https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: HROMATOGRAFSKI PRISTUP U PROCENI LIPOFILNOSTI DERIVATA HLOROACETAMIDA

HROMATOGRAFSKI PRISTUP U PROCENI LIPOFILNOSTI DERIVATA HLOROACETAMIDA

1. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
2. Dragana Mekic, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Biochemistry and Environmental, Serbia
3. Aleksandra Bogdanovic, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, , Serbia
4. Slobodan Petrovic, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, ::Karnegijeva 4, Serbia
5. Borko Matijević, Serbia
6. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Serbia
7. Đenđi Vaštag, Serbia

Hloroacetamidi pripadaju grupi široko korišćenih i visoko efikasnih herbicida. Međutim, pored pozitivnih strana primene, njihove rezidue i metaboliti se dugo zadržavaju u vodi i zemljištu usled čega predstavljaju opasnost po ekosistem. Lipofilnost, kao najvažniji fizičko-hemijski parametar usko povezan sa bioraspoloživošću odnosno potencijalnom biološkom aktivnošću jedinjenja je za novosintetisane derivate hloroacetamida određen računskim putem primenom odgovarajućih softvera, kao i eksperimentalnim putem, primenom tankoslojne hromatografije na obrnutim fazama, RPTLC C18/UV254s u smeši vode i četiri organska modifikatora, ponaosob. Ustanovljeno je da na hromatografsko ponašanje proučavanih derivata hloroacetamida u maloj meri ima primenjeni organski modifikator, a u većoj meri ukupan broj ugljenikovih atoma u strukturi njihovih molekula, kao i vrsta ugljovodoničnih supstituenata. Primenom metode linearne regresije je ispitana zavisnost između hromatografskih parametara i softverski dobijenih vrednosti podeonog koeficijenta kao standardnog merila lipofilnosti, odnosno relevantnih parametara akutne ekotoksičnosti. Pouzdana primena hromatografskih parametara u proceni lipofilnosti i ekotoksičnosti ispitivanih derivata hloroacetamida je potvrđena dobijenim matematičkim modelima

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 30.07.2023.

Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (69.50 KB)
Datoteka uz rad  (103.20 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10