Uloga psihologa i socijalnog radnikau rehabilitaciji pacijenata sa posljedicama sobraćajnih nezgoda

1. Lena Topić Arambašić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ana Grubišić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Najčešće posljedice saobraćajnih nezgoda zbog kojih pacijenti dolaze na rehabilitaciju u našu ustanovu su spinalne povrede. Spinalne povrede su povrede kičmene moždine nakon kojih zaostaju privremeni ili trajne motorni i senzorni deficiti. Pored navedenih deficita, spinalne povrede imaju značajan i dugotrajan uticaj na povrijeđenu osobu u psihološkom i socijalnom smislu.
Najčešće psihološke i socijalne posljedice kod pacijenata nakon saobraćajnih nezgoda su: nemogućnost prihvatanja dijagnoze i aktuelnog stanja, reaktivna anksioznost i depresivnost, emocionalna labilnost, ideje beznađa i bezperspektivnosti, poremećaj socijalnih relacija, adaptacija na funkcionalna ograničenja, narušena komunikacija, snižena aktivacija i motivacija u rehabilitaciji, usporena resocijalizacija i reintegracija.
Cilj rada je prikazati ulogu psihologa i socijalnog radnika u rehabilitaciji pacijenata nakon saobraćajnih nezgoda. Psihosocijalna podrška kao dio rehabilitacionog tretmana u ZFMR „dr Miroslav Zotović“, podrazumijeva kako individualni tako i grupni tretman pacijenata, koji u saradnji sa drugim članovima tima, kroz interdisciplinarni pristup, provode psiholog i socijalni radnik.
Metodologija korištena u radu je deskriptivna analiza efekata tretmanskog rada psihologa i socijalnog radnika sa pacijentima.
Zaključak: Uloga psihologa i socijalnog radnika u tretmanu pacijenata sa posljedicama saobraćajnih nezgoda je veoma značajna za tok i ishod rehabilitacionog procesa, jer podstiče pacijenta za aktivno učešće u sopstvenom oporavku, te promoviše sve aktuelniji biopsihosocijalni model kroz uvažavanje holističkog i interdisciplinarnog pristupa u rehabilitaciji.

Ključne reči: psihocijalna podrška; rehabilitacija; saobraćajna nezgoda

Tematska oblast: Njega poslije saobraćajne nezgode

Datum: 29.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.11 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove