UKLANJANJE ŠESTOVALENTNOG HROMA Cr(VI) IZ VODENOG RASTVORA ADSORPCIJOM NA KAOLINU

1. Branko Škundrić, Academy of science and arts of the Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dragana Gajić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Darko Bodroža, Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, RS, B&H, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je analizirana adsorpcija šestovalentnog hroma, Cr(VI), iz vodenog rastvora na prirodnoj glini kaolinu (rudnika kaolinita “Motajica”, Kobaš, Srbac). Ispitivan je uticaj: mase adsorbensa, vremena kontakta, pH rastvora i temperature na efikasnost adsorpcije. Nađeno je da su optimalni parametri adsorpcije: masa adsorbensa od m=0,5 g; vrijeme kontakta t=1 čas; pH vrijednost rastvora pH=3,0 i temperatura od T=35ºC, a efikasnost uklanjanja pri ovim parametrima iznosi 31,12%. Adsorpcija šestovalentnog hroma, Cr(VI), iz vodenog rastvora na prirodnoj glini kaolinu pri nađenim optimalnim uslovima rezultat je elektrostatskih interakcija
Eksperimentalni podaci analizirani su primjenom tri linearizovana adsorpciona modela: Freundlich-ovom, Langmuir-ovom i Temkin-ovom. U procesu adsorpcije šestovalentnog hroma, Cr(VI), na kaolinu Freundlich-ov model izoterme ima najveću vrijednost koeficijenta korelacije (R2=0,961) i stoga najbolje opisuje ravnotežne pojave pri adsorpciji Cr(VI) na ovom adsorbensu. Na osnovu vrijednosti Freundlich-ove konstante, KF (=0,0416 (mgg-1)(mgL-1)1/n), a koja je povezana sa adsorpcionim kapacitetom adsorbensa, zaključuje se da kaolin ima relativno nizak adsorpcioni kapacitet prema šestovalentnom hromu, Cr(VI). Druga Freundlich-ova konstanta, n, vezuje se za adsorpcioni intezitet adsorbensa i heterogenost površine. Dobijena vrijednost za n, je veća od jedinice (n=1,2516) i ukazuje da se radi o favorizovanoj adsorpciji.
Na osnovu dobijenih i analiziranih rezultata adsorpcionog procesa zaključuje se da prirodna glina kaolin pokazuje dovoljnu efikasnost uklanjanja da se može koristiti kao adsorbens za uklanjanje šestovalentnog hroma, Cr(VI), iz vodenog rastvora.

Ključne reči: adsorpcija; kaolin; šestovalentni hrom; Cr(VI); Freundlich-ova; Langmuir-ova; Temkin-ova izoterma

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 06.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove