Povezanost stepena depresivnosti i stavova prema bezbednosti saobraćaja

1. Đorđe Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Gordana Calić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Visokog Stefana 2, Beograd, Serbia

Čovek predstavlja najvažniji faktor u sistemu čovek-vozilo-put-okruženje i kao takav predmet je mnogobrojnih istraživanja. Shodno tome da u minimum 50% suicida spadaju osobe sa depresijom i da ove osobe imaju 25 puta veći rizik da će izvršiti samoubistvo u odnosu na opštu populaciju, ispitivanje specifične povezanosti depresije i bezbednosti saobraćaja je od posebnog značaja. U dosadašnjim istraživanjima u svetu utvrđeno je da su osobe sa depresivnim poremećajem sklonije rizičnom ponašanju u saobraćaju u odnosu na opštu populaciju. Cilj ovog rada bio je da ispita povezanost stepena depresivnosti i stavova prema bezbednosti saobraćaja s obzirom na to da postoji nedovoljan broj radova posvećenih izučavanju ove teme na našem području, a koji bi mogli da doprinesu donošenju preventivnih mera bezbednosti. S obzirom na to da se početak depresije obično vezuje za rane dvadesete ili tridesete godine, kao i da su saobraćajne nezgode vodeći uzrok smrtnosti među mladima, uzorak istraživanja čine mladi na području Republike Srbije, uzrasta između 17 i 30 godina, oba pola. Za prikupljanje podataka korišćena je Bekova ček lista kognicija (CLC) za procenu stepena depresivnosti i deo upitnika SARTRE 4 za ispitivanje stavova prema bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: faktor čovek; depresija; bezbednost saobraćaja; mladi

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 27.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (54.64 KB)
Datoteka uz rad  (155.50 KB)
Datoteka uz rad  (212.06 KB)


Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove