ANALIZA BRZINA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA – DOLINSKE TRASE

1. Dragana Božić, Serbia
2. Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

Brzina kao jedan od osnovnih parametara saobraćajnog toka, ima izuzetan značaj sa aspekta efikasnosti (nivo usluge, vreme putovanja) i bezbednosti (broj, posledice i rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda). Upravljanje brzinom obuhvata niz mera koje se primenjuju sa osnovnim ciljem ostvarivanja balansa između bezbednosti i efikasnosti u saobraćajnom toku. Jedna od najvažnijih upravljačkih mera za postizanje navedenog cilja ogleda se u definisanju kredibilnog ograničenja, odnosno ograničenja brzine koje bi omogućilo postizanje maksimiziranja kapaciteta i nivoa usluge posmatrane deonice, odnosno minimiziranje troškova korisnika i rizika nastanka saobraćajnih nezgoda. S obzirom na činjenicu da nepropisna i neprilagođena brzina izaziva niz značajnih negativnih uticaja, cilj ovog rada je da se sprovede analiza kredibiliteta postojećih ograničenja, odnosno da se utvrde faktori koji imaju uticaj na brzine na deonicama dvotračnih dolinskih vagradskih puteva. Da bi se došlo do rezultata, sprovedeno je terensko istraživanje u realnim uslovima, metodom pokretnog osmatrača, uz pomoć aplikacije na android telefonu. Ovim istraživanjem je pored analize brzine na preseku (srednja vremenska brzina) omogućena i analiza brzina saobraćajnog toka na celom homogenom uticajnom odseku sa ABS-a (mikro nivo), kao i na marko nivou, odnosno duž šest analiziranih deonica vangradskih dolinskih dvotračnih puteva (srednja prostorna brzina). Takođe, empirijskim istraživanjem su utvrđene vrednosti ograničenja brzina na izabranim deonicama i slobodnih brzina na osnovu Linearnog modela, kao i primenom softvera HCS. U okviru analize brzina utvrđene su vrednosti eksploatacionih brzina na osnovu analitičkih modela i metoda. Da bi se dobila jasnija slika o kredibilitetu postojećih ograničenja izvršena je i analiza prekoračenja ograničenih brzina po klasama.

Ključne reči: brzina; kredibilitet ograničenja; srednja prostorna brzina

Tematska oblast:

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (1.29 MB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove