PROUČAVANjE DESKRIPTORA BIOLOŠKE AKTIVNOSTI DERIVATA BARBITURNE KISELINE

1. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
2. Đenđi Vaštag, Serbia
3. Borko Matijević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Serbia
4. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet, Univeritet u Novom Sadu, Serbia
5. Jelena Nakomčić, Serbia

Derivati barbiturne kiseline decenijama predstavljaju farmakološki značajna jedinjenja. Efekat koji ispoljavaju u centralnom nervnom sistemu im je uslovljen prisustvom pirimidin-trionskog prstena i prirodom supstituenta u položaju 5. Lipofilnost kao jedan od ključnih molekulskih deskriptora biološke aktivnosti je za odabrane derivate barbiturne kiseline određena eksperimentalno, primenom tankoslojne hromatografije na obrnutim fazama (RP TLC18 F254s), u dva sistema rastvarača. Ispitivan je uticaj prirode supstituenta i primenjenih organskih modifikatora na hromatografsko ponašanje proučavanih derivata. Primenom odgovarajućih softverskih paketa za proučavane derivate barbiturne kiseline su izračunate vrednosti podeonog koeficijenta (logP) kao standardnog merila lipofilnosti i efektivne koncentracije (EC50) kao merila akutne toskičnosti za različite test organizme. Metodom linearne regresije je ispitana zavisnost između hromatografskih parametara kao pretpostavljenih merila lipofilnosti i softverski dobijenih parametara biološke aktivnosti proučavanih derivata barbiturne kiseline.

Ključne reči: derivati barbiturne kiseline; lipofilnost; toksičnost

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 01.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (55.22 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove