Poređenje dva različita rastvarača za rastvaranje nanočestica metalnih oksida korištenih tokom mikrodilucionog metoda antibiograma

1. Aleksandra Šmitran, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dijana Jelić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Rezistencija bakterija na antimikrobne lijekove je veoma aktuelan problem u medicini. Razvoj novih lijekova je jedan od najvažnijih ciljeva u farmaciji i medicini danas. Prije uvođenja novog lijeka potrebno je odrediti rastvarače, kao i koncentraciju lijeka koja ispoljava antimikrobni efekat.
Cilj: Cilj rada je bio da se odrede vrijednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) četiri vrste nanočestica metalnih oksida rastvorenih u 2 razičita rastvarača.
Materijal i metode: Četiri različita rastvora nanočestice metalnih oksida (TiO2, Al2O3, Fe2O3, CuO) rastvorene su u dva rastvarača (apsolutni alkohol i dimetil-sulfoksid - DMSO) korišćenjem ultrazvučnog vodenog kupatila tokom 1 h na 50°C, postižući konačnu koncentraciju od 10 mg/ml. Antimikrobno ispitivanje je sprovedeno mikrobujon dilucionom metodom u Muller Hintonov bujonu, a testirani su Staphylococcus aureus ATCC 29523 i Escherichia coli ATCC 25922. Opseg koncentracije nanočestica je bio od 2,5 mg/ml do 0,001 mg/ml.
Rezultati: Sva četiri rastvora metalnih oksida nanočestica su pokazala antimikrobnu aktivnost na obe testirane bakterije. Bolja aktivnost je primijećena kod nanočestica rastvorenih u alkoholu u odnosu na DMSO. MIK vrijednosti za obe bakterije su bile dvije do četiri koncentracije veće kada su nanočestice rastvorene u DMSO u odnosu na alkohol.
Zaključak: Na osnovu naših rezultata, bolju antimikrobnu aktivnost su pokazale nanočestice rastvorene u apsolutnom alkoholu.

Ključne reči :

Tematska oblast: Savremeni pristup u medicinsko-laboratorijskom inženjerstvu

Datum: 22.03.2022.

Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove