ANALIZA BRZINA NA PUTNOJ I ULIČNOJ MREŽI U REPUBLICI SRBIJI

1. Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Nikola Čelar, Univerzitet u Beogradu – Saoraćajni fakultet, Serbia

Upravljanje brzinama na putnoj i uličnoj mreži ima ključnu ulogu za efikasnost i bezbednost saobraćaja. Osnovni cilj upravljanja brzinama je obezbeđivajne harmonizovanih uslova u saobraćajnom toku. Ovaj složen proces bazira se na planiranju namena površina, utvrđivnaju transportnih zahteva, projektovanju saobraćajnica i izbora odgovarajućeg načina upravljanja. U radu je prikazana metodologija istraživnja brzina na putnoj i uličnoj mreži primenom tri pristupa: analiza brzina na mikrolokaciji, prostorna i vrmenska analiza realnih brzina pri merodavnim uslovima u toku. Na osnovu rezultata istraživanja date su i generalne smernice rešavanja problema upravljajna brzinama i kredibiliteta postavljenih ograničenja u lokalnim uslovima.

Ključne reči: upravljanje brzinama; putna i ulična mreža; kredibilitet ograničenja

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 06.10.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (918.95 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove