confOrganiser.com - Work: Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma – prikaz slučaja

Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma – prikaz slučaja

1. Nikolina Vesić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Juingov sarkom je drugi najčešći primarni maligni tumor koji zahvata koštani sistem. Najčešće se javlja u djetinjstvu i ranoj adolescenciji, sa prevalencom 2:1 000 000, i nešto većom učestalošću kod muškog u odnosu na ženski pol (1.5:1). Predilekciono mjesto za nastanak koštanog oblika Juingovog sarkoma jesu metadijafize dugih kostiju, najčešće donjih ekstremiteta. Najčešća metastatska sijela ove bolesti jesu pluća (38%), kosti (31%) i kostna srž (11%). Neophodna dijagnostička obrada podrazumijeva biopsiju tumora sa patohistološkom verifikacijom, te imidžing metode koje obuhvataju PET/CT/MR. Juingov sarkom je hemioradio senzitivan tumor. Preporučeni pristup liječenju podrazumijeva indukcionu (neoadjuvantnu) primjenu hemioterapije u 3–6 ciklusa, nakon toga hirurgija i radioterapija predstavljaju osnov liječenja. Radioterapija u liječenju Juingovog sarkoma se primjenjuje neoadjuvantno, adjuvantno kao definitivna i palijativna radioterapija. Primjena savremene, multimodalne terapije, omogućava petogodišnje preživljavanje 50–70% oboljelih.


Key words :

Thematic field: Medicina

Date: 12.10.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Paper file  (38.68 KB)
Paper file  (70.96 KB)
Paper file  (88.84 KB)
Paper file  (86.27 KB)


Other papers from conference


Search papers