https://www.high-endrolex.com/10

      confOrganiser.com - Work: Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina

Određivanje koncentracije magnezijuma kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji je definisan odgovarajućim enzimskim profilom i koncentracijom troponina

1. Mara Džomić, Institut za kardiovaskularne bolesti - Dedinje , Serbia

Kratak sadržaj
Uvod : Akutni koronarni sindrom ( engl. acute coronary syndrome, ACS) je klinički sindrom koji uključuje:
1.nestabilnu angina
2.infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta
3.infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta
Dijagnoza ACS se postavlja na temelju jasnih kliničkih znakova akutnog infarkta miokarda praćenih bolovima u grudima, elektrokardiografskog nalaza te na temelju povećane koncentracije MB izoenzima kreatin–kinaze i koncentracije troponina. Cilj rada je bio određivanje koncentracije magnezijuma i vrijednosti enzimske aktivnosti CK-MB, AST, LDH u serumu studijske i kontrolne grupe i određivanje troponina u studijskoj grupi.
Metode: Ovim istraživanjem su obuhvaćene dvije grupe ispitanika. Kontrolna grupa je sačinjena od 20 ispitanika muškog pola prosječne starosti 50,6 ± 3,1 godina, dok studijsku grupu čine 30 ispitanika ( 24 muškog i šest ženskog pola) prosječne starosti 60,3 ± 3,1 godina sa postavljenom dijagnozom akutnog koronarnog sindroma. Analiti su određivani spektrofotometrijski na biohemijskom analizatoru (Synchron CX 9, proizvođač Beckman Coulter).Troponin se određivao enzimskim imunoesejem sa mikročesticama na fluorometru (AxSYM, proizvođač Abbott).
Rezultati: Statistička obrada podataka ispitanika u kontrolnoj grupi je obuhvatila prosječne vrijednosti , standardne devijacije i koeficijente varijacije izmjerenih koncentracija magnezijuma, kao i aktivnosti enzima CK–MB, AST i LDH dok je u studijskoj grupi i koncentraciju troponina.
Zaključak: Između studijske i kontrolne grupe ispitanika postoji veoma visoko statistički značajna razlika u koncentraciji magnezijuma, veoma visoko statistički značajna razlika u aktivnosti analiziranih enzima i negativna korelacija između koncentracije magnezijuma i aktivnosti enzima u kontrolnoj i studijskoj grupi. U studijskoj grupi postoji pozitivna korelacija između koncentracije magnezijuma i troponina.Key words :

Thematic field: Medicina

Date: 22.06.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Paper file  (48.21 KB)
Paper file  (49.03 KB)
Paper file  (75.69 KB)


Other papers from conference


Search papers

https://www.high-endrolex.com/10