Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

+387 51 220330
+387 51 220333
info@absrs.org
http://absrs.org/

Researchers
All organizer images
All organizer videos

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza, osnovana je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske ( „Slžbeni glasnik RS“, broj 63/11 ), odlukom Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 88/11). Na sjednici Vlade Republike Srpske od 29. septembra donešeno je Rješenje o postavljanju vršioca dužnosti direktora Agencije („Službeni glasnik RS“, broj 100/11) koje je stupilo na snagu 11. oktobra 2011. godine, što predstavlja datum početka rada Agencije. U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja, osnovan je Savjet za bezbjednost saobraćaja kao savjetodavno tjelo Vlade Republike Srpske. Tehničko administrativne poslove Savjeta obavlja Agencija. Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/12) predviđeno je jedno odjeljenje i tri odsjeka.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE:

Djelokrug rada, nadležnost i zadaci Agencije utvrđeni su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Agencija za bezbjednost saobraćaja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj podsticanje,
podršku i koordinaciju rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja, a posebno organa uprave Republike, javnih preduzeća, organa lokalne samouprave, stručnih i naučnoistraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,
promocija bezbjednosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa bezbjednošću saobraćaja,
priprema nacrta strateških dokumenata, ocjene i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata, pregled i korekcija predloženih Strategija,
programa i Akcionih planova subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja priprema podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
upravljanje bazama podataka od značaja za bezbjednost saobraćaja u Republici, podršku naučnoistraživačkim institucijama, kontrolu i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja u bezbjednosti saobraćaja, licenciranje fizičkih i pravnih lica za reviziju i provjeru puteva s aspekta bezbjednosti saobraćaja RSA i RSI. izvještavanje Vlade i Savjeta za bezbjednost Republike Srpske o stanju bezbjednosti saobraćaja, identifikovanim problemima u sistemu bezbjednosti saobraćaja,te planiranim i sprovedenim mjerama za unapređenjem i poboljšanjem stanja bezbjednosti saobraćaja učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga Agencije vrši analizu opasnih mjesta na putu i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa stručnom analizom i pojedinačnim projektom u slučaju saobraćajne nezgode sa poginulim licima izlazi na lice mjesta i vrši dubinsku analizu, kako bi sagledao okolnosti i moguće uzroke nastanka saobraćajne nezgode, te predlaže eventualne mjere tehničko administrativne poslove Savjeta.

Conferences

Map

Geographic coordinates: 44.76957 - 17.18467


Search organizers