [name] => Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1695] => stdClass Object ( [id] => 1695 [name] => Ekonomski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1698] => stdClass Object ( [id] => 1698 [name] => Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1704] => stdClass Object ( [id] => 1704 [name] => University of Banja Luka, Faculty of mechanical engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1705] => stdClass Object ( [id] => 1705 [name] => University of East Sarajevo, Faculty for Mechanical Engineering East Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1708] => stdClass Object ( [id] => 1708 [name] => Železara Smederevo d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1710] => stdClass Object ( [id] => 1710 [name] => Očna bolnica Vidar Orasis Swiss, Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1713] => stdClass Object ( [id] => 1713 [name] => Mašinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1721] => stdClass Object ( [id] => 1721 [name] => F. Zeiss Optic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1724] => stdClass Object ( [id] => 1724 [name] => Opština Rogatica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1725] => stdClass Object ( [id] => 1725 [name] => Pravni fakultet Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1726] => stdClass Object ( [id] => 1726 [name] => Pravni fakultet u Banja Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1736] => stdClass Object ( [id] => 1736 [name] => Udruženje građana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1742] => stdClass Object ( [id] => 1742 [name] => Hemijski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1746] => stdClass Object ( [id] => 1746 [name] => Project Biro Utiber [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1749] => stdClass Object ( [id] => 1749 [name] => Udruga obitelji osoba stradalih u prometu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1750] => stdClass Object ( [id] => 1750 [name] => Traffic Safety Group doo Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1751] => stdClass Object ( [id] => 1751 [name] => Udruženje građana ODOS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1754] => stdClass Object ( [id] => 1754 [name] => Opština Milići [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1756] => stdClass Object ( [id] => 1756 [name] => J.Stefan Institute, Ljubljana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1757] => stdClass Object ( [id] => 1757 [name] => 'Stomatoloski fakultet Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1760] => stdClass Object ( [id] => 1760 [name] => Javni sektor Republike Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1785] => stdClass Object ( [id] => 1785 [name] => Zanati doo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1787] => stdClass Object ( [id] => 1787 [name] => sfera d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1788] => stdClass Object ( [id] => 1788 [name] => a.d.vodovod [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1789] => stdClass Object ( [id] => 1789 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1794] => stdClass Object ( [id] => 1794 [name] => Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija Šabac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1797] => stdClass Object ( [id] => 1797 [name] => Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1798] => stdClass Object ( [id] => 1798 [name] => business organization Novohem [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1803] => stdClass Object ( [id] => 1803 [name] => University of Novi Sad, Faculty of Technology, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1804] => stdClass Object ( [id] => 1804 [name] => University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1809] => stdClass Object ( [id] => 1809 [name] => Istanbul University, Engineering Faculty, Chemistry Department, Istanbul, Turkey [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1813] => stdClass Object ( [id] => 1813 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1817] => stdClass Object ( [id] => 1817 [name] => Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1820] => stdClass Object ( [id] => 1820 [name] => Example [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1828] => stdClass Object ( [id] => 1828 [name] => Protection and safety [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1829] => stdClass Object ( [id] => 1829 [name] => Orao a.d., Bijeljina Republika Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1832] => stdClass Object ( [id] => 1832 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1834] => stdClass Object ( [id] => 1834 [name] => 1University of Zagreb, Faculty of Metallurgy Sisak [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1839] => stdClass Object ( [id] => 1839 [name] => Norveška državna uprava za puteve [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1840] => stdClass Object ( [id] => 1840 [name] => Putevi Republike Srpske Trg Republike Srpske 8 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1843] => stdClass Object ( [id] => 1843 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1844] => stdClass Object ( [id] => 1844 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1846] => stdClass Object ( [id] => 1846 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1847] => stdClass Object ( [id] => 1847 [name] => Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju [desc] =>

Obrazovna djelatnost Fakulteta nužno uključuje i naučno-istraživački rad koji se podrazumijeva u stručnom usavršavanju nastavnika i saradnika u nastavi. Pristupom Konzorcijumu biblioteka Republike Srpske za objedinjenu nabavku (KoBRSON) Fakultet je omogućio kako nastavnom osoblju tako i biblioteci Fakulteta bolju dostupnost i korišćenje naučnih informacija. Takođe, svi nastavnici Fakulteta su članovi Informacionog sistema o istraživačkoj djelatnosti u Republici Srpskoj, tj. ECRIS sistema koji uključuje baze podataka o istraživačkim organizacijama, istraživačima i projektima. Kao rezultat naučno-istraživačkog rada i aktivnosti na nivou Univerziteta, Fakultetu za proizvodnju i menadžment je tokom 2012. godine omogućen pristup publikacijama sadržanim u naučnoj bazi podataka SpringerLink čiji značaj se ogleda u činjenici da veliki broj publikacija kojima se može pristupiti obuhvata istraživanja iz naučnih oblasti koje pokriva nastavni plan i program Fakulteta: inženjerstvo, informatika, fizika, matematika, statika,i sl.

Naučno-istraživački aspekt funkcionisanja Fakulteta ogleda se i u realizovanim projektima sufinansiranim od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske: „Efikasnost obrade teškoobradljivih materijala (kaljenih čelika) alatima od brzoreznog čelika proizvedenog metalurgijom praha“, „Modeliranje stanja alata (zavojnih burgija) primjenom vještačke inteligencije“, „Razvoj CAD sistema za projektovanje alata za izradu žljebova zavojnih burgija“. Isto Ministarstvo je sufinansiralo i projekat „Adaptacije prostora računarske laboratorije za naučno-istraživački rad u zgradi Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje“ čime su stvoreni uslovi za povećanje kvaliteta nastave i istraživačkog rada.

U toku 2013.godine, u sklopu „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ Ministarstvo civilnih poslova BiH sufinansira realizaciju projekta „Izrada projektne dokumentacije i prototipa nosača sočiva za naočale“ čiji je nosilac Fakultet u partnerstvu sa nekoliko institucija i udruženja iz Istočne Hercegovine.

Laboratorijskom opremom nabavljenom za potrebe Fakulteta u okviru projekta “Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu“, opremljeno je šest laboratorija:

 1. Laboratorija za savremenu proizvodnju
 2. CNC učionica
 3. CNC laboratorija
 4. Mjerna laboratorija
 5. Laboratorija za mikroskopsku analizu
 6. Sala za konferencije na daljinu

Osnovna namjena navedene laboratorijske opreme je obuka studenata I i II ciklusa studija kroz izvođenje laboratorisjkih vježbi, izradu magistarskih/master radova, doktorskih disertacija, kao i za naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika iz svojih naučnih oblasti. Laboratorijska oprema mogućava pružanje usluga iz oblasti razvoja proizvoda i tehnologije primjer čega je uspostavljena saradnja između Fakulteta i preduzeća Orao, a.d. Bijeljina čime je uspostavljena funkcionalna veza između nauke i privrede.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1848] => stdClass Object ( [id] => 1848 [name] => Filozofski fakultet Pale [desc] =>

Filozofski fakultet U Istočnom Sarajevu baštini naslijeđe Filozofskog fakulteta iz Sarajeva, osnovanog 1950. godine. Rad Fakulteta obnovljen je u Istočnom Sarajevu 1993. godine. U međuvremenu Filozofski fakultet je izrastao u najveću visokoškolsku ustanovu na Univerzitetu, na kojoj trenutno studira više od 2000 studenata. Filozofski fakultet je univerzitet u malom, u sklopu kojeg se nastava odvija na dvanaest studijskih grupa. Nastavu izvode afirmisani univerzitetski nastavnici stalno zaposleni na fakultetu, uz pomoć eminentnih gostujućih profesora.

Od školske 2005-2006. godine nastava se organizuje u novoj zgradi, koja ispunjava najviše evropske standarde, čime se stvaraju uslovi za odvijanje nastave na daljinu, kao i organizovanje drugih oblika interaktivnog učenja.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1849] => stdClass Object ( [id] => 1849 [name] => Društvo matematičara Republike Srpske [desc] =>

Društvo matematičara Republike Srpske osnovano je 1994. godine sa sjedištem u Banjaluci. Od samog osnivanja Društvo je imalo problema sa funkcionisanjem. Zbog toga je od 2007. godine registrovano novo udruženje sa istim nazivom sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, koje nastavlja tradiciju i rad starog udruženja koje je prestalo da postoji.

Društvo djeluje na teritoriji Republike Srpske.

Društvo podstiče i koordiniše aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Ustavom, Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i drugim zakonskim propisima.

U ostvarivanju ciljeva i zadataka Društvo naročito:

 • doprinosi napretku matematičkih i računarskih nauka i njihovih primjena i popularizaciji ovih nauka;
 • podstiče na naučni i stručni rad svoje članove, pomaže naučna i stručna istraživanja iz oblasti matematike, računarstva i njihovih primjena;
 • bavi se pitanjima nastave matematike i računarstva u osnovnim školama, u srednjim školama, na višim školama i na fakultetima i doprinosi unapređenju te nastave;
 • bavi se pitanjima otkrivanjima, njegovanja i razvijanja nadarenih mladih matematičara i informatičara;
 • bavi se pitanjima statusa i zaštite matematike i matematičara.

Svoje ciljeve Društvo postiže:

 • periodičnim skupovima i sastancima na kojima se prikazuju naučni, stručni i pedagoški radovi i referati o raznim problemima matematičkih i računarskih nauka i njihovih primjena;
 • izdavanjem i štampanjem za svoje članove časopisa i drugih publikacija u oblasti matematičkih i računarskih nauka, organizovanjem propagandne, informativne, radio difuzne i druge djelatnosti od značaja za rad Društva;
 • organizovanjem raznih vidova vannastavnih aktivnosti za mlade matematičare i informatičare (takmičenja, ljetnih i zimskih škola, ciklusa predavanja i sl.);
 • sarađivanjem sa naučnim i obrazovnim institucijama za matematiku i računarstvo, odgovarajućim prosvjetno-pedagoškim institucijama i drugim radnim i društvenim organizacijama;
 • sarađivanjem sa srodnim udruženjima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i drugim zemljama;
 • prikupljanjem literature iz matematike i računarstva i njihovih primjena.

U cilju ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, u Društvu se donose programi i planovi rada, pomaže i podstiče stvaralaštvo.

Društvo za svoje članove izdaje periodične i pojedinačne časopise i publikacije iz oblasti matematike i računarstva.

Društvo se može udruživati u druge oblike udruživanja, saveze i sl., radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Društvo može biti član srodne međunarodne organizacije ili udruženja, ako se to ne protivi interesima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a u skladu sa dogovorima o koordinaciji međunarodne saradnje organizacija i udruženja u Republici Srpskoj.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1850] => stdClass Object ( [id] => 1850 [name] => Kent State University Department of Mathematical Sciences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1851] => stdClass Object ( [id] => 1851 [name] => Opština Kovačica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1854] => stdClass Object ( [id] => 1854 [name] => DMI Euklid [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1858] => stdClass Object ( [id] => 1858 [name] => Univerzitet u Mariboru Građevinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1874] => stdClass Object ( [id] => 1874 [name] => ARUNACHALA COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1876] => stdClass Object ( [id] => 1876 [name] => JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1878] => stdClass Object ( [id] => 1878 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1880] => stdClass Object ( [id] => 1880 [name] => Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK [desc] =>

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK nastoji da u procesu studiranja kroz sinergiju profesionalnog, savremenog i kvalitetnog obrazovanja i usavršavanja kod studenata formira pozitivan stav prema sticanju novih znanja i veština i stalnom usavršavanju, a u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.  

 

Sledeći inovativan pristup obrazovanju, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment danas predstavlja dinamičnu obrazovnu zajednicu koja prihvata proaktivan pristup promenama u okruženju i kontinuirano usavršava svoje nastavne procese i celokupan sistem rada. Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje dela strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.  

 

Ono po čemu se posebno ističemo je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja studentima, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.  

 

Studije na našem fakultetu karakteriše: rad u malim grupama,mentorske grupe, studije slučaja, isticanje individualnog razvoja studenata, timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanje praktičnih znanja, korišćenje savremene tehnologije.  

 

Naš zadatak jeste da studentima obezbedimo kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti analitičkog rasuđivanja uz uvažavanje najviših akademskih standarda.  

 

Po završetku studija, naši studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, IT-a...

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1881] => stdClass Object ( [id] => 1881 [name] => Visoka škola modernog biznisa - MBS [desc] =>

POSTAVI VISOKE CILJEVE, POSTANI AKADEMSKI MENADŽER...

 

Ono što je stvarano sa dobrom idejom, napornim radom i sa ljubavlju ima perspektivu da traje.  

 

Tako je nastala i Visoka škola modernog biznisa (MBS), akademska ustanova koja je stvorila ambijent za sticanje ključnog znanja i kompetencija neophodnih za vođenje biznisa u promenljivom okruženju. Menadžeri, obrazovani u akademskom duhu naše Škole, spremni su da donesu kvalitetne i pravovremene odluke, i tako doprinesu konkurentskoj prednosti organizacije u kojoj su zaposleni, uz najviše standarde i visok stepen društvene odgovornosti.  

 

Osnivač MBS-a je ASB Akademie iz Beča, glavnog grada Austrije, članice Evropske unije sa stabilnom privredom. Tako je omogućena bolja komunikacija naše Škole i njenih profesora sa kompanijama i institucijama iz EU, kao i bolja praksa studenata.  

 

Naše tri osnovne vrednosti - mogućnost zapošljavanja, izvrsnost i pristupačnost, omogućuju da napravite pravi izbor za visoko obrazovanje.

 

Fokusirajući se na mogućnost zapošljavanja, mi obezbeđujemo da naši studenti završetkom studiranja krenu iz Škole potpuno osposobljeni da mogu da uđu u sve sfere rada i da postižu uspehe u svojim odabranim oblastima.  

 

Naša ključna vrednost, izvrsnost,  ispoljava se visokim kvalitetom  nastave, opreme i prostora.  

 

Izvrsnost se ogleda u tome što MBS upisuje ograničen broj studenata, baš onoliko za koliko je akreditovan. Upravo, za toliko studenata je spreman da pruži ono što je obećao, tj. što je po standardima predviđeno, a to su:  

 • Lepo uređen i opremljen prostor,
 • savremena sredstva obrazovne tehnologije,
 • adekvatan nastavni kadar,
 • relevantni svetski udžbenici, i
 • novativan i dinamičan način sticanja znanja i veština,
 • rad u malim grupama
 • i, što je najvažnije, studentska praksa u zemlji i inostranstvu.  

 

Kada je reč o pristupačnosti, smatramo da pitanje novca ne bi trebalo da stoji na putu napredovanja u obrazovanju i karijeri. Nižom školarinom u odnosu na druge visokoškolske institucije sa akademskim studijskim programima (u odnosu na kvalitet i sadržaje koje škola nudi – mali broj studenata, veća posvećenost nastavnika i saradnika, savladavanje dodatnih znanja i veština), sticanje visokog obrazovanja  postaje iznenađujuće pristupačno.

 

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1888] => stdClass Object ( [id] => 1888 [name] => JZU Bolnica Gradiška [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1893] => stdClass Object ( [id] => 1893 [name] => The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC) [desc] =>

he Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC) is an organization devoted to promote science and technology in digital technology. SDIWC organizes multidisciplinary conferences for academics and professionals, primarily in the fields of computer software and hardware, networking, and wireless communication. SDIWC holds conferences in both industrialized and developing countries. In addition, SDIWC is involved in many international projects and welcomes collaborative work. SDIWC is a fast growing organization that aims to benefit the world, as much as possible, via technological innovations.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1895] => stdClass Object ( [id] => 1895 [name] => University of Dubrovnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1896] => stdClass Object ( [id] => 1896 [name] => Institut za onkologiju Vojvodine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1902] => stdClass Object ( [id] => 1902 [name] => Physics Dept, University of Patras, Patra 26504 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1903] => stdClass Object ( [id] => 1903 [name] => Dept of Materials Science, University of Patras, Patra 26504 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1908] => stdClass Object ( [id] => 1908 [name] => Zaštita i sigurnost, Loznica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1912] => stdClass Object ( [id] => 1912 [name] => Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1913] => stdClass Object ( [id] => 1913 [name] => JZU Dom zdravlja, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1914] => stdClass Object ( [id] => 1914 [name] => JZU Stomatologija Cvijetić-Đurđević, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1915] => stdClass Object ( [id] => 1915 [name] => JZU Dom zdravlja, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1916] => stdClass Object ( [id] => 1916 [name] => JZU Dom zdravlja, Srbac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1917] => stdClass Object ( [id] => 1917 [name] => UPS, Fakultet za ekologiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1921] => stdClass Object ( [id] => 1921 [name] => TEM INŽENJERING, d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1928] => stdClass Object ( [id] => 1928 [name] => Institut za Prehrambene Tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1931] => stdClass Object ( [id] => 1931 [name] => Nacionalni Forenzički centar MUP Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1934] => stdClass Object ( [id] => 1934 [name] => Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslove studije „Dr Lazar Vrkatić“ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1939] => stdClass Object ( [id] => 1939 [name] => Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1946] => stdClass Object ( [id] => 1946 [name] => Republicka agencija za mala i srednja preduzeca,Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1948] => stdClass Object ( [id] => 1948 [name] => University of Bologna, Department of Industrial Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1949] => stdClass Object ( [id] => 1949 [name] => Full House Ogilvy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1950] => stdClass Object ( [id] => 1950 [name] => Rafinerija ulja Modriča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1952] => stdClass Object ( [id] => 1952 [name] => Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1953] => stdClass Object ( [id] => 1953 [name] => Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1954] => stdClass Object ( [id] => 1954 [name] => Železnička tehnička škola, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1959] => stdClass Object ( [id] => 1959 [name] => Bargos Loa d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1960] => stdClass Object ( [id] => 1960 [name] => JZU Banja Luka Community Health Centre [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1962] => stdClass Object ( [id] => 1962 [name] => Farmaceutsko zdravstveni fakultet, Travnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1964] => stdClass Object ( [id] => 1964 [name] => 2Telekom Srpske, Bijeljina, Republika Srpska, B i H, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1967] => stdClass Object ( [id] => 1967 [name] => University of Belgrade, ICTM-CMM, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1969] => stdClass Object ( [id] => 1969 [name] => V&Z-Zaštita, d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1973] => stdClass Object ( [id] => 1973 [name] => RAF – fakultet, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1977] => stdClass Object ( [id] => 1977 [name] => City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong Hong Kong, Kowloon [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1981] => stdClass Object ( [id] => 1981 [name] => Technical University of Gabrovo, Department of Physics, Chemistry and Ecology 4 Hadzhy Dimitar str. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1986] => stdClass Object ( [id] => 1986 [name] => Rafinerija ulja Modriča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [1987] => stdClass Object ( [id] => 1987 [name] => Agromediteranski fakultet Univerziteta „DŽemal Bijedić“ Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2000] => stdClass Object ( [id] => 2000 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2002] => stdClass Object ( [id] => 2002 [name] => Rudarski institut Prijedor, e-mail Save Kovačevića bb, Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2006] => stdClass Object ( [id] => 2006 [name] => Institut Goša [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2007] => stdClass Object ( [id] => 2007 [name] => University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Biochemistry and Environmental [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2008] => stdClass Object ( [id] => 2008 [name] => Institut Jean Lamour (UMR 7198 CNRS – Université de Lorraine), Parc de Saurupt, CS50840, F-54011 Nan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2009] => stdClass Object ( [id] => 2009 [name] => Department of Chemistry, University of the Free State, Private Bag X13, Phuthaditjhaba, 9866 South A [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2011] => stdClass Object ( [id] => 2011 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2014] => stdClass Object ( [id] => 2014 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2015] => stdClass Object ( [id] => 2015 [name] => Prirodno-matematički fakultet u Nisu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2016] => stdClass Object ( [id] => 2016 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2017] => stdClass Object ( [id] => 2017 [name] => Institut Goša, Milana Rakića 35, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2019] => stdClass Object ( [id] => 2019 [name] => Centralni institut za konzervaciju, Terazije 26, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2022] => stdClass Object ( [id] => 2022 [name] => Technical University – Sofia, Branch Sliven, Bulgaria [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2023] => stdClass Object ( [id] => 2023 [name] => Academy of Sciences and Arts of B&H, Bistrik 7, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2027] => stdClass Object ( [id] => 2027 [name] => Adeco doo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2028] => stdClass Object ( [id] => 2028 [name] => Srbijagas [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2033] => stdClass Object ( [id] => 2033 [name] => Vilnius Institute for Advanced Studies [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2034] => stdClass Object ( [id] => 2034 [name] => INNOVENT e. V., Biomaterials Department, Pruessingstrasse 27B, D-07745 Jena, Germany [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2036] => stdClass Object ( [id] => 2036 [name] => Univerzitet Ulm, Odeljenje za materijale [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2042] => stdClass Object ( [id] => 2042 [name] => IHTM - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2044] => stdClass Object ( [id] => 2044 [name] => Sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apei [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2045] => stdClass Object ( [id] => 2045 [name] => Dom zdravlja Koceljeva [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2047] => stdClass Object ( [id] => 2047 [name] => School of Architecture and Design, University of Camerino [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2048] => stdClass Object ( [id] => 2048 [name] => Islamic Azad University, UAE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2049] => stdClass Object ( [id] => 2049 [name] => SP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2051] => stdClass Object ( [id] => 2051 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2052] => stdClass Object ( [id] => 2052 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2053] => stdClass Object ( [id] => 2053 [name] => NIS a.d [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2054] => stdClass Object ( [id] => 2054 [name] => Islamic Azad University [desc] =>

I.A.U At a glance

Established in February 1982, Islamic Azad University is one of the fundamental and lasting achievements of the Islamic Revolution aiming at promoting knowledge and culture, providing specialist human resources necessary for the ft„., country, establishing suitable grounds for people to actively participate in developing knowledge and research. 

Throughout its 33 years of operation in different academic, educational, research, and technological areas, 4 million students at various levels of study have graduated. Now some 1.7 million students, more than 30,000 academic members, and 35,000 staff members constitute the operative body of the University. This number of people work or study in more than 440 university branches and centers including Science and Research Campuses, amounting to a total of 20 million square meters.

Scientific Inventions, Discoveries and Innovations 

So far, more than 1394 cases of invention made by academic members, graduates, and students of Islamic Azad University have been registered. A strategic council has been established to support scientific inventions and innovations headed by the vice-president for Research Affairs. Over 2000 invention plans have been received by the council. these plans have been reviewed and sent to be scientifically judged. Three inventions are now in the process of being registered in the US Inventions Office. To introduce the new inventions and innovations, a directory titled ‘Handbook of Invention Registration’ has been compiled and published. 

Research Centers

The University has launched 48 research and technology centers including:

 •  Nano-technology Center
 • Biotechnology Center
 • Plasma Physics Research Center
 • Supreme International Interdisciplinary Research Center
 • Center for Advanced Science and Technology (CAST)
 • Water Research Centers in certain branches
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2055] => stdClass Object ( [id] => 2055 [name] => Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2058] => stdClass Object ( [id] => 2058 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2059] => stdClass Object ( [id] => 2059 [name] => Zavod za obrazovanje odraslih [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2060] => stdClass Object ( [id] => 2060 [name] => Prometej [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2062] => stdClass Object ( [id] => 2062 [name] => Agencija "Expert" Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2063] => stdClass Object ( [id] => 2063 [name] => AGF BL [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2064] => stdClass Object ( [id] => 2064 [name] => Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2065] => stdClass Object ( [id] => 2065 [name] => J.P. Putevi Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2066] => stdClass Object ( [id] => 2066 [name] => Center for Advanced Materials, Qatar University, PO Box 2713, Doha, Qatar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2069] => stdClass Object ( [id] => 2069 [name] => Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2071] => stdClass Object ( [id] => 2071 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2073] => stdClass Object ( [id] => 2073 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2075] => stdClass Object ( [id] => 2075 [name] => Univeristy of Niš, Faculty of Electronic Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2076] => stdClass Object ( [id] => 2076 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2077] => stdClass Object ( [id] => 2077 [name] => Opština Brus [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2078] => stdClass Object ( [id] => 2078 [name] => Republička uprava za inspekcijske poslove, Područno odjeljenje Istočno Sarajevo, Ul. Serdar Janka Vuko [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2079] => stdClass Object ( [id] => 2079 [name] => Ministarstvo bezbjednosti BiH, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2080] => stdClass Object ( [id] => 2080 [name] => MAN COMMERC doo,Svale bb, Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2081] => stdClass Object ( [id] => 2081 [name] => Auto moto savez RS, Knjaza Miloša 29b,Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2082] => stdClass Object ( [id] => 2082 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2083] => stdClass Object ( [id] => 2083 [name] => Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Banja Luka (SOFPN) [desc] =>

 Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka (SOFPN) je studentsko predstavničko tijelo Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. 

Programski ciljevi i zadaci SOFPN-a su: 

 • ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata koji studiraju na Fakultetu političkih nauka. 
 • zastupanje i predstavljanje studenata u postojećim entitetskim i državnim organima upravljanja, te pred ostalim međunarodnim asocijacijama i autoritetima 
 • poboljšanje studentskog standarda i podizanje kvaliteta nastave •uspostavljanje i unapređenje saradnje sa drugim fakultetima i savezima na nivou Univerziteta ili van Univerziteta 
 • razvoj međunarodne saradnje, te punopravno učlanjenje u međunarodne studentske asocijacije, uključujući i razmjene studenata 
 • organizovanje kulturnih, edukativnih, sportskih manifestacija i samofinansirajućih aktivnosti
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2085] => stdClass Object ( [id] => 2085 [name] => University of Salford, Manchester [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2086] => stdClass Object ( [id] => 2086 [name] => Filozofski fakultet Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2087] => stdClass Object ( [id] => 2087 [name] => The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC):: [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2088] => stdClass Object ( [id] => 2088 [name] => Mevlana University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2090] => stdClass Object ( [id] => 2090 [name] => Institut za urbanizam, projektovanje i ekologiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2091] => stdClass Object ( [id] => 2091 [name] => Udruženje ekonomista i menadžera Balkana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2093] => stdClass Object ( [id] => 2093 [name] => Global Network for Socio-economic Rearch and Development [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2094] => stdClass Object ( [id] => 2094 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2095] => stdClass Object ( [id] => 2095 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2097] => stdClass Object ( [id] => 2097 [name] => Arup d.o.o. Vračar-Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2098] => stdClass Object ( [id] => 2098 [name] => Global science and technology forum [desc] =>

Since inception in 2008, GSTF has dedicated itself to promoting research and development, ICT training and certification, and offers an interdisciplinary intellectual platform for scientists, researchers, academics and industry professionals in Asia Pacific to actively consult, network and collaborate with their counterparts across the globe.

Our mission is to be a premier Centre of Excellence by offering strategic management consulting services, a global forum for innovation, training and certifications, publication and collaboration at both regional and international levels through and by the effort of recognizing outstanding scholarly and professional contributions of both individuals and organizations.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2099] => stdClass Object ( [id] => 2099 [name] => BEE Conference [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2100] => stdClass Object ( [id] => 2100 [name] => Geografski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2103] => stdClass Object ( [id] => 2103 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2104] => stdClass Object ( [id] => 2104 [name] => TSM [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2113] => stdClass Object ( [id] => 2113 [name] => MUP RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2116] => stdClass Object ( [id] => 2116 [name] => PMF [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2119] => stdClass Object ( [id] => 2119 [name] => Uciteljski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2122] => stdClass Object ( [id] => 2122 [name] => International Academy of Science, Enigneering and Technology [desc] =>

The International Academy of Science, Engineering and Technology (International ASET Inc.) is a young, growing and independent institution created in 2010 to serve in the matters of education involving science and engineering. Our mission is to promote the rapid dissemination of knowledge within the scientific community and in the public. The Academy also strives to aid in the advancements of science and engineering by organizing thematic conferences on modern technological themes, organizing courses and workshops on modern science and engineering topics, and publishing highly technical journals and books. By doing so, the Academy aims to enhance the body of knowledge and to distribute high-level scientific literature to its many participants.

The Academy is governed and operated by a number of University Professors, Graduates and Undergraduate students. By collaborating with scientists, scholars, researchers, world-renowned institutions and industries, International ASET Inc. is able to grasp a unique understanding involving the requirements and modern trends of academia.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2123] => stdClass Object ( [id] => 2123 [name] => International Academy of Science, Engineering and Technology (International ASET Inc.) [desc] =>

The International Academy of Science, Engineering and Technology (International ASET Inc.) is a young, growing and independent institution created in 2010 to serve in the matters of education involving science and engineering. Our mission is to promote the rapid dissemination of knowledge within the scientific community and in the public. The Academy also strives to aid in the advancements of science and engineering by organizing thematic conferences on modern technological themes, organizing courses and workshops on modern science and engineering topics, and publishing highly technical journals and books. By doing so, the Academy aims to enhance the body of knowledge and to distribute high-level scientific literature to its many participants.

The Academy is governed and operated by a number of University Professors, Graduates and Undergraduate students. By collaborating with scientists, scholars, researchers, world-renowned institutions and industries, International ASET Inc. is able to grasp a unique understanding involving the requirements and modern trends of academia.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2123/ASET-5.jpg [empty] => ) [2126] => stdClass Object ( [id] => 2126 [name] => Veleučilište Velika Gorica [desc] =>

Veleučilište Velika Gorica je visokoobrazovna ustanova koja provodi pet stručnih i tri diplomska specijalistička stručna studija čiji se nastavni programi realiziraju uz pomoć suvremenih tehnologija koje se konstantno nadopunjavaju, obnavljaju te omogućavaju svojim polaznicima lakši prijenos znanja koje će im, izlaskom na tržište rada, osigurati zapošljavanje i napredovanje u poslu, odnosno egzistenciju u nekoj od današnjih suvremenih organizacija.

 

Cilj Veleučilišta Velika Gorica jest da se obrazovanjem studenata u specifičnim područjima struke doprinese općem razvoju sustava obrazovanja te time osigura dovoljna količina i kvaliteta visokoobrazovanog kadra. Potrebu za obrazovanjem određenih kadrova pokazuje konstantna analiza tržišta ljudskih potencijala gdje je ustanovljen nedostatak stručnjaka pojedinih struka zbog čega se na Veleučilištu Velika Gorica provode studiji koji se pojavljuju po prvi puta u obrazovnom procesu ne samo u Hrvatskoj već i u svijetu. Upravo zbog drukčijeg pristupa obrazovanju svojih studenata te stvaranja novih vrijednosti za potrebe gospodarstva, Veleučilište Velika Gorica svrstalo se među prve tri visokoškolske ustanove takvog tipa u Hrvatskoj po broju upisanih studenata.

Trenutno je na Veleučilištu Velika Gorica upisano oko 1500 redovnih i izvanrednih studenata.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2128] => stdClass Object ( [id] => 2128 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2129] => stdClass Object ( [id] => 2129 [name] => Gimnazija Kotor Varos [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2130] => stdClass Object ( [id] => 2130 [name] => Tehnički fakultet ''Mihajlo Pupin'' [desc] =>

Kratak istorijat

U okviru Univerziteta u Novom Sadu, godine 1974. u Zrenjaninu je osnovan Pedagoško-Tehnički fakultet kao visokoobrazovna naučna organizacija za školovanje kadrova za politehničko obrazovanje i vaspitanje. Od 1986. godine Fakultet nosi naziv Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". Pored nastave, vrši i sledeće delatnosti: naučno-istraživacki rad, prenošenje rezultata nauke u cilju racionalizovanja visokog školstva i unapređenja privrede i društva.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2130/tehnicki-fakultet-mihajlo-pupin-zrenjanin-slika-4.jpg [empty] => ) [2131] => stdClass Object ( [id] => 2131 [name] => OŠ "Stevan Sremac" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2132] => stdClass Object ( [id] => 2132 [name] => OŠ ,,Ivan Goran Kovačić''- Niška Banja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2133] => stdClass Object ( [id] => 2133 [name] => zdravstvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2134] => stdClass Object ( [id] => 2134 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2135] => stdClass Object ( [id] => 2135 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2137] => stdClass Object ( [id] => 2137 [name] => FMZ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2138] => stdClass Object ( [id] => 2138 [name] => djsnd nsd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2139] => stdClass Object ( [id] => 2139 [name] => Bt klinika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2140] => stdClass Object ( [id] => 2140 [name] => Fakultet za menadžment u Zaječaru [desc] =>

Fakultet za menadžment u Zaječaru osnovan je 1997. godine kao prvi privatni fakultet u Istočnoj Srbiji, i deo je Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) iz Beograda.

Univerzitet Džon Nezbit je danas najveći privatni univerzitet koji u svom sastavu ima 12 fakulteta i Institut za nove tehnologije. Na ovim institucijama studira preko dvadeset hiljada studenata. 

Godinu dana pre osnivanja Fakulteta za menadžment  u Zaječaru, počela je sa radom Viša škola za menadžment.

Fakultet za menadžment nastao je iz potrebe za školovanjem visokostručnih kadrova sa područja Istočne Srbije. 

Osnivač Fakulteta je prof. dr Mića Jovanović, dobitnik svetskih priznanja za razvoj visokog obrazovanja. 

Fakultet za menadžment, od svog osnivanja do danas obrazuje kadrove iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. Diplomirani studenti uspešno rade i primenjuju stečena znanja u privatnim i državnim kompanijama i javnoj upravi. Jedan broj diplomiranih studenata danas radi u zemljama Evropske unije, SAD, Kanadi, a najbolji studenti fakulteta koji su stekli akademsko zvanje doktora nauka, danas su nastavnici u ovoj visokoškoskoj ustanovi.

Fakultet za menadžment danas ima visoko mesto u obrazovanju, jer na savremenim i modernim studijskim programima studira oko 2000 studenata.

Potvrda dobrog rada je, svakako, i priznanje dodeljeno od strane Internacionalnog naučnog komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION“ kojim je Fakultet svrstan  među 1000 najboljih fakulteta menadžmenta i biznisa u svetu. Fakultet je dobitnik Povelje Kapetan Miša Anastasijević za značajne domete u razvoju visokog obrazovanja i priznanje grada Zaječara, godišnje nagrade za sveukupni doprinos u razvoju grada i opštine. 

Fakultet za menadžment je visokoškolska institucija i akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja. 

Svojim studentima pruža obrazovanje na studijskim programima ekonomije, biznisa i menadžmenta.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2141] => stdClass Object ( [id] => 2141 [name] => Poliklinika Medikol [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2142] => stdClass Object ( [id] => 2142 [name] => dz ub [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2143] => stdClass Object ( [id] => 2143 [name] => JU Bolnica za plućne bolesti i TBC [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2144] => stdClass Object ( [id] => 2144 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2145] => stdClass Object ( [id] => 2145 [name] => Pravni savetnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2146] => stdClass Object ( [id] => 2146 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2147] => stdClass Object ( [id] => 2147 [name] => Zavod za transfuziju krvi Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2148] => stdClass Object ( [id] => 2148 [name] => PMF [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2150] => stdClass Object ( [id] => 2150 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2151] => stdClass Object ( [id] => 2151 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2156] => stdClass Object ( [id] => 2156 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2157] => stdClass Object ( [id] => 2157 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2158] => stdClass Object ( [id] => 2158 [name] => JU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2160] => stdClass Object ( [id] => 2160 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2161] => stdClass Object ( [id] => 2161 [name] => Poljoprivredni institut Republike Srpske [desc] =>

Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka osnovan je 03. jula 1947. godine pod imenom Poljoprivredni zavod. Institut ima sopstvene poslovne objekte i upravnu zgradu, te moderno i funkcionalno opremljene laboratorije, koje omogućavaju Institutu da prati aktuelne naučno-istraživačke tokove u oblasti poljoprivrede. Osim toga, Institut posjeduje i vlastite zemljišne površine i prateću mehanizaciju za izvođenje ogleda i sjemensku proizvodnju, kao i vlastiti doradni centar.

   U cilju efikasnijeg rada, aktivnosti Instituta definisane su kroz rad devet zavoda, i to: Zavod za strna žita, Zavod za kukuruz, Zavod za industrijsko bilje, Zavod za krmno bilje, Zavod za povrtarstvo, Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo, Zavod za zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju, Zavod za agroekologiju i Zavod za stočarstvo.

   Institut obavlja osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja iz oblasti poljoprivrede od opšteg interesa, odnosno strateškog značaja za Republiku Srpsku.

   Institut je respektabilna naučna ustanova sa najdužim naučno-istraživačkim iskustvom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U Institutu trenutno radi 92 radnika od kojih su sedam doktora nauka, osam magistara, jedan master  i 24 sa visokom stručnom spremom. U poslednje tri godine na Institutu je u radni odnos primljeno 16 mladih sa visokom stručnom spremom. Ogledna polja i laboratorije Instituta se koriste za edukaciju i obavljanje prakse studenata Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka. Poslednjih godina, pored domaćih i studenti iz drugih zemalja (na međunarodnoj razmjeni), postdiplomci i doktoranti, na Institutu rade diplomske radove, magistarske teze i doktorske disertacije iz raznih oblasti poljoprivrede. Tako Institut daje značajan doprinos razvoju nauke iz oblasti poljoprivrede u Republici Srpskoj.

   Institut posjeduje vlastite sorte strnih žita, krmnog bilja, industrijskog bilja, povrća i hibride kukuruza. Do sada je Institutu priznato 14 sorti pšenice, jedna sorta ječma, dvije sorte tritikalea, jedna sorta raži, četiri sorte soje, četiri sorte lucerke, dvije sorte smiljkite, četiri sorte trava, jedna sorta graška, jedna sorta paprike i osam hibrida kukuruza. Institut vrši istraživanja na brojnim autohtonim sortama i populacijama.

   Institut posjeduje namjensku mehanizaciju i dobro obučen kadar za eksperimentalna  istraživanja i proizvodnju viših kategorija sjemena ratarskih biljnih vrsta.

   Savremene laboratorije Zavoda za agrohemiju i agroekologiju i Zavoda za zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju predstavljaju osnov za uključivanje Instituta u evropske projekte očuvanja životne sredine i proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane. Naučno-istraživačka djelatnost Instituta odvija se kroz osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja.

   Institut ima i vlastitu kolekciju biljnih gena u kojoj se čuva i održava veliki broj autohtonih sorti, različitih populacija, novih sorti i hibrida gajenih biljaka. Kolekcije biljnih gena predstavljaju izvor neophodnih gena za stvaranje novih sorti i hibrida, a od bogatstva kolekcije biljnih gena zavisi i rad na oplemenjivanju i stvaranju novih sorti.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2162] => stdClass Object ( [id] => 2162 [name] => Udruženje Zdravlje za sve [desc] =>

Udrzženje "Zdravlje za sve" Banja Luka

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2168] => stdClass Object ( [id] => 2168 [name] => EasyConferences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2169] => stdClass Object ( [id] => 2169 [name] => DAKAM [desc] =>

DAKAM, Eastern Mediterranean Academic Research Center, was established in 2010 as a network of scholars from different disciplines with a mission to become a forum where researchers and experts from all over the world could meet in Istanbul and exchange ideas and discuss the future of their field. We form our principles on the basis of a critical perspective, an interdisciplinary approach and social responsibility.

As an independent academic platform, our tasks are to share, publicize and support the academic research in our region. To strengthen the ties between science and society, scientific information has to be delivered freely any limitation. DAKAM aims to create a platform to link different cities in the world, to bring together academy and sector experts and to connect different fields.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2169/dakam8.jpg [empty] => ) [2170] => stdClass Object ( [id] => 2170 [name] => University of Castilla-La Mancha [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2172] => stdClass Object ( [id] => 2172 [name] => “Albanian University”, Tiranë, Albania. - University ”Aleksander Xhuvani” Elbasan, Albania. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2174] => stdClass Object ( [id] => 2174 [name] => Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2177] => stdClass Object ( [id] => 2177 [name] => Faculty of Biotechnical Sciences, University of Bihac [desc] =>

Osnivanje i organizacija studija

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, osnovan je 1998. godine. Biotehnički fakultet je visokoškolska javna ustanova Unsko-sanskog kantona koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno istraživačku djelatnost.

Nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kao diplomski studij, a u toku je i organiziranje postdiplomskih studija za sticanje naučnog stepena magistra bio-tehničkih nauka. Diplomski studij kao trajni proces djelatnosti Fakulteta realizuje se kroz različite oblike nastave za sve predmete utvrđene nastavnim planom i nastavnim programima.

Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih oblika nastavnog rada. Diplomski studij traje 4 godine tj. 8 Semestara.

Studij je do akademske 2005/06. godine bio organiziran na dva odsjeka : Poljoprivredni i Prehrambeni.

Na Poljoprivrednom odsjeku je postojao samo jedan smjer i to opšti. Od akademske 2006/07. godine, Biotehnički fakultet je krenuo sa implementacijom Bolonjske deklaracije i oformio na postojećim odsjecima slijedeće smjerove;

- Poljoprivredni odsjeci:

smjer Ratarstvo-provrtlarstvo
smjer Stočarstvo
smjer Organska poljoprivreda
smjer Voćarstvo-vinogradarstvo
smjer Šumarstvo

- Prehrambeni odsjeci:

smjer Prehrambena tehnologija
smjer Zaštita okoliša

- Šumarski odsjek:

smjer Šumarstvo

Nakon uspješno završenog studija, studenti dobivaju diplomu Bachelor-a poljoprivrede, odnosno prehrambene industrije.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2180] => stdClass Object ( [id] => 2180 [name] => Le Centre national de la recherche scientifique [desc] =>

The National Center for Scientific Research, or CNRS, is a public organization under the responsibility of the French Ministry of Education and Research.

Missions

Founded in 1939 by governmental decree, the CNRS aims to:

- Evaluate and carry out all research capable of advancing knowledge and bringing social, cultural, and economic benefits for society.
- Contribute to the promotion and application of research results.
- Develop scientific information.
- Support research training.
- Participate in the analysis of the national and international scientific climate and its potential for evolution in order to develop a national policy.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2182] => stdClass Object ( [id] => 2182 [name] => Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2183] => stdClass Object ( [id] => 2183 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2190] => stdClass Object ( [id] => 2190 [name] => The National Center for Scientific Research [desc] =>

Founded in 1939 by governmental decree, the CNRS aims to:

- Evaluate and carry out all research capable of advancing knowledge and bringing social, cultural, and economic benefits for society.
- Contribute to the promotion and application of research results.
- Develop scientific information.
- Support research training.
- Participate in the analysis of the national and international scientific climate and its potential for evolution in order to develop a national policy.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2191] => stdClass Object ( [id] => 2191 [name] => Telecom ParisTech [desc] =>

Telecom ParisTech is located in central Paris, in the heart of a rich urban and cultural environment. Our school offers innovative online services such as e-training before arrival and an extended digital working environment on site. It features a cafeteria and two refreshment areas and also offers affordable student accommodation located nearby.

Students have a choice of over 70 clubs and associations to discover or nourish their passions: sports, sailing, tennis, theater, improvisation, music, choir, dance, corporate activities …or oenology!

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2192] => stdClass Object ( [id] => 2192 [name] => Sorbonne University - UPMC [desc] =>

In 2009, UPMC celebrated both the reconstuction of the Zamansky tour and nine centuries of university activity on the site of the Saint Victor Abbey, renowned as a center of Western intellectual renaissance, with a famous library and a training center for clerics.

This school, founded by Guillaume de Champeaux in 1109, played a major role in the intellectual effervescence of the Latin Quarter for several centuries.

Grammar, rhetoric, dialectics, music, arithmetic, geometry, astronomy and even technology were all taught there.

After the Revolution, the site was occupied by various warehouses, then the “halle aux vins” (the Paris wine market), before being reintegrated into the world of research as a part of the Faculty of Science of the University of Paris in 1959.

Under André Malraux’s leadership, the decision on the Albert project and the tower was made in 1963. And nine hundred years later, UPMC continues the quest for knowledge of the highest order, in the heart of Paris.

University Pierre et Marie Curie has come to embody French excellence in science and medicine. The Shanghai 2014 University list ranks UPMC 6th in Europe and 35th in the world.

UPMC carries out high-level research, as attested by the numerous international prizes and awards it has received and its collaborations with more than a hundred overseas universities.

The University is made up of seven UFR (Research and Training Units) in Chemistry, Engineering, Mathematics, Medicine, Physics, Life Science, plus Earth and Environmental Sciences and Biodiversity.

It also incorporates the Ecole polytechnique universitaire, the Paris Astrophysics Institute, the Henri Poincaré Institute and three marine stations at Roscoff, Banyuls-sur-Mer and Villefranche-sur-Mer.

Its laboratories have formed associations with major research bodies and such renowned partners as the CNRS (National Centre for Scientific Research), INSERM (French National Institute for Health and Medical Research), INRA (French National Institute for Agricultural Research), IRD (French Research Institute for Development), IFREMER (French Research Institute for Exploitation of the Sea), CEA (Nuclear Energy Research Centre) and the CNES (French Space Agency).

Built during the fifties and sixties, on the former site of the Halle aux Vins market, the Jussieu campus was designed to symbolise, in the words of the Dean, Marc Zamanski, "the embodiment of scientific thought in the very heart of Paris", the Science Faculty, with its position right in the centre of the Latin Quarter, thus ensuring, "the intellectual and spiritual continuity of the long university heritage of Paris". From 1968, the rapid growth of the Paris Faculty of Sciences led to the creation of several universities. Founded in 1971, Paris 6, its principal heir, shared the Jussieu campus with Paris 7 University and the Institute of Physics of the Earth.

In 1974, the Paris 6 University took on a prestigious legacy, changing its official name to "University Pierre et Marie Curie", to reflect its ongoing endeavours to perpetuate the scientific heritage of these illustrious predecessors.

Currently the largest scientific and medical complex in France, UPMC is involved in every research domain and has an academic reputation of the very highest order, as attested by the numerous awards and prizes that its researchers regularly receive and the many international collaborations it has formed in countries across the five continents.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2193] => stdClass Object ( [id] => 2193 [name] => Laboratoire d'Informatique de Paris 6 [desc] =>

The LIP6, Pierre et Marie Curie University (UPMC) and French National Center for Scientific Research (CNRS), UMR 7606 UPMC - CNRS, is a computer science research laboratory dedicated to the modeling and the resolution of fundamental problems driven by applications, as well as to the implementation and the validation through academic and industrial partnerships.

The LIP6 represents 193 researchers, 26 engineers and administrative staff. It hosts more than 200 PhD students, around 80 post-doctors and non-permanent staff and about a hundred trainees. The research is organized into twenty teams divided into 6 thematic departments: Scientific Computing, DEcision, Systèmes Intelligents Recherche opérationnelle, Databases and machine learning, Networks and Systems, Complex Systems, Systems On Chips. Three teams are common with INRIA Paris - Rocquencourt. The LIP6 currently hosts an ERC "Flow Machines" led by François Pachet and two chairs: Giovanni Pau (UPMC Chair, Atos, Renault: The connected car) and Antoine Joux (Chair UPMC Foundation UPMC: Cryptology).

The scientific production represents more than 400 publications per year. Around sixty theses are defended each year, with 50 patents and softwares resulting. Four faculty members are members of the "Institut Universitaire de France".

The laboratory has recurrent International cooperations within its activities. It maintains close relationships with universities from many countries such as Brazil, the United States, Japan, China and numerous European countries. In addition to academic research, LIP6 has a long history of cooperation with industrial partners within many national, European or international projects.

The lab is deeply involved in teaching its research in master degree. The graduate school of Paris EDITE (Ecole Doctorale d'Informatique, Télécommunication et Electronique de Paris) hosts the PhD students of the laboratory.

Jean-Claude Bajard,
Laboratory manager

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2194] => stdClass Object ( [id] => 2194 [name] => University of Cyprus [desc] =>

University of Cyprus aims to establish itself as a Pioneer Research Institution achieving International Scientific Recognition in European Higher Education, offering Competitive Programmes and to become a Centre of Excellence in the wider Euro - Mediterranean Region.

The main objectives of the University are twofold: the promotion of scholarship and education through teaching and research, and the enhancement of the cultural, social and economic development of Cyprus.

In this context, the University believes that education must provide more than simply accumulation of knowledge. It must also encourage students' active participation in the process of learning and acquisition of those values necessary for responsible involvement in the community. The University sets high standards for all branches of scholarship.

Research is promoted and funded in all departments for its contribution to scholarship in general and for its local and international applications.

The University of Cyprus has formulated a Strategic Plan for its developement in the period 2004-2020. By 2020 the University expects:

that the University campus will be fully operational
to offer programmes of studies in nine faculties (There are currently six faculties)
to enrol a total of 10,000 students (7500 undergraduate and 2500 postgraduate, a ratio of 3:1)
to employ at least 1000 academic and 1000 administrative personnel.

The most important strategic target of the University is the establishment of three new faculties:

Medical School - The University of Cyprus is pleased to announce the opening in September 2013 of its new Medical School
Faculty of Law
Faculty of Fine Arts
Other aims are the continued expansion of existing faculties and departments; greater support for research; increased emphasis on teaching; greater administrative support; formulation of internal evaluation review mechanisms; development of new and reinforcement of already existing activities; development of an e-university; reinforce student support .

The University has established cooperation with both European and Middle East universities. Opportunities for establishing affiliations with universities worldwide are being expected.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2194/kipar-uni6.jpg [empty] => ) [2206] => stdClass Object ( [id] => 2206 [name] => Institute of Public Health, Tirane, ALBANIA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2208] => stdClass Object ( [id] => 2208 [name] => RFP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2209] => stdClass Object ( [id] => 2209 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2210] => stdClass Object ( [id] => 2210 [name] => Rudarski fakultet Prijedor [desc] =>

Rudarsko inženjerstvo predstavlja primjenu inženjerstva i naučnih principa pri istraživanju i ekstrakciji minerala iz zemlje i mora. Zbog toga se pored izučavanja specijalističkih predmeta iz oblasti rudarstva, detaljnije izučavaju i predmeti iz geološke nauke i struke, zatim fundamentalne nauke, inženjerske nauke, inženjersko projektovanje, ekonomika, kompjuterske aplikacije, menadžement, zaštita zdravlja ljudi i okoline, i to sve sa aspekta održivog razvoja. U okviru nastavnog plana i programa na Rudarskom fakultetu u Prijedoru obuhvaćena su savremena teorijska tumačenja odgovarajućih fenomena i procesa u odgovarajućim tehnologijama ekstrakcije mineralnih sirovina i minerala, kao i same tehnologije, istraživačka oprema i mašine, uređaji i mehanizacija koje se koriste u savremenom rudarstvu.

Rudarski fakultet u Prijedoru je jedini fakultet koji školuje kadrove iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina sa znanjem i vještinama da mogu da obavljaju sve visokostručne poslove iz sektora mineralnih sirovina.

Studijski program Rudarstvo na Rudarskom fakultetu u Prijedoru ima jasno i nedvo­smi­sleno formulisanu svrhu, ciljeve i ishode učenja i usmjeren je na sticanje akademskog zvanja: diplomirani inženjer rudarstva 240 ECTS bodova, i master rudarstva sa 300 ECTS bodova

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2210/rudarski9.jpg [empty] => ) [2213] => stdClass Object ( [id] => 2213 [name] => European Center of Sustainable Development [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2214] => stdClass Object ( [id] => 2214 [name] => PU "Vrabac" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2218] => stdClass Object ( [id] => 2218 [name] => PROTAC d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2219] => stdClass Object ( [id] => 2219 [name] => University of Zagreb, Faculty of Metallurgy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2223] => stdClass Object ( [id] => 2223 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2232] => stdClass Object ( [id] => 2232 [name] => AGGF [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2234] => stdClass Object ( [id] => 2234 [name] => Centar za forenzička istraživanja doo Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2236] => stdClass Object ( [id] => 2236 [name] => Agens [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2239] => stdClass Object ( [id] => 2239 [name] => Tehničko ekološki zavod [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2240] => stdClass Object ( [id] => 2240 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2242] => stdClass Object ( [id] => 2242 [name] => Zavod VOZIM [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2247] => stdClass Object ( [id] => 2247 [name] => Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2248] => stdClass Object ( [id] => 2248 [name] => Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2249] => stdClass Object ( [id] => 2249 [name] => Grad Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2250] => stdClass Object ( [id] => 2250 [name] => Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2251] => stdClass Object ( [id] => 2251 [name] => Inženjerska komora Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2253] => stdClass Object ( [id] => 2253 [name] => JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2254] => stdClass Object ( [id] => 2254 [name] => Farmaceutski fakultet u Sarajevu, BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2263] => stdClass Object ( [id] => 2263 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2264] => stdClass Object ( [id] => 2264 [name] => "Geoput" d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2267] => stdClass Object ( [id] => 2267 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2269] => stdClass Object ( [id] => 2269 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2270] => stdClass Object ( [id] => 2270 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2272] => stdClass Object ( [id] => 2272 [name] => GO Savski venac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2273] => stdClass Object ( [id] => 2273 [name] => Visoka tehnička škola Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2281] => stdClass Object ( [id] => 2281 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2283] => stdClass Object ( [id] => 2283 [name] => Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2288] => stdClass Object ( [id] => 2288 [name] => University of Waterloo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2295] => stdClass Object ( [id] => 2295 [name] => Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Tehnički fakultet, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2298] => stdClass Object ( [id] => 2298 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2301] => stdClass Object ( [id] => 2301 [name] => University of Novi Sad, Faculty of Natural Sciences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2303] => stdClass Object ( [id] => 2303 [name] => IQPC [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2310] => stdClass Object ( [id] => 2310 [name] => Tigar A.D., Pirot [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2313] => stdClass Object ( [id] => 2313 [name] => AMSS-Centar za motorna vozila [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2315] => stdClass Object ( [id] => 2315 [name] => Ulm University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2317] => stdClass Object ( [id] => 2317 [name] => Customer Experience Network [desc] =>

The CX Network is an online community for global customer experience, service, insight and marketing professionals who are leveraging customer management strategies to increase customer acquisition and loyalty, whilst driving increased profits across the entire organisation.

At the CX Network we’re dedicated to providing members with an exclusive learning environment, community and resource hub where you can share ideas, best practice and solutions for your greatest customer challenges.

You will receive expert commentary, tools and resources developed by experienced customer management professionals and industry insiders. With a growing membership and global portfolio of events, the CX Network ensures you keep your finger on the pulse by delivering you with practical and strategic advice to help you achieve your business goals.

The combination of live events, webinars and online information resources provide customer management leaders with unique learning and networking opportunities. Wherever you are on your customer strategy journey; share your experiences, knowledge and expertise with the CX Network ’s global community today.

Joining the network is free and offers the following benefits:

 • Access to expertly produced webinars, whitepapers, infographics, industry reports,  case studies, videos, podcasts and more
 • Up-to-date reports and current  content from leading analysts in the customer management space
 • Weekly newsletters with a round up of the latest content and professional development resources available online
 • Exclusive invitations and offers to attend our global customer management and marketing events
 • Networking opportunities with an extensive community of customer management decision-makers
[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2318] => stdClass Object ( [id] => 2318 [name] => Center for Advanced Materials [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2319] => stdClass Object ( [id] => 2319 [name] => J.P."DEP-OT"d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2320] => stdClass Object ( [id] => 2320 [name] => Javna agencija RS za varnost prometa [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2325] => stdClass Object ( [id] => 2325 [name] => Faculty of Medicine, University of Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2326] => stdClass Object ( [id] => 2326 [name] => General Hospital Gradiška, Gradiška, Republic of Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2327] => stdClass Object ( [id] => 2327 [name] => University Clinical Centre Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2329] => stdClass Object ( [id] => 2329 [name] => Community Health Centre Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2335] => stdClass Object ( [id] => 2335 [name] => Faculty of Design [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2337] => stdClass Object ( [id] => 2337 [name] => Durres Regional Hospital [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2345] => stdClass Object ( [id] => 2345 [name] => Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2349] => stdClass Object ( [id] => 2349 [name] => Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Studentski trg 12, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2352] => stdClass Object ( [id] => 2352 [name] => lumina doo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2354] => stdClass Object ( [id] => 2354 [name] => Alumina doo, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2356] => stdClass Object ( [id] => 2356 [name] => Sultan Qaboos University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2357] => stdClass Object ( [id] => 2357 [name] => CongressMed [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2359] => stdClass Object ( [id] => 2359 [name] => Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2367] => stdClass Object ( [id] => 2367 [name] => University of Granada [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2386] => stdClass Object ( [id] => 2386 [name] => Institut IMS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2390] => stdClass Object ( [id] => 2390 [name] => University of Nis, Faculty of Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2394] => stdClass Object ( [id] => 2394 [name] => University Union Nikola Tesla, Faculty of Construction Management, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2395] => stdClass Object ( [id] => 2395 [name] => International technology Management Academy, Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2396] => stdClass Object ( [id] => 2396 [name] => JU Veterinarski institut [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2399] => stdClass Object ( [id] => 2399 [name] => FAKULTETA ZA DIZAJN, TRZIN [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2400] => stdClass Object ( [id] => 2400 [name] => Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu ži [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2406] => stdClass Object ( [id] => 2406 [name] => Tehnosint [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2408] => stdClass Object ( [id] => 2408 [name] => Institute of metrology of Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2409] => stdClass Object ( [id] => 2409 [name] => University of Banja Luka, Faculty of Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2410] => stdClass Object ( [id] => 2410 [name] => University of Alicante [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2411] => stdClass Object ( [id] => 2411 [name] => Agricultural institut RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2419] => stdClass Object ( [id] => 2419 [name] => Bimal dd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2420] => stdClass Object ( [id] => 2420 [name] => MI ''DIM-DIM'' d.o.o., Laktaši, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2421] => stdClass Object ( [id] => 2421 [name] => Institut za javno zdravstvo Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2430] => stdClass Object ( [id] => 2430 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2436] => stdClass Object ( [id] => 2436 [name] => Charles University, Faculty of Mathematics and Physics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2438] => stdClass Object ( [id] => 2438 [name] => Institut za akrditovanje BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2439] => stdClass Object ( [id] => 2439 [name] => University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2441] => stdClass Object ( [id] => 2441 [name] => Ukrainan engineering pedagogics academy, Department of Informatics and computer technologies, Univer [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2445] => stdClass Object ( [id] => 2445 [name] => VŠTP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2451] => stdClass Object ( [id] => 2451 [name] => University in Sarajevo, Faculty of Pharmacy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2452] => stdClass Object ( [id] => 2452 [name] => Evropski Univerzitet Republika Macedoniji [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2455] => stdClass Object ( [id] => 2455 [name] => Universität Regensburg [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2456] => stdClass Object ( [id] => 2456 [name] => Karl Franzens Universität, Graz [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2457] => stdClass Object ( [id] => 2457 [name] => Evropski Univerzitet Republika Makedonija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2458] => stdClass Object ( [id] => 2458 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2460] => stdClass Object ( [id] => 2460 [name] => Inlas d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2461] => stdClass Object ( [id] => 2461 [name] => Visoka građevinsko - geodetska škola Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2462] => stdClass Object ( [id] => 2462 [name] => Univerzitet u Istocnom Sarajevu, Pedagoski fakultet Bijeljina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2464] => stdClass Object ( [id] => 2464 [name] => Republički zavod za statistiku Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2469] => stdClass Object ( [id] => 2469 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2476] => stdClass Object ( [id] => 2476 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2481] => stdClass Object ( [id] => 2481 [name] => Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2485] => stdClass Object ( [id] => 2485 [name] => PHI Institute of Dentistry, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2486] => stdClass Object ( [id] => 2486 [name] => NanoLab, Centar za kvantnu teorijsku fiziku, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2490] => stdClass Object ( [id] => 2490 [name] => Visoka zdravstvena skola strukovnih studija u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2494] => stdClass Object ( [id] => 2494 [name] => Faculty of Technology, University of Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2497] => stdClass Object ( [id] => 2497 [name] => University of Zagreb Faculty of Graphic Arts [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2504] => stdClass Object ( [id] => 2504 [name] => Krajina Klas d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2507] => stdClass Object ( [id] => 2507 [name] => Univerzitetski klinicki centar Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2510] => stdClass Object ( [id] => 2510 [name] => Jožef Stefan Institute Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2514] => stdClass Object ( [id] => 2514 [name] => University Hospital Centre [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2518] => stdClass Object ( [id] => 2518 [name] => Zavod za stomatologiju Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2527] => stdClass Object ( [id] => 2527 [name] => Fakulteta za strojnštvo, Univerza v Mariboru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2530] => stdClass Object ( [id] => 2530 [name] => Institute of Food Technology, University of Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2533] => stdClass Object ( [id] => 2533 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2534] => stdClass Object ( [id] => 2534 [name] => Vodovod.ad. [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2535] => stdClass Object ( [id] => 2535 [name] => UPS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2536] => stdClass Object ( [id] => 2536 [name] => Univerzitet za poslovne studije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2540] => stdClass Object ( [id] => 2540 [name] => JU Veterinarski institut Republike Srpske, „Dr Vaso Butozan“, Branka Radičevića 18 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2541] => stdClass Object ( [id] => 2541 [name] => JZU Institut za javno zdravstvo RS, Regionalni centar Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2542] => stdClass Object ( [id] => 2542 [name] => D.o.o. Smrčak, Karakaj bb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2545] => stdClass Object ( [id] => 2545 [name] => Lebedev Institute, Moscow [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2547] => stdClass Object ( [id] => 2547 [name] => High technical school, Požarevac, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2551] => stdClass Object ( [id] => 2551 [name] => Public Company [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2553] => stdClass Object ( [id] => 2553 [name] => Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2559] => stdClass Object ( [id] => 2559 [name] => Zdravlje Actavis, Leskovac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2567] => stdClass Object ( [id] => 2567 [name] => Jugoalat d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2575] => stdClass Object ( [id] => 2575 [name] => Saobraćajni fakultet Doboj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2582] => stdClass Object ( [id] => 2582 [name] => Dunav a.d. Grocka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2585] => stdClass Object ( [id] => 2585 [name] => CIS Institut [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2587] => stdClass Object ( [id] => 2587 [name] => University of Tirana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2593] => stdClass Object ( [id] => 2593 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2594] => stdClass Object ( [id] => 2594 [name] => JZU Dom Zdravlja,Kozarska Dubica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2598] => stdClass Object ( [id] => 2598 [name] => Nikola Tesla Belgrade University, Faculty of Business and Industrial Management Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2604] => stdClass Object ( [id] => 2604 [name] => Agricultural Institute of Una­Sana Canton, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2605] => stdClass Object ( [id] => 2605 [name] => University of Bihać, School of Health Studies, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2606] => stdClass Object ( [id] => 2606 [name] => University of Sarajevo, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2621] => stdClass Object ( [id] => 2621 [name] => OOO [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2622] => stdClass Object ( [id] => 2622 [name] => Pedagoški klub Tivat [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2623] => stdClass Object ( [id] => 2623 [name] => Apelacioni sud u Nišu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2624] => stdClass Object ( [id] => 2624 [name] => Ludwig Pfeiffer d.o.o. Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2629] => stdClass Object ( [id] => 2629 [name] => Institut za građevinarstvo „IG“ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2631] => stdClass Object ( [id] => 2631 [name] => Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2633] => stdClass Object ( [id] => 2633 [name] => Institut za proučavanje lekovitog bilja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2634] => stdClass Object ( [id] => 2634 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2635] => stdClass Object ( [id] => 2635 [name] => Slovenian Gymnastics Federation [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2637] => stdClass Object ( [id] => 2637 [name] => AGF Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2638] => stdClass Object ( [id] => 2638 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2639] => stdClass Object ( [id] => 2639 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2640] => stdClass Object ( [id] => 2640 [name] => PU Moje Detinjstvo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2643] => stdClass Object ( [id] => 2643 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2644] => stdClass Object ( [id] => 2644 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2649] => stdClass Object ( [id] => 2649 [name] => Univerzitet u Bihaću [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2651] => stdClass Object ( [id] => 2651 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2655] => stdClass Object ( [id] => 2655 [name] => Leburic Komerc d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2657] => stdClass Object ( [id] => 2657 [name] => Municipality of Tetovo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2659] => stdClass Object ( [id] => 2659 [name] => Gorenje d.d. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2662] => stdClass Object ( [id] => 2662 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2665] => stdClass Object ( [id] => 2665 [name] => T.P. "Brčko gas" d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2671] => stdClass Object ( [id] => 2671 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2672] => stdClass Object ( [id] => 2672 [name] => Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2680] => stdClass Object ( [id] => 2680 [name] => Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2681] => stdClass Object ( [id] => 2681 [name] => Univerzitet u Tuzli [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2685] => stdClass Object ( [id] => 2685 [name] => Tehnički pregled vozila "Brčko gas" d.o.o. PJ Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2688] => stdClass Object ( [id] => 2688 [name] => Centar za vid Vizija Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2689] => stdClass Object ( [id] => 2689 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2690] => stdClass Object ( [id] => 2690 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2692] => stdClass Object ( [id] => 2692 [name] => Medzunaroden Unoiverzitet vo Struga [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2693] => stdClass Object ( [id] => 2693 [name] => Higher technical education in Hunedoara in industrial and historical context munincipiului [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2694] => stdClass Object ( [id] => 2694 [name] => Nacionalni centar za prevenciju povreda i promociju bezbednosti [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2695] => stdClass Object ( [id] => 2695 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2697] => stdClass Object ( [id] => 2697 [name] => The University of Montenegro [desc] =>

The University of Montenegro is situated in ten Montenegrin towns: Podgorica, Nikšic, Cetinje, Kotor, Herceg Novi, Bar, Bijelo Polje, Budva, Pljevlja and Berane and includes 20 faculties, three institutes and two independent study programmes.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2697/p1a25uppue1jce140o1uaa1hut1mfo9.JPG [empty] => ) [2698] => stdClass Object ( [id] => 2698 [name] => Fakultet za bezbjednost i zaštitu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2699] => stdClass Object ( [id] => 2699 [name] => JU Mješovita srednja saobraćajna škola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2701] => stdClass Object ( [id] => 2701 [name] => Pedagoški fakultet u Vranju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2702] => stdClass Object ( [id] => 2702 [name] => TAMI [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2704] => stdClass Object ( [id] => 2704 [name] => OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2705] => stdClass Object ( [id] => 2705 [name] => Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2706] => stdClass Object ( [id] => 2706 [name] => Faculty of Management, Comenius University in Bratislava [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2706/1a291e_820e5233fccd445da77008af99a1f1e3-mv2.jpg [empty] => ) [2710] => stdClass Object ( [id] => 2710 [name] => Petroleum – Gas University of PLOIEŞTI [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2711] => stdClass Object ( [id] => 2711 [name] => IEEE Communications Society Lebanon Chapter [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2714] => stdClass Object ( [id] => 2714 [name] => Omni Consulting Co. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2719] => stdClass Object ( [id] => 2719 [name] => Rudarski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2721] => stdClass Object ( [id] => 2721 [name] => Balkanska akademija rudarskih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2722] => stdClass Object ( [id] => 2722 [name] => Savez inženjera rudara i geologa Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2724] => stdClass Object ( [id] => 2724 [name] => Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2725] => stdClass Object ( [id] => 2725 [name] => Fakultet inženjerskih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2726] => stdClass Object ( [id] => 2726 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2727] => stdClass Object ( [id] => 2727 [name] => Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2728] => stdClass Object ( [id] => 2728 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2729] => stdClass Object ( [id] => 2729 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2733] => stdClass Object ( [id] => 2733 [name] => FTN [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2734] => stdClass Object ( [id] => 2734 [name] => MOPAR Service, Parts & Customer care [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2735] => stdClass Object ( [id] => 2735 [name] => Bekto Preciza [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2738] => stdClass Object ( [id] => 2738 [name] => Fakultet za strateški i operativni menadžment [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2741] => stdClass Object ( [id] => 2741 [name] => Mechanical Engineering Faculty, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2743] => stdClass Object ( [id] => 2743 [name] => Yura Corporation d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2744] => stdClass Object ( [id] => 2744 [name] => Zastava oružje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2745] => stdClass Object ( [id] => 2745 [name] => Komisija za koncesije RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2746] => stdClass Object ( [id] => 2746 [name] => Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2747] => stdClass Object ( [id] => 2747 [name] => FFaculty of Mechanical Engineering Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2748] => stdClass Object ( [id] => 2748 [name] => Mašinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2750] => stdClass Object ( [id] => 2750 [name] => Univerzitet "Sv. Ivan Rilski" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2751] => stdClass Object ( [id] => 2751 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2752] => stdClass Object ( [id] => 2752 [name] => Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2753] => stdClass Object ( [id] => 2753 [name] => Rudarski institut Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2754] => stdClass Object ( [id] => 2754 [name] => Naravnoslovnotehniška fakulteta Ljubljana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2756] => stdClass Object ( [id] => 2756 [name] => Rudarsko-geološki fakultet "Sv. Ivan Rilski" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2758] => stdClass Object ( [id] => 2758 [name] => National Technical University of Athens, Zografou, Heroon Polytechniou [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2761] => stdClass Object ( [id] => 2761 [name] => Tiktit Univercity [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2765] => stdClass Object ( [id] => 2765 [name] => Public enterprice Strezevo Bitola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2770] => stdClass Object ( [id] => 2770 [name] => Energoinvest d.d. - Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2771] => stdClass Object ( [id] => 2771 [name] => Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2773] => stdClass Object ( [id] => 2773 [name] => Institut [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2778] => stdClass Object ( [id] => 2778 [name] => ifp Energies nouvelles [desc] =>

IFP Energies nouvelles is a public-sector research, innovation and training center active in the fields of energy, transport and the environment.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2784] => stdClass Object ( [id] => 2784 [name] => The University of Wester Australia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2788] => stdClass Object ( [id] => 2788 [name] => Faculty of Technical Sciences, University of Priština [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2800] => stdClass Object ( [id] => 2800 [name] => Krampitz d.o.o. Brod [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2801] => stdClass Object ( [id] => 2801 [name] => EastCode [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2810] => stdClass Object ( [id] => 2810 [name] => University of Nis, Faculty of Occupational Safety [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2812] => stdClass Object ( [id] => 2812 [name] => MF Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2813] => stdClass Object ( [id] => 2813 [name] => Masinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2816] => stdClass Object ( [id] => 2816 [name] => University of Kragujevac, Faculty of Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2818] => stdClass Object ( [id] => 2818 [name] => Faculty of Mechanical Engineerning [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2820] => stdClass Object ( [id] => 2820 [name] => Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2821] => stdClass Object ( [id] => 2821 [name] => Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2822] => stdClass Object ( [id] => 2822 [name] => FSR Sveučilište u Mostaru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2824] => stdClass Object ( [id] => 2824 [name] => JZU univerzitetski klinicki centar Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2828] => stdClass Object ( [id] => 2828 [name] => National Museum of Contemporary History [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2829] => stdClass Object ( [id] => 2829 [name] => Galerija Matice Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2830] => stdClass Object ( [id] => 2830 [name] => Faculty of Geology and Mine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2837] => stdClass Object ( [id] => 2837 [name] => HIDRIA d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2838] => stdClass Object ( [id] => 2838 [name] => Instutute Josef Stefan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2839] => stdClass Object ( [id] => 2839 [name] => Faculty of Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2840] => stdClass Object ( [id] => 2840 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2842] => stdClass Object ( [id] => 2842 [name] => University of Western Australia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2844] => stdClass Object ( [id] => 2844 [name] => Cyprus University of Technology [desc] =>

Copyright Notice
All graphics, photographs, and text of the Cyprus University of Technology Home Page and connected pages displaying the Cyprus University of Technology logotype are copyrighted and/or trademarked by Cyprus University of Technology. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.

Photographs
Unless otherwise noted, the photographic images contained on these pages are property of the Cyprus University of Technology.

If you would like permission to use these images or would like to order prints, you can request information via E-mail at press.officecut.ac.cy or via telephone at +357 25 00 2538.

Trademarks, and Licensed Graphics
Logos and graphics relating to the university are subject to licensing agreements. If you have questions about legal use of these items, contact +357 25 00 2500.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2844/cyprus111.jpg [empty] => ) [2845] => stdClass Object ( [id] => 2845 [name] => University of Toronto Scarborough [desc] =>

An anchor institution in the eastern GTA, U of T Scarborough combines the intimacy of a close-knit campus, the breadth of the liberal arts and the depth and rigor of one of the world’s best research universities.

Fostering a vibrant culture of community engagement, U of T Scarborough students cross academic as well as geographic boundaries in their pursuit of knowledge.

The dynamic campus life features more than 150 student groups. Located next to popular natural landmarks in Toronto’s greenest area, U of T Scarborough is situated in one of Toronto’s most diverse and multicultural neighbourhoods. New buildings by award-winning architects characterize U of T Scarborough's transformational growth.

The Toronto Pan Am Sports Centre—a world-class fitness and training centre—represents Canada’s largest investment in amateur sport infrastructure, opened to U of T Scarborough students and the community in September 2014, and hosted events for the 2015 Pan Am Parapan American Games.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2845/toronto3.jpg [empty] => ) [2846] => stdClass Object ( [id] => 2846 [name] => Library and Information Services [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2848] => stdClass Object ( [id] => 2848 [name] => European Health Psychology Society [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2849] => stdClass Object ( [id] => 2849 [name] => University of Padova [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2850] => stdClass Object ( [id] => 2850 [name] => Movisens [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2851] => stdClass Object ( [id] => 2851 [name] => Wroclawski University of Science and Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2852] => stdClass Object ( [id] => 2852 [name] => OSA - The Optical Society [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2853] => stdClass Object ( [id] => 2853 [name] => ETH Zurich [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2854] => stdClass Object ( [id] => 2854 [name] => TU/e [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2855] => stdClass Object ( [id] => 2855 [name] => University of Wolverhampton [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2856] => stdClass Object ( [id] => 2856 [name] => SEiT Lab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2857] => stdClass Object ( [id] => 2857 [name] => ART+DESIGN elearning lab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2859] => stdClass Object ( [id] => 2859 [name] => Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2863] => stdClass Object ( [id] => 2863 [name] => OCSDNet 2017 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2865] => stdClass Object ( [id] => 2865 [name] => KONE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2866] => stdClass Object ( [id] => 2866 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2867] => stdClass Object ( [id] => 2867 [name] => Republic Hydrometeorological Institute, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2870] => stdClass Object ( [id] => 2870 [name] => Masinski fakultet - Skopje, Makedonija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2872] => stdClass Object ( [id] => 2872 [name] => Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2881] => stdClass Object ( [id] => 2881 [name] => Municipality Gusinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2890] => stdClass Object ( [id] => 2890 [name] => Optik profesional [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2894] => stdClass Object ( [id] => 2894 [name] => Hacettepe University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2896] => stdClass Object ( [id] => 2896 [name] => Ministry of interior of the Republic of Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2898] => stdClass Object ( [id] => 2898 [name] => Univerzitet Sv. Kliment Ohridski Tehnički fakultet Bitolj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2899] => stdClass Object ( [id] => 2899 [name] => ZP "Rudnik i Termoelektrana" a.d. Ugljevik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2901] => stdClass Object ( [id] => 2901 [name] => Tehnički fakultet Bor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2904] => stdClass Object ( [id] => 2904 [name] => MDR d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2905] => stdClass Object ( [id] => 2905 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2906] => stdClass Object ( [id] => 2906 [name] => Faculty of natural and technical sciences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2907] => stdClass Object ( [id] => 2907 [name] => University of Goce Delcev, Faculty of natural and technical sciences [desc] =>

The Faculty of Natural and Technical Sciences includes a large number of attractive study programmes in all three cycles of studies. The students that study at the Faculty of Natural and Technical Sciences acquire high competences, knowledge and skills that are required in modern companies. The practice during studies, the cooperation with the businesses and the experienced teaching staff are the three basic elements that surely enable students to obtain high competences that are relevant not only in the domestic, but in the international labor market as well. The Faculty of Natural and Technical Sciences is the right choice for every young person.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2914] => stdClass Object ( [id] => 2914 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2917] => stdClass Object ( [id] => 2917 [name] => EPS Group [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2918] => stdClass Object ( [id] => 2918 [name] => NANR National Agenci of Natural Resources [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2928] => stdClass Object ( [id] => 2928 [name] => Politehnički Fakultet Zenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2929] => stdClass Object ( [id] => 2929 [name] => FKL [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2930] => stdClass Object ( [id] => 2930 [name] => klinicki centar republike srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2931] => stdClass Object ( [id] => 2931 [name] => EPCG [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2933] => stdClass Object ( [id] => 2933 [name] => Vojnotehnički Institut Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2936] => stdClass Object ( [id] => 2936 [name] => KBC Zemun [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2937] => stdClass Object ( [id] => 2937 [name] => TMF Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2941] => stdClass Object ( [id] => 2941 [name] => MB GAMMA TRADE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2944] => stdClass Object ( [id] => 2944 [name] => Rudarski institut Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2945] => stdClass Object ( [id] => 2945 [name] => Belkal d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2947] => stdClass Object ( [id] => 2947 [name] => PZU Očna poliklinika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2948] => stdClass Object ( [id] => 2948 [name] => L'loyds Register Quality Assurance [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2950] => stdClass Object ( [id] => 2950 [name] => Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2951] => stdClass Object ( [id] => 2951 [name] => ZU Dr Vlajko Lukic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2955] => stdClass Object ( [id] => 2955 [name] => Ministarstvo finansija, Poreska uprava [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2957] => stdClass Object ( [id] => 2957 [name] => HM Invaders [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2959] => stdClass Object ( [id] => 2959 [name] => Textile College of Applied Studies, Leskovac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2962] => stdClass Object ( [id] => 2962 [name] => Institut za ispitivanje materijala Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2965] => stdClass Object ( [id] => 2965 [name] => ARHING [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2966] => stdClass Object ( [id] => 2966 [name] => International University of Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2967] => stdClass Object ( [id] => 2967 [name] => IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) [desc] =>

IUFRO - THE INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS IUFRO

is "the" global network for forest science cooperation. It unites more than 15,000 scientists in almost 700 Member Organizations in over 110 countries, and is a member of ICSU. Scientists cooperate in IUFRO on a voluntary basis.


OUR MISSION

to advance research excellence and knowledge sharing, and to foster the development of science-based solutions to forest-related challenges for the benefit of forests and people worldwide.

In pursuing this Mission, IUFRO has identified three strategic goals and related objectives for the period 2015-2019 which support IUFRO as well as its members (see IUFRO's Strategy).

Forest and Forest Product Research
IUFRO is open to all individuals and organizations dedicated to forest and forest products research and related disciplines. It is a non-profit, non-governmental and non-discriminatory organization with a long tradition dating back to 1892.


OUR STAKEHOLDERS

are research organizations, universities and individual scientists, NGOs, decision making authorities, forest land-owners and other people who depend on forests.

Networking
IUFRO attains its objectives by networking activities including the generation, exchange and dissemination of scientific knowledge, the provision of access to relevant information, and the assistance to scientists and institutions to strengthen their research capacities.


OUR VISION

as the global network for forest-related research, is to serve the needs of all forest researchers and decision makers.

IUFRO
is exceptional, because  it is the only world-wide international organization devoted to forests and related sciences. It contributes to the promotion of science in the formulation of forest-related policies.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/2967/iunfro-15.jpg [empty] => ) [2968] => stdClass Object ( [id] => 2968 [name] => ZU Dr Dobrijević [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2970] => stdClass Object ( [id] => 2970 [name] => Očna kuća Oculus [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2975] => stdClass Object ( [id] => 2975 [name] => Samostalni istraživač [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2976] => stdClass Object ( [id] => 2976 [name] => UKC RS Banajluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2978] => stdClass Object ( [id] => 2978 [name] => Klinika za očne bolesti UKC RS Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2980] => stdClass Object ( [id] => 2980 [name] => Dom Zdravlja Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2981] => stdClass Object ( [id] => 2981 [name] => UKCRS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2986] => stdClass Object ( [id] => 2986 [name] => JZU Bolnica Istocno Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2990] => stdClass Object ( [id] => 2990 [name] => UKC Bl [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2992] => stdClass Object ( [id] => 2992 [name] => Klinika zaočne bolesti, KCS, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2997] => stdClass Object ( [id] => 2997 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [2999] => stdClass Object ( [id] => 2999 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3002] => stdClass Object ( [id] => 3002 [name] => Specijalna hirurška bolnica iz oblasti oftalmologije “Medicolaser” Banja Luka, Republika Srpska, Bos [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3008] => stdClass Object ( [id] => 3008 [name] => JP PEU Resavica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3012] => stdClass Object ( [id] => 3012 [name] => Mitas d.o.o [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3013] => stdClass Object ( [id] => 3013 [name] => Faculty of Natural Science and Mathematics, University of Priština [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3020] => stdClass Object ( [id] => 3020 [name] => RGP d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3027] => stdClass Object ( [id] => 3027 [name] => Premogovnik Velenje d.d. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3034] => stdClass Object ( [id] => 3034 [name] => RGP d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3036] => stdClass Object ( [id] => 3036 [name] => Etno centar Gegula [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3038] => stdClass Object ( [id] => 3038 [name] => National Agency of Natural Resources [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3040] => stdClass Object ( [id] => 3040 [name] => OPŠTINA VRNjAČKA BANjA I ETNO CENTAR GEGULA - CENTAR ZA USPEŠNI RAZVOJ PORODIČNE POLjOPRIVREDE I TURIZM [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3042] => stdClass Object ( [id] => 3042 [name] => UDRUŽENjE POSLOVNIH ŽENA ,,ILINKA ILIĆ“, KRALjEVO [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3043] => stdClass Object ( [id] => 3043 [name] => CENTAR ZA STRATEŠKA ISTRAŽIVANjA NACIONALNE BEZBEDNOSTI, BEOGRAD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3044] => stdClass Object ( [id] => 3044 [name] => Hellenic Society of Rheology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3045] => stdClass Object ( [id] => 3045 [name] => Faculty of Geology and Mining [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3047] => stdClass Object ( [id] => 3047 [name] => Pavlović turs d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3048] => stdClass Object ( [id] => 3048 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3049] => stdClass Object ( [id] => 3049 [name] => University of Mining and Geology "St. Ivan Rilski" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3050] => stdClass Object ( [id] => 3050 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3052] => stdClass Object ( [id] => 3052 [name] => Uni Stuttgart [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3054] => stdClass Object ( [id] => 3054 [name] => Unicersitzy of Belgrade Faciulty of Forestry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3055] => stdClass Object ( [id] => 3055 [name] => NOAC Ltd. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3056] => stdClass Object ( [id] => 3056 [name] => Geology and Mining Faculty [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3058] => stdClass Object ( [id] => 3058 [name] => Ustavni sud BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3060] => stdClass Object ( [id] => 3060 [name] => Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3064] => stdClass Object ( [id] => 3064 [name] => University of Belgrade, Faculty of Physics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3068] => stdClass Object ( [id] => 3068 [name] => Physics Faculty [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3073] => stdClass Object ( [id] => 3073 [name] => Grad Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3074] => stdClass Object ( [id] => 3074 [name] => Jankovic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3075] => stdClass Object ( [id] => 3075 [name] => Pravosudna akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3081] => stdClass Object ( [id] => 3081 [name] => Opština Stanari [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3082] => stdClass Object ( [id] => 3082 [name] => ddd@unibl.org [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3085] => stdClass Object ( [id] => 3085 [name] => Fizički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3090] => stdClass Object ( [id] => 3090 [name] => Univerzitet UNION - Nikola Tesla Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3094] => stdClass Object ( [id] => 3094 [name] => ArcelorMittal Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3095] => stdClass Object ( [id] => 3095 [name] => Hydro-Quebec’s Research Institute (IREQ) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3098] => stdClass Object ( [id] => 3098 [name] => COMSAR ENERGY REPUBLIC OF SRPSKA d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3101] => stdClass Object ( [id] => 3101 [name] => J.P. Srbijagas [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3102] => stdClass Object ( [id] => 3102 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3104] => stdClass Object ( [id] => 3104 [name] => EPS, RB "Kolubara" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3107] => stdClass Object ( [id] => 3107 [name] => Uludag University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3108] => stdClass Object ( [id] => 3108 [name] => Ministry of Energy and Industry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3109] => stdClass Object ( [id] => 3109 [name] => Devoll Hydropower Project.Statkraft, Albania [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3111] => stdClass Object ( [id] => 3111 [name] => Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3113] => stdClass Object ( [id] => 3113 [name] => Rudnici boksita Jajce d.d. Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3117] => stdClass Object ( [id] => 3117 [name] => VISER [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3123] => stdClass Object ( [id] => 3123 [name] => Udruženje “Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost“ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3125] => stdClass Object ( [id] => 3125 [name] => IEEE Cyprus Section [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3126] => stdClass Object ( [id] => 3126 [name] => KIOS Research and Innovation center of Excellence [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3127] => stdClass Object ( [id] => 3127 [name] => Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3134] => stdClass Object ( [id] => 3134 [name] => MUP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3139] => stdClass Object ( [id] => 3139 [name] => Forest Research Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3141] => stdClass Object ( [id] => 3141 [name] => 2Institute of Plant and Animal Ecology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3150] => stdClass Object ( [id] => 3150 [name] => Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3151] => stdClass Object ( [id] => 3151 [name] => Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, opština Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3152] => stdClass Object ( [id] => 3152 [name] => Tussilago doo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3153] => stdClass Object ( [id] => 3153 [name] => Opština Foča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3154] => stdClass Object ( [id] => 3154 [name] => Geološki zavod Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3157] => stdClass Object ( [id] => 3157 [name] => Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3159] => stdClass Object ( [id] => 3159 [name] => Komisija za bezbednost saobraćaja na putevima Gradske opštine Savski Venac, GO Savski Venac, Kneza M [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3160] => stdClass Object ( [id] => 3160 [name] => Phytophthora Research Centre, Mendel University, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3166] => stdClass Object ( [id] => 3166 [name] => Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3169] => stdClass Object ( [id] => 3169 [name] => Forestry Faculty, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3172] => stdClass Object ( [id] => 3172 [name] => Department of soil and ecology, Faculty of Forestry, Kahramanmaraş Sütçü İmam University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3173] => stdClass Object ( [id] => 3173 [name] => Department of Watershed Manegement, Faculty of Forestry, Karadeniz Technical University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3175] => stdClass Object ( [id] => 3175 [name] => BUKEFALDOO Gacko [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3176] => stdClass Object ( [id] => 3176 [name] => Uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3177] => stdClass Object ( [id] => 3177 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3183] => stdClass Object ( [id] => 3183 [name] => Univesity of Belgrade Faculty of Forestry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3190] => stdClass Object ( [id] => 3190 [name] => Faculty of Forestry, University of Agriculture, Krakow, Poland [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3194] => stdClass Object ( [id] => 3194 [name] => Faculty of Physics, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3196] => stdClass Object ( [id] => 3196 [name] => University of Nicosia [desc] =>

The University of Nicosia ("UNIC") is the largest university in Cyprus and among the largest English language universities in southern Europe, with over 11,000 students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

Located in Nicosia, the country's capital, and with presence in 18 other cities worldwide, UNIC is driven by the pursuit of excellence in teaching and learning, innovation, research, technology, and a continually evolving academic environment. The University empowers students and instill in them the confidence to make an impact on the world.

Many of its degree programs and departments were the first of their kind in Cyprus. Over time, several programs such as Medicine, International Relations, Accounting, Law, and Architecture, have developed into some of the most regarded in Cyprus and in the region. Today, UNIC's new programs focus on cutting-edge research, making us global leaders in certain fields, such as in its very successful initiative in Digital Currency/Blockchain Technology.

Internationalization is a central component of UNIC's strategy. This includes partnerships for degree programs, student mobility, and opportunities for students post-graduation in academia or industry, in order to share knowledge and capabilities across countries. The first and largest medical program in Cyprus was formed in collaboration with St George's, University of London. In Greece, UNIC offers several joint Degrees with the top Greek universities: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras and the Hellenic Open University. These are some of the most popular degree programmes in Greece. The University of Nicosia intends to actively continue its partnerships with leading universities around the world, on both the academic and research front.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/3196/unicmainentrance.jpg [empty] => ) [3198] => stdClass Object ( [id] => 3198 [name] => JP Autoceste F BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3202] => stdClass Object ( [id] => 3202 [name] => University of Ruhuna, Department of Agricultural Economics Faculty of Agriculture University of Ruhu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3203] => stdClass Object ( [id] => 3203 [name] => Geochemico [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3207] => stdClass Object ( [id] => 3207 [name] => Chromium Mine Katjel [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3209] => stdClass Object ( [id] => 3209 [name] => Visoka tehnička škola strukovnih studija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3212] => stdClass Object ( [id] => 3212 [name] => Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3216] => stdClass Object ( [id] => 3216 [name] => Sara-Mont. Doo, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3221] => stdClass Object ( [id] => 3221 [name] => University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology [desc] =>

Faculty of Mining and Geology in Belgrade is the only college in the country that trains engineers in two different areas: geology and mining. For years, our academic programs have been aligned with teaching programs of the world's most esteemed faculties and universities of the same or similar orientation. Our studies are multidisciplinary and specific – they prepare young students for a variety of tasks in practice and real life.

Today, Faculty of Mining and Geology meets the standards of modern higher education and gives young people the opportunity to get a great education for different positions within the mining and geological engineering profession thanks to excellent teachers, internationally recognized experts and by means of modern equipment and literature. Attending any of our courses in either Mining or Geology department opens up an ideal opportunity for those who love nature and the challenge to explore it.

So far, 6,437 students graduated from Faculty of Mining and Geology, 590 gained Master's degree, 17 specialized and 448 defended their doctoral dissertation.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3223] => stdClass Object ( [id] => 3223 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3224] => stdClass Object ( [id] => 3224 [name] => University of Banja Luka, Medical Faculty [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3225] => stdClass Object ( [id] => 3225 [name] => RWTH Aachen University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3226] => stdClass Object ( [id] => 3226 [name] => Indian Institute of Technology, Dhanbad, India [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3228] => stdClass Object ( [id] => 3228 [name] => University of Belgrade, Faculty of Dental Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3234] => stdClass Object ( [id] => 3234 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3247] => stdClass Object ( [id] => 3247 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3249] => stdClass Object ( [id] => 3249 [name] => Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Bogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3251] => stdClass Object ( [id] => 3251 [name] => Fakultet fizičke kulture i Menadžmenta u sporttu, Univerzitet Singidunum Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3252] => stdClass Object ( [id] => 3252 [name] => Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Nišu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3254] => stdClass Object ( [id] => 3254 [name] => Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3256] => stdClass Object ( [id] => 3256 [name] => Telekom, republikaa srpska BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3258] => stdClass Object ( [id] => 3258 [name] => Univerzizet DŽon Nezbit, Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3264] => stdClass Object ( [id] => 3264 [name] => Rudnik krečnjaka Carmeuse a.d. Doboj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3265] => stdClass Object ( [id] => 3265 [name] => Carmeuse Group [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3266] => stdClass Object ( [id] => 3266 [name] => JELEN DO a.d. Požega [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3275] => stdClass Object ( [id] => 3275 [name] => Seiz,ological observatory, Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3277] => stdClass Object ( [id] => 3277 [name] => University of Petroșani. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3280] => stdClass Object ( [id] => 3280 [name] => S. CONVERSMIN [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3287] => stdClass Object ( [id] => 3287 [name] => Suleyman Demirel University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3290] => stdClass Object ( [id] => 3290 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3291] => stdClass Object ( [id] => 3291 [name] => Scientific and technical union of mining, geology and metallurgy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3293] => stdClass Object ( [id] => 3293 [name] => Universyty of mining and geology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3294] => stdClass Object ( [id] => 3294 [name] => Rudnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3297] => stdClass Object ( [id] => 3297 [name] => OŠ ˝Desanka Maksimović˝ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3299] => stdClass Object ( [id] => 3299 [name] => Shahrekord university [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3300] => stdClass Object ( [id] => 3300 [name] => Institute of Forestry Belgrade, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3301] => stdClass Object ( [id] => 3301 [name] => Urban Planning Institute, Marije Bursać 4 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3303] => stdClass Object ( [id] => 3303 [name] => GSP Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3304] => stdClass Object ( [id] => 3304 [name] => Ministarstvo unutarnjih poslova [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3305] => stdClass Object ( [id] => 3305 [name] => University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bosnia and Herzego [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3311] => stdClass Object ( [id] => 3311 [name] => Rudnik i Termoelektrana Ugljevik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3312] => stdClass Object ( [id] => 3312 [name] => Mine and Thermal Power Plant Ugljevik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3314] => stdClass Object ( [id] => 3314 [name] => Mašinska škola, Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3322] => stdClass Object ( [id] => 3322 [name] => KOMPANIJA ,,BOKSIT,, a.d. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3325] => stdClass Object ( [id] => 3325 [name] => Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3327] => stdClass Object ( [id] => 3327 [name] => Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3328] => stdClass Object ( [id] => 3328 [name] => Belteh Solution d.o.o [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3329] => stdClass Object ( [id] => 3329 [name] => Internacionalni univerzitet Brčko, Fakultet za saobraćajno inženjarstvo, Brčko Distrikt [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3332] => stdClass Object ( [id] => 3332 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3333] => stdClass Object ( [id] => 3333 [name] => EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3337] => stdClass Object ( [id] => 3337 [name] => PFE Forests of Republic of Srpska; RDPC, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3338] => stdClass Object ( [id] => 3338 [name] => Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor PREDA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3345] => stdClass Object ( [id] => 3345 [name] => University of Forestry - Sofia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3349] => stdClass Object ( [id] => 3349 [name] => AGGF Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3350] => stdClass Object ( [id] => 3350 [name] => Univerzitet za kliničku patologiju UKCRS, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3351] => stdClass Object ( [id] => 3351 [name] => JP Vojvodinašume [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3362] => stdClass Object ( [id] => 3362 [name] => Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3365] => stdClass Object ( [id] => 3365 [name] => RUDPROEKT SKOPJE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3367] => stdClass Object ( [id] => 3367 [name] => National Forest Centre [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3368] => stdClass Object ( [id] => 3368 [name] => Instiute of Lowland Forestry and Environment [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3374] => stdClass Object ( [id] => 3374 [name] => Bursa Technical University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3381] => stdClass Object ( [id] => 3381 [name] => Fakultet zaštite na radu u Nišu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3386] => stdClass Object ( [id] => 3386 [name] => Faculty of Forestry, Zagreb [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3387] => stdClass Object ( [id] => 3387 [name] => Faculty of Forestry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3392] => stdClass Object ( [id] => 3392 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3403] => stdClass Object ( [id] => 3403 [name] => University of Ljubljana-Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable forest resources [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3406] => stdClass Object ( [id] => 3406 [name] => University of Belgrade-Faculty of Forestry, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3408] => stdClass Object ( [id] => 3408 [name] => Soil Erosion and Degradation Research Group. Department of Geography, Valencia University, Blasco Ib [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3410] => stdClass Object ( [id] => 3410 [name] => Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3413] => stdClass Object ( [id] => 3413 [name] => Rudnik uglja AD Pljevlja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3414] => stdClass Object ( [id] => 3414 [name] => JP Elektroprivreda Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3416] => stdClass Object ( [id] => 3416 [name] => Mining and Metallurgy Institute Bor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3424] => stdClass Object ( [id] => 3424 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3425] => stdClass Object ( [id] => 3425 [name] => PE Parks and Greenery , boulevard Ilinden 104, 1000 Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3426] => stdClass Object ( [id] => 3426 [name] => UKIM, Faculty of Forestry, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3428] => stdClass Object ( [id] => 3428 [name] => UKIM, Faculty of Architecture, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3429] => stdClass Object ( [id] => 3429 [name] => Hrvatski šumarski institut [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3430] => stdClass Object ( [id] => 3430 [name] => Croatian Forest Research Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3431] => stdClass Object ( [id] => 3431 [name] => Hrvatske šume d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3433] => stdClass Object ( [id] => 3433 [name] => Meteorologycal and Hydrological Service [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3444] => stdClass Object ( [id] => 3444 [name] => National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion – INSEMEX [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3452] => stdClass Object ( [id] => 3452 [name] => Elektroprivreda BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3456] => stdClass Object ( [id] => 3456 [name] => Mining institute, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3465] => stdClass Object ( [id] => 3465 [name] => Forest Research Institute,BAS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3469] => stdClass Object ( [id] => 3469 [name] => LAFAREGE HOLCIM, Beočin Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3473] => stdClass Object ( [id] => 3473 [name] => "Electric power industry of Serbia", RB Kolubara branch, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3477] => stdClass Object ( [id] => 3477 [name] => Veleučilište Karlovac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3478] => stdClass Object ( [id] => 3478 [name] => Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3479] => stdClass Object ( [id] => 3479 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3480] => stdClass Object ( [id] => 3480 [name] => Soil Physics and Land Management Group, Wageningen University, Droevendaalsesteeg 4, 6708PB, Wagenin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3481] => stdClass Object ( [id] => 3481 [name] => University of Sassari [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3483] => stdClass Object ( [id] => 3483 [name] => University of Trier [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3487] => stdClass Object ( [id] => 3487 [name] => University GoceDelcev, Faculty of natural and technical science, Stip, Republic of Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3493] => stdClass Object ( [id] => 3493 [name] => Forest RESEARCH iNSTITUTE [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3500] => stdClass Object ( [id] => 3500 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3502] => stdClass Object ( [id] => 3502 [name] => Elektrometal, Traffic and Construction, Cazin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3503] => stdClass Object ( [id] => 3503 [name] => 3EFT - Stanari d.o.o. Stanari, BiH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3505] => stdClass Object ( [id] => 3505 [name] => University GoceDelcev, Stip Insitute of Mining, Stip, R. Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3506] => stdClass Object ( [id] => 3506 [name] => Fausto Brandi, CHIMICA EDILE, Srl, Grosseto, Italy [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3507] => stdClass Object ( [id] => 3507 [name] => Bucim Mine, Radovis, R. Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3510] => stdClass Object ( [id] => 3510 [name] => Geochemico Consulting Inc [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3520] => stdClass Object ( [id] => 3520 [name] => Biotechnical Faculty, University of Ljubljana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3525] => stdClass Object ( [id] => 3525 [name] => Croatian forests, limited liability company [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3527] => stdClass Object ( [id] => 3527 [name] => University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3530] => stdClass Object ( [id] => 3530 [name] => University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Department for Forestry, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3537] => stdClass Object ( [id] => 3537 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3538] => stdClass Object ( [id] => 3538 [name] => 2Institute of Plant Protection, National Council of Research, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3539] => stdClass Object ( [id] => 3539 [name] => Slovenian Forestry Institute, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3541] => stdClass Object ( [id] => 3541 [name] => Visoka medicinska škola zdravstva [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3542] => stdClass Object ( [id] => 3542 [name] => INCD INSEMEX [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3543] => stdClass Object ( [id] => 3543 [name] => Ecology Research Association, EID, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3544] => stdClass Object ( [id] => 3544 [name] => University of Banja Luka, Faculty of Sciences, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3545] => stdClass Object ( [id] => 3545 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3549] => stdClass Object ( [id] => 3549 [name] => Max Travel d.o.o. Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3553] => stdClass Object ( [id] => 3553 [name] => Faculty of Sciences, University of Novi Sad, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3555] => stdClass Object ( [id] => 3555 [name] => Centar za bezbednost saobraćaja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3557] => stdClass Object ( [id] => 3557 [name] => Ukrainian National Forestry University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3559] => stdClass Object ( [id] => 3559 [name] => Ellatzite-med AD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3563] => stdClass Object ( [id] => 3563 [name] => Šumarski fakultet Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3565] => stdClass Object ( [id] => 3565 [name] => Faculty of polymer technology, Slovenj Gradec, Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3566] => stdClass Object ( [id] => 3566 [name] => Fakulteta za tehnologijo polimerov [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3567] => stdClass Object ( [id] => 3567 [name] => Filozofski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3574] => stdClass Object ( [id] => 3574 [name] => Fizički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3576] => stdClass Object ( [id] => 3576 [name] => University “Goce Delčev”, Štip, Faculty of Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3582] => stdClass Object ( [id] => 3582 [name] => Univerzitet “Goce Delčev”, Štip, Tehnološko –tehnički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3586] => stdClass Object ( [id] => 3586 [name] => Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3588] => stdClass Object ( [id] => 3588 [name] => Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia; University of No [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3589] => stdClass Object ( [id] => 3589 [name] => JPŠ Šume Republike Srpske, ŠG Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3597] => stdClass Object ( [id] => 3597 [name] => Kwame Nkrumah University of Science and Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3600] => stdClass Object ( [id] => 3600 [name] => Rural Education and Agriculture Development International [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3603] => stdClass Object ( [id] => 3603 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3605] => stdClass Object ( [id] => 3605 [name] => International ASET Inc. [desc] =>

The International Academy of Science, Engineering and Technology (International ASET Inc.) is a young, growing and independent institution created in 2010 to serve in the matters of education involving science and engineering. Our mission is to promote the rapid dissemination of knowledge within the scientific community and in the public. The Academy also strives to aid in the advancements of science and engineering by organizing thematic conferences on modern technological themes, organizing courses and workshops on modern science and engineering topics, and publishing highly technical journals and books. By doing so, the Academy aims to enhance the body of knowledge and to distribute high-level scientific literature to its many participants.

The Academy is governed and operated by a number of University Professors, Graduates and Undergraduate students. By collaborating with scientists, scholars, researchers, world-renowned institutions and industries, International ASET Inc. is able to grasp a unique understanding involving the requirements and modern trends of academia.

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3606] => stdClass Object ( [id] => 3606 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3607] => stdClass Object ( [id] => 3607 [name] => ETF [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3608] => stdClass Object ( [id] => 3608 [name] => Panevropski Univerzitet Aperion Banja Luka::Pere Krece 13 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3610] => stdClass Object ( [id] => 3610 [name] => Department of Microbiology and Plant Pathology, Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (F [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3612] => stdClass Object ( [id] => 3612 [name] => Department of Genetics, FABI, University of Pretoria, Pretoria [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3613] => stdClass Object ( [id] => 3613 [name] => Forest Enterprise “Forests of the Republic of Srpska”, Sokolac Forestry Office, Glasinačka 9, 71350 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3615] => stdClass Object ( [id] => 3615 [name] => Public Company “Forests of the Republic of Srpska”, Sokolac Forestry Office, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3616] => stdClass Object ( [id] => 3616 [name] => Public Forest Enterprise “Vojvodina Forests “, Morović Forestry Office, Morović [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3620] => stdClass Object ( [id] => 3620 [name] => Institute of Social Sciences and Humanities Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3621] => stdClass Object ( [id] => 3621 [name] => Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3622] => stdClass Object ( [id] => 3622 [name] => Filozofski fakultet Pale [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3623] => stdClass Object ( [id] => 3623 [name] => Fakultet bezbjednosnih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3624] => stdClass Object ( [id] => 3624 [name] => Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3625] => stdClass Object ( [id] => 3625 [name] => KPA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3627] => stdClass Object ( [id] => 3627 [name] => Volga State University of Technology Yoshkar-Ola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3633] => stdClass Object ( [id] => 3633 [name] => AGRICULTURAL INNOVATION [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3635] => stdClass Object ( [id] => 3635 [name] => Voronezh State Technical University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3638] => stdClass Object ( [id] => 3638 [name] => Univerzitet U Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3640] => stdClass Object ( [id] => 3640 [name] => Aristotle University of Thessaloniki [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3645] => stdClass Object ( [id] => 3645 [name] => Sarajevo School Science [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3646] => stdClass Object ( [id] => 3646 [name] => Society for Advanced Technology and Technology and Technology park INTERA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3647] => stdClass Object ( [id] => 3647 [name] => Society for Robotics of Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3648] => stdClass Object ( [id] => 3648 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3649] => stdClass Object ( [id] => 3649 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3650] => stdClass Object ( [id] => 3650 [name] => Instititut za onkologiju Vojvodine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3651] => stdClass Object ( [id] => 3651 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3652] => stdClass Object ( [id] => 3652 [name] => Sveti vid [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3656] => stdClass Object ( [id] => 3656 [name] => Democritus University of Thrace [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3657] => stdClass Object ( [id] => 3657 [name] => PROS [desc] =>

Rationale: What is Process Organization Studies? Process Organization Studies (PROS) is a way of studying organizations that is grounded on process metaphysics – the worldview that sees processes, rather than substances, as the basic forms of the universe. A process view:

  Rests on a relational ontology, a performative epistemology, and a dynamic praxeology.
 • Focuses on becoming, change, and flux, and pays particular attention to forms of agency  
 • Prioritizes process over outcome, activity over product, change over persistence, novelty over stasis, open-endedness over determination.
 • Invites us to acknowledge, rather than reduce, the complexity of the world and, in that sense, it is animated by what philosopher Stephen Toulmin called an “ecological style” of thinking

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3658] => stdClass Object ( [id] => 3658 [name] => Cyprus Network of Urban Morphology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3659] => stdClass Object ( [id] => 3659 [name] => Association of European Schools of Planning - AESOP [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3660] => stdClass Object ( [id] => 3660 [name] => National University of Ireland Galway [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3661] => stdClass Object ( [id] => 3661 [name] => University of Montpellier [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3664] => stdClass Object ( [id] => 3664 [name] => PMF Kosovska Mitrovica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3665] => stdClass Object ( [id] => 3665 [name] => Octavia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3666] => stdClass Object ( [id] => 3666 [name] => bts [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3667] => stdClass Object ( [id] => 3667 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3668] => stdClass Object ( [id] => 3668 [name] => Università Politecnica delle Marche [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3670] => stdClass Object ( [id] => 3670 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3672] => stdClass Object ( [id] => 3672 [name] => Institut za hemiju makromolekula Češke akademije nauke, Prag, Češka Republika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3675] => stdClass Object ( [id] => 3675 [name] => Stege [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3676] => stdClass Object ( [id] => 3676 [name] => UNIBL [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3682] => stdClass Object ( [id] => 3682 [name] => Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3684] => stdClass Object ( [id] => 3684 [name] => Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, Fakultet Medicinskih Nauka, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3686] => stdClass Object ( [id] => 3686 [name] => Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica, Klinika za Protetiku, Kosovska Mitrovica, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3688] => stdClass Object ( [id] => 3688 [name] => Institut za proučavanje lekovitog bilja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3691] => stdClass Object ( [id] => 3691 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3693] => stdClass Object ( [id] => 3693 [name] => Fabrika [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3694] => stdClass Object ( [id] => 3694 [name] => ALFA Univerzitet Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3696] => stdClass Object ( [id] => 3696 [name] => University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herc [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3697] => stdClass Object ( [id] => 3697 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3698] => stdClass Object ( [id] => 3698 [name] => Cardiology Meetings [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3699] => stdClass Object ( [id] => 3699 [name] => Innovative center, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Karnegijeva 4, 110 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3700] => stdClass Object ( [id] => 3700 [name] => College of Professional Technological and Artistic Education in Leskovac, Vilema Pusmana 17, Leskova [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3701] => stdClass Object ( [id] => 3701 [name] => University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3702] => stdClass Object ( [id] => 3702 [name] => Naučni instutut za prehrambene tehnologije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3708] => stdClass Object ( [id] => 3708 [name] => Prirodno matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3712] => stdClass Object ( [id] => 3712 [name] => Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental Protection and Energy Efficiency Fun [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3713] => stdClass Object ( [id] => 3713 [name] => JP EPS Ogranak Đerdap Kladovo, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3714] => stdClass Object ( [id] => 3714 [name] => Department for Nanostrucred Materials, Jožef Stefan Institute, Ljubljana [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3715] => stdClass Object ( [id] => 3715 [name] => Delft University of Technology, Netherlands [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3719] => stdClass Object ( [id] => 3719 [name] => Institut za fiziku, Zemun [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3727] => stdClass Object ( [id] => 3727 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3728] => stdClass Object ( [id] => 3728 [name] => Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Univerzitet Megatrend [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3736] => stdClass Object ( [id] => 3736 [name] => Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet u Istočnom Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3739] => stdClass Object ( [id] => 3739 [name] => ZU Moja apoteka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3745] => stdClass Object ( [id] => 3745 [name] => Lola Institut [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3747] => stdClass Object ( [id] => 3747 [name] => Učiteljski fakultet Sveučilište uZagrebu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3753] => stdClass Object ( [id] => 3753 [name] => Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Svetozara Markovića 69 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3758] => stdClass Object ( [id] => 3758 [name] => SaTCIP Publisher Ltd., 36610 Vrnjačka Banja i Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija (VTM [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3765] => stdClass Object ( [id] => 3765 [name] => University College of Civil Engineering and Geodesy, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3768] => stdClass Object ( [id] => 3768 [name] => University of Kragujevac, Faculty of Science, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3770] => stdClass Object ( [id] => 3770 [name] => High Railway School of Vocational Studies, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3771] => stdClass Object ( [id] => 3771 [name] => Metalac A. D., Gornji Milanovac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3773] => stdClass Object ( [id] => 3773 [name] => Analysis, doo, Belgrade, Serbia: [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3774] => stdClass Object ( [id] => 3774 [name] => Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3775] => stdClass Object ( [id] => 3775 [name] => Institut tehničkihnauka SANU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3777] => stdClass Object ( [id] => 3777 [name] => Faculty of Medical Sciences, Goce Delčev University Stip [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3781] => stdClass Object ( [id] => 3781 [name] => Fakultet za fizičku hemiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3786] => stdClass Object ( [id] => 3786 [name] => Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3789] => stdClass Object ( [id] => 3789 [name] => University of Dresden, Faculty of Chemistry and Food Chemistry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3790] => stdClass Object ( [id] => 3790 [name] => Internacionalni univerzitet Travnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3792] => stdClass Object ( [id] => 3792 [name] => Fakultet za tehnologiju polimera [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3793] => stdClass Object ( [id] => 3793 [name] => Institute of Micro and Nanomaterials, Ulm University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3803] => stdClass Object ( [id] => 3803 [name] => Transportation Research Institute (IMOB), Hasselt University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3804] => stdClass Object ( [id] => 3804 [name] => opština Sokolac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3819] => stdClass Object ( [id] => 3819 [name] => Conference Series llc LTD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3820] => stdClass Object ( [id] => 3820 [name] => Myntr [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3822] => stdClass Object ( [id] => 3822 [name] => privatno [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3825] => stdClass Object ( [id] => 3825 [name] => Faculty of Economics LUM Jean Monnet University Bari ITALY [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3826] => stdClass Object ( [id] => 3826 [name] => ECONOMICS INSTITUTE OF STANISLAW STASZIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN PILA POLAND [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3827] => stdClass Object ( [id] => 3827 [name] => Fakultet za ekonomiju i biznis, Mediteran univerzitet Podgorica Crna Gora [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3828] => stdClass Object ( [id] => 3828 [name] => Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (RARIS) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3829] => stdClass Object ( [id] => 3829 [name] => Slobodna zona Pirot AD [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3831] => stdClass Object ( [id] => 3831 [name] => RUDN University of Russia (Peoples' friendship university of Russia) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3832] => stdClass Object ( [id] => 3832 [name] => Larix Conferences Pte Ltd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3833] => stdClass Object ( [id] => 3833 [name] => Global Event Services [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3841] => stdClass Object ( [id] => 3841 [name] => Jozef Stefan Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3843] => stdClass Object ( [id] => 3843 [name] => University of Banja Luka, Faculty of Engineering, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3844] => stdClass Object ( [id] => 3844 [name] => IPH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3845] => stdClass Object ( [id] => 3845 [name] => JZU Zavod za stomatologiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3848] => stdClass Object ( [id] => 3848 [name] => Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3850] => stdClass Object ( [id] => 3850 [name] => Medicinski fakultet Rijeka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3854] => stdClass Object ( [id] => 3854 [name] => University Business Academy Novi Sad, Faculty of Dental Medicine in Pancevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3856] => stdClass Object ( [id] => 3856 [name] => Montenegrin Academy of Sciences and Arts, R. Stijovica 5, 81000 Podgorica, Montenegro [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3860] => stdClass Object ( [id] => 3860 [name] => Centre for Nuclear Competence, University of Montenegro, Dz. Vasingtona bb, 81000 Podgorica, Montene [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3861] => stdClass Object ( [id] => 3861 [name] => Centre for Ecotoxicological Research, Bulevar S. De Gola 2, 81000 Podgorica, Montenegro [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3866] => stdClass Object ( [id] => 3866 [name] => Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3867] => stdClass Object ( [id] => 3867 [name] => Dom zdravlja Šipovo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3868] => stdClass Object ( [id] => 3868 [name] => Dom zdravlja Novi Grad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3874] => stdClass Object ( [id] => 3874 [name] => Institut Mihajlo Pupin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3875] => stdClass Object ( [id] => 3875 [name] => Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3876] => stdClass Object ( [id] => 3876 [name] => Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3879] => stdClass Object ( [id] => 3879 [name] => FKN [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3880] => stdClass Object ( [id] => 3880 [name] => Visoka skola stukovnih studija za IT [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3882] => stdClass Object ( [id] => 3882 [name] => Faculty of Sciences, University of Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3883] => stdClass Object ( [id] => 3883 [name] => Institut za onkologiju i radiologiju Srbije [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3893] => stdClass Object ( [id] => 3893 [name] => Stomatoloski fakultet, Pančevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3899] => stdClass Object ( [id] => 3899 [name] => Institut za građevinarstvo d.o.o. Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3900] => stdClass Object ( [id] => 3900 [name] => King Faisal University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3901] => stdClass Object ( [id] => 3901 [name] => Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3905] => stdClass Object ( [id] => 3905 [name] => Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3906] => stdClass Object ( [id] => 3906 [name] => Klinički zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, UKC Republike Srpake [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3908] => stdClass Object ( [id] => 3908 [name] => Kastamonu University [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3911] => stdClass Object ( [id] => 3911 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3912] => stdClass Object ( [id] => 3912 [name] => University of Tuzla, Faculty of Science, Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3915] => stdClass Object ( [id] => 3915 [name] => Centar za radioterapiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3917] => stdClass Object ( [id] => 3917 [name] => Radiological Physics and Advisory Division, Bhabha Atomic Research Centre,Mumbai, India [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3919] => stdClass Object ( [id] => 3919 [name] => Institute of Industrial Ecology Ural Branch of Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3923] => stdClass Object ( [id] => 3923 [name] => Faculty of Maritime Academic Studies, Belgrade, Belgrade 2- University of Defense of Belgrade, Milit [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3924] => stdClass Object ( [id] => 3924 [name] => HE Đerdap [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3925] => stdClass Object ( [id] => 3925 [name] => State Regulatory Agency for Radiation and Nuclear Safety, Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3928] => stdClass Object ( [id] => 3928 [name] => P.E.Wather supply company Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3937] => stdClass Object ( [id] => 3937 [name] => Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3938] => stdClass Object ( [id] => 3938 [name] => Inspektorat RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3940] => stdClass Object ( [id] => 3940 [name] => University of Banja Luka, School of Medicine, Dentistry Study Program [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3951] => stdClass Object ( [id] => 3951 [name] => Department of Oral surgery, Faculty of Stomatology, Pančevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3952] => stdClass Object ( [id] => 3952 [name] => Laboratory for anthropology, Faculty of Medicine, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3954] => stdClass Object ( [id] => 3954 [name] => Department of Pedodontics, Faculty of Stomatology, Pančevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3956] => stdClass Object ( [id] => 3956 [name] => Department of histology, Faculty of Dentistry, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3957] => stdClass Object ( [id] => 3957 [name] => Faculty of Chemistry and Chemical Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3959] => stdClass Object ( [id] => 3959 [name] => Istituto Superiore di Sanità (Italian National Institute of Health), Roma [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3962] => stdClass Object ( [id] => 3962 [name] => Jeremy law firm [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3994] => stdClass Object ( [id] => 3994 [name] => Gradski zavod za javno zdravlje Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3996] => stdClass Object ( [id] => 3996 [name] => Da [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3998] => stdClass Object ( [id] => 3998 [name] => larix internationals [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [3999] => stdClass Object ( [id] => 3999 [name] => Tamex doo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4000] => stdClass Object ( [id] => 4000 [name] => ME Conferences [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4017] => stdClass Object ( [id] => 4017 [name] => FTPO [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4020] => stdClass Object ( [id] => 4020 [name] => Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, National Institute, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4025] => stdClass Object ( [id] => 4025 [name] => Department of Pharmacy, Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4026] => stdClass Object ( [id] => 4026 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4033] => stdClass Object ( [id] => 4033 [name] => Tehnički institut Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4037] => stdClass Object ( [id] => 4037 [name] => O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4040] => stdClass Object ( [id] => 4040 [name] => Hire & Holding Germany B.V. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4051] => stdClass Object ( [id] => 4051 [name] => JU OŠ Danilo Borković [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4052] => stdClass Object ( [id] => 4052 [name] => Fakultet za IT Slobomir P Univerzitet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4058] => stdClass Object ( [id] => 4058 [name] => Univerzitet PIM, Tehnički fakultet, Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4062] => stdClass Object ( [id] => 4062 [name] => Department of Material Science and Technology, Norwegian University of Science and Technology, Trond [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4066] => stdClass Object ( [id] => 4066 [name] => Electronic Ceramics Department, Jožef Stefan Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4067] => stdClass Object ( [id] => 4067 [name] => National Institute of Research and Development for Technical Physics, Lasi, Romania [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4069] => stdClass Object ( [id] => 4069 [name] => National Centre of Radiobiology and Radiation Protection [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4079] => stdClass Object ( [id] => 4079 [name] => ZU Moja apoteka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4080] => stdClass Object ( [id] => 4080 [name] => Institute of Physics, University of Belgrade, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4082] => stdClass Object ( [id] => 4082 [name] => Akademija tehničkih i primenjenih studija, Zdravka Čelara 14, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4083] => stdClass Object ( [id] => 4083 [name] => Dental clinic„SIMIĆ DENT“,Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4085] => stdClass Object ( [id] => 4085 [name] => Fakultet za transport i mašinstvo, Gruzijski tehnički univerzitet (GTU), Tbilisi (Gruzija) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4095] => stdClass Object ( [id] => 4095 [name] => Director [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4102] => stdClass Object ( [id] => 4102 [name] => JKP "Visoko" d.o.o. Visoko [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4105] => stdClass Object ( [id] => 4105 [name] => University of Defense, Military Academy, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4110] => stdClass Object ( [id] => 4110 [name] => Head of Microbial Genetics and Immunology, Military Medical Academy, University of Defense, Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4111] => stdClass Object ( [id] => 4111 [name] => Academy of National Security, Faculty of Political Science, University of Belgrade, Belgrade, Serbi [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4112] => stdClass Object ( [id] => 4112 [name] => National Tsing Hua University, Taiwan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4120] => stdClass Object ( [id] => 4120 [name] => Southern Federal University, head of Department of Legal ensuring of national security of Institute [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4123] => stdClass Object ( [id] => 4123 [name] => Poltava State Agrarian Academy, Poltava, Ukraine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4124] => stdClass Object ( [id] => 4124 [name] => Donbass State Engineering Academy (DSEA), Kramatorsk, Ukraine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4128] => stdClass Object ( [id] => 4128 [name] => Clinic of Orthodontics, School of Dentistry, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4133] => stdClass Object ( [id] => 4133 [name] => Inox suvenir [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4134] => stdClass Object ( [id] => 4134 [name] => Universidad Técnica Federico Santa María [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4136] => stdClass Object ( [id] => 4136 [name] => Faculty of chemistry [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4138] => stdClass Object ( [id] => 4138 [name] => Tehnicki fakultet u Cacku [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4139] => stdClass Object ( [id] => 4139 [name] => IBEForuM [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4159] => stdClass Object ( [id] => 4159 [name] => Faculty of Helth Sciences, University of Ljubljana, Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4163] => stdClass Object ( [id] => 4163 [name] => Universität Wien, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4168] => stdClass Object ( [id] => 4168 [name] => University of East Sarajevo, Faculty of Technology [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4170] => stdClass Object ( [id] => 4170 [name] => Medicinski fakultet, Univerzitet Pariz-Saklej, 94276 Kremlin, Francuska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4171] => stdClass Object ( [id] => 4171 [name] => International Medical Centers Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4172] => stdClass Object ( [id] => 4172 [name] => Stomatoloski fakultet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4177] => stdClass Object ( [id] => 4177 [name] => University of Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4180] => stdClass Object ( [id] => 4180 [name] => Institute for Biological Research “Sinisa Stankovic“, National Institute of Republic of Serbia, Univ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4188] => stdClass Object ( [id] => 4188 [name] => Center of Microelectronic Technologies, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy – National [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4189] => stdClass Object ( [id] => 4189 [name] => ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa 6CMAFcIO - Cent [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4190] => stdClass Object ( [id] => 4190 [name] => Faculty of Business Economics and Entrepreneurship [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4194] => stdClass Object ( [id] => 4194 [name] => Delft University of Technology, Department of Water Management [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4200] => stdClass Object ( [id] => 4200 [name] => Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4201] => stdClass Object ( [id] => 4201 [name] => JU Visoka medicinska škola Prijedor [desc] =>

Misija

Misija JU Visoke medicinske škole u Prijedoru, kao vodeće obrazovne i naučno istraživačke institucije u zdravstvenim disciplinama, je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja obrazuje kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja primjeniti u praksi.

Vizija

Vizija je unapređenje zdravstvene struke objedinjavanjem nastavne, naučno istraživačke i stručne djelatnosti, s ciljem postizanja optimalnog znanja i vještina, te etičnosti studenata, budućih zdravstvenih radnika u službi zajednice. Da bi postigli svoju viziju razvoja želimo nastaviti poboljšavati kvalitet studija, povećati kvantitet i kvalitet istraživanja, unaprijediti međunarodnu saradnju, pobrinuti se za organizaciju cjeloživotnog učenja i povećati vidljivost.

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/4201/visa-medecinska-prijedor-19.jpg [empty] => ) [4202] => stdClass Object ( [id] => 4202 [name] => Academy of applied studies Sabac Department of Agricultural - Business Studies and Tourism, Šabac, S [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4203] => stdClass Object ( [id] => 4203 [name] => Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4204] => stdClass Object ( [id] => 4204 [name] => Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4205] => stdClass Object ( [id] => 4205 [name] => Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4207] => stdClass Object ( [id] => 4207 [name] => Računarski fakultet Univerzitet Union, Beograd, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4209] => stdClass Object ( [id] => 4209 [name] => Fakultet za primenjenu ekologiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4214] => stdClass Object ( [id] => 4214 [name] => Affidea, Internacionalni medicinski centar, Centar za Radioterapiju, Dvanaest beba bb, Banja Luka, Pr [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4215] => stdClass Object ( [id] => 4215 [name] => Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4226] => stdClass Object ( [id] => 4226 [name] => Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija 2IMW Ins [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4227] => stdClass Object ( [id] => 4227 [name] => AMM Manufacturing, Aleja Milanović bb, 34325 Lužnice, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4229] => stdClass Object ( [id] => 4229 [name] => Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Bratislava [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4230] => stdClass Object ( [id] => 4230 [name] => Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4232] => stdClass Object ( [id] => 4232 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4235] => stdClass Object ( [id] => 4235 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4245] => stdClass Object ( [id] => 4245 [name] => BitLab d.o.o. [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4257] => stdClass Object ( [id] => 4257 [name] => Pfizer Pharmaceuticals, USA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4258] => stdClass Object ( [id] => 4258 [name] => Dom zdravlja Krupa na Uni [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4259] => stdClass Object ( [id] => 4259 [name] => kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4260] => stdClass Object ( [id] => 4260 [name] => kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4261] => stdClass Object ( [id] => 4261 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4262] => stdClass Object ( [id] => 4262 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4263] => stdClass Object ( [id] => 4263 [name] => JZU UKC Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4264] => stdClass Object ( [id] => 4264 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotovic" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4265] => stdClass Object ( [id] => 4265 [name] => JU Medicinska škola Bihać, Fakultet zdravstvenih studija Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4266] => stdClass Object ( [id] => 4266 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4267] => stdClass Object ( [id] => 4267 [name] => Javna ustanova Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4268] => stdClass Object ( [id] => 4268 [name] => Dom zdravlja Mostar [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4269] => stdClass Object ( [id] => 4269 [name] => JZU Opšta bolnica ,,Dr Mladen Stojanović " [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4270] => stdClass Object ( [id] => 4270 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4271] => stdClass Object ( [id] => 4271 [name] => UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4272] => stdClass Object ( [id] => 4272 [name] => Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za torakalnu hirurgiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4273] => stdClass Object ( [id] => 4273 [name] => ZZFMR "dr Miroslav Zotović" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4274] => stdClass Object ( [id] => 4274 [name] => ZZFMR "dr Miroslav Zotovic" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4275] => stdClass Object ( [id] => 4275 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4276] => stdClass Object ( [id] => 4276 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4277] => stdClass Object ( [id] => 4277 [name] => Centar za srce Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4278] => stdClass Object ( [id] => 4278 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4279] => stdClass Object ( [id] => 4279 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4280] => stdClass Object ( [id] => 4280 [name] => Klinicka bolnica Adzibadem-Sistina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4281] => stdClass Object ( [id] => 4281 [name] => Klinika za plućne bolesti, UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4282] => stdClass Object ( [id] => 4282 [name] => Dom Zdravlja Cazin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4283] => stdClass Object ( [id] => 4283 [name] => Klinički centar Univerziteta u Sarajevu ( KCUS ) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4284] => stdClass Object ( [id] => 4284 [name] => UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4285] => stdClass Object ( [id] => 4285 [name] => Centar za biomedicinska istraživanja [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4286] => stdClass Object ( [id] => 4286 [name] => Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4287] => stdClass Object ( [id] => 4287 [name] => ZZFMR "Dr M.Zotovic" B.Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4288] => stdClass Object ( [id] => 4288 [name] => JZU Bolnica "Sveti Vračevi" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4289] => stdClass Object ( [id] => 4289 [name] => Univerzitetski klinički centar Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4290] => stdClass Object ( [id] => 4290 [name] => UKC RS Banjaluka, Klinika za opštu i abdomianlnu hirurgiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4291] => stdClass Object ( [id] => 4291 [name] => UKC RS Banajluka:: [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4292] => stdClass Object ( [id] => 4292 [name] => ZZFMR "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4293] => stdClass Object ( [id] => 4293 [name] => test [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4294] => stdClass Object ( [id] => 4294 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4295] => stdClass Object ( [id] => 4295 [name] => AV PRO [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4296] => stdClass Object ( [id] => 4296 [name] => AGGF BL [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4297] => stdClass Object ( [id] => 4297 [name] => JZU DOM ZDRAVLjA SREBRENICA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4298] => stdClass Object ( [id] => 4298 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4299] => stdClass Object ( [id] => 4299 [name] => kantonalna bolnica"Dr.Irfan Ljubijankić "Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4300] => stdClass Object ( [id] => 4300 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4301] => stdClass Object ( [id] => 4301 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4302] => stdClass Object ( [id] => 4302 [name] => ASSB Odsek Visoka zdravstvena škola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4303] => stdClass Object ( [id] => 4303 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4304] => stdClass Object ( [id] => 4304 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4305] => stdClass Object ( [id] => 4305 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4306] => stdClass Object ( [id] => 4306 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4307] => stdClass Object ( [id] => 4307 [name] => BitLab [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4308] => stdClass Object ( [id] => 4308 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4309] => stdClass Object ( [id] => 4309 [name] => akademija strukovnih studija Beogrda, Visoka zdravstvena škola Zemun [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4310] => stdClass Object ( [id] => 4310 [name] => Klinicka Bolnica Agibadem Sistina-Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4311] => stdClass Object ( [id] => 4311 [name] => UNIVERSITY OF LJUBLJANJA, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL THERAPY [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4312] => stdClass Object ( [id] => 4312 [name] => ZFMR "Miroslav Zotović" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4313] => stdClass Object ( [id] => 4313 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4314] => stdClass Object ( [id] => 4314 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4315] => stdClass Object ( [id] => 4315 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4316] => stdClass Object ( [id] => 4316 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4317] => stdClass Object ( [id] => 4317 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4318] => stdClass Object ( [id] => 4318 [name] => JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4319] => stdClass Object ( [id] => 4319 [name] => JZU Dom zdravlja Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4320] => stdClass Object ( [id] => 4320 [name] => JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4321] => stdClass Object ( [id] => 4321 [name] => UNIVERSITY OF LJUBLJANJA, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL THERAPY [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4322] => stdClass Object ( [id] => 4322 [name] => The University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4323] => stdClass Object ( [id] => 4323 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4324] => stdClass Object ( [id] => 4324 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4325] => stdClass Object ( [id] => 4325 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4326] => stdClass Object ( [id] => 4326 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4327] => stdClass Object ( [id] => 4327 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4328] => stdClass Object ( [id] => 4328 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4329] => stdClass Object ( [id] => 4329 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4330] => stdClass Object ( [id] => 4330 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4331] => stdClass Object ( [id] => 4331 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4332] => stdClass Object ( [id] => 4332 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4333] => stdClass Object ( [id] => 4333 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4334] => stdClass Object ( [id] => 4334 [name] => Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4335] => stdClass Object ( [id] => 4335 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4336] => stdClass Object ( [id] => 4336 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4337] => stdClass Object ( [id] => 4337 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4338] => stdClass Object ( [id] => 4338 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4339] => stdClass Object ( [id] => 4339 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4340] => stdClass Object ( [id] => 4340 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4341] => stdClass Object ( [id] => 4341 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4342] => stdClass Object ( [id] => 4342 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4343] => stdClass Object ( [id] => 4343 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4344] => stdClass Object ( [id] => 4344 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4345] => stdClass Object ( [id] => 4345 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4346] => stdClass Object ( [id] => 4346 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4347] => stdClass Object ( [id] => 4347 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4348] => stdClass Object ( [id] => 4348 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4349] => stdClass Object ( [id] => 4349 [name] => dd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4350] => stdClass Object ( [id] => 4350 [name] => JZU Dom zdravlja Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4351] => stdClass Object ( [id] => 4351 [name] => SCIS [desc] =>

SCIS 

[image] => https://ekonferencije.com/data/organizers/images/4351/Prijava_rada_-_razdvajanje_zarezom_.jpg [empty] => ) [4352] => stdClass Object ( [id] => 4352 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4353] => stdClass Object ( [id] => 4353 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4354] => stdClass Object ( [id] => 4354 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4356] => stdClass Object ( [id] => 4356 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4357] => stdClass Object ( [id] => 4357 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4358] => stdClass Object ( [id] => 4358 [name] => PDPS BIH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4359] => stdClass Object ( [id] => 4359 [name] => J.U.DOM ZDRAVLJA ZENICA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4360] => stdClass Object ( [id] => 4360 [name] => J.U.DOM ZDRAVLJA ZENICA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4361] => stdClass Object ( [id] => 4361 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4362] => stdClass Object ( [id] => 4362 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4363] => stdClass Object ( [id] => 4363 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4364] => stdClass Object ( [id] => 4364 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4365] => stdClass Object ( [id] => 4365 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4366] => stdClass Object ( [id] => 4366 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4367] => stdClass Object ( [id] => 4367 [name] => Centar za mentalno zdravlje Vršac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4368] => stdClass Object ( [id] => 4368 [name] => Centar za rehabilitaciju "MIR", Kaštel Novi, Hrvatska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4369] => stdClass Object ( [id] => 4369 [name] => Centar za rehabilitaciju Mir [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4370] => stdClass Object ( [id] => 4370 [name] => Akademija strukovnih studija Beograd, Visoka zdravstvena škola [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4371] => stdClass Object ( [id] => 4371 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4372] => stdClass Object ( [id] => 4372 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4373] => stdClass Object ( [id] => 4373 [name] => JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4374] => stdClass Object ( [id] => 4374 [name] => JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4375] => stdClass Object ( [id] => 4375 [name] => JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4376] => stdClass Object ( [id] => 4376 [name] => 3Univerzitetski klinički centar Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4377] => stdClass Object ( [id] => 4377 [name] => 2Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4378] => stdClass Object ( [id] => 4378 [name] => Univerzitet APEIRON, Fakultet zdravstvenih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4379] => stdClass Object ( [id] => 4379 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju " dr Miroslav Zotović", JU Visoka medicinska škola Prij [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4380] => stdClass Object ( [id] => 4380 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju " dr Miroslav Zotović", JU Visoka medicinska škola Prij [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4381] => stdClass Object ( [id] => 4381 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, JU Visoka medicinska škola Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4382] => stdClass Object ( [id] => 4382 [name] => JZU Dom zdravlja Srebrenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4383] => stdClass Object ( [id] => 4383 [name] => Udine University, Udine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4384] => stdClass Object ( [id] => 4384 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4385] => stdClass Object ( [id] => 4385 [name] => Klinika za anesteziju i intenzivno liječenje, UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4386] => stdClass Object ( [id] => 4386 [name] => JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4387] => stdClass Object ( [id] => 4387 [name] => Klinika za psihijatriju, Vojnomedicinska akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4388] => stdClass Object ( [id] => 4388 [name] => JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4389] => stdClass Object ( [id] => 4389 [name] => Medicinski fakultet Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4392] => stdClass Object ( [id] => 4392 [name] => Zdravstveno veleučilište u Zagrebu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4393] => stdClass Object ( [id] => 4393 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju " dr Miroslav Zotović" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4394] => stdClass Object ( [id] => 4394 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4395] => stdClass Object ( [id] => 4395 [name] => Zavod za javno zdravstvo SBK [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4396] => stdClass Object ( [id] => 4396 [name] => Prva osnovna škola Donji Vakuf [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4397] => stdClass Object ( [id] => 4397 [name] => Medicinski fakultet Zenica [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4398] => stdClass Object ( [id] => 4398 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović :: [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4399] => stdClass Object ( [id] => 4399 [name] => JU Visoka medicinska škola Prijedor::Nikole Pašića 4a [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4400] => stdClass Object ( [id] => 4400 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4401] => stdClass Object ( [id] => 4401 [name] => Univerzitetski klinički centar Republike Srpske [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4402] => stdClass Object ( [id] => 4402 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4403] => stdClass Object ( [id] => 4403 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4404] => stdClass Object ( [id] => 4404 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4405] => stdClass Object ( [id] => 4405 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4406] => stdClass Object ( [id] => 4406 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4407] => stdClass Object ( [id] => 4407 [name] => JU Visoka medicinska škola Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4408] => stdClass Object ( [id] => 4408 [name] => Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4409] => stdClass Object ( [id] => 4409 [name] => Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4410] => stdClass Object ( [id] => 4410 [name] => Pokrajinski zavod za zaštitu prirode [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4411] => stdClass Object ( [id] => 4411 [name] => Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4412] => stdClass Object ( [id] => 4412 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Hemija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4413] => stdClass Object ( [id] => 4413 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Hemija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4414] => stdClass Object ( [id] => 4414 [name] => Food Safety Agency B&H [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4415] => stdClass Object ( [id] => 4415 [name] => Food Safety Agency B&H [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4416] => stdClass Object ( [id] => 4416 [name] => Food Safety Agency B&H [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4417] => stdClass Object ( [id] => 4417 [name] => Food Safety Agency B&H [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4418] => stdClass Object ( [id] => 4418 [name] => Bursa Uludag University, Agricultural Faculty, Bursa/Turkey [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4419] => stdClass Object ( [id] => 4419 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4420] => stdClass Object ( [id] => 4420 [name] => Univerzitet Palackog, Pedagoški fakultet, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, Republika Češka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4421] => stdClass Object ( [id] => 4421 [name] => Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Slatinska 11 78000 B [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4422] => stdClass Object ( [id] => 4422 [name] => 1Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Slatinska 11 78000 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4423] => stdClass Object ( [id] => 4423 [name] => Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4424] => stdClass Object ( [id] => 4424 [name] => JZU Dom zdravlja Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4425] => stdClass Object ( [id] => 4425 [name] => Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, RS, BIH, JU Visoka medicinska škola Prijedor, RS, BI [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4426] => stdClass Object ( [id] => 4426 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4427] => stdClass Object ( [id] => 4427 [name] => JU OŠ „Meša Selimović“, Janja-Bijeljina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4428] => stdClass Object ( [id] => 4428 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4429] => stdClass Object ( [id] => 4429 [name] => JZU Dom zdravlja Prijedor [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4430] => stdClass Object ( [id] => 4430 [name] => ZZFMR "dr Miroslav Zotovic" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4431] => stdClass Object ( [id] => 4431 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4432] => stdClass Object ( [id] => 4432 [name] => UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4433] => stdClass Object ( [id] => 4433 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4434] => stdClass Object ( [id] => 4434 [name] => Akademija poslovnih strukovnih studija u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4435] => stdClass Object ( [id] => 4435 [name] => Akademija poslovnih strukovnih studija u Beogradu [desc] =>

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu (Viša medicinska škola u Beogradu)  osnovana je 17. januara 1958. godine, kao prva viša medicinska škola u Narodnoj Republici Srbiji. Škola je počela sa radom septembra iste godine, sa osnovnim zadatakom da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne službe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu je visokoškolska ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srbije i u državnom je vlasništvu, sa sedištem u Zemunu, ul. Cara Dušana broj 254.

Viša medicinska škola u Beogradu osnovana je 17. januara 1958. godine i počela je sa radom septembra iste godine. Tada je imala zadatak da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne sližbe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. Škola je imala dva perioda u svom radu, koji su se razlikovali po programu i uslovima prijema.

U prvom periodu koji je trajao do 1963. godine škola je bila internatskog tipa i školovanje je trajalo tri godine.

Na školovanje su primani samo kandidati ženskog pola, neudate i sa proverom fizičkog i psihičkog zdravlja. Kako je bila internatskog tipa, nije bilo moguće upisati veći broj studenata, pa je u ovom periodu bilo upisano 137 studenata, od kojih je diplomiralo 103. Tada je imala samo odsek viših medicinskih sestara i odsek viših sanitarnih tehničara.

Brz razvoj medicinske nauke, izdvajanje brojnih specijalizacija i subspecijalizacija, rezultirao je potrebom za školovanjem novih profila zdravstvenih radnika na višem nivou.

Tako se 1964. godine u Školi otvara odsek viših fizioterapeuta, 1965. godine i odsek viših radnih terapeuta. Školske 1973/74. godine upisani su prvi studenti na grupi viših ortotičko-protetičkih tehničara, a 1974/75. godine i prvi viši rendgen tehničari.

Školske 1987/88 godine se otvara odsek viših dijetetičara-nutricionista, 1990/91. je otvoren odsek viših zubnih tehničara-protetičara i 1995/96. godine smer viših medicinsko-laboratorijskih tehničara.

Smer viši estetičar-kozmetičar otvoren je školske 1999/2000. godine, a smer viša stomatološka sestra školske 2000/01.

Škola je sa radom otpočela u zgradi sadašnje srednje medicinske škole u Deligradskoj ulici 31, pa se preselila u ulicu Vojvode Milenka 33, zatim u ulicu Pante Srećkovića 2, da bi 1988. godine dobila svoju stalnu zgradu u ulici Cara Dušana 254. u Zemunu.

 

[image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4436] => stdClass Object ( [id] => 4436 [name] => KB "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4437] => stdClass Object ( [id] => 4437 [name] => KB Bihać [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4438] => stdClass Object ( [id] => 4438 [name] => Livsmedelsakademin [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4439] => stdClass Object ( [id] => 4439 [name] => Univerzitet MB [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4440] => stdClass Object ( [id] => 4440 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4441] => stdClass Object ( [id] => 4441 [name] => JZU DZ Herceg Novi [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4442] => stdClass Object ( [id] => 4442 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4443] => stdClass Object ( [id] => 4443 [name] => Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4444] => stdClass Object ( [id] => 4444 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4445] => stdClass Object ( [id] => 4445 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4446] => stdClass Object ( [id] => 4446 [name] => Faculty of Technology Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4447] => stdClass Object ( [id] => 4447 [name] => Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4448] => stdClass Object ( [id] => 4448 [name] => Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4449] => stdClass Object ( [id] => 4449 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4450] => stdClass Object ( [id] => 4450 [name] => Academy of Technical-Educational Vocational Studies Nis - Vranje Department [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4451] => stdClass Object ( [id] => 4451 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4452] => stdClass Object ( [id] => 4452 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4453] => stdClass Object ( [id] => 4453 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4454] => stdClass Object ( [id] => 4454 [name] => Faculty of Medicine, University of Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4455] => stdClass Object ( [id] => 4455 [name] => University of Niš Faculty of Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4456] => stdClass Object ( [id] => 4456 [name] => University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, ::Visegradska 33 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4457] => stdClass Object ( [id] => 4457 [name] => University of Niš Faculty of Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4458] => stdClass Object ( [id] => 4458 [name] => University of Niš Faculty of Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4459] => stdClass Object ( [id] => 4459 [name] => University of Niš Faculty of Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4460] => stdClass Object ( [id] => 4460 [name] => University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, ::Visegradska 33 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4461] => stdClass Object ( [id] => 4461 [name] => Clinic for dental medicine, Niš [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4462] => stdClass Object ( [id] => 4462 [name] => University of Niš Faculty of Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4463] => stdClass Object ( [id] => 4463 [name] => Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4464] => stdClass Object ( [id] => 4464 [name] => IMC Banja Luka - Affidea [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4465] => stdClass Object ( [id] => 4465 [name] => Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4466] => stdClass Object ( [id] => 4466 [name] => Medicinski fakultet, Univerziteta u Nisu, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4467] => stdClass Object ( [id] => 4467 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4468] => stdClass Object ( [id] => 4468 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4469] => stdClass Object ( [id] => 4469 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4470] => stdClass Object ( [id] => 4470 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4471] => stdClass Object ( [id] => 4471 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4472] => stdClass Object ( [id] => 4472 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4473] => stdClass Object ( [id] => 4473 [name] => Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad, Stomatološki fakultet u Pančevu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4474] => stdClass Object ( [id] => 4474 [name] => Private practice, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4475] => stdClass Object ( [id] => 4475 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4476] => stdClass Object ( [id] => 4476 [name] => Department of Anatomy, School of Dental medicine, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4477] => stdClass Object ( [id] => 4477 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4478] => stdClass Object ( [id] => 4478 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4479] => stdClass Object ( [id] => 4479 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet zehničkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4480] => stdClass Object ( [id] => 4480 [name] => Tfzv [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4481] => stdClass Object ( [id] => 4481 [name] => Private practice, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4482] => stdClass Object ( [id] => 4482 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu.Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4483] => stdClass Object ( [id] => 4483 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4484] => stdClass Object ( [id] => 4484 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4485] => stdClass Object ( [id] => 4485 [name] => Zeeochem doo Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4486] => stdClass Object ( [id] => 4486 [name] => Faculty of mechanical engineering Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4487] => stdClass Object ( [id] => 4487 [name] => Faculty of mechanical engineering Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4488] => stdClass Object ( [id] => 4488 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4489] => stdClass Object ( [id] => 4489 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4490] => stdClass Object ( [id] => 4490 [name] => Zeochem doo Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4491] => stdClass Object ( [id] => 4491 [name] => Faculty of mechanical engineering Skopje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4492] => stdClass Object ( [id] => 4492 [name] => Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4493] => stdClass Object ( [id] => 4493 [name] => University of Belgrade School of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia 7University Clinical Centr [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4494] => stdClass Object ( [id] => 4494 [name] => Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4495] => stdClass Object ( [id] => 4495 [name] => University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Department of Medical Physics and Radiation Pr [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4496] => stdClass Object ( [id] => 4496 [name] => University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Department of Medical Physics and Radiation Pr [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4497] => stdClass Object ( [id] => 4497 [name] => University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Department of Nuclear Medicine and Thyroid Dis [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4498] => stdClass Object ( [id] => 4498 [name] => University Clinical Centre of the Republic of Srpska, Department of Nuclear Medicine and Thyroid Dis [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4499] => stdClass Object ( [id] => 4499 [name] => University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4500] => stdClass Object ( [id] => 4500 [name] => University of Banja Luka Faculty of Natural Sciences, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4501] => stdClass Object ( [id] => 4501 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4502] => stdClass Object ( [id] => 4502 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4503] => stdClass Object ( [id] => 4503 [name] => Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4504] => stdClass Object ( [id] => 4504 [name] => Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Bulevar vojvode Stepe Stepanov [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4505] => stdClass Object ( [id] => 4505 [name] => Institut za biologiju i humanu genetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 1800 Niš, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4506] => stdClass Object ( [id] => 4506 [name] => Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73::Bulevar Kralja Aleksan [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4507] => stdClass Object ( [id] => 4507 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4508] => stdClass Object ( [id] => 4508 [name] => Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4509] => stdClass Object ( [id] => 4509 [name] => Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4510] => stdClass Object ( [id] => 4510 [name] => Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4511] => stdClass Object ( [id] => 4511 [name] => Jožef Stefan Institute Slovenia:: [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4512] => stdClass Object ( [id] => 4512 [name] => Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305 11000 Beograd, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4513] => stdClass Object ( [id] => 4513 [name] => Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4514] => stdClass Object ( [id] => 4514 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4515] => stdClass Object ( [id] => 4515 [name] => OMICS International PVT [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4516] => stdClass Object ( [id] => 4516 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4517] => stdClass Object ( [id] => 4517 [name] => KL DEEMED TO BE UNIVERSITY [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4518] => stdClass Object ( [id] => 4518 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4519] => stdClass Object ( [id] => 4519 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4520] => stdClass Object ( [id] => 4520 [name] => Modern business school Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4521] => stdClass Object ( [id] => 4521 [name] => JZU OB "Sveti apostol Luka" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4522] => stdClass Object ( [id] => 4522 [name] => ZZFMR Dr Miroslav Zotović [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4523] => stdClass Object ( [id] => 4523 [name] => Opšta bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4524] => stdClass Object ( [id] => 4524 [name] => Dom zdravlja Kakanj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4525] => stdClass Object ( [id] => 4525 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4526] => stdClass Object ( [id] => 4526 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4527] => stdClass Object ( [id] => 4527 [name] => Zavod za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Banjaluka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4528] => stdClass Object ( [id] => 4528 [name] => Independent University of Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4529] => stdClass Object ( [id] => 4529 [name] => PZU Dr.Kocikj [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4530] => stdClass Object ( [id] => 4530 [name] => JZU UKC Tuzla [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4531] => stdClass Object ( [id] => 4531 [name] => Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4532] => stdClass Object ( [id] => 4532 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4533] => stdClass Object ( [id] => 4533 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4534] => stdClass Object ( [id] => 4534 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4535] => stdClass Object ( [id] => 4535 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4536] => stdClass Object ( [id] => 4536 [name] => OB Trebinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4537] => stdClass Object ( [id] => 4537 [name] => Institute for Children's diseases Clinical centre of Montenegro [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4538] => stdClass Object ( [id] => 4538 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4539] => stdClass Object ( [id] => 4539 [name] => UKC RS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4540] => stdClass Object ( [id] => 4540 [name] => UKC RS Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4541] => stdClass Object ( [id] => 4541 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4542] => stdClass Object ( [id] => 4542 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4543] => stdClass Object ( [id] => 4543 [name] => Advokatska kancelarija Jovana Šutovića [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4544] => stdClass Object ( [id] => 4544 [name] => Klinički Centar Univerziteta Sarajevo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4545] => stdClass Object ( [id] => 4545 [name] => University of Novi Sad, Faculty of Medicine,Department of Dental Medicine [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4546] => stdClass Object ( [id] => 4546 [name] => : [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4547] => stdClass Object ( [id] => 4547 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4548] => stdClass Object ( [id] => 4548 [name] => Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4549] => stdClass Object ( [id] => 4549 [name] => Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4550] => stdClass Object ( [id] => 4550 [name] => Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4551] => stdClass Object ( [id] => 4551 [name] => Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4552] => stdClass Object ( [id] => 4552 [name] => Faculty of Physical Chemistry, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4553] => stdClass Object ( [id] => 4553 [name] => Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4554] => stdClass Object ( [id] => 4554 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4555] => stdClass Object ( [id] => 4555 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4556] => stdClass Object ( [id] => 4556 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4557] => stdClass Object ( [id] => 4557 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4558] => stdClass Object ( [id] => 4558 [name] => University of Banja Luka, Faculty of natural sciences and mathematics [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4559] => stdClass Object ( [id] => 4559 [name] => University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4560] => stdClass Object ( [id] => 4560 [name] => University of Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4561] => stdClass Object ( [id] => 4561 [name] => 0 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4562] => stdClass Object ( [id] => 4562 [name] => VINČA Institute of Nuclear Sciences – National Institute of the Republic of Serbia, Department of Th [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4563] => stdClass Object ( [id] => 4563 [name] => VINČA Institute of Nuclear Sciences – National Institute of the Republic of Serbia, Department of Th [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4564] => stdClass Object ( [id] => 4564 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4565] => stdClass Object ( [id] => 4565 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4566] => stdClass Object ( [id] => 4566 [name] => Vanjski suradnik Fakulteta, elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučili [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4567] => stdClass Object ( [id] => 4567 [name] => Vojna akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4568] => stdClass Object ( [id] => 4568 [name] => University Business Academy, Faculty of Economics and Engineering Management, 21000 Novi Sad, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4569] => stdClass Object ( [id] => 4569 [name] => Technical University of Košice, Masiarska 74, 04001 Košice, Slovakia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4570] => stdClass Object ( [id] => 4570 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4571] => stdClass Object ( [id] => 4571 [name] => Deloitte Advisory, doo, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4572] => stdClass Object ( [id] => 4572 [name] => IHTM, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4573] => stdClass Object ( [id] => 4573 [name] => IHTM, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4574] => stdClass Object ( [id] => 4574 [name] => Tehnološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bor, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4575] => stdClass Object ( [id] => 4575 [name] => Društvo za etiku i vrednovanje u kulturi i nauci, Beograd, Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4576] => stdClass Object ( [id] => 4576 [name] => Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spain [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4577] => stdClass Object ( [id] => 4577 [name] => Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, PP 522, 11000 Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4578] => stdClass Object ( [id] => 4578 [name] => Alfa BK Univerzitet, Palmira Toljatija 3, 11070 Beograd [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4579] => stdClass Object ( [id] => 4579 [name] => 1Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu ž [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4580] => stdClass Object ( [id] => 4580 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Institut Biosens [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4581] => stdClass Object ( [id] => 4581 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4582] => stdClass Object ( [id] => 4582 [name] => Medicinski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Katedra za stomatološku protetiku, Mostar, Bosna i Herce [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4583] => stdClass Object ( [id] => 4583 [name] => University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, ::Karnegijeva 4 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4584] => stdClass Object ( [id] => 4584 [name] => Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4585] => stdClass Object ( [id] => 4585 [name] => Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4586] => stdClass Object ( [id] => 4586 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4587] => stdClass Object ( [id] => 4587 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4588] => stdClass Object ( [id] => 4588 [name] => Technical University of Gabrovo, Department of Electric power distribution and equipment [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4589] => stdClass Object ( [id] => 4589 [name] => Technical University of Gabrovo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4590] => stdClass Object ( [id] => 4590 [name] => Technical University of Gabrovo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4591] => stdClass Object ( [id] => 4591 [name] => Technical University of Gabrovo [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4592] => stdClass Object ( [id] => 4592 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4593] => stdClass Object ( [id] => 4593 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4594] => stdClass Object ( [id] => 4594 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4595] => stdClass Object ( [id] => 4595 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4596] => stdClass Object ( [id] => 4596 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4597] => stdClass Object ( [id] => 4597 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4598] => stdClass Object ( [id] => 4598 [name] => University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, 1800 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4599] => stdClass Object ( [id] => 4599 [name] => University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, 1800 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4600] => stdClass Object ( [id] => 4600 [name] => University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, 1800 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4601] => stdClass Object ( [id] => 4601 [name] => University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, 1800 [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4602] => stdClass Object ( [id] => 4602 [name] => Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja Luka, Republi [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4603] => stdClass Object ( [id] => 4603 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4604] => stdClass Object ( [id] => 4604 [name] => Faculty of Medicine, University of Niš, Niš, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4605] => stdClass Object ( [id] => 4605 [name] => University od Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4606] => stdClass Object ( [id] => 4606 [name] => Institute for Information Technologies Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4607] => stdClass Object ( [id] => 4607 [name] => Institute for Information Technologies Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4608] => stdClass Object ( [id] => 4608 [name] => University Clinical Centre Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4609] => stdClass Object ( [id] => 4609 [name] => University Clinical Centre Kragujevac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4610] => stdClass Object ( [id] => 4610 [name] => University Medical Center Groningen [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4611] => stdClass Object ( [id] => 4611 [name] => IMC Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4612] => stdClass Object ( [id] => 4612 [name] => Kriminalističko-policijski univerzitet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4613] => stdClass Object ( [id] => 4613 [name] => Ministry of Health, Sofia, Bulgaria [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4614] => stdClass Object ( [id] => 4614 [name] => National Centre of Radiobiology and Radiation Protection, Sofia, Bulgaria [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4615] => stdClass Object ( [id] => 4615 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija Odsek Trstenik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4616] => stdClass Object ( [id] => 4616 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, Trstenik (Srbija) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4617] => stdClass Object ( [id] => 4617 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, Trstenik (Srbija) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4618] => stdClass Object ( [id] => 4618 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik (Srbija) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4619] => stdClass Object ( [id] => 4619 [name] => Akademija strukovnih studija Šumadija (ASSŠ) – Odsek Trstenik, 37240 Trstenik (Srbija) [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4620] => stdClass Object ( [id] => 4620 [name] => Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4621] => stdClass Object ( [id] => 4621 [name] => Unuverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4622] => stdClass Object ( [id] => 4622 [name] => Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4623] => stdClass Object ( [id] => 4623 [name] => Univerzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4624] => stdClass Object ( [id] => 4624 [name] => EFT-Rudnik i termoelektrana Stanari [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4625] => stdClass Object ( [id] => 4625 [name] => Unuverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4626] => stdClass Object ( [id] => 4626 [name] => Academy of Arts, University of Novi Sad, 21000 Novi Sad, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4627] => stdClass Object ( [id] => 4627 [name] => Department of Chemical Dynamics and Permanent Education, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Nation [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4628] => stdClass Object ( [id] => 4628 [name] => Department of Chemical Dynamics and Permanent Education, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Nation [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4629] => stdClass Object ( [id] => 4629 [name] => Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Nemanjina 6, 11080 Beograd, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4630] => stdClass Object ( [id] => 4630 [name] => Institut za nuklearne nauke Vinča [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4631] => stdClass Object ( [id] => 4631 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci - Šumarski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4632] => stdClass Object ( [id] => 4632 [name] => FairWorld Legal Firm [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4633] => stdClass Object ( [id] => 4633 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4634] => stdClass Object ( [id] => 4634 [name] => Mint Consulting & Engineering [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4635] => stdClass Object ( [id] => 4635 [name] => - [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4636] => stdClass Object ( [id] => 4636 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4637] => stdClass Object ( [id] => 4637 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4638] => stdClass Object ( [id] => 4638 [name] => Opšta bolnica Trebinje [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4639] => stdClass Object ( [id] => 4639 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4640] => stdClass Object ( [id] => 4640 [name] => All Conference Alert [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4641] => stdClass Object ( [id] => 4641 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4642] => stdClass Object ( [id] => 4642 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4643] => stdClass Object ( [id] => 4643 [name] => KB Bihac [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4644] => stdClass Object ( [id] => 4644 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4645] => stdClass Object ( [id] => 4645 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4646] => stdClass Object ( [id] => 4646 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4647] => stdClass Object ( [id] => 4647 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4648] => stdClass Object ( [id] => 4648 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4649] => stdClass Object ( [id] => 4649 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4650] => stdClass Object ( [id] => 4650 [name] => doo"Bonyur" [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4651] => stdClass Object ( [id] => 4651 [name] => Klinicki centar Crne Gore [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4652] => stdClass Object ( [id] => 4652 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4653] => stdClass Object ( [id] => 4653 [name] => ZZJZ FBIH [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4654] => stdClass Object ( [id] => 4654 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4655] => stdClass Object ( [id] => 4655 [name] => AAA [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4656] => stdClass Object ( [id] => 4656 [name] => UKCRS Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4657] => stdClass Object ( [id] => 4657 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4658] => stdClass Object ( [id] => 4658 [name] => Vojna akademija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4659] => stdClass Object ( [id] => 4659 [name] => ETF UIS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4660] => stdClass Object ( [id] => 4660 [name] => Zotović [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4661] => stdClass Object ( [id] => 4661 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4662] => stdClass Object ( [id] => 4662 [name] => ETF UIS [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4663] => stdClass Object ( [id] => 4663 [name] => saveton concept Nigerian limited [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4664] => stdClass Object ( [id] => 4664 [name] => 2Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Kraljice Marije 16, Beograd, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4665] => stdClass Object ( [id] => 4665 [name] => Univerzitet u Beču, Fakultet za razvojne studije, Sensengasse 3/2/2, Beč, Republika Austrija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4666] => stdClass Object ( [id] => 4666 [name] => Vojnotehnički institut, Ratka Resanovića 2, Beograd, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4667] => stdClass Object ( [id] => 4667 [name] => Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4668] => stdClass Object ( [id] => 4668 [name] => Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4669] => stdClass Object ( [id] => 4669 [name] => Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Centar za fotoniku, Pregrevica 118, Republika Srbija [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4670] => stdClass Object ( [id] => 4670 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4671] => stdClass Object ( [id] => 4671 [name] => Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, studijski program Dentalna medicina [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4672] => stdClass Object ( [id] => 4672 [name] => University of Kragujevac, Faculty of science, Radoja Domanovića 12, Kragujevac, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4673] => stdClass Object ( [id] => 4673 [name] => University of Belgrade, Institute of General and Physical Chemistry, Studentski trg 12/V, Belgrade, [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4674] => stdClass Object ( [id] => 4674 [name] => University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Njegoseva 12, Belgrade, S [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4675] => stdClass Object ( [id] => 4675 [name] => Faculty of Engineering, University of Kragujevac, 34000 Kragujevac, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4676] => stdClass Object ( [id] => 4676 [name] => PIK Bečej a.d., 21220 Bečej, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4677] => stdClass Object ( [id] => 4677 [name] => Faculty of Management, Comenius University in Bratislava, 82005 Bratislava, Slovakia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4678] => stdClass Object ( [id] => 4678 [name] => NIS Gazpromneft, Lubricants Department, Milentija Popovica 1, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4679] => stdClass Object ( [id] => 4679 [name] => Institut za opštu i fizičku hemiju [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4680] => stdClass Object ( [id] => 4680 [name] => Tehnološki fakultet Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4681] => stdClass Object ( [id] => 4681 [name] => LEM Laboratory, Paris University, Paris, France CSE Laboratory, Collège de France, Paris, France [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4682] => stdClass Object ( [id] => 4682 [name] => Tehnički fakultet u Boru [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4683] => stdClass Object ( [id] => 4683 [name] => Faculty of Mechanical Engineering, Goce Delcev University, Krste Misirkov, No. 10-A Stip, Republic o [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4684] => stdClass Object ( [id] => 4684 [name] => Faculty of Technology, University of Banja Luka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4685] => stdClass Object ( [id] => 4685 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4686] => stdClass Object ( [id] => 4686 [name] => University of East Sarajevo, Faculty of Technology, 75400 Zvornik, Republic of Srpska [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4687] => stdClass Object ( [id] => 4687 [name] => Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, 75400 Zvornik [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4688] => stdClass Object ( [id] => 4688 [name] => Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4689] => stdClass Object ( [id] => 4689 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4690] => stdClass Object ( [id] => 4690 [name] => Ustanova [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4691] => stdClass Object ( [id] => 4691 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4692] => stdClass Object ( [id] => 4692 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4693] => stdClass Object ( [id] => 4693 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4694] => stdClass Object ( [id] => 4694 [name] => SANU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4695] => stdClass Object ( [id] => 4695 [name] => SANU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4696] => stdClass Object ( [id] => 4696 [name] => SANU [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4697] => stdClass Object ( [id] => 4697 [name] => NanoLab, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4698] => stdClass Object ( [id] => 4698 [name] => SANU, NanoLab, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4699] => stdClass Object ( [id] => 4699 [name] => University of Belgrade, School of Dental Medicine, Clinic of Orthodontics, Belgrade, Serbia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4700] => stdClass Object ( [id] => 4700 [name] => Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4701] => stdClass Object ( [id] => 4701 [name] => Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4702] => stdClass Object ( [id] => 4702 [name] => Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, Macedonia [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4703] => stdClass Object ( [id] => 4703 [name] => Center for Radiation Therapy, International Medical Centers, Affidea, Banja Luka, Bosnia and Herzego [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4704] => stdClass Object ( [id] => 4704 [name] => Center for Radiation Therapy, International Medical Centers, Affidea, Banja Luka, Bosnia and Herzego [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4705] => stdClass Object ( [id] => 4705 [name] => Center for Radiation Therapy, International Medical Centers, Affidea, Banja Luka, Bosnia and Herzego [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) [4706] => stdClass Object ( [id] => 4706 [name] => [desc] => [image] => https://ekonferencije.com/data/profile_images/default.png [empty] => 1 ) )

https://www.high-endrolex.com/10