ULTRA-TURRAX ZASNOVANA DISPERZIVNA MIKROEKSTRAKCIJA NA ČVRSTOJ FAZI ZA ODREĐIVANJE METALA U FLAŠIRANOJ VODI

1. Marko Stepanović, Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich, Austria
2. Danijela Maksin, University of Belgrade, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, Serbia
3. Ljiljana Janković Mandić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, P. p. 522, Serbia
4. Tanja Brdarić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, P. p. 522, Serbia
5. Danka Aćimović, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, P. p. 522, Serbia
6. Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Antonije Onjia, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy,, Serbia

Cilj ove studije bio je određivanje sadržaja odabranih teških metala u flaširanoj prirodnoj mineralnoj vodi, uz ispitivanje varijante disperzivne mikroektrakcije na čvrstoj fazi (DSPME), kao metode ze prekoncetraciju hemijske vrste od interesa, neophodne za merenje koncentracije metala na optičkom emisionom spektrometru sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES). Disperzije čestica sorbenta Amberlite XAD-7 je pospešena upotrebom ultra-turrax, koji postiže velike brzine mešanja. Kompleksirajući agens od izbora bio je amonijum-pirolidinditiokarbamat (APDC). Eksperimentalni dizajn Plaket-Burman na dva nivoa je odabran za „screening“ velikog broja eksperimentalnih faktora da bi se utvrdio njihov uticaj na „recovery“ metala.

Ključne reči: Ultra-turrax; DSPME; Dizajn eksperimenta; bakar; nikl

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 06.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove