TOPLOTNA PROVODNOST MONOSLOJA GRAFENA U OKVIRU DEBAJEVOG I KALAVEJEVOG MODELA

1. Stevo Jaćimovski, Serbia
2. Jelena Lamovec, Serbia
3. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jovan Šetrajčić, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Serbia

Temperaturska zavisnost toplotne provodnosti monosloja grafena je analizirana u okviru aproksimacije vremna relaksacije Bolcmanove transportne jednačine. Eksplicitna temperaturska zavisnosti toplotne provodnosti razmatra se kod Debajevog i Kalavejevog modela. Relaksacioni mehanizmi tipa elektron-elektron i elektron-fonon se zanemaruju zbog malog doprinosa toplotnoj provodnosti. Relaksacioni mehanizmi koji daju doprinos toplotnoj provodnosti kod grafena u ovim modelima su interakcije tipa: fonon-fonon, fonon-primese, fonon granice uzorka. Za razliku od Debajevog modela, kod Kalavejevog modela se uračunavaju, osim tzv. U-procesa kod intarakcija tipa fonon-fonon, i tzv N-procesi. U radu se pokazuje da su rezultati temperaturske zavisnosti toplotne provodnosti kod monosloja grafena dobijeni Kalavejevim modelom bolje usklađeni sa eksperimentalnim podacima.

Ključne reči: monosloj grafena; toplotna provodnost; Debajev model; Kalavejev model; vreme relaksacije

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 15.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (986.18 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove