ZNAČAJ USPOSTAVLjANjA SISTEMA HITNIH POZIVA 112 S CILjEM PRAVOVREMENOG ODZIVA HITNIH SLUŽBI U SLUČAJU NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE

1. Valentina Mandić, Republička uprava za inspekcijske poslove, Područno odjeljenje Istočno Sarajevo, Ul. Serdar Janka Vuko, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandar Mandić, Ministarstvo bezbjednosti BiH, , Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Povećanje bezbjednosti drumskog saobraćaja je nezaobilazno i uvijek aktuelno pitanje politike svake države. Pored primarnog cilja, koji se ogleda u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje mjera aktivne bezbjednosti, podjednako se pažnja treba usmjeriti ka ublažavanju posljedica saobraćajnih nezgoda kroz poboljšanje efikasnosti odziva i djelovanja hitnih službi po prijavi nezgode. Činjenica da ishodi saobraćajnih nezgoda u velikoj mjeri zavise od pravovremenog odziva hitnih službi i preduzetih aktivnosti, povlači za sobom potrebu što efikasnijeg uvezivanja svih službi spašavanja, što se u velikoj mjeri može postići uvođenjem jedinstvenog sistema hitnih poziva – 112, koji je u BiH definisan okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, a ujedno predstavlja i jedan od prioriteta kada je u pitanju provođenje Globalnog plana decenije akcije bezbjednosti saobraćaja na putevima (2011 - 2020).

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Njega poslije saobraćajne nezgode

Datum: 07.10.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove