ZNAČAJ SPROVOĐENjA CANITARNO -HIGIJENSKIH MJERA U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA ZAŠTITU OD PANDEMIJE UZROKOVANE VIRUSOM KORONA SARS-CoV-2 (COVID 19)

1. Dušan Vranješ, JU Visoka medicinska škola Prijedor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Novi virus korona SARS-CoV-2 (COVID-19) pojavio u Kini u decembru 2019. a uzročnik je pandemije koja je zahvatila skoro cijeli svijet. Bolest se menifestuje u obliku teških respiratornih simptoma i temperature što može dovesti i do smrtnog ishoda. Cilj ovog rada je da se izvrši analiza značaja sprovođenja sanitarno - higijenskih mjera u lokalnoj zajednici na sprečavanju pojave i širenja pandemoje uzrokovane novim virusom korona – COVID 19. Analiza stanja i sprovođenja sanirtarno - higijenskih mjera urađena je na bazi praćenja stanja i prikupljanja i obrade podataka u vezi sa pojavom i širenjem novog virusa korona na podrčju grada Prijedora u periodu od 10. 03.2020.godine do 15.05.2021.godine
Na području grada Prijedora se odmah nakon pojave prvog slučaja novog virusa korona organizovano i sistemski pristupilo sprovođenju mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona kako od strane zdravstvenih ustanova tako i od drugih nadležnih subjekata i stanovništva. Ove mjere su bile usmjerene na uspostavljanje održive infrastukture za prevenciju i kontrolu infekcija i sprovođenje mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona naloženih od strane nadležnih institucija, uspostavljanja zdravstvenog nadrzora lica, organizovanje karantina, sprovođenje intenzivnih zdravstvenih i epidemiološkimh mjera, sprovođenje mjera dezinfekcije javnih ustanova i javnih površina i intentivno sprovođenje mjera javne higijene.
Realizacija oparativnih sanitarno - higijenskih mjera radi zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona od strane zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća i ustanova odvijale su se u skladu sa naloženim mjerama i preporukama datih od strane nadležnih institucija Republike Srpske. Efikano i blagovremeno sprovođenje sanitarno higijenskih mjera značajno je doprinijelo prevenciji i i smanjenju transmisie nCoV i znatno manjem broju oboljelih lica na području grada Prijedora u odnosu na druge veće urbane centre.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 10.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove