PRIMERI I ISKUSTVA U PRIMENI DETEKTORA BRZINE SA DISPLEJOM U ZONI ŠKOLE

1. Uroš Jovanović, Serbia
2. Nemanja Radović, Serbia

" Zona škole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole, i kao takva obeležena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom" (" Sl.Glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- odluka US, 55/2014, 96/2015- dr.zakon 9/2016- odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018- dr.zakon 87/2018 i 23/2019). Jasno obeležavanje zona škola vozačima prenosi poruku da u naznačenoj zoni povećaju pažnju. U takvim zonama, gde se deca najviše pojavljuju kao pešaci, uz saobraćajne znakove ograničenja brzine neophodno je primeniti različita tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja kao što su fizičke prepreke, vibracione i šušteće trake. Pored navedenih mera za ograničenje brzine koriste se i detektori brzine sa displejom kojima se vozači dodatno upozoravaju da brzina kojom se kreću nije propisna. Brzinski displej je postavljen sa obe strane prilaza školi, a uređaj funkcioniše po principu semafora sa naizmeničnim sadržajem poruka i radara za merenje brzina koji detektuje nailazeće vozilo i prikazuje njegovu brzinu na displeju. Brzina kretanja vozila se prikazuje kontinuirano tako da je moguće pratiti kako se vozač ponaša, odnosno da li smanjuje ili povećava brzinu svog kretanja. Ukoliko je brzina veća od dozvoljene za tu deonicu puta pali se i drugi displej sa porukama koje vozača upozoravaju na prekoračenje brzine i obaveštavaju da se nalazi u zoni škole. U ovom radu su analizirani primeri primene detektora sa displejom u zonama škola u visoko urbanizovanim delovima naselja i na državnim putevima koja prolaze kroz naselja u ruralnom području.

Ključne reči: detektor sa displejom; umirivanje saobraćaja

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 15.10.2019.

VIII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Datoteka uz rad  (960.14 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove