https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com: Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu


Kraljevo, Serbia

+381 36 383269
peric.j@mfkv.kg.ac.rs
http://www.mfkv.kg.ac.rs/

Academic Institution
Researchers

Imajući u vidu mesto i ulogu Fakulteta kao obrazovno-naučne ustanove, a u skladu sa definisanom misijom i vizijom, a na predlog Nastavno naučnog veća Fakulteta, Savet Fakulteta je utvrdio sledeće osnovne zadatke:

 • zadovoljavanje potreba korisnika-studenata u domenu osnovnih, diplomskih i doktorskih studija, kao i posebnih programa za stalno stručno usavršavanje u domenu mašinskog inženjerstva;
 • obavljanje naučno-istraživačke delatnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i visokoškolskim ustanovama iz zemlje i inostranstva;
 • primena razvijenih tehničko tehnoloških rešenja u praksi;
 • publikovanje naučnih i stručnih saznanja i rezultata dostupnih široj naučno-stručnoj javnosti;
  organizovanje naučno-stručnih skupova;
 • razvoj biblioteke i informacionog sistema;
 • stalna usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima i potrebama privrede, odnosno društva u celini;
 • razvoj kulturnog i sportskog života na Fakultetu;
 • zadovoljenje potreba ostalih korisnika iz oblasti usluga Fakulteta.

Ovako iskazani osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost postojanja ovog Fakulteta i određuju pravac njegove delatnosti i obezbeđuju dostojanstveno mesto Fakulteta među drugim srodnim fakultetima i na Univerzitetu.

Osnovni zadaci ( opšti uslovi kavliteta fakulteta) utvrđeni su od strane Komisije za obezbeđenje kvaliteta, odnosno Strategijom za obezbeđenje kvaliteta, usvojenom od strane Saveta Fakulteta, a na predlog Nastavno naučnog veća Fakulteta.

Osnovni ciljevi fakulteta proizilaze iz osnovnih zadataka i služe upravljačkoj strukturi Fakulteta kao vodič za ostvarivanje misije i vizije Fakulteta.

Osnovni ciljevi Fakulteta su:

 • stalno unapređenje svih procesa rada, prvenstveno obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa;
  prilagođavanje studijskih programa svetskim dostignućima u nauci i obrazovanju i potrebama privrede;
 • stalno usavršavanje nastavnog i naučnog kadra;
 • saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticanje razvoja;
 • omogućavanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja;
 • obezbeđenje definisanog broja upisanih studenata i kvalitet i efikasnost njihovog studiranja,
  saradnja sa drugim srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu;
 • aktivna uloga Fakulteta na Univerzitetu;
 • aktivna uloga u razvoju grada Kraljeva i regionalnog i privrednog okruženja;
 • uključivanje u državne i evropske projekte;
 • razvoj naučno nastavnog podmlatka Fakulteta;
 • razvoj informacionog sistema;
 • podsticanje kulturnog i sportskog života studenata i zaposlenih;
 • stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • stalno podsticanje marljivosti, odgovornosti, kreativnosti i inventivnost u funkciji razvoja Fakulteta.

Konrektni ciljevi se definišu za svaku poslovnu godinu i iskazuju i prate kroz Program rada i Izveštaj o radu. Rukovodstvo Fakulteta upravlja realizacijom postavljenih ciljeva, stalno ih preispituje i podešava u skladu sa zahtevima korisnika i promenama u nauci i društvu i ciljevima visokog obrazovanja Republike Srbije.

Conferences

Parent organization: Univerzitet u Kragujevcu

Map

Geographic coordinates: 43.722976 - 20.6940794


Search organizers

https://www.high-endrolex.com/10