NOVA METODOLOGIJA BROJANJA I EFEKTI U BEZBEDNOSTI SAOBRĆAJA - ANALIZA REALNIH I PREKORAČENIH BRZINA NA VANGRADSKOJ PUTNOJ MREŽI EFEKTI

1. Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Mario Vidas, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija,, Serbia
3. Tatjana Novčić, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
4. Marko Subotić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Svaka država ima svoje potrebe za istraživanjima u saobraćaju, prioritete, budžete i geografska ograničenja. Nova metodologija brojanja saobraćaja razvijena u Republici Srbiji (2009-2012) nudi skup osnovnih principa za poboljšanje i osavremenjivanje tekućih programa uvažavajući sve specifičnosti aktuelnog trenutka, ali i gledajući u susret budućnosti, s obzirom na veoma intezivan razvoj informacionih tehnologija. U uvodnom delu rada dat je prikaz očekivanih benefita u bezbednosti saobraćaja sa preporukama kako bi preporučeni proces trebao da bude implementiran i dalje razvijan. Savremeni senzori koji su stavljeni u funkciju na vangradskoj putnoj mreži (oko 480) detektuju i brzine saobraćajnog toka svih 8760 sati. Na primeru državnog puta DP IA od Beograda do Preljine (135 km) data je generalna analiza brzina slobodnog toka, eksploatacionih brzina, ograničenih i prekoračenih brzina sa ciljem utvrđjivanja urzročno posledičnih veza izmedju ovih brzina i nebezbednog ponašanja vozača.Osnov za ovu analizu su realni podaci sa 15 ABS na koridoru o brzinama, merodavnim protocima i uslovima u saobraćajnom toku, kao i ažurna baza podataka o tehničko eksploatacionim karakteristikama posmatranog poteza.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja; prekoračenje brzine; vangradski put; metodologija brojanja

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 29.05.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove