PROCES PRIPREME I DONOŠENjA STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA– STUDIJA SLUČAJA ZA GRAD BEOGRAD

1. Krsto Lipovac, Kriminalističo-policijska akademija Zemun, Serbia
2. Filip Filipovic, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Slaviša Gajić, Uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, Serbia

Strategija bezbednosti saobraćaja nije dokument, već proces. Od stepena prihvaćenosti ove ideje zavisi kvalitet izrade strategije, realno sagledavanje postojećeg stanja i razumevanje problema bezbednosti saobraćaja, odmerenost kvantifikovanih ciljeva, realnost mera, usaglašavanja i donošenja dokumenta strategije, kao i uspešnost sprovođenja. Uspešna praksa u bezbednosti saobraćaja ukazuje na značaj postojanja strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja, zasnovanog na podacima i nauci, a koje ima javno iskazanu jasnu i iskrenu političku podršku – pečat demokratski izabrane vlasti. Proces pripreme i donošenja strateških dokumenata – politike bezbednosti saobraćaja, strategije i akcionih planova jeste demonstracija uspešnog upravljanja sistemom bezbednosti saobraćaja. U ovom procesu, od ključnog je značajada najvažniji subjekti budu uključeni već u prvim fazama pripreme strateških dokumenata. Strateški dokumenti će biti kvalitetniji i njihovo sprovođenje uspešnije, ako su nosioci najvažnijih ovlašćenja učestvuju u krairanju najvažnijih elemenata strategije bezbednosti saobraćaja. Grad Beograd je prepoznao značaj i mogućnosti strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja i pokrenuo proces izrade studije čiji je cilj priprema predloga Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima i ulicama grada Beograda, u periodu 2017-2020. Strategija je bazirana na podacima i nauci, odnosno vrlo obimnim istraživanjima, pregledu strateških dokumenata u svetu, Srbiji i Beogradu. Urađena je detaljna analiza pravnog okvira, analiza institucionalnih kapaciteta, istraživanja i analiza stavova i ponašanja značajnih za bezbednost saobraćaja, istraživanje i analiza indikatora bezbednosti saobraćaja i analiza saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. U svim aktivnostima aktivno su učestvovali predstavnici najvažnijih subjekata, što bi trebalo da bude garancija da je stanje dobro sagledano, problemi dobro definisani, ciljevi dobro odmereni, predložene optimalne kontramere i da će svi biti posvećeni dostizanju zacrtanih ciljeva. Ovo može biti dobar primer za sve druge lokalne zajednice.

Ključne reči: strategija; Grad Beograd; bezbednost saobraćaja; proces

Tematska oblast: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Datum: 30.06.2017.

VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Datoteka uz rad  (1.03 MB)
Datoteka uz rad  (71.88 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove