UTICAJ PROVOĐENJA „ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE“ NA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA SA ASPEKTA VALORIZACIJE I PROJEKTOVANJA VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE GACKO

1. Goran Bejatović, BUKEFALDOO Gacko, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Na osnovu Zakona o javnim putevima Republike Srpske članom 33. Dafinisane su nadležnosti u oblasti održavanja i zaštite javnih puteva. Nakon usvajanja ovog zakona oktobra 2013. godine uslijedila je aktivnost JP Putevi Republike Srpske prema svim lokalnim zajednicama, u smislu definisanja stanja postojeće vertikalne saobraćajne signalizacije na dijelovima magistralnih i regionalnih puteva koji prolaze kroz naseljena mjesta na području lokalnih samouprava. Osim navedene izrade katastra vertikalne saobraćajne signalizacije, lokalnim zajednicama je od strane Direkcije za puteve sugerisano da u slučaju odstupanja stanja na terenu od onoga što je propisano Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima otklone nedostatke putem izrade adekvatnog projekta koji bi zadovoljio formu, a suštinski dugoročno riješio dio bezbjednosnih problema.
Nakon preduzimanja navedenih radnji od strane lokalnih zajednica JP Putevi Republike Srpske preuzima obavezu gazdovanja vertikalnom saobraćajnom signalizacijom.
Tema ovog rada je, između ostalog i pokretanje inicijative i interesovanja stručnih i nadležnih subjekata u cilju istrajavanja na ovoj vrlo bitnoj aktivnosti, koja je izgleda posustala.

Ključne reči: valorizacija; vertikalna signalizacija; lokalna zajednica

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 29.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (877.86 KB)
Datoteka uz rad  (25.58 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove