Novosti u razvoju natrijum-jon baterija

1. Slavko Mentus, Serbia

Poznato je da litijum-jon baterije danas dominiraju kao izvori energije prenosnih elektronskih uređaja-mobilnih telefona, prenosivih računara i.t.d., kao i u pogonu električnih automobila. Međutim, u njima se koriste jedinjenja metala deficitarnih u Zemljinoj kori –litijuma, kobalta i nikla, što cenu ovih baterija drži na visokom nivou, uz stalnu opasnost od danjeg rasta zbog postepenoh iscrpljivanja rudnih resursa. Natrijum-jon baterije predstavnjaju realnu alternativu. Daleko veća dostupnost natrijuma u odnosu na litijum (preko 1000 puta) otklanja opasnost od nestabilnosti cena. Stoga je razvoj ovog tipa baterija tema projekata mnogih istraživačkih timova u svetu. Glavna slaba strana natrijum-jon u odnosu na litijum-jon baterije je niža specifiična energija, za sada na nivou od oko 50 %, zbog čega još nemaju značajniju prkaktičnu primenu. Menjutim, odnedavno, kroz niz uspešnih koraka u razvoju katodnih i anodnih materijala i elektrolita, postiže se sve bolja konkurentnost u manje zahtevnim oblastima primene, a pojavljuje se perspektiva konkurentnosti i u visokozahtevnim oblastima primene. Ovaj rad predstavnja pregled novih dostignuća u razvoju natrijum-jon baterija, uz komparaciju dostignutih performansi sa performansama litijum-jon baterija

Ključne reči: litijum-jon baterije; natrijum-jon baterije; katodni materijali; anodni materijali; elektroliti

Tematska oblast:

Datum: 11.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove