Uticaj podešavanja parametara na karakteristike nizova magnetnih diskova RAID 0

1. Slobodan Obradović, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nikola Davidović, ETF Istočno Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Borislav Đorđrvić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Serbia
4. Borivoje Milošević, Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Poslovni i pravni fakultet Beograd, Srbija, Serbia
5. Valentina Timčenko, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Serbia

Uprkos pojavi poluprovodničke memorije – SSD (eng. Solid State Drive), magnetni diskovi - HDD (eng. Hard Disk Drive) još uvek imaju dominantnu ulogu kao sekundarne memorije računara prvenstveno zahvaljujući svom velikom kapacitetu, praktično neograničenom broju ciklusa upisa i čitanja i samoj ceni po MB. Kapacitet i brzina jednog magnetnog disk uređaja su ograničeni fizičkim karakteristikama materijala i tehnološkim mogućnostima. Dalje povećanje kapaciteta i brzine pristupa moguće je kombinovanjem više fizičkih disk uređaja koji se ponašaju kao jedan logički uređaj, takozvani nizovi nezavisnih diskova (Redundant Array oh Independent Disks - RAID). Najjednostavniji način kombinovanja više nezavisnih diskova u jedan jesu nizovi diskova RAID 0 (Striping). Očekivani dobici su: povećanje kapaciteta je direktno srazmerno broju diskova (CN=N*C1) a vreme pristupa bi trebalo da bude obrnuto srazmerno broju diskova TN=T1/N, gde je N broj diskova u nizu. Nažalost, merenja na RAID 0 pokazuju da se teorijske vrednosti mogu postići samo ukoliko se pri projektovanju niza RAID 0 pažljivo izaberu parametri koji pored broja diskova bitno utiču na performanse (brzina upisa i ćitanja). To su: veličina bloka na disku, veličina podatka i širina reda – queue depth, odnosno broj paralelnih prenosa. U radu su prikazani rezultati merenja brzina upisa i čitanja za jedan disk i nizove od 2, 3, 4 i 6 diskova, bez paralelnih upisa i sa 4 paralelna upisa. Posebno je analiziran uticaj veličine podatka na brzinu čitanja i upisa.

Ključne reči: Magnetni disk; brzina upisa; brzina čitanja; RAID 0; blok podataka; širina reda

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 19.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (131.21 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove