ANALIZA UTICAJA PRIPREME KROMPIRA NA PROCES HIDROLIZE U DOBIJANjU BIOETANOLA

1. Aleksandar Savić, Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Saša Papuga, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelana Račić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U ovom radu je ispitivan uticaj skidanja kore krompira na efikasnost hidrolize substrata koji je prethodno obrađen primjenom ultrazvuka. Prethodna obrada ultrazvukom je trajala 5 minuta na 60 °C. Postupak skidanja kore krompira posmatran je kao kategorički uticaj sa dva nivoa uticaja (neoguljen i oguljen krompir), u primijenjenoj metodologiji faktorijalnih eksperimenata. Efikasnost hidrolize je praćena preko količine dobijenog šećera u hidrolizatu. Dobijeni rezultati su ocijenjeni analizom varijanse i dijagnostičkim statističkim alatima. Utvrđeno je da skidanje kore sa krompira ne utiče značajno na ukupnu efikasnost hidrolize supstrata, koji je prethodno obrađen ultrazvukom u trajanju 5 minuta na temperaturi od 60 °C.


Ključne reči: efikasnost hidrolize; faktorska analiza; krompir; bioetanol

Tematska oblast:

Datum: 01.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (86.83 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove