Jačanje kapaciteta lokalnih Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji

1. Tomislav Petrovic, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
2. Branko Stamatović, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije::, Serbia
3. Duško Pešić, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Serbia
4. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Rezime: Lokalne samouprave imaju značajan deo odgovornosti i obaveza u sistemu bezbednosti saobraćaja Republike Srbije, a koje su definisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Jedan od najvažnijih poslova odnosi se na donošenje planskih i operativnih dokumenata od strane lokalnog Tela za koordinaciju poslova bezbednost saobraćaja čija je osnovna funkcija usklađivanje poslova bezbednosti saobraćaja iz delokruga rada lokalne samouprave. Za obavljanje navdenih poslova lokalnog Tela u Republici Srbiji, shodno članovima 17. i 18. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, definisan je stabilan način finansiranja, odnosno budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen pripada 30% sredstava, koja se mogu isključivo koristiti za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima jedinice lokalne samouprave. Dosadašnja iskustva pokazuju da određen broj lokalnih samouprava ima određenih poteškoća prilikom donošenja planskih i operativnih dokumenta koja su neophodna za funkcionisanje rada lokalnog Tela. Na osnovu toga, u radu su prikazani neki od modela saradnje između Agencije i lokalnog Tela, kao i međusobne saradnje između lokalnih Tela sa ciljem razmene primera dobre prakse i jačanja kapaciteta lokalnih Tela.

Ključne reči: lokalna tela za bezbednost saobraćaja; jačanje; kapacitet

Tematska oblast:

Datum: 05.07.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove