ANALIZA UTICAJA VODE RIJEKE SANE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE IZ IZVORIŠTA TUKOVI-MATARUŠKO POLJE U PERIODU POPLAVA

1. Nedeljka Vuković, a.d.vodovod, [], Bosnia and Herzegovina

U proteklom dvadeseto godišnjem periodu grad Prijedor je bio pogođen jakim poplavama. U godinama 2008, 2010, 2014, 2019 i 2020 poplave su uticale na nivo vode u podzemnim vodozahvatima izvorišta vode za piće Tukovi-Mataruško polje koje se nalazi na lijevoj obali rijeke Sane. Da bi se utvrdilo postojanje mogućih zdravstvenih rizika na stanovništvo koje konzumira vodu za piće ovog izvorišta analizirani su: Izvještaji Voda Srpske o visini vodostaja rijeke Sane, Izvještaji SCADA centra Vodovoda a.d.Prijedor o promjenama u nivoima vode u vodozahvatima, Izvještaji Instituta za javno zdravstvo RS o zdravstvenoj ispravnosti uzoraka vode za piće uzetih u dane proglašenja odbrane od poplave, procijenjeni rizici u konzumiranju vode za piće u navedenim periodima kao i izvještaji HES službe Doma zdravlja Prijedor o pojavi enterokolitisa u dijelovima grada koji se vodom za piće snabdijevaju iz navedenog izvorišta. Prema Izvještajima Instituta za javno zdravstvo RS zdravstvena ispravnost vode za piće 2008 i 2010 godine bila je zadovoljavajuća. Rizici konzumiranja takve vode za piće bili sa mikrobiološkog aspekta neznatni a sa fizičko-hemijskog aspekta prihvatljivi. U 2014 godini u periodu majskih poplava dnevne promjene nivoa vode u vodozahvatu kretale su se i do 10 m ali su rizici po zdravlje sa mikrobiološkog aspekta bili neznatni a sa fizičko hemijskog prihvatljivi. Poplavni događaji iz 2019 i 2020 godine nisu značajno podizali nivo vode u vodozahvatima i nije bilo neodgovarajućih uzoraka vode za piće a rizici su bili neznatni sa mikrobiološkog aspekta i prihvatljivi sa fizičko-hemijskog aspekta. Prema rezultatima analiziranih poplavnih perioda jasno je da bez obzira na nivo vodostaja rijeke Sane i njenog uticaja na nivo vode u vodozahvatima zdravstvena ispravnost vode za piće ovog izvorišta ne može uticati na zdravlje korisnika.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u sanitarnom inženjerstvu

Datum: 18.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove