UTICAJ VREMENA KONTAKTA NA EFIKASNOST UKLANjANjA FOSFATA IZ VODENIH RASTVORA UZ POMOĆ LETEĆEG PEPELA

1. Jelena Vuković, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milomirka Obrenović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Slavko Smiljanić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Fosfor je esencijalan i nezamjenljiv za žive organizme. Međutim, prekomjerno prisustvo fosfata u vodenim ekosistemima može prouzrokovati pojavu eutrofikacije i narušavanje prirodne ravnoteže, te se stoga definišu maksimalno dozvoljene koncentracije ovih jedinjenja u otpadnim vodama. Prilikom prečišćavanja otpadnih voda primjenjuju se različiti postupci uklanjanja fosfata. Jedna od često primjenjivanih tehnika je adsorpcija, pri čemu se koriste uglavnom komercijalni adsorbensi, ali se ispituje i veliki broj novih, jeftinijih adsorbenasa. Među novoispitivane adsorbense ubrajaju se i industrijski nusproizvodi, kao što je leteći pepeo. U radu su predstavljeni rezultati upotrebe letećeg pepela iz termoelektrane, kao adsorbensa za uklanjanje fosfata iz vodenih rastvora. Ispitivanje je vršeno u uslovima sobne temperature i pritiska, pri čemu su korištene dvije inicijalne koncentracije sintetičkih vodenih rastvora, od 10 ppm i 50 ppm. Leteći pepeo je tretiran prosijavanjem, a u eksperimentu su korištene dvije frakcije, fina frakcija (čestice –56µm) i gruba frakcija (čestice +75µm, -125µm). Praćen je uticaj vremena kontakta na efikasnost uklanjanja fosfata iz vodenih rastvora, pri dozi sorbenta od 10 g/L. Najbolja efikasnost uklanjanja fosfata od 99,1%, je postignuta pri vremenu kontakta od 48h, iz rastvora inicijalne koncentracije 10 ppm, pri čemu je kao adsorbens korištena fina frakcija letećeg pepela.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 04.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (75.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove