UTICAJ VREMENSKIH (NE)PRILIKA NA BRZINU KRETANJA VOZILA NA DVOTRAČNIM PUTEVIMA REPUBLIKE SRPSKE

1. Slađan Jovović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Vladan Tubić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Marko Subotić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet Dobo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U okviru rada analizirana je brzina slobodnog toka pod različitih vremenskih uslova i formulisani su deterministički matematički modeli (linearni i kvadratni) koji optimalno opisuju brzinu slobodnog toka na dvotračnim putevima Republike Srpske. Pod različitim vremenskim uslovima podrazumeva se kišno i suvo vreme, što se odražava na kolovozni zastor, a ujedno menja tehničko eksploatacione karakteristike puta. Istraživanje je rađeno na tri preseka magistralnih puteva M-4 i M-19, a kao posledica različitih vremenskih prilika, javljaju se odstupanja u merenju brzina slobodnog toka pod različitim putnim i ambijentalnim uslovima (uslovima uzdužnog nagiba). Dobijeni modeli za utvrđivanje brzina u različitim vremenskim uslovima poređeni su i analizirani sa HCM-2000 i HCM-2010, kao i sa graničnom brzinom na postojećim odsecima.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Način prezentacije: Video prezentacija, e-Posteri, Kratka usmena prezentacija, Usmena prezentacija

Datum: 31.07.2015.

IV konferencija o bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
177 - 185

Radovi sa videom |


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove