ISPITIVANjE RADIOKONTRASTNOSTI PORTLAND CEMENTA SA DODATKOM STRONCIJUMOVIH JEDINjENjA

1. Veljko Ilic, 'Stomatoloski fakultet Univerzitet u Beogradu, Serbia
2. Djorđe Antonijević, Department of histology, Faculty of Dentistry, University of Belgrade, Serbia
3. Sanja Milutinovic-Smiljanic, Serbia
4. Vesna Danilovic, Serbia
5. Vladimir Biočanin, Stomatoloski fakultet, Pančevo, Serbia
6. Dragan Ilić, Department of histology, Faculty of Dentistry, University of Belgrade, Serbia

Uvod. Kalcijum silikatni cementi se koriste kao dentinski zamenici u stomatologiji za direktno prekrivanje pulpe, zbrinjavanje perforacija kanala korena, apeksifikaciju, apeksogenezu i retrogradno punjenje kanala. Cilj ovog rada je bio određivanje minimalne koncentracije stroncijum karbonata (SrCO3) ili stroncijum fluorida (SrF2) dodatih u beli Portland cement (PC) radi zadovoljavanja ISO standarda od 3 mmAl za radiokontrastnost (RK) dentalnih materijala. Materijal/metode. U eksperimentalnoj grupi korišćeni su PC+10%SrCO3, PC+20%SrCO3, PC+30%SrCO3 i PC+10%SrF2, PC+20%SrF2, PC+30%SrF2, a u kontrolnoj čist PC i mineral trioksid agregat (MTA). Za svaku smešu napravljeno je po šest uzoraka. Oni su radiografisani digitalno pomoću senzora (CCD) uz primenu aluminijumskog stepeničastog etalona. Pomoću odgovarajućeg softvera napravljena je korelacija sivo-bele skale uzoraka i debljine pločica alumijumskog etalona. Rezultati. RK eksperimentalnih smeša iznosila je: PC+10%SrCO3 (1,79±0,06mmAl), PC+20%SrCO3 (2,3±0,07mmAl), PC+30%SrCO3 (3,45±0,09mmAl) i PC+10%SrF2 (2,0±0,08mmAl), PC+20%SrF2 (2,31±0,4mmAl), PC+30%SrF2 (3,28±0,14mmAl), a kod kontrolnih: PC (1,42±0,09 mmAl) i MTA (6,9±0,5 mmAl). Značajno povećanje RK kod smeša PC+30%SrCO3 i PC+30%SrF2 je zabeleženo u odnosu na čist PC. Sve smeše bile su značajno manje kontrastne od MTA cementa. Zaključak. Samo je dodatak 30% stroncijumovih jedinjenja belom PC doveo do standardno zadovoljavajuće radiokontrastnosti.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 30.06.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove