OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI

1. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Prirodni uran se sastoji od tri izotopa, urana-234 (0.005%), urana-235 (0.7%) i urana-238 (99.3% mase). Procesom obogaćivanja (za fisiono gorivo), udeo urana-235 povećava se sa 0.7% na (3-5) %. Nusprodukt procesa obogaćivanja je osiromašeni uran (OU) sa uranom-234 (0.002%) i uranom-235 (0.2%). OU je oko 40% slabiji ozračivač od prirodnog urana. Zbog visoke gustine (19.1 g/cm3, 1.7 puta gušći od olova), iako i sam radioaktivan, OU je pogodan kao zastitni materijal od jonizujućeg zračenja za radioterapijske (RT) bunkere. Debljine poluslabljenja (HVL) koje smanjuju dozu na 50%, gama snopa Co-60 (energije 1.17 i 1.33 MeV) za materijale koji se koriste kao zaštita u radioterapiji date su u tabeli 1.
Tabela 1. HVL vrednosti materijala koji se najčešće koriste kao zaštitni u RT.
HVL (cm)
Beton Čelik Olovo OU
Co-60 6.2 0.216 0.125 0.69
Iz navedenog se vidi da OU smanjuje debljinu zaštitnih zidova (bunkera), u kojem je smesten radioterapijski Co-60 uređaj, 9 puta. Posto je i sam radiokativan, OU zahtjeva dodatnu zaštitu od jonizujućeg zračenja (alfa, beta i gama) nastalog u barijeri kao posledica radioaktivnih raspada. Sve češće se radioterapijski centri širom svijeta opredeljuju za OU kao optimalnom riješnju zašite, naročito zbog uštede u prostoru (manja debljina zidova).

Ključne reči: osiromašeni uran; zaštita od jonizujućeg zračenja; debljina poluslabljenja.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (37.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove