REGENERACIJA ADSORBENSA IZ PROCESA RERAFINACIJE TURBINSKOG ULJA

1. Tatjana Botić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mirko Petković, Rafinerija ulja Modriča, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Pero Dugić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Aleksandra Šinik, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Korišćeno turbinsko ulje spada u kategoriju opasnog otpada. Najstariji postupak tretmana korišćenog ulja je poznat kao tretman sa kiselinom i glinom. Tretman uzorak korišćenog turbinskog ulja viskozne gradacije ISO VG 32 je započeot taloženjem suspendovanih kontaminirajućih materija i aditiva sa koncentrovanom sumpornom kiselinom. Dobijeni kiseli mulj je odvojen, a ostatak ulja je tretiran sa adsorbensom, neutralisan sa Ca-hidroksidom i filtriran. Za dekoloraciju je korišćen komercijalni adsorbens dobijen kiselom aktivacijom bentonita. Kao krajnji proizvod rerafinacije dobijeno je prečišćeno bazno ulje prihvatljivog kvaliteta koje se može iskoristiti za formulaciju novih industrijskih ulja i filtraciona pogača kao tehnološki otpad. Iako je neutralan, ovaj čvrsti otpad sadrži veliki procenat neorganskih materija i vezanih ugljovodonika. Odlaganjem ovog opasnog i glomaznog otpada, bez ikakvog tretmana, nastaju nepoželjne deponije koje predstavljaju rizik za čovjeka i okolinu, dok ekološki prihvatljivi načni njihovog zbrinjavanja su veoma skupi.
U ovom radu je ispitana mogućnost regeneracije adsorbensa (gline) iz zauljene filter pogače. Uzorci zauljene filter pogaće su žareni u kontrolisanim laboratorijskim uslovima na 450 °C i 550 °C. Zatim je izvršeno poređenje efikasnosti ponovne primjene u procesima rerafinacije uzorka gline žarene na 550 °C sa novom komercijalnom glinom. Rezultati su pokazali da je moguće dobiti regenerisani adsorbens koji se može ponovo uspješno koristiti u procesima rerafinacije i dekoloracije.

Ključne reči: Used oil; clay; re-refining; acid–clay treatment

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 21.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (12.75 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove